Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qtern (saxagliptin / dapagliflozin propanediol...) – Bijsluiter - A10BD21

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelQtern
ATC codeA10BD21
Werkzame stofsaxagliptin / dapagliflozin propanediol monohydrate
ProducentAstra Zeneca AB

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Qtern, 5 mg/10 mg filmomhulde tabletten saxagliptine/dapagliflozine

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Qtern en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Qtern en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Qtern bevat de werkzame stoffen saxagliptine en dapagliflozine. Zij behoren elk tot een groep van geneesmiddelen die ‘orale antidiabetica’ worden genoemd.

-Dit geneesmiddel wordt via de mond ingenomen voor de behandeling van diabetes.

-Dit geneesmiddel wordt gebruikt indien uw diabetes niet kan worden gereguleerd met andere orale geneesmiddelen tegen diabetes, in combinatie met een dieet en lichaamsbeweging.

Qtern wordt gebruikt bij de behandeling van een bepaalde vorm van diabetes die ‘diabetes mellitus type 2’ wordt genoemd bij volwassen patiënten (18 jaar en ouder). ‘Diabetes mellitus type 2’ is het soort diabetes dat meestal begint als u wat ouder bent. Wanneer u type 2-diabetes heeft, dan maakt uw alvleesklier niet genoeg insuline aan of uw lichaam is niet in staat om de aangemaakte insuline op de juiste manier te gebruiken. Dit leidt tot een hoog gehalte aan suiker in uw bloed. De twee werkzame stoffen in Qtern werken op verschillende manieren om het bloedsuikergehalte te reguleren en het teveel aan suiker via uw urine uit uw lichaam te helpen verwijderen.

Het is belangrijk om het advies van uw arts, apotheker of verpleegkundige over dieet en lichaamsbeweging te blijven volgen.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

-U heeft eerder een ernstige allergische reactie gehad op vergelijkbare geneesmiddelen die uw bloedsuikergehalte verbeteren (bijv. DPP-4-remmers zoals sitagliptine, linagliptine en alogliptine, of SGLT-2 remmers zoals canagliflozine en empagliflozine).

Gebruik Qtern niet wanneer een van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u begint met het gebruik van Qtern.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Qtern gebruikt en tijdens de behandeling:

-als u ‘type 1-diabetes’ heeft (het soort diabetes dat meestal op jonge leeftijd begint en uw lichaam helemaal geen insuline aanmaakt);

-als u een aandoening aan de alvleesklier (pancreas) heeft of heeft gehad;

-als u matige of ernstige nierproblemen heeft;

-als u een aandoening heeft waardoor uw afweersysteem is verzwakt, bijvoorbeeld bij de ziekte aids of wanneer u geneesmiddelen gebruikt na een orgaantransplantatie;

-als u matige of ernstige leverproblemen heeft;

-als u snel gewicht verliest, misselijk bent of moet overgeven, buikpijn heeft, overmatige dorst heeft, snel en diep ademt, verward bent, zich ongewoon slaperig of moe voelt, uw adem zoet ruikt, u een zoete of metaalachtige smaak in de mond heeft of als uw urine of zweet een andere geur hebben, raadpleeg dan onmiddellijk een dokter of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Deze signalen kunnen een teken zijn van ‘diabetische ketoacidose’ – een probleem dat zich kan voordoen bij diabetes door een verhoogd aantal ‘ketonlichamen’ in uw urine of uw bloed (vastgesteld met tests). Het risico op diabetische ketoacidose kan verhoogd zijn bij langdurig niet eten, overmatig alcoholgebruik, vochtverlies (dehydratatie), plotse verminderingen van de dosis insuline of een grotere behoefte aan insuline door een belangrijke chirurgische ingreep of een ernstige ziekte;

-als u een ernstige overgevoeligheid heeft of heeft gehad of als dit vermoed wordt;

-als u in het verleden een ernstige hartziekte heeft gehad;

-als last heeft van hartfalen of als u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van hartfalen, zoals bij problemen met uw nieren. Uw arts zal u de verschijnselen en symptomen van hartfalen uitleggen. De signalen kunnen onder andere zijn, maar zijn niet beperkt tot, een toenemende kortademigheid, een snelle toename van gewicht en opzwellen van de voeten (voetoedeem). U moet onmiddellijk uw arts, apotheker of verpleegkundige bellen als u een van deze tekenen ervaart;

-als u andere geneesmiddelen gebruikt om uw bloeddruk te verlagen (antihypertensiva) en in het verleden last heeft gehad van lage bloeddruk (hypotensie). Zie de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen’ hieronder voor meer informatie;

-als u zeer hoge bloedsuikerwaarden heeft die kunnen leiden tot het verlies van te veel lichaamsvocht (dehydratatie). De mogelijke tekenen van dehydratatie worden bovenaan in rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’ genoemd. Vertel het uw arts voordat u Qtern gebruikt wanneer bij u sprake is van een van deze tekenen heeft;

-als u misselijk bent of misselijk begint te worden (nausea), moet overgeven of koorts heeft of als u niet in staat bent om te eten of te drinken. Deze omstandigheden kunnen leiden tot dehydratatie. Mogelijk vraagt uw arts u om te stoppen met Qtern tot u voldoende hersteld bent, om dehydratatie te voorkomen;

-als u vaak urineweginfecties krijgt of een ernstige urineweginfectie heeft, met inbegrip van urosepsis of pyelonefritis, die koorts en/of rillingen, een branderig gevoel tijdens het plassen (urineren), bloed in de urine, pijn in uw rug of zijde kunnen veroorzaken. U moet onmiddellijk uw arts, apotheker of verpleegkundige bellen als u een van deze tekenen heeft;

-als u 75 jaar of ouder bent;

-als u een geneesmiddel gebruikt om uw bloedsuiker te verlagen, zoals insuline of sulfonylureum;

-als u een ander geneesmiddel neemt tegen diabetes dat ‘pioglitazon’ bevat;

-als u een toename heeft van het aantal rode bloedcellen in uw bloed, zoals wordt vastgesteld met tests.

Als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, of als u het niet zeker weet, bespreek dit dan met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Qtern gaat gebruiken.

Diabetische huidaandoeningen (beschadiging van de huid zoals blazen of zweren) zijn een vaak voorkomend probleem bij diabetes. Huiduitslag werd gezien met zowel saxagliptine als dapagliflozine indien apart gegeven (zie rubriek 4). U wordt aangeraden om het advies van uw arts of verpleegkundige over huidverzorging en verzorging van uw voeten op te volgen.

Nierfunctie

Voordat u begint met dit geneesmiddel en tijdens de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt, moeten uw nieren gecontroleerd worden.

Urinetesten

Vanwege de manier waarop Qtern werkt, zal uw urine positief testen op de aanwezigheid van suiker.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Qtern wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, omdat het niet bestudeerd werd bij deze patiënten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Qtern nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Het informeren van uw arts is bijzonder belangrijk:

-wanneer u plaspillen (een diureticum) gebruikt. Uw arts kan u vragen te stoppen met het gebruik van Qtern. Mogelijke tekenen van overmatig vochtverlies worden bovenaan rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’ genoemd;

-wanneer u geneesmiddelen gebruikt die een van de volgende werkzame stoffen bevatten:

-carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne. Deze kunnen worden gebruikt tegen epilepsie (‘vallende ziekte’) of chronische pijn;

-dexamethason – dit is een steroïde. Dit kan worden gebruikt om ontstekingen in verschillende organen en delen van uw lichaam te behandelen;

-rifampicine. Dit is een antibioticum dat wordt gebruikt om infecties zoals tuberculose te behandelen;

-ketoconazol. Dit kan worden gebruikt om schimmelinfecties te behandelen;

-diltiazem. Dit is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om angina pectoris (pijn op de borst) te behandelen of de bloeddruk te verlagen.

Wanneer een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, of als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts voordat u Qtern gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Qtern wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en uw arts zal u vragen de behandeling met dit geneesmiddel te stoppen indien u zwanger wordt. Bespreek met uw arts hoe uw bloedsuiker het best onder controle gehouden kan worden tijdens uw zwangerschap.

U mag Qtern niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit middel bij de mens overgaat in de moedermelk. Wanneer u borstvoeding geeft of wilt gaan geven, bespreek dit dan met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het wordt niet verwacht dat Qtern een invloed zal hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om gereedschap of machines te gebruiken. Als u zich duizelig voelt tijdens het gebruik van Qtern, neem dan geen deel aan het verkeer en gebruik geen gereedschap of machines. Het gebruik van dit middel kan leiden tot te lage bloedsuikerwaarden (hypoglykemie), met verschijnselen als rillen, zweten en gezichtsstoornissen als mogelijk gevolg. Dit kan invloed hebben op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen.

Qtern bevat lactose

Qtern bevat lactose (een soort melksuiker). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Dosering

De aanbevolen dosering is één tablet per dag.

Hoe neemt u dit geneesmiddel in?

-Slik de hele tablet door met een half glas water.

-U kunt uw tablet met of zonder voedsel innemen.

-De tablet kan op ieder moment van de dag worden ingenomen. Probeer echter de tablet iedere dag op dezelfde tijd in te nemen. Dit helpt u om het innemen niet te vergeten.

Uw arts kan andere geneesmiddelen voorschrijven om de hoeveelheid suiker in uw bloed te verlagen. Denk eraan andere geneesmiddelen in te nemen zoals uw arts heeft verteld. Dit zal helpen om de beste resultaten voor uw gezondheid te krijgen.

Dieet en lichaamsbeweging

Om uw diabetes te controleren, moet u doorgaan met uw dieet en lichaamsbeweging, zelfs wanneer u dit geneesmiddel inneemt. Het is dus belangrijk dat u het advies van uw arts, apotheker of verpleegkundige over dieet en lichaamsbeweging blijft opvolgen. Vooral indien u een diabetesdieet volgt voor gewichtsbeheersing, moet u dit tijdens het gebruik van Qtern blijven volgen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem direct contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar het ziekenhuis als u meer Qtern-tabletten heeft ingenomen dan zou mogen. Neem de verpakking mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wat moet u doen als u vergeten bent dit middel in te nemen?

Als het minder dan 12 uur geleden is dat u uw dosis had moeten innemen, neem dan een dosis Qtern in zodra u eraan denkt. Neem dan de volgende dosis in op het gewone tijdstip.

Als het meer dan 12 uur geleden is dat u uw dosis had moeten nemen, sla dan de gemiste dosis over. Neem daarna uw volgende dosis in op het gewone tijdstip.

Neem geen dubbele dosis Qtern om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van Qtern zonder eerst met uw arts hierover gesproken te hebben. Uw bloedsuiker kan stijgen zonder dit geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige verschijnselen hebben direct medische aandacht nodig:

U moet stoppen met het gebruik van Qtern en onmiddellijk uw arts raadplegen als u de volgende ernstige bijwerkingen vaststelt:

-Symptomen van een ernstige allergische reactie (dit komt zelden voor, bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers) zoals:

-huiduitslag

-rode, gezwollen vlekken op de huid (netelroos)

-zwelling van het gezicht, lippen, tong en keel waardoor ademhalen of slikken moeilijk kan zijn.

Uw arts kan u een geneesmiddel voorschrijven om uw allergische reactie te behandelen en een ander geneesmiddel voor uw diabetes.

-Pancreatitis: komt soms voor (bij minder dan 1 op 100 gebruikers): ernstige en aanhoudende buikpijn (in de buurt van uw maag) die mogelijk uitstraalt naar uw rug, gecombineerd met misselijkheid en overgeven. Dit kan namelijk een signaal zijn van een ontstoken alvleesklier (pancreatitis).

-Dehydratatie (verlies van te veel vocht uit uw lichaam): komt soms voor (bij minder dan 1 op 100 gebruikers).

Tekenen van dehydratatie zijn:

-zeer droge en plakkerige mond, zeer dorstig gevoel

-zich zeer slaperig of moe voelen

-weinig of niet plassen

-versnelde hartslag.

-Infectie van de urineweg, komt vaak voor (bij minder dan 1 op 10 gebruikers). Tekenen van een ernstige infectie van de urinewegen zijn:

-koorts en/of rillingen

-branderig gevoel bij het plassen (urineren)

-pijn in uw rug of zijde.

Wanneer u bloed in uw urine ziet (dit komt soms voor), raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

-Lage bloedsuikergehaltes (hypoglykemie): komt zeer vaak voor (bij meer dan 1 op 10 gebruikers) bij gelijktijdig gebruik van andere middelen tegen diabetes waarvan bekend is dat ze hypoglykemie veroorzaken.

Tekenen van een te laag bloedsuikergehalte zijn:

-rillen, zweten, zich zeer angstig voelen, versnelde hartslag

-hongerig gevoel, hoofpijn, verandering van het gezichtsvermogen

-een stemmingsverandering of verwardheid.

Uw arts zal u zeggen hoe u lage bloedsuikergehaltes moet behandelen en wat u moet doen indien u een van bovenvermelde tekenen krijgt.

-Diabetische ketoacidose: komt zelden voor (bij minder dan 1 op 1000 gebruikers)

Tekenen van diabetische ketoacidose (zie ook rubriek 2 Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?) zijn:

-verhoogde hoeveelheid ‘ketonlichamen’ in uw urine of bloed

-snel gewichtsverlies

-zich misselijk voelen of overgeven

-buikpijn

-overmatige dorst

-snel en diep ademen

-verwardheid

-zich ongewoon slaperig of vermoeid voelen

-een zoete adem, een zoete of metaalachtige smaak in uw mond of een veranderde geur van uw urine

of zweet

Dit kan optreden ongeacht uw bloedsuikerwaarde. Uw arts kan beslissen uw behandeling met Qtern tijdelijk of definitief te stoppen.

Stop met de inname van Qtern en raadpleeg onmiddellijk een arts of verpleegkundige wanneer u een van bovenstaande ernstige bijwerkingen opmerkt.

Andere bijwerkingen wanneer u Qtern alleen of in combinatie met metformine inneemt: Vaak

-genitale infectie (spruw) van uw penis of vagina (tekenen omvatten irritatie, jeugd, ongewone afscheiding of geur)

-rugpijn

-meer plassen dan gewoonlijk of vaker moeten plassen dan gewoonlijk

-verandering van de hoeveelheid cholesterol of vetten in uw bloed (vastgesteld met tests)

-verandering van het aantal rode bloedlichamen in uw bloed (vastgesteld met tests)

-duizeligheid

-vermoeidheid

-buikpijn

-ernstige gewrichtspijn (artralgie)

-infectie van de bovenste borst of longen

-infectie van de bijholten met een pijn en een drukkend gevoel achter uw wangen en ogen (bijholte ontsteking of sinusitis)

-een ontstoken neus of keel (nasofaryngitis) (tekenen hiervan omvatten een verkoudheid of keelpijn)

-buikpijn en indigestie (dyspepsie)

-misselijkheid

-diarree

-een ontstoken maag of darm gewoonlijk veroorzaakt door een infectie (gastro-enteritis)

-hoofdpijn, spierpijn (myalgie)

-overgeven, ontsteking van de maag (gastritis)

-veranderingen van laboratoriumwaarden (bijvoorbeeld verminderde creatinineklaring via de nieren of verhoogd hematocriet)

-huiduitslag

Soms

-dorst

-obstipatie

-’s nacht wakker worden om te plassen

-droge mond

-gewichtsafname

-veranderingen van laboratoriumwaarden, bijvoorbeeld meer creatinine in het bloed of verhoogd ureum of verhoogde triglyceriden (hypertriglyceridemie genaamd)

-verminderde nierfunctie

-huiduitslag die kan bestaan uit bultjes, huidirritatie of onaangenaam jeukend gevoel

-moeilijkheden om een erectie te krijgen of aan te houden (erectiele disfunctie)

-schimmelinfectie

-overgevoeligheidsreacties

-jeuk in de genitale streek (genitale jeuk of vulvovaginale jeuk) of ongemak bij het plassen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn geen specifieke bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stoffen in dit middel zijn saxagliptine en dapagliflozine.

Elke tablet bevat saxagliptinehydrochloride overeenkomend met 5 mg saxagliptine, en dapagliflozinepropaandiolmonohydraat overeenkomend met 10 mg dapagliflozine.

-De andere stoffen in dit middel zijn:

-tabletkern: microkristallijne cellulose (E460i), natriumcroscarmellose (E468), watervrije lactose (zie rubriek 2 ‘Qtern bevat lactose’), magnesiumstearaat (E470b), silica, tandheelkundig type (E551)

-filmomhulling: polyvinylalcohol (E1203), macrogol 3350, titaandioxide (E171), talk (E553b), geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172).

-drukinkt: schellak, indigokarmijn aluminiumlak (E132).

Hoe ziet Qtern eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Qtern 5 mg/10 mg filmomhulde tabletten zijn lichtbruin tot bruin, bolrond, rond, met op de ene zijde ‘5/10’ en op andere zijde ‘1122’ geprint, met blauwe inkt.

Qtern 5 mg/10 mg tabletten zijn beschikbaar in aluminium blisterverpakkingen van 14, 28 of 98 filmomhulde tabletten in blisterverpakkingen met kalenderaanduiding en 30 filmomhulde tabletten in blisterverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zweden

Fabrikant

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Zweden

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire SK10 2NA

Verenigd Koninkrijk

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 2 4455000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in <{MM/JJJJ}> <{maand JJJJ}>.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld