Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rienso (ferumoxytol) – Etikettering - B03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naam van geneesmiddelRienso
ATC codeB03
Werkzame stofferumoxytol
ProducentTakeda Pharma A/S

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Etiket doos (verpakking met 1, 2, 6 of 10 injectieflacons)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Rienso 30 mg/ml oplossing voor infusie

Ijzer als ferumoxytol

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml bevat 30 mg ijzer.

510 mg ijzer/17 ml

geregistreerd

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen:

Polyglucose sorbitol carboxymethylether (PSC)

Mannitol

Water voor injectie

Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing)

Zoutzuur (voor pH-aanpassing)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlanger

 

Oplossing voor infusie

 

 

1 injectieflacon

 

Geneesmiddel

 

 

2 injectieflacons

 

 

 

 

6 injectieflacons

 

 

 

 

10 injectieflacons

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Uitsluit nd voor intraveneus gebruik.

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOORgeregistreerdHET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGENTakeda Pharma A/SDybendal Alle 102630 TaastrupDenemarken

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

EU/1/12/774/001

niet

langer

 

EU/1/12/774/002

 

 

 

EU/1/12/774/003

 

 

 

 

EU/1/12/774/004

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmidd l op medisch voorschrift.

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket op injectieflacon

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Rienso 30 mg/ml infusie

 

 

 

Ijzer als ferumoxytol

 

 

 

Uitsluitend voor intraveneus gebruik

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

WIJZE VAN TOEDIENING

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

5.

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

510 mg/17 ml

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

6.

OVERIGE

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld