Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Regranex (becaplermin) – Etikettering - D03AX06

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelRegranex
ATC codeD03AX06
Werkzame stofbecaplermin
ProducentJanssen-Cilag International NV

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

DOOS/TUBE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

REGRANEX 0,01% gel becaplermin

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke gram gel bevat 100 μg becaplermin

geregistreerd

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat: natriumcarmellose (E 466), natriumchloride, natriumacetaat, ijsazijn (E 260), methylparahydroxybenzoaat (methylparabeen) (E 218), propylparahydroxybenzoaat (propylparabeen) (E 216), metacresol, lysinehydrochloride en water voor injecties.

 

Eén tube per verpakking.

 

langer

 

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

 

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

Gel in een tube voor meervoudig gebruik (15 gr m).

 

5.

 

niet

 

 

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Geneesmiddel

 

 

 

Alleen voor gebruik op de huid.

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten h t b r ik en zicht van kinderen houden

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Gebruik binnen 6 weken na eerste opening

Datum van openen:

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast (2 °C - 8 °C).

Niet invriezen.

Goed sluiten na elk gebruik.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Na beëindiging van de behandeling dient overgebleven ongebruikte gel te worden weggegooid overeenkomstig de lokale voorschriften.

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

 

Registratiehouder:

 

 

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

 

Turnhoutseweg, 30

 

 

B-2340 Beerse

 

 

België

 

 

 

geregistreerd

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/99/101/001

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

langer

Batch:

niet

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel onderworpen aan medisch voorschrift

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE (ALLEEN OP DE DOOS)

Geneesmiddel

 

 

RE RANEX

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld