Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Bijsluiter - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelQuixidar
ATC codeB01AX05
Werkzame stoffondaparinux sodium
ProducentGlaxo Group Ltd.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Quixidar en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Quixidar gebruikt
3. Hoe wordt Quixidar gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Quixidar
6. Aanvullende informatie

 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

 

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml oplossing voor injectie

 

Natriumfondaparinux

geregistreerd

 

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan

 

anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde

 

lijken te zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. Wanneer één van de

bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

1. WAT IS QUIXIDAR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Quixidar is een geneesmiddel dat helpt om de vorming van bloedstolsels in bloedvaten te voorkomen (een antitrombotisch middel).

langer

Quixidar bevat een synthetische stof genaamd natriumfondaparinux. Deze stof remt de werking van bloedstollingsfactor Xa (“tien-A”) in het bloed, waardoor de vorming van ongewenste bloedstolsels (trombose) in de bloedvaten wordt tegengegaan.

GebruikGeneesmiddelQuixidar niet:

niet

Quixidar wordt gebruikt om:

de vorming van bloedstolsels in de bloedvaten van benen of longen te voorkomen in de periode

na een orthopedische operatie, zoals een heup- of knie-operatie of na een buikoperatie

de vorming van bloedstolsels te voorkomen tijdens en kort na een periode van beperkte

 

beweeglijkheid door een acute ziekte.

2.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U QUIXIDAR GEBRUIKT

als u allergisch (overgevoelig) bent voor natriumfondaparinux of voor één van de andere bestanddelen van Quixidar;

als u een ernstige bloeding heeft;

als u een bacteriële hartinfectie heeft;

als u een zeer ernstige nierziekte heeft.

Vertel uw arts als u denkt dat één van bovenstaande punten op u van toepassing is. Indien dit het geval is, dient u Quixidar niet te gebruiken.

Wees extra voorzichtig met Quixidar:

als u een verhoogde kans op ongecontroleerde bloedingen (hemorragie) heeft, zoals bij: - een maagzweer

 

- bloedstollingsstoornissen

 

- een recente hersenbloeding (intracraniale bloeding)

- een recente operatie aan de hersenen, wervelkolom of ogen

als u een ernstige leverziekte heeft;

als u een nierziekte heeft;

Het wordt niet aangeraden borstvoeding te geven tijdens de behandelinggeregistreerdmet Quixidar. Als u zwanger

als u 75 jaar of ouder bent;

als u minder dan 50 kg weegt.

Vertel uw arts als één van de bovenstaande gevallen op van toepassing is.

Kinderen

Quixidar is niet onderzocht voor gebruik bij kinderen en jongeren onder de 17 jaar.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen. Sommigen andere geneesmiddelen kunnen de manier waarop Quixidar werkt beïnvloeden of kunnen worden beïnvloed door Quixidar.

Zwangerschap en borstvoeding

Quixidar dient niet te worden voorgeschreven aan zwangere vrouwen tenzij het absoluut noodzakelijk is.

bent, denkt zwanger te zijn, of als u borstvoedinglangergeeft: → vertel dit dan aan uw arts of apotheker.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Quixidar

Dit geneesmiddel bevat minder dan 23 mg natrium per dosering en is derhalve nagenoeg natriumvrij.

3. HOE WORDT QUIXIDAR GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Quixidar nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of

apotheker.

 

De gebruikelijke dosering is 2,5 mg eenmaal per dag, elke dag op ongeveer dezelfde tijd

 

Geneesmiddel

niet

geïnjecteerd.

Indien u aan een nierziekte lijdt, kan de dosis worden verminderd tot 1,5 mg eenmaal per dag.

Hoe wordt Quixidar toegediend

 

Quixidar wordt toegediend via een injectie onder de huid (subcutaan) in een huidplooi onderin

 

de buikstreek. De spuiten zijn voorgevuld met precies de juiste dosering die u nodig hebt. Er

 

zijn verschillende spuiten voor de doseringen van 2,5 mg en 1,5 mg. Zie voor de stapsgewijze

instructies verderop in deze bijsluiter.

Injecteer Quixidar niet in een spier

Hoe lang moet u Quixidar gebruiken

U moet Quixidar net zo lang gebruiken als uw arts het u heeft voorgeschreven, aangezien Quixidar het ontstaan van een ernstige complicatie voorkomt.

Wat u moet doen als u teveel Quixidar heeft geïnjecteerd

Neem zo snel mogelijk voor advies contact op met uw arts of apotheker in omdat er een verhoogde kans op een bloeding bestaat.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Quixidar te gebruiken

Injecteer de dosering direct als u eraan denkt. Injecteer geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u twijfelt wat u moet doen.

Stop

bloedneus of bloedend tandvlees)

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

Als

 

 

 

 

het

ontwikkelen

 

 

 

apotheker

 

 

 

 

apotheker.

 

 

 

 

 

deze

 

 

 

 

worden.

 

bloeding (bijvoorbeeld op de plek van de operatie door een bestaande maagzweer, een

 

 

 

langer

 

 

bloedarmoede (een verlaging van het aantal rode bloedcellen).

 

blauwe plekken of zwelling (oedeem)

 

worden.

 

 

 

 

zich ziek voelen of overgeven (misselijkheid of braken)

 

 

pijn op de borst

niet

 

 

 

buiten adem zijn

 

 

 

uitslag of jeukende huid

 

 

 

 

verlies van wondvocht uit de operatiewond

 

 

 

koorts

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

afname of toename van het aantal bloedplaatjes (bloedcellen die nodig zijn voor de

 

bloedstolling)

 

 

 

 

toename van sommige stoffen (enzymen) die door de lever worden gemaakt.

 

allergische reactie

 

 

behandeld worden.

inwendige bloeding in hersenen of buik

 

 

 

angst of verwarring

 

 

 

 

hoofdpijn

 

 

 

 

flauwvallen of duizeligheid, lage bloeddruk

 

 

 

sufheid of moeheid

 

 

 

 

blozen

 

 

 

 

hoesten

 

 

 

 

pijn in de benen of pijn in de maag

 

 

 

diarree of verstopping

 

 

 

 

spijsverteringsstoornis

 

 

 

 

wondinfectie

 

 

 

 

toename van bilirubine in het bloed (een stof die door de lever wordt gemaakt)

 

afname van het kaliumgehalte in het bloed

 

 

 

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Als u bijwerkingen krijgt

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig of storend wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U QUIXIDAR

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet in de vriezer bewaren.

Quixidar hoeft niet gekoeld bewaard te worden.

maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

geregistreerd

Gebruik Quixidar niet:

 

na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de verpakking

als u deeltjes constateert in de oplossing of als de oplossig is verkleurd

als u constateert dat de spuit is beschadigd

 

als u het harde beschermkapje van de naald van de spuit heeft verwijderd en de spuit niet

 

meteen gebruikt.

 

Wegwerpen van spuiten

Geneesmiddelen en spuiten dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze

Wat bevat Quixidar

- Het werkzame bestanddeel is 1,5 mg natriumfondaparinux in 0,3 ml oplossing voor injectie.

 

niet

- De andere bestanddelen zijn natriumchloride,langerwater voor injectie en zoutzuur en/of

natriumhydroxide om de pH in te stellen.

Quixidar bevat geen enkel dierlijk product.

Geneesmiddel

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

Hoe ziet Quixidar er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Quixidar is een heldere en kleurloze oplossing voor injectie. Het wordt geleverd in een voorgevulde spuit voor éénmalig gebruik, met een automatisch veiligheidssysteem dat dient om te voorkomen dat iemand zich na gebruik per ongeluk aan de naald zou prikken. Het is verkrijgbaar in verpakkingen van

2, 7, 10 en 20 voorgevulde spuiten (het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel

worden gebracht).

geregistreerd

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l’Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Frankrijk.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

 

niet

langer

Geneesmiddel

 

 

 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоCмитКлайн ΕΟΟЛ

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

España

GlaxoSmithKlineGeneesmiddelA.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

niet

Luxembourg/Luxemburg

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline s.a./n.v. Belgique/Belgiengeregistreerd Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 langernlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSKCommercial Sp. Z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel.: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

GlaxoSmithKline ehf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 530 3700

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

 

 

geregistreerd

 

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

 

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

 

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

 

Sverige

 

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

 

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 89 95 01

 

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

 

 

info.produkt@gsk.com

Latvija

 

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 7312687

 

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

 

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

langer

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

 

 

 

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

 

 

info.lt@gsk.com

 

 

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

Onderdelen van veiligheidsspuit

cHard beschermkapje van de naald

d

Kap

geregistreerd

 

e

Zuiger

 

f

Vingergreep

 

g

Beschermhuls

 

 

Spuit VÓÓR GEBRUIK

Spuit NÁ GEBRUIK

 

 

 

langer

1. Was uw handen goed

met water en zeep. Afdrogen met een handdoek.

2.

 

niet

 

Haal de spuit uit de verpakking en controleer of:

 

• de vervaldatum niet is verstreken

 

 

• de oplossing helder en kleurloos is en geen deeltjes bevat

 

• de spuit niet geopend of beschadigd is

 

3.

Geneesmiddel

 

 

Ga zitten of liggen in een comfortabele positie.

Foto A

5. Houd de spuit goed vast in één hand.

Verwijder de kap die de zuiger beschermt door deze eraf te trekken (foto B).

Gooi de zuigerkap weg.

6. Verwijder het harde beschermkapje van de naald door eerst te draaien en deze dan in een rechte lijn van de spuit af te trekken (foto C).

Gooi het harde beschermkapje weg.

Let op

Raak de naald niet aan en laat deze nergens mee in contact komen vóór de injectie.

De aanwezigheid van een luchtbel in de spuit is normaal.

Probeer niet deze luchtbel te verwijderen vóór de injectie - u kunt geneesmiddel verliezen als u dit doet.

 

 

langer

7. Knijp voorzichtig in de schoongemaakte huid om een

plooi te krijgen. Houd de huidplooi tussen duim en

wijsvinger gedurende de hele injectie (foto D).

 

 

niet

 

8. Houd de spuit goed vast aan de vingergreep.

 

Steek de naald in zijn volle lengte in een rechte hoek in de

Geneesmiddel

 

 

huidplooi (foto E).

 

 

9. Injecteer de GEHELE inhoud van de spuit door de zuiger zover mogelijk in te duwen. Hierdoor wordt het automatische naaldbeveiligingssysteem geactiveerd (foto F).

10. Laat de zuiger los en de naald zal automatisch uit de huid komen en in de beschermhuls terugschieten, waarna de spuit permanent geblokkeerd is (foto G).

geregistreerdFoto B

Foto C

Foto D

Foto E

Foto F

Foto G

Gooi de gebruikte spuit niet weg met het huidhoudelijk afval. Gooi deze weg volgens instructies van uw arts of apotheker.

 

 

langer

geregistreerd

 

niet

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml oplossing voor injectie

Natriumfondaparinux

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 

Dit geneesmiddel is alleen aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door

 

aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde

lijken te zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet

 

in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

geregistreerd

1.

Wat is Quixidar en waarvoor wordt het gebruikt

2.

Wat u moet weten voordat u Quixidar gebruikt

3.

Hoe wordt Quixidar gebruikt

4.

Mogelijke bijwerkingen

5.

Hoe bewaart u Quixidar

6.

Aanvullende informatie

1. WAT IS QUIXIDAR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Quixidar is een geneesmiddel dat helpt om de vorming van bloedstolsels in bloedvaten te voorkomen (een antitrombotisch middel).

Quixidar bevat een synthetische stof genaamd natriumfondaparinux.langer

Deze stof remt de werking van

stollingsfactor Xa (“tien-A”) in het bloed, waardoor de vorming van ongewenste bloedstolsels

(trombose) in de bloedvaten wordt tegengegaan.

 

Quixidar wordt gebruikt om:

 

GebruikGeneesmiddelQuixidar niet:

 

de vorming van bloedstolsels in denietbloedvaten van benen of longen te voorkomen in de periode

na een orthopedische operatie, zoals een heup- of knie-operatie of na een buikoperatie

de vorming van bloedstolsels te voorkomen tijdens en kort na een periode van beperkte

beweeglijkheid door een acute ziekte.

 

bepaalde soorten hartaanvallen en ernstige angina (pijn veroorzaakt door een vernauwing van

 

de slagaders in het hart) te behandelen.

 

2.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U QUIXIDAR GEBRUIKT

als u allergisch (overgevoelig) bent voor natriumfondaparinux of voor één van de andere bestanddelen van Quixidar

als u een ernstige bloeding heeft

als u een bacteriële hartinfectie heeft

als u een zeer ernstige nierziekte heeft

→Vertel uw arts als u denkt dat één van bovenstaande punten op u van toepassing is. Indien dit het geval is, dient u Quixidar niet te gebruiken.

Wees extra voorzichtig met Quixidar:

Voordat u Quixidar gebruikt, moet uw arts het weten:

als u minder dan 50 kg weegt
als u 75 jaar of ouder bent
als u een nierziekte heeft
als u een ernstige leverziekte heeft
-
-
-
-

als u een verhoogde kans op ongecontroleerde bloedingen (hemorragie) heeft, zoals bij: een maagzweer,

bloedstollingsstoornissen,

een recente hersenbloeding (intracraniale bloeding),

Kinderen

een recente operatie aan de hersen-, wervelkolom- of ogen; →Vertel uw arts als één van bovenstaande gevallen op u van toepassinggeregistreerdis.

Quixidar is niet onderzocht voor gebruik bij kinderen en jongeren onder de 17 jaar.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder een voorschrift kunt kopen. Sommige andere geneesmiddelen kunnen de manier waarop Quixidar werkt beïnvloeden of kunnen worden beïnvloed door Quixidar.

Zwangerschap en borstvoeding is.

langer Belangrijke informatie over enkele bestanddelenniet van Quixidar.

Quixidar dient niet te worden voorgeschreven aan zwangere vrouwen tenzij het absoluut noodzakelijk

Het wordt niet aangeraden borstvoeding te geven tijdens de behandeling met Quixidar.

Als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn, of als u borstvoeding geeft, → vertel dit dan aan uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 23 mg natrium per dosering en is derhalve nagenoeg natriumvrij.

3. HOE WORDT QUIXIDAR GEBRUIKT

Volg Geneesmiddelbij het gebruik van Quixidar nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 2,5 mg eenmaal per dag, elke dag op ongeveer dezelfde tijd geïnjecteerd.

Indien u aan een nierziekte lijdt, kan de dosis worden verminderd tot 1,5 mg eenmaal per dag.

Hoe wordt Quixidar toegediend

Quixidar wordt toegediend via een injectie onder de huid (subcutaan) in een huidplooi onderin de buikstreek. De spuiten zijn voorgevuld met precies de juiste dosering die u nodig hebt. Er zijn verschillende spuiten voor de doseringen van 2,5 mg en 1,5 mg. Zie voor de stapsgewijze instructies verderop in deze bijsluiter. Om sommige soorten hartaanvallen te behandelen kan een arts u de eerste dosering in een ader toedienen (intraveneus).

Injecteer Quixidar niet in een spier.

Hoe lang moet u Quixidar gebruiken

U moet Quixidar net zo lang gebruiken als uw arts het u heeft voorgeschreven, aangezien Quixidar het ontstaan van een ernstige complicatie voorkomt.

Wat u moet doen als u teveel Quixidar heeft geïnjecteerd

Neem zo snel mogelijk voor advies contact op met uw arts of apotheker omdat er een verhoogde kans op een bloeding bestaat.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Quixidar te gebruiken

 

geregistreerd

Injecteer de dosering direct als u eraan denkt. Injecteer geen dubbele dosis om een

vergeten dosis in te halen.

 

Raadpleeg uw arts of apotheker als u twijfelt wat u moet doen.

Stop niet zonder overleg met het gebruik van Quixidar

Als u de behandeling stopt voordat uw arts dat heeft gezegd, dan heeft u een hogere kans op het ontwikkelen van een bloedstolsel in een bloedvat van uw been of longen. Licht uw arts of apotheker in voordat u stopt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Quixidar bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen optreden bij meer dan 1 op de 100 mensen die met Quixidar behandeld worden.

bloeding (bijvoorbeeld op de plek van de een operatie, door een bestaande maagzweer, een bloedneus of bloedend tandvlees)

bloedarmoede (een verlaging van het aantal rode bloedcellen)

Soms voorkomende bijwerkingen

niet

langer

 

Deze

 

worden

 

 

 

blauwe plekken of zwelling (oedeem)

 

 

zich ziek voelen of overgeven, (misselijkheid of braken)

 

pijn op de borst

 

 

 

buiten adem zijn

 

 

 

Geneesmiddelpijn in de benen of pijn in de maag

 

 

uitslag of jeukende huid

 

 

 

verlies van wondvocht uit een operatiewond

 

koorts

 

 

 

afname of toename van het aantal bloedplaatjes (bloedcellen die nodig zijn voor de

 

bloedstolling)

 

 

 

toename van sommige stoffen (enzymen) die door de lever worden gemaakt

 

behandeld worden

diarree of verstopping

spijsverteringsstoornis

wondinfectie

toename van bilirubine in het bloed (een stof die door de lever wordt gemaakt)

afname van het kaliumgehalte in het bloed

na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de verpakkinggeregistreerd

als u deeltjes constateert in de oplossing of als de oplossing is verkleurd;

als u constateert dat de spuit is beschadigd;

als u het harde beschermkapje van de naald van een spuit heeft verwijderd en de spuit niet meteen gebruikt.langerAls u bijwerkingen krijgthuishoudelijk

Wat bevat Quixidar

niet

 

Het werkzame bestanddeel is 2,5 mg natriumfondaparinux in 0,5 ml oplossing voor injectie.

De andere bestanddelen zijn natriumchloride, water voor injectie en zoutzuur en/of

 

Geneesmiddel

 

 

natriumhydroxide om de pH in te stellen.

Quixidar bevat geen enkel dierlijk product.

Hoe ziet Quixidar er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Quixidar is een heldere en kleurloze oplossing voor injectie. Het wordt geleverd in een voorgevulde spuit voor éénmalig gebruik met een automatisch veiligheidssysteem dat dient om te voorkomen dat iemand zich na gebruik per ongeluk aan de naald zou prikken. Het is verkrijgbaar in verpakkingen van 2, 7, 10 en 20 voorgevulde spuiten (het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l’Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Frankrijk.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) http://www.emea.europa.eu

 

 

langer

geregistreerd

 

niet

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоCмитКлайн ΕΟΟЛ

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

España

GlaxoSmithKlineGeneesmiddelA.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

niet

Luxembourg/Luxemburg

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline s.a./n.v. Belgique/Belgiengeregistreerd Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 langernlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. Z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel.: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

GlaxoSmithKline ehf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 530 3700

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

 

 

geregistreerd

 

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

 

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

 

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

 

Sverige

 

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

 

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 89 95 01

 

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

 

 

info.produkt@gsk.com

Latvija

 

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 7312687

 

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

 

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

langer

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

 

 

 

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

 

 

info.lt@gsk.com

 

 

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

Onderdelen van veiligheidsspuit:

cHard beschermkapje van de naald

d

Kap

geregistreerd

 

e

Zuiger

 

f

Vingergreep

 

g

Beschermhuls

 

 

Spuit VÓÓR GEBRUIK

Spuit NÁ GEBRUIK

 

langer

1. Was uw handen goed met water en zeep. Afdrogen met een handdoek.

niet

 

2. Haal de spuit uit de verpakking en controleer of:

de vervaldatum niet is verstreken

de oplossing helder en kleurloos is en geen deeltjes bevat

de spuit niet geopend of beschadigd is

3. GaGeneesmiddelzitten of liggen in een comfortabele positie.Foto A trekken (foto B). Gooi de zuigerkap weg.

Foto B

6. Verwijder het harde beschermkapje van de naald door eerst te draaien en deze dan in een rechte lijn van de spuit af te trekken (foto C).

Gooi het harde beschermkapje weg.

Let op

Raak de naald niet aan en laat deze nergens mee in contact komen vóór de injectie.

De aanwezigheid van een luchtbel in de spuit is normaal.

Foto C

Probeer niet deze luchtbel te verwijderen vóór de

 

injectie – u kunt geneesmiddel verliezen als u dit doet.

 

7. Knijp voorzichtig in de schoongemaakte huid om een

 

plooi te krijgen. Houd de huidplooi tussen duim en

 

wijsvinger gedurende de hele injectie (foto D).

 

 

 

Foto D

 

 

geregistreerd

8. Houd de spuit goed vast aan de vingergreep.

 

Steek de naald in zijn volle lengte loodrecht in een rechte

 

hoek in de huidplooi (foto E).

 

 

9. Injecteer de gehele inhoud van de spuit door langerde zuiger

Foto E

 

zover mogelijk in te duwen. Hierdoor wordt het

 

automatische naaldbeveiligingssysteem geactiveerd (foto F).

 

 

niet

 

10. Laat de zuiger los

en de naald zal automatisch uit de huid

Foto F

 

komen en in de beschermhuls terugschieten, waarna de spuit

 

permanent geblokkeerd is (foto G).

 

 

Geneesmiddel

 

Foto G

 

 

Gooi de gebruikte spuit niet weg met het huishoudelijk afval. Gooi deze weg volgens instructies van uw arts of apotheker.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

 

Quixidar 5 mg/0,4 ml oplossing voor injectie

 

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml oplossing voor injectie

In deze bijsluiter:

Quixidar 10 mg/0,8 ml oplossing voor injectie

Natriumfondaparinux

geregistreerd

 

 

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel is alleen aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde lijken te zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedtd die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

1. Wat is Quixidar en waarvoor wordt het gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Quixidar gebruikt

3. Hoe wordt Quixidar gebruikt

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u Quixidar

6. Aanvullende informatie

1. WAT IS QUIXIDAR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Quixidar is een geneesmiddel dat helpt om de vorming van bloedstolsels in bloedvaten te voorkomen (een antitrombotisch middelniet).

Quixidar bevat een synthetische stof genaamd natriumfondaparinux. Deze stof remt de werking van bloedstollingsfactor Xa (“tien-A”) in het bloed, waardoor de vorming van ongewenste bloedstolsels (trombose) in bloedvaten wordt tegengegaan.

QuixidarGeneesmiddelwordt gebruikt om patiënten te behandelen die een bloedklonter hebben in de bloedvaten van hun benen (diep veneuze trombose) en/of van de longen (longembolie).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U QUIXIDAR GEBRUIKT

Gebruik Quixidar niet:

• als u allergisch (overgevoelig) bent voor natriumfondaparinux of voor één van de andere bestanddelen van Quixidar;

• als u een ernstige bloeding heeft;

• als u een bacteriële infectie van het hart heeft;

• als u een zeer ernstige nierinsufficiëntie heeft.

Vertel uw arts als u denkt dat één van bovenstaande punten op u van toepassing is. Indien dit het geval is, dient u Quixidar niet te gebruiken.

Wees extra voorzichtig met Quixidar:

als u een verhoogde kans op ongecontroleerde bloedingen (hemorragie) heeft, zoals bij:

-een maagzweer,

-bloedstollingsstoornissen,

-een recente hersenbloeding,

-een recente operatie aan de hersenen, wervelkolom of ogen

als u een ernstige leverziekte heeft;

als u een nierinsufficiëntie heeft;

als u 75 jaar of ouder bent.

Vertel uw arts als één van bovenstaande gevallen op u van toepassing is.

Kinderen

Quixidar is niet onderzocht voor gebruik bij kinderen en jongeren onder de 17 jaar.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder een voorschrift kunt kopen. Sommige andere geneesmiddelen kunnen de manier waarop Quixidar werkt beïnvloeden of kunnen worden beïnvloed door Quixidar.

Zwangerschap en borstvoeding

Quixidar dient niet te worden voorgeschreven aan zwangere vrouwen tenzij absoluut noodzakelijk. Het wordt niet aangeraden borstvoeding te geven tijdens de behandeling met Quixidar.

Als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn, of als u borstvoeding geeft: → vertel dit dan aan uw artst of apotheker.

geregistreerd

Belangrijke informatie over enkele bestanddelenlangervan Quixidar.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 23 mg natrium per dosering en is derhalve nagenoeg natriumvrij.

3.HOE WORDT QUIXIDAR GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Quixidar nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw gewicht

 

Gebruikelijke dosering

Onder 50 kg

niet

5 mg eenmaal per dag

Tussen 50 kg en 100 kg

 

7,5 mg eenmaal per dag

Boven 100 kg

 

10 mg eenmaal per dag. Deze dosering kan

 

 

worden verlaagd tot 7,5 mg eenmaal per dag

 

 

wanneer u een matige nierziekte heeft.

U dient elke dag op ongeveer dezelfde tijd te injecteren.

Hoe wordt Quixidar toegediend

Hoe lang moet u Quixidar gebruiken

Quixidar wordt toegediend via een injectie onder de huid (subcutaan) in een huidplooi onderin

 

de buikstreek. De spuiten zijn voorgevuld met precies de juiste dosering die u nodig hebt. Er

 

zijn verschillende spuiten voor de doseringen van 5 mg, 7,5 mg en 10 mg. Zie voor de

stapsgewijze instructies verderop in deze bijsluiter.

Injecteer Quixidar niet in een spier

 

Geneesmiddel

U moet Quixidar net zo lang gebruiken als uw arts het u heeft voorgeschreven, aangezien Quixidar het ontstaan van een ernstige complicatie voorkomt.

Wat u moet doen als u teveel Quixidar geïnjecteerd

Neem zo snel mogelijk voor advies contact op met uw arts of apotheker in omdat er een verhoogde kans op een bloeding bestaat.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Quixidar te gebruiken

Injecteer de dosering direct als u eraan denkt. Injecteer geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u twijfelt wat u moet doen.

bloeding (bijvoorbeeld op de plek van de operatie, een bestaandegeregistreerdmaagzweer, een bloedneus, blauwe plekken).langerAlsStopDezeontwikkelenSomsapothekerverlaging van het aantal rode bloedcellen (anemie)

niet

afname van het aantal bloedplaatjes (bloedcellen die nodig zijn voor de bloedstolling)

toename van sommige stoffen (enzymen) die door de lever worden gemaakt.

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen optreden bij minder dan 1 op de 1.000 mensen die met Quixidar behandeld worden.

allergische reactie

inwendige bloeding in hersenen, lever of buik

huiduitslag

pijn en zwelling op de injectieplaats

toename van het aantal bloedplaatjes (bloedcellen die nodig zijn voor de bloedstolling)

toename van de hoeveelheid niet-eiwitgebonden stikstof in het bloed

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig of storend wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U QUIXIDAR

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Als uGeneesmiddelbijwerkingen krijgt

Quixidar hoeft niet gekoeld bewaard te worden.

Gebruik Quixidar niet:

na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de verpakking

als u deeltjes constateert in de oplossing of als de oplossing is verkleurd

10 mg natriumfondaparinux in 0,8 ml oplossing voor injectiegeregistreerd

als u constateert dat de spuit is beschadigd

als u het harde beschermkapje van de naald van een spuit heeft verwijderd en de spuit niet

 

meteen gebruikt.

Wegwerpen van spuiten

Geneesmiddelen en spuiten dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE OVER QUIXIDAR

Wat bevat Quixidar

Het werkzame bestanddeel is

• 5 mg natriumfondaparinux in 0,4 ml oplossing voor injectie

• 7,5 mg natriumfondaparinux in 0,6 ml oplossing voor injectie

De andere bestanddelen zijn natriumchloride, waterlangervoor injectie en zoutzuur en/of natriumhydroxide om de pH in te stellen.

Quixidar bevat geen enkel dierlijk product.

Hoe ziet Quixidar er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Quixidar is een heldere en kleurloze tot lichtgeleniet oplossing voor injectie. Het wordt geleverd in een voorgevulde spuit met een automatisch veiligheidssysteem dat dient om te voorkomen dat iemand zich na gebruik per ongeluk aan de naald zou prikken.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Het is verkrijgbaar in verpakkingen van 2, 7, 10 en 20 voorgevulde spuiten (het kan voorkomen dat niet alleGeneesmiddelverpakkingsgrootten in de handel worden gebracht).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l’Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Frankrijk.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоCмитКлайн ΕΟΟЛ

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

España

GlaxoSmithKlineGeneesmiddelA.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

niet

Luxembourg/Luxemburg

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

GlaxoSmithKline s.a./n.v. Belgique/Belgiengeregistreerd Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

langernlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. Z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel.: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

GlaxoSmithKline ehf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 354 530 3700

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

 

 

geregistreerd

 

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

 

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

 

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

 

Sverige

 

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

 

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 89 95 01

 

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

 

 

info.produkt@gsk.com

Latvija

 

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 7312687

 

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

 

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

langer

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

 

 

 

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

 

 

info.lt@gsk.com

 

 

 

Geneesmiddel

niet

 

 

 

 

 

Onderdelen van veiligheidsspuit

cHard beschermkapje van de naald

d

Kap

geregistreerd

 

e

Zuiger

 

f

Vingergreep

 

g

Beschermhuls

 

 

Spuit VÓÓR GEBRUIK

Spuit NÁ GEBRUIK

 

 

 

langer

1. Was uw handen goed met water en zeep. Afdrogen met een handdoek.

2.

 

niet

 

Haal de spuit uit de verpakking en controleer of:

 

• de vervaldatum niet is verstreken

 

 

• de oplossing helder en kleurloos tot licht geel is en geen deeltjes bevat

 

• de spuit niet geopend of beschadigd is

 

3.

Geneesmiddel

 

 

Ga zitten of liggen in een comfortabele positie.

A

5. Houd de spuit goed vast in één hand.

Verwijder de kap die de zuiger beschermt door deze eraf te trekken (foto B).

Gooi de zuigerkap weg.

6. Verwijder het harde beschermkapje van de naald door eerst te draaien en deze dan in een rechte lijn van de spuit af te trekken (foto C).

Gooi het harde beschermkapje weg.

Let op

Raak de naald niet aan en laat deze nergens mee in contact komen vóór de injectie.

De aanwezigheid van een luchtbel in de spuit is normaal.

Probeer niet deze luchtbel te verwijderen vóór de injectie - u kunt geneesmiddel verliezen als u dit doet.

 

 

langer

7. Knijp voorzichtig in de schoongemaakte huid om een

plooi te krijgen. Houd de huidplooi tussen duim en

wijsvinger gedurende de hele injectie (foto D).

 

 

niet

 

8. Houd de spuit goed vast aan de vingergreep.

 

Steek de naald in zijn volle lengte in een rechte hoek in de

Geneesmiddel

 

 

huidplooi (foto E).

 

 

9. Injecteer de GEHELE inhoud van de spuit door de zuiger zover mogelijk in te duwen. Hierdoor wordt het automatische naaldbeveiligingssysteem geactiveerd (foto F).

10. Laat de zuiger los en de naald zal automatisch uit de huid komen en in de beschermhuls terugschieten, waarna de spuit permanent geblokkeerd is (foto G).

geregistreerdFoto B

Foto C

Foto D

Foto E

Foto F

Foto G

Gooi de gebruikte spuit niet weg met het huidhoudelijk afval. Gooi deze weg volgens instructies van uw arts of apotheker.

 

 

langer

geregistreerd

 

niet

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld