Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Etikettering - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelTachoSil
ATC codeB02BC30
Werkzame stofhuman fibrinogen / human thrombin
ProducentTakeda Austria GmbH

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

KARTON

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

TachoSil, weefsellijm matrix

Humaan fibrinogeen / Humaan trombine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOFFEN

Elke matrix bevat per cm²:

Humaan fibrinogeen 5,5 mg

Humaan trombine 2,0 IE

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Collageen afkomstig van het paard, humaan albumine, riboflavine (E101), natriumchloride, natriumcitraat (E331), L-arginine hydrochloride

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Weefsellijm matrix

1 matrix van 9,5 cm x 4,8 cm

2 matrices van 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrix van 3,0 cm x 2,5 cm

5 matrices van 3,0 cm x 2,5 cm

1 voorgerolde matrix van 4,8 cm x 4,8 cm

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor epilesionaal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Zodra het aluminiumzakje geopend wordt, onmiddellijk gebruiken. Niet hersteriliseren.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {MM/JJJJ}

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A-4020 Linz, Oostenrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/277/001

1 matrix van 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002

2 matrices van 4,8 cm x 4,8 cm

 

EU/1/04/277/003

1 matrix van 3,0 cm x 2,5 cm

 

 

EU/1/04/277/004

5 matrices van 3,0 cm x 2,5 cm

 

EU/1/04/277/005

1 voorgerolde matrix van 4,8 cm x 4,8 cm

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ZAKJE VAN GELAAGD ALUMINIUMFOLIE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

TachoSil, weefsellijm matrix.

Humaan fibrinogeen / Humaan trombine

Voor epilesionaal gebruik.

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {MM/JJJJ}

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 matrix van 9,5 cm x 4,8 cm

1 matrix van 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrix van 3,0 cm x 2,5 cm

1 voorgerolde matrix van 4,8 cm x 4,8 cm

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

POLYETHYLEENTEREFTALAAT BLISTER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

TachoSil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {MM/JJJJ}

4. BATCHNUMMER

Lot

5.OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld