Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spedra (avanafil) – Bijsluiter - G04BE10

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelSpedra
ATC codeG04BE10
Werkzame stofavanafil
ProducentMenarini International Operations Luxembourg S.A.

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Spedra, tabletten van 50 mg

Avanafil

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.

-Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Spedra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u Spedra niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe neemt u Spedra in?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u Spedra?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Spedra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Spedra bevat de werkzame stof avanafil. Het behoort tot een groep van geneesmiddelen die fosfodi- esteraseremmers type 5 (PDE5-remmers) worden genoemd. Spedra is een behandeling voor volwassen mannen met erectiestoornissen (ook impotentie genoemd). Dat is het geval als een man geen erectie kan krijgen of houden die voldoende is voor seksuele activiteit.

Spedra helpt de bloedvaten in uw penis te ontspannen. Hierdoor stroomt er meer bloed in uw penis en blijft deze hard en stijf wanneer u seksueel opgewonden raakt. Spedra geneest de aandoening niet.

Spedra werkt alleen bij seksuele stimulatie. U en uw partner hebben nog steeds voorspel nodig als voorbereiding op geslachtsgemeenschap – net zoals wanneer u geen geneesmiddel zou gebruiken om u te helpen.

Spedra werkt niet als u geen erectiestoornis hebt. Spedra is niet bedoeld voor vrouwen.

2.Wanneer mag u Spedra niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U gebruikt nitraatgeneesmiddelen voor pijn op de borst (angina pectoris), zoals amylnitriet of glyceryltrinitraat. Spedra kan het effect van deze geneesmiddelen versterken en uw bloeddruk ernstig verlagen.

U gebruikt geneesmiddelen voor de behandeling van hiv of aids zoals ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir of atazanavir.

U gebruikt geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties zoals ketoconazol, itraconazol or voriconazol of bepaalde antibiotica voor de behandeling van bacteriële infecties, zoals claritromycine of telitromycine.

U hebt last van ernstige hartproblemen.

U hebt in de afgelopen zes maanden een beroerte of hartaanval gehad.

U hebt een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet door geneesmiddelen onder controle wordt gehouden.

U hebt pijn op de borst (angina pectoris) of u krijgt pijn op de borst tijdens geslachtsgemeenschap.

U hebt last van ernstige lever- of nierproblemen.

U hebt ooit visusverlies in één oog gehad als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer naar uw oog (niet-arterieel anterieur ischemisch oogzenuwlijden [NAION]).

Er komen bepaalde ernstige oogproblemen (zoals retinitis pigmentosa) voor in uw familie.

Indien U riociguat gebruikt. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (d.w.z. een hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo- embolische pulmonaire hypertensie (d.w.z. een hoge bloeddruk in de longen ten gevolge van bloedklonters). Er werd aangetoond dat PDE5-inhibitoren het bloeddrukverlagende effect van dit geneesmiddel versterkt. Indien u riociguat neemt of onzeker bent, overleg dan met uw arts.

Gebruik Spedra niet als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Spedra gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, als:

u last hebt van hartproblemen. Geslachtsgemeenschap kan riskant voor u zijn;

u lijdt aan priapisme, een erectie die vier uur of langer aanhoudt. Dit kan voorkomen bij mannen met aandoeningen zoals sikkelcelziekte, multipel myeloom of leukemie;

u een lichamelijke aandoening hebt die de vorm van uw penis aantast (zoals angulatie, de ziekte van Peyronie of caverneuze fibrose);

u een stollingsstoornis of een actieve zweer in het maagdarmkanaal (ulcus pepticum) hebt.

Als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Spedra gebruikt. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Problemen met uw gezichtsvermogen of gehoor

Bij sommige mannen die geneesmiddelen zoals Spedra gebruiken, traden problemen met het gezichtsvermogen en het gehoor op – zie “Ernstige bijwerkingen” in rubriek 4 voor meer details. Het is niet bekend of deze problemen rechtstreeks verband houden met Spedra, andere ziekten die u mogelijk hebt of een combinatie van factoren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Spedra mag niet gebruikt worden bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Spedra nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit omdat Spedra de werking van bepaalde andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook kunnen sommige andere geneesmiddelen de werking van Spedra beïnvloeden.

Neem contact op met uw arts en gebruik Spedra niet als u nitraatgeneesmiddelen gebruikt voor pijn op de borst (angina pectoris), zoals amylnitriet of glyceryltrinitraat. Er is aangetoond dat Spedra het effect van deze geneesmiddelen kan versterken en uw bloeddruk ernstig kan verlagen. Gebruik Spedra evenmin als u geneesmiddelen voor de behandeling van hiv of aids gebruikt zoals ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir of atazanavir, of als u geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van

schimmelinfecties, zoals ketoconazol, itraconazol of voriconazol, of bepaalde antibiotica voor de behandeling van bacteriële infecties, zoals claritromycine of telitromycine (zie het begin van rubriek 2, onder ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’).

Het is belangrijk om het de arts of apotheker te melden als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:

zogenoemde “alfablokkers” – voor prostaatproblemen of voor het verlagen van hoge bloeddruk;

geneesmiddelen voor een onregelmatige hartslag (aritmie) zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron of sotalol;

antibiotica voor de behandeling van infecties, zoals erytromycine;

fenobarbital of primidon – voor de behandeling van epilepsie;

carbamazepine – voor de behandeling van epilepsie, stemmingswisselingen of bepaalde soorten pijn;

andere geneesmiddelen die de afbraak van Spedra in het lichaam kunnen tegengaan (matige CYP3A4-remmers) waaronder amprenavir, aprepitant, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir en verapamil.

riociguat

Gebruik Spedra niet samen met andere behandelingen voor erectiestoornissen, zoals sildenafil, tadalafil of vardenafil.

Als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Spedra gebruikt. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vruchtbaarheid

Bij gezonde vrijwilligers werd na een enkele orale dosis van 200 mg avanafil geen effect op de beweeglijkheid of structuur van sperma waargenomen.

Op dit moment zijn geen gegevens beschikbaar over de ontwikkeling van sperma bij gezonde volwassen mannen en bij volwassen mannen met lichte erectiestoornissen.

Waarop moet u letten met drinken en alcohol?

Grapefruitsap (pompelmoessap) kan de blootstelling aan het geneesmiddel vergroten. Het wordt afgeraden om in de 24 uur vóór inname van Spedra grapefruitsap (pompelmoessap) te nuttigen.

Als u alcohol nuttigt en tegelijkertijd Spedra gebruikt, kan uw hartslag stijgen en uw bloeddruk dalen. U kunt last hebben van duizeligheid (vooral wanneer u staat), hoofdpijn of een duidelijk voelbare hartslag (hartkloppingen). Het drinken van alcohol kan ook uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Spedra kan duizeligheid veroorzaken of van invloed zijn op uw gezichtsvermogen. Als dit gebeurt, bestuur dan geen voertuigen en gebruik geen gereedschappen of machines.

3.Hoe neemt u Spedra in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosis is een tablet van 100 mg naar behoefte. Gebruik Spedra niet vaker dan eenmaal daags. Neem contact op met uw arts als u denkt dat Spedra te sterk of te zwak is. Mogelijk wordt voorgesteld over te schakelen op een andere dosis van dit geneesmiddel. Dosisaanpassingen kunnen ook nodig zijn als Spedra in combinatie met bepaalde andere geneesmiddelen wordt gebruikt. Als u

een geneesmiddel gebruikt zoals erytromycine, amprenavir, aprepitant, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir of verapamil (matige CYP3A4-remmers), is de aanbevolen dosis Spedra een tablet van 100 mg, in te nemen met een tussenpoos van minstens twee dagen.

Neem Spedra in ongeveer 30 minuten vóór de geslachtsgemeenschap. Vergeet niet dat Spedra u alleen helpt een erectie te krijgen bij seksuele stimulatie.

Spedra kan met of zonder voedsel worden ingenomen; als u het met voedsel inneemt, kan het langer duren voordat het middel werkt.

Hebt u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel Spedra hebt gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts. Er kunnen meer bijwerkingen dan gewoonlijk bij u optreden en deze zijn mogelijk ernstiger.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van Spedra? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Stop het gebruik van Spedra en neem onmiddellijk contact op met uw arts, als u een van de volgende ernstige bijwerkingen bemerkt – u hebt misschien dringend medische behandeling nodig:

een erectie die aanhoudt (priapisme); als u een erectie krijgt die langer dan vier uur duurt, moet dit zo snel mogelijk worden behandeld om blijvende beschadiging van uw penis (zoals geen erecties meer kunnen krijgen) te voorkomen;

wazig zien;

plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen in één of beide ogen;

plotselinge vermindering of verlies van gehoor (soms hebt u mogelijk ook last van duizeligheid of een fluittoon in uw oren).

Stop het gebruik van Spedra en neem onmiddellijk contact op met uw arts, als u een van bovenstaande ernstige bijwerkingen bemerkt.

Andere bijwerkingen zijn onder meer:

Vaak (kan bij maximaal 1 op 10 personen voorkomen)

hoofdpijn

blozen (‘flushing’)

neusverstopping

Soms (kan bij maximaal 1 op 100 personen voorkomen)

gevoel van duizeligheid

zich slaperig of zeer moe voelen

bijholteverstopping

rugpijn

opvliegers

buiten adem zijn wanneer u zich inspant

hartslagveranderingen aangetoond met een elektrocardiogram (ECG)

versnelde hartslag

duidelijk voelbare hartslag (hartkloppingen)

spijsverteringsproblemen, misselijkheid of braken

wazig zien

verhoogde leverenzymwaarden

Zelden (kan bij maximaal 1 op 1000 personen voorkomen)

influenza

influenza-achtige ziekte

verstopte neus of loopneus

hooikoorts

verstopping van de neus, de bijholten of het bovenste deel van de luchtwegen dat lucht naar de longen brengt

jicht

slaapproblemen (slapeloosheid)

voortijdige ejaculatie

een vreemd gevoel

niet stil kunnen zitten

pijn op de borst

ernstige pijn op de borst

snelle hartslag

hoge bloeddruk

droge mond

maagpijn of brandend maagzuur

pijn of onaangenaam gevoel in de onderbuik

diarree

uitslag

pijn in de onderrug of aan de zijkant van de borstkas

steken of pijn in de spieren

spierkrampen

frequent urineren

aandoening van de penis

spontane erectie zonder seksuele stimulatie

jeuk in het genitale gebied

voortdurend gevoel van zwakte of vermoeidheid

gezwollen voeten of enkels

verhoogde bloeddruk

roze of rode urine, bloed in de urine

afwijkend extra hartgeruis

een afwijkende uitslag van een bloedtest voor de prostaat, ‘PSA’ geheten

een afwijkende uitslag van een bloedtest voor bilirubine, een chemisch stof die wordt geproduceerd bij de normale afbraak van rode bloedcellen

een afwijkende uitslag van een bloedtest voor creatinine, een chemische stof die wordt uitgescheiden in de urine en een maat is voor de nierfunctie

gewichtstoename

koorts

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van een van de bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u Spedra?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is avanafil. Elk tablet bevat 50 mg avanafil.

De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, fumaarzuur, hydroxypropylcellulose, laag- gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, calciumcarbonaat, magnesiumstearaat en geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Spedra eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Spedra is een lichtgele ovale tablet, aan één kant gemerkt met “50”. De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen met 4, 8 of 12 tabletten.

Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in uw land in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg.

Fabrikant:

Menarini - Von Heyden GmbH Leipziger Straβe 7-13

01097 Dresden Duitsland

of

Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge Ambares et Lagrave

33565 Carbon-Blanc-Cedex Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Menarini Benelux NV/SA

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

BALTIC”

 

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

Menarini Benelux NV/SA

EООД тел.: +359 2 96 55 365

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Česká republika

Magyarország

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

s.r.o.

Tel.: +36 23501301

Tel: +420 267 199 333

 

Danmark

Malta

Pharmaprim AB

Menarini International Operations Luxembourg

Tlf: +46 8355933

S.A.

 

Tel: +352 264976

Deutschland

Nederland

Berlin-Chemie AG

Menarini Benelux NV/SA

Tel: +49 (0) 30 67070

Tel: +32 (0)2 721 4545

Eesti

Norge

Berlin-Chemie Menarini Eesti

Pharmaprim AB

Tel: +372 667 5001

Tlf: +46 8355933

Ελλάδα

Österreich

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Pharma GmbH.

Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Polska

Laboratorios Menarini S.A.

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel.: +48 22 566 21 00

France

Portugal

MENARINI France

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

România

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

Slovenija

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +353 1 284 6744

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Slovenská republika

Pharmaprim AB

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

Sími: +46 8355933

Tel: +421 2 544 30 730

Italia

Suomi/Finland

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

s.r.l.

Puh/Tel: +358 403 000 760

Tel: +39-055 56801

 

Κύπρος

Sverige

MENARINI HELLAS AE

Pharmaprim AB

Τηλ: +30 210 8316111-13

Tel: +46 8355933

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

A. Menarini Farmaceutica Internationale S.R.L.

Tel: +371 67103210

Tel: +44 (0)1628 856400

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Spedra, tabletten van 100 mg

Avanafil

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.

-Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Spedra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u Spedra niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe neemt u Spedra in?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u Spedra?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Spedra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Spedra bevat de werkzame stof avanafil. Het behoort tot een groep van geneesmiddelen die fosfodi- esteraseremmers type 5 (PDE5-remmers) worden genoemd. Spedra is een behandeling voor volwassen mannen met erectiestoornissen (ook impotentie genoemd). Dat is het geval als een man geen erectie kan krijgen of houden die voldoende is voor seksuele activiteit.

Spedra helpt de bloedvaten in uw penis te ontspannen. Hierdoor stroomt er meer bloed in uw penis en blijft deze hard en stijf wanneer u seksueel opgewonden raakt. Spedra geneest de aandoening niet.

Spedra werkt alleen bij seksuele stimulatie. U en uw partner hebben nog steeds voorspel nodig als voorbereiding op geslachtsgemeenschap – net zoals wanneer u geen geneesmiddel zou gebruiken om u te helpen.

Spedra werkt niet als u geen erectiestoornis hebt. Spedra is niet bedoeld voor vrouwen.

2. Wanneer mag u Spedra niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U gebruikt nitraatgeneesmiddelen voor pijn op de borst (angina pectoris), zoals amylnitriet of glyceryltrinitraat. Spedra kan het effect van deze geneesmiddelen versterken en uw bloeddruk ernstig verlagen.

U gebruikt geneesmiddelen voor de behandeling van hiv of aids zoals ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir of atazanavir.

U gebruikt geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties zoals ketoconazol, itraconazol or voriconazol of bepaalde antibiotica voor de behandeling van bacteriële infecties, zoals claritromycine of telitromycine.

U hebt last van ernstige hartproblemen.

U hebt in de afgelopen zes maanden een beroerte of hartaanval gehad.

U hebt een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet door geneesmiddelen onder controle wordt gehouden.

U hebt pijn op de borst (angina pectoris) of u krijgt pijn op de borst tijdens geslachtsgemeenschap.

U hebt last van ernstige lever- of nierproblemen.

U hebt ooit visusverlies in één oog gehad als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer naar uw oog (niet-arterieel anterieur ischemisch oogzenuwlijden [NAION]).

Er komen bepaalde ernstige oogproblemen (zoals retinitis pigmentosa) voor in uw familie.

Indien U riociguat gebruikt. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (d.w.z. een hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo- embolische pulmonaire hypertensie (d.w.z. een hoge bloeddruk in de longen ten gevolge van bloedklonters). Er werd aangetoond dat PDE5-inhibitoren het bloeddrukverlagende effect van dit geneesmiddel versterkt. Indien u riociguat neemt of onzeker bent, overleg dan met uw arts.

Gebruik Spedra niet als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Spedra gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, als:

u last hebt van hartproblemen. Geslachtsgemeenschap kan riskant voor u zijn;

u lijdt aan priapisme, een erectie die vier uur of langer aanhoudt. Dit kan voorkomen bij mannen met aandoeningen zoals sikkelcelziekte, multipel myeloom of leukemie;

u een lichamelijke aandoening hebt die de vorm van uw penis aantast (zoals angulatie, de ziekte van Peyronie of caverneuze fibrose);

u een stollingsstoornis of een actieve zweer in het maagdarmkanaal (ulcus pepticum) hebt.

Als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Spedra gebruikt. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Problemen met uw gezichtsvermogen of gehoor

Bij sommige mannen die geneesmiddelen zoals Spedra gebruiken, traden problemen met het gezichtsvermogen en het gehoor op – zie “Ernstige bijwerkingen” in rubriek 4 voor meer details. Het is niet bekend of deze problemen rechtstreeks verband houden met Spedra, andere ziekten die u mogelijk hebt of een combinatie van factoren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Spedra mag niet gebruikt worden bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Spedra nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit omdat Spedra de werking van bepaalde andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook kunnen sommige andere geneesmiddelen de werking van Spedra beïnvloeden.

Neem contact op met uw arts en gebruik Spedra niet als u nitraatgeneesmiddelen gebruikt voor pijn op de borst (angina pectoris), zoals amylnitriet of glyceryltrinitraat. Er is aangetoond dat Spedra het effect van deze geneesmiddelen kan versterken en uw bloeddruk ernstig kan verlagen. Gebruik Spedra evenmin als u geneesmiddelen voor de behandeling van hiv of aids gebruikt zoals ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir of atazanavir, of als u geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van

schimmelinfecties, zoals ketoconazol, itraconazol of voriconazol, of bepaalde antibiotica voor de behandeling van bacteriële infecties, zoals claritromycine of telitromycine (zie het begin van rubriek 2, onder ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’).

Het is belangrijk om het de arts of apotheker te melden als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:

zogenoemde “alfablokkers” – voor prostaatproblemen of voor het verlagen van hoge bloeddruk;

geneesmiddelen voor een onregelmatige hartslag (aritmie) zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron of sotalol;

antibiotica voor de behandeling van infecties, zoals erytromycine;

fenobarbital of primidon – voor de behandeling van epilepsie;

carbamazepine – voor de behandeling van epilepsie, stemmingswisselingen of bepaalde soorten pijn;

andere geneesmiddelen die de afbraak van Spedra in het lichaam kunnen tegengaan (matige CYP3A4-remmers) waaronder amprenavir, aprepitant, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir en verapamil.

riociguat

Gebruik Spedra niet samen met andere behandelingen voor erectiestoornissen, zoals sildenafil, tadalafil of vardenafil.

Als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Spedra gebruikt. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vruchtbaarheid

Bij gezonde vrijwilligers werd na een enkele orale dosis van 200 mg avanafil geen effect op de beweeglijkheid of structuur van sperma waargenomen.

Op dit moment zijn geen gegevens beschikbaar over de ontwikkeling van sperma bij gezonde volwassen mannen en bij volwassen mannen met lichte erectiestoornissen.

Waarop moet u letten met drinken en alcohol?

Grapefruitsap (pompelmoessap) kan de blootstelling aan het geneesmiddel vergroten. Het wordt afgeraden om in de 24 uur vóór inname van Spedra grapefruitsap (pompelmoessap) te nuttigen.

Als u alcohol nuttigt en tegelijkertijd Spedra gebruikt, kan uw hartslag stijgen en uw bloeddruk dalen. U kunt last hebben van duizeligheid (vooral wanneer u staat), hoofdpijn of een duidelijk voelbare hartslag (hartkloppingen). Het drinken van alcohol kan ook uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Spedra kan duizeligheid veroorzaken of van invloed zijn op uw gezichtsvermogen. Als dit gebeurt, bestuur dan geen voertuigen en gebruik geen gereedschappen of machines.

3. Hoe neemt u Spedra in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosis is een tablet van 100 mg naar behoefte. Gebruik Spedra niet vaker dan eenmaal daags. Neem contact op met uw arts als u denkt dat Spedra te sterk of te zwak is. Mogelijk wordt voorgesteld over te schakelen op een andere dosis van dit geneesmiddel. Dosisaanpassingen kunnen ook nodig zijn als Spedra in combinatie met bepaalde andere geneesmiddelen wordt gebruikt. Als u

een geneesmiddel gebruikt zoals erytromycine, amprenavir, aprepitant, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir of verapamil (matige CYP3A4-remmers), is de aanbevolen dosis Spedra een tablet van 100 mg, in te nemen met een tussenpoos van minstens twee dagen.

Neem Spedra in ongeveer 15 tot 30 minuten vóór de geslachtsgemeenschap. Vergeet niet dat Spedra u alleen helpt een erectie te krijgen bij seksuele stimulatie.

Spedra kan met of zonder voedsel worden ingenomen; als u het met voedsel inneemt, kan het langer duren voordat het middel werkt.

Hebt u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel Spedra hebt gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts. Er kunnen meer bijwerkingen dan gewoonlijk bij u optreden en deze zijn mogelijk ernstiger.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van Spedra? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Stop het gebruik van Spedra en neem onmiddellijk contact op met uw arts, als u een van de volgende ernstige bijwerkingen bemerkt – u hebt misschien dringend medische behandeling nodig:

een erectie die aanhoudt (priapisme); als u een erectie krijgt die langer dan vier uur duurt, moet dit zo snel mogelijk worden behandeld om blijvende beschadiging van uw penis (zoals geen erecties meer kunnen krijgen) te voorkomen;

wazig zien;

plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen in één of beide ogen;

plotselinge vermindering of verlies van gehoor (soms hebt u mogelijk ook last van duizeligheid of een fluittoon in uw oren).

Stop het gebruik van Spedra en neem onmiddellijk contact op met uw arts, als u een van bovenstaande ernstige bijwerkingen bemerkt.

Andere bijwerkingen zijn onder meer:

Vaak (kan bij maximaal 1 op 10 personen voorkomen)

hoofdpijn

blozen (‘flushing’)

neusverstopping

Soms (kan bij maximaal 1 op 100 personen voorkomen)

gevoel van duizeligheid

zich slaperig of zeer moe voelen

bijholteverstopping

rugpijn

opvliegers

buiten adem zijn wanneer u zich inspant

hartslagveranderingen aangetoond met een elektrocardiogram (ECG)

versnelde hartslag

duidelijk voelbare hartslag (hartkloppingen)

spijsverteringsproblemen, misselijkheid of braken

wazig zien

verhoogde leverenzymwaarden

Zelden (kan bij maximaal 1 op 1000 personen voorkomen)

influenza

influenza-achtige ziekte

verstopte neus of loopneus

hooikoorts

verstopping van de neus, de bijholten of het bovenste deel van de luchtwegen dat lucht naar de longen brengt

jicht

slaapproblemen (slapeloosheid)

voortijdige ejaculatie

een vreemd gevoel

niet stil kunnen zitten

pijn op de borst

ernstige pijn op de borst

snelle hartslag

hoge bloeddruk

droge mond

maagpijn of brandend maagzuur

pijn of onaangenaam gevoel in de onderbuik

diarree

uitslag

pijn in de onderrug of aan de zijkant van de borstkas

steken of pijn in de spieren

spierkrampen

frequent urineren

aandoening van de penis

spontane erectie zonder seksuele stimulatie

jeuk in het genitale gebied

voortdurend gevoel van zwakte of vermoeidheid

gezwollen voeten of enkels

verhoogde bloeddruk

roze of rode urine, bloed in de urine

afwijkend extra hartgeruis

een afwijkende uitslag van een bloedtest voor de prostaat, ‘PSA’ geheten

een afwijkende uitslag van een bloedtest voor bilirubine, een chemisch stof die wordt geproduceerd bij de normale afbraak van rode bloedcellen

een afwijkende uitslag van een bloedtest voor creatinine, een chemische stof die wordt uitgescheiden in de urine en een maat is voor de nierfunctie

gewichtstoename

koorts

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van een van de bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Spedra?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is avanafil. Elk tablet bevat 100 mg avanafil.

De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, fumaarzuur, hydroxypropylcellulose, laag- gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, calciumcarbonaat, magnesiumstearaat en geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Spedra eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Spedra is een lichtgele ovale tablet, aan één kant gemerkt met “100”. De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen met 2, 4, 8 of 12 tabletten.

Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in uw land in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg.

Fabrikant:

Menarini - Von Heyden GmbH Leipziger Straβe 7-13

01097 Dresden Duitsland

of

Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge Ambares et Lagrave

33565 Carbon-Blanc-Cedex Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Menarini Benelux NV/SA

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

BALTIC”

 

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

Menarini Benelux NV/SA

EООД тел.: +359 2 96 55 365

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Česká republika

Magyarország

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

s.r.o.

Tel.: +36 23501301

Tel: +420 267 199 333

 

Danmark

Malta

Pharmaprim AB

Menarini International Operations Luxembourg

Tlf: +46 8355933

S.A.

 

Tel: +352 264976

Deutschland

Nederland

Berlin-Chemie AG

Menarini Benelux NV/SA

Tel: +49 (0) 30 67070

Tel: +32 (0)2 721 4545

Eesti

Norge

Berlin-Chemie Menarini Eesti

Pharmaprim AB

Tel: +372 667 5001

Tlf: +46 8355933

Ελλάδα

Österreich

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Pharma GmbH.

Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Polska

Laboratorios Menarini S.A.

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel.: +48 22 566 21 00

France

Portugal

MENARINI France

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

România

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

Slovenija

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +353 1 284 6744

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Slovenská republika

Pharmaprim AB

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

Sími: +46 8355933

Tel: +421 2 544 30 730

Italia

Suomi/Finland

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

s.r.l.

Puh/Tel: +358 403 000 760

Tel: +39-055 56801

 

Κύπρος

Sverige

MENARINI HELLAS AE

Pharmaprim AB

Τηλ: +30 210 8316111-13

Tel: +46 8355933

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

A. Menarini Farmaceutica Internationale S.R.L.

Tel: +371 67103210

Tel: +44 (0)1628 856400

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Spedra, tabletten van 200 mg

Avanafil

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.

-Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Spedra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u Spedra niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe neemt u Spedra in?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u Spedra?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Spedra en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Spedra bevat de werkzame stof avanafil. Het behoort tot een groep van geneesmiddelen die fosfodi- esteraseremmers type 5 (PDE5-remmers) worden genoemd. Spedra is een behandeling voor volwassen mannen met erectiestoornissen (ook impotentie genoemd). Dat is het geval als een man geen erectie kan krijgen of houden die voldoende is voor seksuele activiteit.

Spedra helpt de bloedvaten in uw penis te ontspannen. Hierdoor stroomt er meer bloed in uw penis en blijft deze hard en stijf wanneer u seksueel opgewonden raakt. Spedra geneest de aandoening niet.

Spedra werkt alleen bij seksuele stimulatie. U en uw partner hebben nog steeds voorspel nodig als voorbereiding op geslachtsgemeenschap – net zoals wanneer u geen geneesmiddel zou gebruiken om u te helpen.

Spedra werkt niet als u geen erectiestoornis hebt. Spedra is niet bedoeld voor vrouwen.

2. Wanneer mag u Spedra niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

U gebruikt nitraatgeneesmiddelen voor pijn op de borst (angina pectoris), zoals amylnitriet of glyceryltrinitraat. Spedra kan het effect van deze geneesmiddelen versterken en uw bloeddruk ernstig verlagen.

U gebruikt geneesmiddelen voor de behandeling van hiv of aids zoals ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir of atazanavir.

U gebruikt geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties zoals ketoconazol, itraconazol or voriconazol of bepaalde antibiotica voor de behandeling van bacteriële infecties, zoals claritromycine of telitromycine.

U hebt last van ernstige hartproblemen.

U hebt in de afgelopen zes maanden een beroerte of hartaanval gehad.

U hebt een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet door geneesmiddelen onder controle wordt gehouden.

U hebt pijn op de borst (angina pectoris) of u krijgt pijn op de borst tijdens geslachtsgemeenschap.

U hebt last van ernstige lever- of nierproblemen.

U hebt ooit visusverlies in één oog gehad als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer naar uw oog (niet-arterieel anterieur ischemisch oogzenuwlijden [NAION]).

Er komen bepaalde ernstige oogproblemen (zoals retinitis pigmentosa) voor in uw familie.

Indien U riociguat gebruikt. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (d.w.z. een hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo- embolische pulmonaire hypertensie (d.w.z. een hoge bloeddruk in de longen ten gevolge van bloedklonters). Er werd aangetoond dat PDE5-inhibitoren het bloeddrukverlagende effect van dit geneesmiddel versterkt. Indien u riociguat neemt of onzeker bent, overleg dan met uw arts.

Gebruik Spedra niet als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Spedra gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, als:

u last hebt van hartproblemen. Geslachtsgemeenschap kan riskant voor u zijn;

u lijdt aan priapisme, een erectie die vier uur of langer aanhoudt. Dit kan voorkomen bij mannen met aandoeningen zoals sikkelcelziekte, multipel myeloom of leukemie;

u een lichamelijke aandoening hebt die de vorm van uw penis aantast (zoals angulatie, de ziekte van Peyronie of caverneuze fibrose);

u een stollingsstoornis of een actieve zweer in het maagdarmkanaal (ulcus pepticum) hebt.

Als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Spedra gebruikt. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Problemen met uw gezichtsvermogen of gehoor

Bij sommige mannen die geneesmiddelen zoals Spedra gebruiken, traden problemen met het gezichtsvermogen en het gehoor op – zie “Ernstige bijwerkingen” in rubriek 4 voor meer details. Het is niet bekend of deze problemen rechtstreeks verband houden met Spedra, andere ziekten die u mogelijk hebt of een combinatie van factoren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Spedra mag niet gebruikt worden bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Spedra nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit omdat Spedra de werking van bepaalde andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook kunnen sommige andere geneesmiddelen de werking van Spedra beïnvloeden.

Neem contact op met uw arts en gebruik Spedra niet als u nitraatgeneesmiddelen gebruikt voor pijn op de borst (angina pectoris), zoals amylnitriet of glyceryltrinitraat. Er is aangetoond dat Spedra het effect van deze geneesmiddelen kan versterken en uw bloeddruk ernstig kan verlagen. Gebruik Spedra evenmin als u geneesmiddelen voor de behandeling van hiv of aids gebruikt zoals ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir of atazanavir, of als u geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van

schimmelinfecties, zoals ketoconazol, itraconazol of voriconazol, of bepaalde antibiotica voor de behandeling van bacteriële infecties, zoals claritromycine of telitromycine (zie het begin van rubriek 2, onder ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’).

Het is belangrijk om het de arts of apotheker te melden als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:

zogenoemde “alfablokkers” – voor prostaatproblemen of voor het verlagen van hoge bloeddruk;

geneesmiddelen voor een onregelmatige hartslag (aritmie) zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron of sotalol;

antibiotica voor de behandeling van infecties, zoals erytromycine;

fenobarbital of primidon – voor de behandeling van epilepsie;

carbamazepine – voor de behandeling van epilepsie, stemmingswisselingen of bepaalde soorten pijn;

andere geneesmiddelen die de afbraak van Spedra in het lichaam kunnen tegengaan (matige CYP3A4-remmers) waaronder amprenavir, aprepitant, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir en verapamil.

riociguat

Gebruik Spedra niet samen met andere behandelingen voor erectiestoornissen, zoals sildenafil, tadalafil of vardenafil.

Als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Spedra gebruikt. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vruchtbaarheid

Bij gezonde vrijwilligers werd na een enkele orale dosis van 200 mg avanafil geen effect op de beweeglijkheid of structuur van sperma waargenomen.

Op dit moment zijn geen gegevens beschikbaar over de ontwikkeling van sperma bij gezonde volwassen mannen en bij volwassen mannen met lichte erectiestoornissen.

Waarop moet u letten met drinken en alcohol?

Grapefruitsap (pompelmoessap) kan de blootstelling aan het geneesmiddel vergroten. Het wordt afgeraden om in de 24 uur vóór inname van Spedra grapefruitsap (pompelmoessap) te nuttigen.

Als u alcohol nuttigt en tegelijkertijd Spedra gebruikt, kan uw hartslag stijgen en uw bloeddruk dalen. U kunt last hebben van duizeligheid (vooral wanneer u staat), hoofdpijn of een duidelijk voelbare hartslag (hartkloppingen). Het drinken van alcohol kan ook uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Spedra kan duizeligheid veroorzaken of van invloed zijn op uw gezichtsvermogen. Als dit gebeurt, bestuur dan geen voertuigen en gebruik geen gereedschappen of machines.

3. Hoe neemt u Spedra in?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosis is een tablet van 100 mg naar behoefte. Gebruik Spedra niet vaker dan eenmaal daags. Neem contact op met uw arts als u denkt dat Spedra te sterk of te zwak is. Mogelijk wordt voorgesteld over te schakelen op een andere dosis van dit geneesmiddel. Dosisaanpassingen kunnen ook nodig zijn als Spedra in combinatie met bepaalde andere geneesmiddelen wordt gebruikt. Als u

een geneesmiddel gebruikt zoals erytromycine, amprenavir, aprepitant, diltiazem, fluconazol, fosamprenavir of verapamil (matige CYP3A4-remmers), is de aanbevolen dosis Spedra een tablet van 100 mg, in te nemen met een tussenpoos van minstens twee dagen.

Neem Spedra in ongeveer 15 tot 30 minuten vóór de geslachtsgemeenschap. Vergeet niet dat Spedra u alleen helpt een erectie te krijgen bij seksuele stimulatie.

Spedra kan met of zonder voedsel worden ingenomen; als u het met voedsel inneemt, kan het langer duren voordat het middel werkt.

Hebt u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel Spedra hebt gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts. Er kunnen meer bijwerkingen dan gewoonlijk bij u optreden en deze zijn mogelijk ernstiger.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van Spedra? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Stop het gebruik van Spedra en neem onmiddellijk contact op met uw arts, als u een van de volgende ernstige bijwerkingen bemerkt – u hebt misschien dringend medische behandeling nodig:

een erectie die aanhoudt (priapisme); als u een erectie krijgt die langer dan vier uur duurt, moet dit zo snel mogelijk worden behandeld om blijvende beschadiging van uw penis (zoals geen erecties meer kunnen krijgen) te voorkomen;

wazig zien;

plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen in één of beide ogen;

plotselinge vermindering of verlies van gehoor (soms hebt u mogelijk ook last van duizeligheid of een fluittoon in uw oren).

Stop het gebruik van Spedra en neem onmiddellijk contact op met uw arts, als u een van bovenstaande ernstige bijwerkingen bemerkt.

Andere bijwerkingen zijn onder meer:

Vaak (kan bij maximaal 1 op 10 personen voorkomen)

hoofdpijn

blozen (‘flushing’)

neusverstopping

Soms (kan bij maximaal 1 op 100 personen voorkomen)

gevoel van duizeligheid

zich slaperig of zeer moe voelen

bijholteverstopping

rugpijn

opvliegers

buiten adem zijn wanneer u zich inspant

hartslagveranderingen aangetoond met een elektrocardiogram (ECG)

versnelde hartslag

duidelijk voelbare hartslag (hartkloppingen)

spijsverteringsproblemen, misselijkheid of braken

wazig zien

verhoogde leverenzymwaarden

Zelden (kan bij maximaal 1 op 1000 personen voorkomen)

influenza

influenza-achtige ziekte

verstopte neus of loopneus

hooikoorts

verstopping van de neus, de bijholten of het bovenste deel van de luchtwegen dat lucht naar de longen brengt

jicht

slaapproblemen (slapeloosheid)

voortijdige ejaculatie

een vreemd gevoel

niet stil kunnen zitten

pijn op de borst

ernstige pijn op de borst

snelle hartslag

hoge bloeddruk

droge mond

maagpijn of brandend maagzuur

pijn of onaangenaam gevoel in de onderbuik

diarree

uitslag

pijn in de onderrug of aan de zijkant van de borstkas

steken of pijn in de spieren

spierkrampen

frequent urineren

aandoening van de penis

spontane erectie zonder seksuele stimulatie

jeuk in het genitale gebied

voortdurend gevoel van zwakte of vermoeidheid

gezwollen voeten of enkels

verhoogde bloeddruk

roze of rode urine, bloed in de urine

afwijkend extra hartgeruis

een afwijkende uitslag van een bloedtest voor de prostaat, ‘PSA’ geheten

een afwijkende uitslag van een bloedtest voor bilirubine, een chemisch stof die wordt geproduceerd bij de normale afbraak van rode bloedcellen

een afwijkende uitslag van een bloedtest voor creatinine, een chemische stof die wordt uitgescheiden in de urine en een maat is voor de nierfunctie

gewichtstoename

koorts

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van een van de bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Spedra?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is avanafil. Elk tablet bevat 200 mg avanafil.

De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, fumaarzuur, hydroxypropylcellulose, laag- gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, calciumcarbonaat, magnesiumstearaat en geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Spedra eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Spedra is een lichtgele ovale tablet, aan één kant gemerkt met “200”. De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen met 2, 4, 8 of 12 tabletten.

Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in uw land in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg.

Fabrikant:

Menarini - Von Heyden GmbH Leipziger Straβe 7-13

01097 Dresden Duitsland

of

Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge Ambares et Lagrave

33565 Carbon-Blanc-Cedex Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Menarini Benelux NV/SA

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

BALTIC”

 

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

Menarini Benelux NV/SA

EООД тел.: +359 2 96 55 365

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Česká republika

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.

Tel: +420 267 199 333

Danmark

Pharmaprim AB

Tlf: +46 8355933

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Tel: +49 (0) 30 67070

Eesti

Berlin-Chemie Menarini Eesti

Tel: +372 667 5001

Ελλάδα

MENARINI HELLAS AE Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Laboratorios Menarini S.A.

Tel: +34-93 462 88 00

France

MENARINI France

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Hrvatska

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 4821 361

Ireland

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

Tel: +353 1 284 6744

Ísland

Pharmaprim AB Sími: +46 8355933

Italia

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

Tel: +39-055 56801

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Tel.: +36 23501301

Malta

Menarini International Operations Luxembourg

S.A.

Tel: +352 264976

Nederland

Menarini Benelux NV/SA

Tel: +32 (0)2 721 4545

Norge

Pharmaprim AB

Tlf: +46 8355933

Österreich

Polska

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 566 21 00

Portugal

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tel: +351 210 935 500

România

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tel: +40 21 232 34 32

Slovenija

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +386 01 300 2160

Slovenská republika

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR Tel: +421 2 544 30 730

Suomi/Finland

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

Puh/Tel: +358 403 000 760

Κύπρος

Sverige

MENARINI HELLAS AE

Pharmaprim AB

Τηλ: +30 210 8316111-13

Tel: +46 8355933

 

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

A. Menarini Farmaceutica Internationale S.R.L.

Tel: +371 67103210

Tel: +44 (0)1628 856400

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

 

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld