Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Bijsluiter - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelQuinsair
ATC codeJ01MA12
Werkzame stoflevofloxacin
ProducentHorizon Pharma Europe BV

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Quinsair 240 mg verneveloplossing

Levofloxacine

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Quinsair en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Quinsair en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Quinsair bevat een antibioticum met de naam levofloxacine. Dit behoort tot de groep van antibiotica die fluorchinolonen worden genoemd.

Quinsair wordt gebruikt voor de behandeling van longinfecties die veroorzaakt worden door de bacterie Pseudomonas aeruginosa bij volwassenen met cystische fibrose. Als de infectie niet goed wordt behandeld, blijft deze schade toebrengen aan de longen, wat verdere problemen met ademen veroorzaakt.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor levofloxacine, voor andere antibiotica met chinolon zoals moxifloxacine, ciprofloxacine of ofloxacine, of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6

-U heeft ooit problemen gehad met uw pezen (ontsteking van een pees of een gescheurde pees) tijdens een behandeling met een ander antibioticum met chinolon.

-U heeft epilepsie.

-U bent zwanger of geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u één of meer van de volgende aandoeningen heeft of ooit heeft gehad:

-Nierproblemen.

-Een ernstige allergische reactie. De symptomen worden opgenoemd in rubriek 4.

-Ernstige huidreacties

Als u wordt behandeld met Quinsair kunt u een ernstige huidreactie krijgen, zoals blaarvorming of laesies (wondjes). Raadpleeg uw arts als u huidreacties opmerkt na het gebruik van Quinsair.

-Leverproblemen. De symptomen worden opgenoemd in rubriek 4.

-Afwijkend hartritme

Quinsair kan veranderingen in uw hartritme veroorzaken, vooral als u geneesmiddelen gebruikt tegen hartproblemen of tegen een laag kalium- of magnesiumgehalte in het bloed. Vrouwen die dit type geneesmiddelen gebruiken, hebben meer kans op veranderingen in het hartritme. Als u hartkloppingen of een onregelmatige hartslag krijgt tijdens het gebruik van Quinsair moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

-Insulten en convulsies

Antibiotica met chinolon, waaronder Quinsair, kunnen insulten of convulsies (stuipen) veroorzaken. Stop met het gebruik van Quinsair als dit gebeurt en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

-Depressie of psychische problemen.

-Zenuwschade

Quinsair kan perifere neuropathie (zenuwschade) veroorzaken. Stop met het gebruik van Quinsair als u pijn of een branderig, tintelend, verdoofd of zwak gevoel heeft in uw ledematen en raadpleeg onmiddellijk uw arts.

-Een ziekte die spierzwakte en vermoeidheid veroorzaakt met de naam myasthenia gravis.

-Ontsteking van een pees die pijn, stijfheid en/of zwelling in de gewrichten veroorzaakt (tendinitis).

-Problemen met ademhalen die kunnen variëren van licht tot ernstig (bronchospasme).

-Ophoesten van bloed of slijm met bloed uit de luchtwegen.

-Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie

Antibiotica met chinolon, zoals Quinsair, kunnen ervoor zorgen dat patiënten met glucose-6- fosfaatdehydrogenase-deficiëntie (een zeldzame erfelijke aandoening) gevoelig worden voor complicaties in het bloed die leiden tot een plotselinge stijging van de lichaamstemperatuur, gele verkleuring van de huid en slijmvliezen, donker gekleurde urine, bleekheid, vermoeidheid, een zware, snelle ademhaling en een zwakke, snelle pols. Raadpleeg uw arts als u hierover vragen heeft.

-Diabetes

Antibiotica met chinolon, waaronder Quinsair, kunnen ervoor zorgen dat het glucosegehalte in het bloed te hoog of te laag wordt. Als u diabetes heeft, moet u het glucosegehalte in uw bloed nauwkeurig controleren.

-Diarree

Tijdens of na uw behandeling met Quinsair kunt u diarree krijgen. Als de diarree ernstig wordt of aan blijft houden of als u bloed in uw ontlasting heeft, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van Quinsair en contact opnemen met uw arts. Neem geen geneesmiddelen tegen uw diarree zonder dit eerst na te vragen bij uw arts.

-Resistentie voor antibiotica

Bacteriën kunnen mettertijd resistent worden voor de behandeling met een antibioticum. Dit betekent dat Quinsair niet gebruikt mag worden voor het voorkomen van longinfecties. Het middel mag alleen worden gebruikt voor de behandeling van longinfecties die veroorzaakt

worden door de bacterie Pseudomonas aeruginosa. Raadpleeg uw arts als u hierover zorgen of vragen heeft.

-Superinfecties

Soms kan een langdurige behandeling met antibiotica betekenen dat u een andere infectie krijgt die wordt veroorzaakt door een andere bacterie die ongevoelig is voor de antibiotica (superinfectie). Raadpleeg uw arts als u hierover en over het gebruik van Quinsair zorgen of vragen heeft.

-Problemen met het gezichtsvermogen

Neem onmiddellijk contact op met een oogarts als u veranderingen merkt in uw gezichtsvermogen of andere problemen met uw ogen krijgt tijdens het gebruik van Quinsair.

-Lichtgevoeligheid

Quinsair kan ervoor zorgen dat uw huid gevoeliger wordt voor zonlicht (fotosensibiliteit). Voorkom dat u tijdens het gebruik van Quinsair en 48 uur na het einde van de behandeling langdurig aan zonlicht of krachtig zonlicht wordt blootgesteld en gebruik geen zonnebank of andere UV-lampen.

-Valse testresultaten

Bepaalde tests (bijv. ter bevestiging van tuberculose of ter controle op sterke pijnstillers) kunnen een vals testresultaat geven wanneer u met Quinsair wordt behandeld.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Quinsair mag niet gegeven worden aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, want er is niet genoeg informatie over het gebruik ervan in deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Quinsair nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Deze geneesmiddelen kunnen de effecten van Quinsair verstoren.

Vertel het uw arts als u één of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

-Vitamine-K-antagonisten zoals warfarine (gebruikt voor het voorkomen van bloedstolsels). Het gelijktijdige gebruik van Quinsair en deze geneesmiddelen kan meer bloedingen veroorzaken. Het is mogelijk dat uw arts regelmatig uw bloed moet onderzoeken om te controleren hoe goed uw bloed stolt.

-Theofylline (gebruikt voor het behandelen van ademhalingsproblemen) of niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s) zoals fenbufen, acetylsalicylzuur (een stof die in veel geneesmiddelen zit en die gebruikt wordt voor het verlichten van pijn, het verlagen van koorts en het voorkomen van bloedstolling) of ibuprofen. Het gelijktijdige gebruik van Quinsair en deze geneesmiddelen kan het risico op een stuip (toeval) vergroten.

-Geneesmiddelen zoals probenecide (gebruikt voor het voorkomen van jicht) of cimetidine (gebruikt voor het behandelen van zweren). Het gelijktijdige gebruik van Quinsair en deze geneesmiddelen kan invloed hebben op de manier waarop uw nieren het geneesmiddel verwerken. Dit is met name belangrijk als u nierproblemen heeft.

-Ciclosporine (gebruikt na orgaantransplantaties) of geneesmiddelen die uw hartslag beïnvloeden (zoals antiaritmica, tricyclische antidepressiva, macrolide antibiotica of antipsychotica). Quinsair kan invloed hebben op de effecten van deze geneesmiddelen. Uw arts zal u daar meer over vertellen.

Zwangerschap en borstvoeding

Quinsair moet niet gebruikt worden als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Quinsair kan bij u een duizelig, vermoeid of zwak gevoel of problemen veroorzaken met uw gezichtsvermogen. Als dit optreedt, mag u niet autorijden en geen gereedschappen of machines gebruiken.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

Hoeveel moet u gebruiken?

Inhaleer de inhoud van één ampul (240 mg) tweemaal daags met behulp van het Zirela vernevelsysteem. Het duurt ongeveer 5 minuten om het geneesmiddel met de vernevelaar te inhaleren.

Wanneer gebruikt u dit middel?

Als u Quinsair iedere dag op hetzelfde tijdstip inhaleert, kunt u beter onthouden wanneer u het geneesmiddel moet innemen. Inhaleer het geneesmiddel als volgt:

-1 ampul ‘s ochtends met de Zirela vernevelaar

-1 ampul ‘s avonds met de Zirela vernevelaar

Het beste is om de doses zo nauwkeurig mogelijk om de 12 uur in te nemen.

Hoe lang gebruikt u dit middel?

U gebruikt Quinsair elke dag gedurende 28 dagen en daarna gebruikt u Quinsair gedurende een periode van 28 dagen niet. Start daarna met een volgende behandelronde.

Het is belangrijk dat u het geneesmiddel tijdens de behandeling van 28 dagen tweemaal daags gebruikt en dat u de cyclus van 28 dagen mét en 28 dagen zonder Quinsair net zolang herhaalt als uw arts zegt.

 

Herhalende cyclus

 

 

 

 

MET Quinsair

 

 

ZONDER Quinsair

Gebruik het 28 dagen

 

 

Gebruik het de volgende

tweemaal daags

 

 

28 dagen niet

 

 

 

 

Welk aanvullend geneesmiddel kan uw arts voorschrijven als u ademhalingsproblemen heeft bij het gebruik van Quinsair?

Als u ademhalingsproblemen heeft na het gebruik van Quinsair kan uw arts u een inhalator voorschrijven met een bronchusverwijdend geneesmiddel (bijv. salbutamol). Inhaleer dit geneesmiddel minimaal 15 minuten of maximaal 4 uur voordat u de volgende dosis Quinsair gebruikt.

Wat doet u als u verschillende andere inhalatoren en andere behandelingen voor cystische fibrose gebruikt?

Als u verschillende andere geïnhaleerde behandelingen en andere therapieën gebruikt voor cystische fibrose, wordt geadviseerd om uw geneesmiddelen in de onderstaande volgorde te gebruiken:

1e

Bronchusverwijdend geneesmiddel

2e

Dornase-alfa

3e

Technieken om de luchtweg vrij te maken

4e

Quinsair

5e Geïnhaleerde steroïden

Hoe gebruikt u dit middel?

Quinsair moet geïnhaleerd worden met een Zirela handvernevelaar (inclusief een Zirela aerosol- opzetstuk). Deze moet aangesloten worden op een eBase-controller of een eFlow rapid besturingseenheid.

Belangrijke informatie om te weten voordat u begint

-Elke ampul is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Na het openen van een ampul moet de inhoud onmiddellijk gebruikt worden.

-Gebruik Quinsair niet als u merkt dat het gesloten foliesachet of de ampullen niet intact zijn.

-Gebruik Quinsair niet als u merkt dat de oplossing troebel is of deeltjes bevat.

-Meng Quinsair niet met andere geneesmiddelen in de Zirela handvernevelaar.

-Doe naast Quinsair geen andere geneesmiddelen in de Zirela handvernevelaar.

-Probeer Quinsair niet met een ander type handvernevelaar te inhaleren.

-Controleer of uw Zirela vernevelsysteem goed werkt voordat u met de behandeling begint.

-Slik de vloeistof uit de ampul niet door.

Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant die bij uw Zirela handvernevelaar is geleverd zorgvuldig door.

Hoe maakt u het vernevelsysteem klaar om het geneesmiddel te inhaleren?

Bewaar de gebruiksaanwijzing van de Zirela op een veilige plek, want hierin staat uitgebreid beschreven hoe u het apparaat in elkaar zet.

1)Zorg dat de Zirela handvernevelaar op een vlakke en stabiele ondergrond staat.

2)Druk de volledige inhoud van de ampul leeg in het geneesmiddelreservoir van de Zirela handvernevelaar (afbeelding 1). Zorg dat de ampul helemaal leeg is; tik zo nodig met de ampul tegen de zijkant van het reservoir.

Geneesmiddelreservoir

Afbeelding 1

3)Sluit het geneesmiddelreservoir door de lipjes van de geneesmiddeldop op één lijn te brengen met de gleuven in het reservoir (a). Duw de dop omlaag en draai deze zo ver mogelijk rechtsom (b, afbeelding 2).

Lipje

Gleuf voor lipje

Afbeelding 2

Hoe gebruikt u het Zirela vernevelsysteem?

1)Ga bij de start van de behandeling in een ontspannen, rechte houding zitten.

2)Houd de handset horizontaal en druk de aan-/uitknop op de controller een paar seconden in. U hoort één ‘pieptoon’ en het statuslampje wordt groen.

3)Na een paar seconden stroomt de aerosolkamer van de Zirela handvernevelaar langzaam vol met een aerosolnevel. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Zirela-fabrikant als de aerosolnevel niet gaat stromen.

4)Houd de handset horizontaal, plaats het mondstuk in uw mond en sluit met uw lippen de opening af (afbeelding 3).

Afbeelding 3

5)Adem op een normale wijze (in- en uitademen) door het mondstuk. Probeer niet door uw neus te ademen. Blijf rustig in- en uitademen tot de behandeling klaar is. Het duurt ongeveer

5 minuten om het geneesmiddel met de vernevelaar te inhaleren.

6)Als het geneesmiddel volledig is afgegeven, hoort u twee ‘pieptonen’. Dit betekent dat de behandeling is afgerond.

7)Open hierna de geneesmiddeldop om te controleren of het geneesmiddel helemaal is gebruikt. Aan het eind van de behandeling kunnen er een paar druppels van het geneesmiddel op de bodem van het reservoir achterblijven. Dat is geen probleem. Als er echter meer dan een paar druppels zijn achtergebleven, moet u de geneesmiddeldop opnieuw aanbrengen en de behandeling hervatten.

8)Koppel de controller los zodra de behandeling is afgerond en haal de Zirela handvernevelaar voor reiniging en ontsmetting uit elkaar. De gebruiksaanwijzing van de fabrikant bevat uitgebreide informatie over het reinigen en ontsmetten.

Moet u de behandeling voortijdig afbreken?

Als u om welke reden dan ook de behandeling voortijdig moet afbreken, drukt u de aan-/uitknop op de controller één seconde in. Als de vernevelaar helemaal uitstaat en u bent gereed om weer verder te gaan, drukt u de aan-/uitknop op de controller nogmaals één seconde in. De behandeling wordt weer hervat. Adem net als voorheen in en uit door het mondstuk.

Hoe en wanneer vervangt u de Zirela handvernevelaar?

Voor een behandeling van 28 dagen gebruikt u één handvernevelaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor adviezen over reiniging en opslag.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u meer Quinsair heeft gebruikt dan is toegestaan. Maak u niet ongerust als de inhoud van de ampul wordt doorgeslikt, maar vertel dit zo snel mogelijk aan uw arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis vergeet, kunt u deze gebruiken zodra u eraan denkt, mits de tijd tot inhalatie van de volgende dosis 8 uur is. Sla de vergeten dosis echter over als het bijna tijd is voor uw volgende dosis.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Quinsair zonder eerst uw arts te raadplegen, want uw longinfectie kan verergeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn

Roep onmiddellijk spoedeisende medische hulp in als u na inhalatie van Quinsair een ernstige allergische reactie krijgt. De symptomen zijn onder andere:

-algemeen jeukend en warm gevoel – vooral van de hoofdhuid, mond, keel, handpalmen of voetzolen

-ernstige piepende ademhaling of luidruchtig of moeilijk ademhalen

-ernstige galbulten/netelroos

-zwelling van lippen, gezicht, keel of tong

-bleke of grijzige huidkleur

-een snelle hartslag

-flauwte of flauwvallen

Stop het gebruik van Quinsair en raadpleeg uw arts onmiddellijk:

-bij pijn, stijfheid en/of zwelling in de gewrichten

-bij leverproblemen. De symptomen zijn onder andere:

-verlies van eetlust

-vergeling van huid en ogen (geelzucht)

-donker gekleurde urine

-jeuk

-gevoeligheid (pijn) rond de maag (buik)

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

Zeer vaak: kunnen optreden bij 1 op de 10 mensen

-hoesten

-abnormale smaakzin

-vermoeidheid, zwakte en minder tolerantie voor beweging

-verlies van eetlust en gewichtsverlies

-kortademigheid

-veranderingen in de hoeveelheid en de dikte van slijm/flegma

-bloed ophoesten

-per seconde kan minder lucht worden uitgeademd (afgenomen FEV1-test)

Vaak: kunnen optreden bij 1 op de 10 mensen

-schimmelinfectie rond de vagina

-slapeloosheid of moeite met slapen

-hoofdpijn

-duizeligheid

-suizingen of geluiden in de oren (tinnitus)

-veranderingen in de stem

-misselijkheid en braken

-buikpijn

-diarree

-obstipatie

-huiduitslag

-gewrichts- of spierpijn

-koorts

-afwijkende resultaten van bloedonderzoek (verhoogd gehalte aan bepaalde leverenzymen of bilirubine in het bloed en een verminderde nierfunctietest)

-verminderde longfunctietest

-verhoogde of verlaagde hoeveelheid suiker (glucose) in het bloed

-afwijkende ademhalingsgeluiden

Soms: kunnen optreden bij 1 op de 100 mensen

-schimmelinfectie in de mond

-laag aantal rode bloedcellen (anemie) of laag aantal bloedplaatjes (cellen in het bloed die helpen bij de bloedstolling)

-laag of hoog aantal witte bloedcellen

-angstig, rusteloos of geagiteerd en/of terneergeslagen gevoel

-verminderde geurzin

-slaperigheid

-veranderingen in het gezichtsvermogen

-gehoorverlies

-verhoogde hartslag

-ademhalingsproblemen

-kokhalzen

-spijsverteringsproblemen

-winderigheid

-galbulten/netelroos en jeuk

-pijn aan de borstwand

-nierfalen

-veranderingen in hartritme

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld na gebruik van tabletten of een intraveneus infuus met levofloxacine, dus de kans bestaat dat deze na het gebruik van Quinsair optreden:

Soms: kunnen optreden bij 1 op de 100 mensen

-verward of nerveus gevoel

-beven

-gevoel van duizeligheid, draaierigheid of omvallen (vertigo)

-overmatig zweten

Zelden: kunnen optreden bij 1 op de 1.000 mensen

-hallucinaties en/of paranoïde/achterdochtig voelen

-geagiteerd voelen

-ongewone dromen of nachtmerries

-convulsies (stuipen)

-tintelend gevoel (arm/been “slaapt“) en/of doof gevoel

-hartkloppingen

-lage bloeddruk

-spierzwakte

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

-lage aantallen van alle type cellen in het bloed

-diabetische coma

-ernstige psychische problemen (die in zeer zeldzame gevallen tot zelfbeschadiging kunnen leiden)

-pijn, branderig gevoel, tintelingen, doof gevoel en/of zwakte in de ledematen (neuropathie)

-onwillekeurige spierbewegingen, spiertrekkingen of spasme’s

-flauwvallen

-hevig kloppende hoofdpijnen met verlies van gezichtsvermogen

-tijdelijk verlies van gezichtsvermogen

-snelle of afwijkende hartslag

-longontsteking

-ernstige huidreacties zoals pijnlijke blaarvorming of laesies (wondjes) mogelijk in mond, neus of vagina

-verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht of UV-licht (zonnebanken of andere UV- lampen)

-ontsteking van de bloedvaten

-ontsteking van de mond of lippen

-snelle afbraak van spieren

-ontsteking van een pees of een peesscheuring

-pijn, waaronder pijn in de rug, borstkas, armen en benen

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de ampul, het foliesachet en de dozen na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Elke ampul is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Na het openen van een ampul moet de inhoud onmiddellijk gebruikt worden. Al het ongebruikte product moet worden verwijderd. Doe ongebruikte, ongeopende ampullen uit de strip terug in het sachet om ze tegen licht te beschermen.

Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is levofloxacine. Eén ampul bevat levofloxacinehemihydraat, overeenkomend met 240 mg levofloxacine.

-De andere stoffen in dit middel zijn magnesiumchloridehexahydraat en water voor injecties.

Hoe ziet Quinsair eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Quinsair is een heldere, lichtgele verneveloplossing.

Het geneesmiddel wordt geleverd in kleine plastic ampullen van elk 3 ml. Vier ampullen worden afgesloten in een foliesachet en elke doos bevat 14 sachets.

Elke Quinsair-verpakking voor 28 dagen bevat één doos met 56 (14 sachets met 4) ampullen en één doos met een Zirela handvernevelaar inclusief de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Het etiket van de ampul is uitsluitend in het Engels. De informatie op de ampul is:

Op de voorkant van de ampulkop

Quinsair 240 mg

Verneveloplossing

 

Levofloxacine

 

Inhalatie

2,4 ml

In de “insnoering” aan beide kanten van de ampulkop

Lot

EXP

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nederland

Fabrikant

Adare Pharmaceuticals S.r.l. Via Martin Luther King, 13

20060 Pessano con Bornago (MI) Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). Hier vindt u ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziektes en hun behandelingen.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld