Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RotaTeq (rotavirus serotype G1, serotype G2,...) – Etikettering - J07BH02

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelRotaTeq
ATC codeJ07BH02
Werkzame stofrotavirus serotype G1, serotype G2, serotype G3, serotype G4, serotype P1
ProducentMSD VACCINS

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

RotaTeq – Verpakkingsgrootte van 1 tube met een enkelvoudige dosis (2 ml) RotaTeq – Verpakkingsgrootte van 10 tubes met een enkelvoudige dosis (2 ml)

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

RotaTeq, orale oplossing

Rotavirusvaccin, levend

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Eén dosis (2 ml) bevat rotavirus type*:

≥ 2,2 x 106 IE1

G1

G2

≥ 2,8 x 106

IE1

G3

≥ 2,2 x 106

IE1

G4

≥ 2,0 x 106

IE1

P1A[8]

≥ 2,3 x 106

IE1

* humaan-boviene rotavirusreassortanten (levend), geproduceerd in Verocellen.

1 Infectieuze eenheden

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sucrose

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

2 ml orale oplossing in een tube. verpakkingsgrootte van 1 tube verpakkingsgrootte van 10 tubes

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

UITSLUITEND VOOR ORALE TOEDIENING

Voor het gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast.

De doseertube in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Gelieve de bijsluiter te raadplegen bij het wegwerpen van niet langer benodigde geneesmiddelen

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/348/001 verpakking van 1 tube

EU/1/06/348/002 verpakking van 10 tubes

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van Braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Tekst voor de beschermende zak

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

RotaTeq, orale oplossing

Rotavirusvaccin, levend

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

1 dosis

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

etiket van de tube

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

RotaTeq

Orale oplossing

Orale toediening

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis (2 ml)

6.OVERIGE

MSD VACCINS

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld