Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Bijsluiter - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelTaltz
ATC codeL04
Werkzame stofixekizumab
ProducentEli Lilly Nederland B.V.

Inhoud van artikel

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit

ixekizumab

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Taltz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Taltz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Taltz bevat de werkzame stof ixekizumab.

Ixekizumab behoort tot een groep geneesmiddelen die interleukineremmers (IL-remmers) worden genoemd. Dit geneesmiddel werkt doordat het de activiteit van een eiwit, IL-17A genaamd, neutraliseert; dit eiwit bevordert psoriasis.

Taltz wordt gebruikt voor de behandeling van de huidaandoening “plaque psoriasis” bij volwassenen met een matige tot ernstige vorm van de aandoening. Taltz vermindert de tekenen en verschijnselen van de aandoening.

U zult baat hebben van het gebruik van Taltz doordat het de huid verbetert en verschijnselen als schilfering, jeuk en pijn vermindert.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Als u denkt dat u allergisch zou kunnen zijn, vraag dan uw arts om advies voordat u Taltz gaat gebruiken.

-U heeft een actieve infectie die uw arts belangrijk vindt (bijvoorbeeld actieve tuberculose).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u:

-op dit moment een infectie heeft of als u langdurige of steeds terugkerende infecties heeft,

-de ziekte van Crohn heeft,

-een ontsteking heeft aan de dikke darm met zweervorming (colitis ulcerosa),

-een andere behandeling voor psoriasis krijgt, zoals een middel dat de afweer onderdrukt of lichttherapie met ultraviolet licht.

Als u er niet zeker van bent of iets van het bovenstaande voor u geldt, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u Taltz gaat gebruiken.

Let op infecties en allergische reacties

Taltz kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder infecties en allergische reacties. Bij het gebruik van Taltz moet u letten op verschijnselen van deze aandoeningen.

Stop met het gebruik van Taltz en informeer uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u een verschijnsel opmerkt dat wijst op een ernstige infectie of een allergische reactie. Dergelijke verschijnselen staan vermeld onder “Ernstige bijwerkingen” in rubriek 4.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Taltz wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat het in deze leeftijdsgroep niet is onderzocht.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

-Gebruikt u naast Taltz nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Vertel het ook uw arts, apotheker of verpleegkundige als u onlangs bent gevaccineerd of binnenkort een vaccinatie moet krijgen. Tijdens het gebruik van Taltz mag u bepaalde soorten vaccins niet toegediend krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Tijdens de zwangerschap kunt u beter geen Taltz gebruiken. Het is niet bekend welke effecten dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen heeft. Als u een vrouw bent die zwanger kan worden, adviseren wij u om zwangerschap te voorkomen door goede anticonceptie te gebruiken in de periode dat u Taltz gebruikt en gedurende ten minste 10 weken na het gebruik van Taltz.

Geeft u borstvoeding of wilt u borstvoeding gaan geven? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U en uw arts moeten samen besluiten of u of borstvoeding gaat geven of Taltz gaat gebruiken. U mag niet allebei doen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Taltz uw rijvaardigheid of uw vermogen machines te bedienen beïnvloedt.

Taltz bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per dosis van 80 mg en is dus in wezen ‘natriumvrij’.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Taltz wordt met een onderhuidse injectie gegeven (subcutane injectie). U en uw arts of verpleegkundige moeten samen bepalen of u Taltz zelf injecteert.

Het is belangrijk niet te proberen uzelf te injecteren voordat u door uw arts of verpleegkundige daarvoor getraind bent. Een verzorger kan u ook uw Taltz injectie geven na de juiste training.

In elke injectiespuit zit één dosis Taltz (80 mg). Elke injectiespuit geeft slechts één dosis af. De injectiespuit mag niet geschud worden.

Lees de “Gebruiksaanwijzing” voor de injectiespuit zorgvuldig voordat u Taltz gebruikt.

Hoeveel Taltz wordt er gegeven en voor hoe lang?

Uw arts zal bepalen hoeveel Taltz u nodig heeft en voor hoe lang.

-De eerste dosis is 160 mg (twee injecties van 80 mg) als subcutane injectie. Deze kan worden gegeven door uw arts of verpleegkundige.

-Na de eerste dosis zult u een dosis van 80 mg gebruiken (één injectie) in de weken 2, 4, 6, 8, 10 en 12. Vanaf week 12 zult u iedere 4 weken een dosis van 80 mg gebruiken (één injectie).

Gebruik een herinneringsmethode om u aan uw volgende dosering te helpen herinneren, zoals een notitie op uw kalender of in uw agenda, zodat u geen dosis mist of dubbel toedient.

Taltz is bedoeld voor langdurige behandeling. Uw arts of verpleegkundige zal uw aandoening regelmatig beoordelen om te controleren of de behandeling het gewenste effect heeft.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer Taltz heeft gekregen dan zou moeten of als de dosis eerder is toegediend dan is voorgeschreven, vertel dit dan aan uw arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeten bent een dosis Taltz te injecteren, neem dan contact op met uw arts.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het is beter niet te stoppen met Taltz zonder hierover met uw arts te spreken. Als u stopt met de behandeling kunnen de verschijnselen van psoriasis terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Stop het gebruik van Taltz en vertel het uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende bijwerkingen krijgt. Uw arts beslist of en wanneer u weer met de behandeling kunt beginnen:

Mogelijk ernstige infectie (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen) – de verschijnselen kunnen onder meer zijn:

-koorts, griepachtige verschijnselen, nachtelijk zweten

-moe gevoel of kortademigheid, hoest die niet overgaat

-warme, rode en pijnlijke huid of pijnlijke huid met blaren

Ernstige allergische reactie (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) – de verschijnselen kunnen onder meer zijn:

-moeite met ademhalen of slikken

-zwelling van gezicht, lippen, tong of keel

-hevig jeukende huid, met een rode uitslag of bultjes.

Andere bijwerkingen die zijn gemeld

Sommige bijwerkingen komen zeer vaak voor (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

-infecties van de bovenste luchtwegen, met verschijnselen als keelpijn en een verstopte neus (nasofaryngitis)

-reacties op de injectieplaats (bijv. rode huid, pijn)

Sommige bijwerkingen komen vaak voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

-misselijkheid

-tinea-infecties (schimmelinfecties), waaronder voetschimmel

-pijn achter in de keel

Sommige bijwerkingen komen soms voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

-mondspruw (orale candidiasis)

-griep

-loopneus

-bacteriële huidinfectie

-galbulten

-oogafscheiding met jeuk, roodheid en zwelling (conjunctivitis)

-tekenen van een laag aantal witte bloedcellen, zoals koorts, keelpijn of mondzweren door infecties (neutropenie)

-laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de spuit en op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Taltz kan tot 5 dagen buiten de koelkast bewaard worden bij een temperatuur beneden 30 ºC.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de spuit is beschadigd, of als het geneesmiddel troebel is, duidelijk bruin gekleurd is of als er deeltjes in zitten.

Dit geneesmiddel is alleen voor eenmalig gebruik.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is ixekizumab.

In elke voorgevulde injectiespuit zit 80 mg ixekizumab in 1 ml oplossing.

-De andere stoffen in dit middel zijn natriumcitraat; citroenzuur, watervrij; natriumchloride; polysorbaat 80; water voor injecties.

Hoe ziet Taltz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Taltz is een oplossing in een heldere glazen injectiespuit. De kleur kan variëren van kleurloos tot lichtgeel.

Verpakkingen van 1, 2 of 3 voorgevulde injectiespuiten. Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in uw land in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ, Utrecht, Nederland.

Fabrikant

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly

Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели

Лили Недерланд" Б.В. - България

 

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

 

 

 

тел. + 359 2 491 41 40

 

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR,

s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

Lilly Hungária

Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 420 234 664 111

 

 

 

 

 

Tel: + 36 1 328 5100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

Malta

Eli Lilly

Danmark A/S

 

 

 

 

 

Charles

 

de Giorgio Ltd.

 

 

 

Tlf: +45 45 26 60 00

 

 

 

 

 

 

Tel: + 356 25600 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

 

 

 

 

Eli Lilly

Nederland B.V.

 

 

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

 

 

 

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

 

Eli Lilly Norge A.S.

 

 

Tel: +372 6 817 280

 

 

 

Tlf: + 47 22 88 18 00

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

 

Eli Lilly

Ges.m.b.H.

 

Τηλ: +30 210 629 4600

 

 

 

 

 

 

Tel: + 43-(0) 1 711 780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

Polska

Lilly S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

Tel: + 34-

91 663 50 00

 

 

 

 

 

 

Tel: +48 22 440 33 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

Portugal

Lilly France SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55

49 34 34

 

 

 

Tel: + 351-21-4126600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

România

Eli Lilly

Hrvatska d.o.o.

 

 

 

 

Eli Lilly

România S.R.L.

 

 

 

 

Tel: +385 1 2350 999

 

 

 

 

 

Tel: + 40 21 4023000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

Slovenija

Eli Lilly

 

and Company (Ireland) Limited

 

 

Eli Lilly

farmacevtska družba, d.o.o.

 

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

 

 

 

Tel: +386 (0)1 580 00 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

 

 

 

 

 

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

 

 

 

Sími + 354 540 8000

 

 

 

Tel: + 421 220 663 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

 

 

 

Oy Eli Lilly Finland Ab

 

 

 

Tel: + 39- 055 42571

 

 

 

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85

45 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

Sverige

Phadisco

Ltd

 

 

 

 

Eli Lilly

Sweden AB

 

 

 

 

Τηλ: +357 22

 

 

Tel: + 46-(0) 8 7378800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly

Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

 

Eli Lilly and Company Limited

 

Tel: +371 67364000

 

 

Tel: + 44-(0) 1256 315000

 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Taltz 80 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen

ixekizumab

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Taltz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

6.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Taltz en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Taltz bevat de werkzame stof ixekizumab.

Ixekizumab behoort tot een groep geneesmiddelen die interleukineremmers (IL-remmers) worden genoemd. Dit geneesmiddel werkt doordat het de activiteit van een eiwit, IL-17A genaamd, neutraliseert; dit eiwit bevordert psoriasis.

Taltz wordt gebruikt voor de behandeling van de huidaandoening “plaque psoriasis” bij volwassenen met een matige tot ernstige vorm van de aandoening. Taltz vermindert de tekenen en verschijnselen van de aandoening.

U zult baat hebben van het gebruik van Taltz doordat het de huid verbetert en verschijnselen als schilfering, jeuk en pijn vermindert.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Als u denkt dat u allergisch zou kunnen zijn, vraag dan uw arts om advies voordat u Taltz gaat gebruiken.

-U heeft een actieve infectie die uw arts belangrijk vindt (bijvoorbeeld actieve tuberculose).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u:

-op dit moment een infectie heeft of als u langdurige of steeds terugkerende infecties heeft,

-de ziekte van Crohn heeft,

-een ontsteking heeft aan de dikke darm met zweervorming (colitis ulcerosa),

-een andere behandeling voor psoriasis krijgt, zoals een middel dat de afweer onderdrukt of lichttherapie met ultraviolet licht.

Als u er niet zeker van bent of iets van het bovenstaande voor u geldt, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u Taltz gaat gebruiken.

Let op infecties en allergische reacties

Taltz kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder infecties en allergische reacties. Bij het gebruik van Taltz moet u letten op verschijnselen van deze aandoeningen.

Stop met het gebruik van Taltz en informeer uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u een verschijnsel opmerkt dat wijst op een ernstige infectie of een allergische reactie. Dergelijke verschijnselen staan vermeld onder “Ernstige bijwerkingen” in rubriek 4.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Taltz wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat het in deze leeftijdsgroep niet is onderzocht.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

-Gebruikt u naast Taltz nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Vertel het ook uw arts, apotheker of verpleegkundige als u onlangs bent gevaccineerd of binnenkort een vaccinatie moet krijgen. Tijdens het gebruik van Taltz mag u bepaalde soorten vaccins niet toegediend krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Tijdens de zwangerschap kunt u beter geen Taltz gebruiken. Het is niet bekend welke effecten dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen heeft. Als u een vrouw bent die zwanger kan worden, adviseren wij u om zwangerschap te voorkomen door goede anticonceptie te gebruiken in de periode dat u Taltz gebruikt en gedurende ten minste 10 weken na het gebruik van Taltz.

Geeft u borstvoeding of wilt u borstvoeding gaan geven? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U en uw arts moeten samen besluiten of u of borstvoeding gaat geven of Taltz gaat gebruiken. U mag niet allebei doen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Taltz uw rijvaardigheid of uw vermogen machines te bedienen beïnvloedt.

Taltz bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per dosis van 80 mg en is dus in wezen ‘natriumvrij’.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Taltz wordt met een onderhuidse injectie gegeven (subcutane injectie). U en uw arts of verpleegkundige moeten samen bepalen of u Taltz zelf injecteert.

Het is belangrijk niet te proberen uzelf te injecteren voordat u door uw arts of verpleegkundige daarvoor getraind bent. Een verzorger kan u ook uw Taltz injectie geven na de juiste training.

In elke pen zit één dosis Taltz (80 mg). Elke pen geeft slechts één dosis af. De pen mag niet geschud worden.

Lees de “Gebruiksaanwijzing” voor de pen zorgvuldig voordat u Taltz gebruikt.

Hoeveel Taltz wordt er gegeven en voor hoe lang?

Uw arts zal bepalen hoeveel Taltz u nodig heeft en voor hoe lang.

-De eerste dosis is 160 mg (twee injecties van 80 mg) als subcutane injectie. Deze kan worden gegeven door uw arts of verpleegkundige.

-Na de eerste dosis zult u een dosis van 80 mg gebruiken (één injectie) in de weken 2, 4, 6, 8, 10 en 12. Vanaf week 12 zult u iedere 4 weken een dosis van 80 mg gebruiken (één injectie).

Gebruik een herinneringsmethode om u aan uw volgende dosering te helpen herinneren, zoals een notitie op uw kalender of in uw agenda, zodat u geen dosis mist of dubbel toedient.

Taltz is bedoeld voor langdurige behandeling. Uw arts of verpleegkundige zal uw aandoening regelmatig beoordelen om te controleren of de behandeling het gewenste effect heeft.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer Taltz heeft gekregen dan zou moeten of als de dosis eerder is toegediend dan is voorgeschreven, vertel dit dan aan uw arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeten bent een dosis Taltz te injecteren, neem dan contact op met uw arts.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het is beter niet te stoppen met Taltz zonder hierover met uw arts te spreken. Als u stopt met de behandeling kunnen de verschijnselen van psoriasis terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Stop het gebruik van Taltz en vertel het uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende bijwerkingen krijgt. Uw arts beslist of en wanneer u weer met de behandeling kunt beginnen:

Mogelijk ernstige infectie (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen) – de verschijnselen kunnen onder meer zijn:

-koorts, griepachtige verschijnselen, nachtelijk zweten

-moe gevoel of kortademigheid, hoest die niet overgaat

-warme, rode en pijnlijke huid of pijnlijke huid met blaren

Ernstige allergische reactie (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) – de verschijnselen kunnen onder meer zijn:

-moeite met ademhalen of slikken

-zwelling van gezicht, lippen, tong of keel

-hevig jeukende huid, met een rode uitslag of bultjes.

Andere bijwerkingen die zijn gemeld

Sommige bijwerkingen komen zeer vaak voor (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

-infecties van de bovenste luchtwegen, met verschijnselen als keelpijn en een verstopte neus (nasofaryngitis)

-reacties op de injectieplaats (bijv. rode huid, pijn)

Sommige bijwerkingen komen vaak voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

-misselijkheid

-tinea-infecties (schimmelinfecties), waaronder voetschimmel

-pijn achter in de keel

Sommige bijwerkingen komen soms voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

-mondspruw (orale candidiasis)

-griep

-loopneus

-bacteriële huidinfectie

-galbulten

-oogafscheiding met jeuk, roodheid en zwelling (conjunctivitis)

-tekenen van een laag aantal witte bloedcellen, zoals koorts, keelpijn of mondzweren door infecties (neutropenie)

-laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de pen en op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Taltz kan tot 5 dagen buiten de koelkast bewaard worden bij een temperatuur beneden 30 ºC.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de pen is beschadigd, of als het geneesmiddel troebel is, duidelijk bruin is of als er deeltjes in zitten.

Dit geneesmiddel is alleen voor eenmalig gebruik.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is ixekizumab.

In elke voorgevulde pen zit 80 mg ixekizumab in 1 ml oplossing.

-De andere stoffen in dit middel zijn natriumcitraat; citroenzuur, watervrij; natriumchloride; polysorbaat 80; water voor injecties.

Hoe ziet Taltz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Taltz is een oplossing in een heldere glazen injectiespuit. De kleur kan variëren van kleurloos tot lichtgeel.

De injectiespuit zit in een wegwerppen met één dosis.

Verpakkingen van 1, 2 of 3 voorgevulde pennen. Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in uw land in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ, Utrecht, Nederland.

Fabrikant

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели

Лили Недерланд" Б.В. - България

 

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

 

 

 

тел. + 359 2 491 41 40

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR,

s.r.o.

 

 

 

 

 

 

Lilly Hungária

Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 420 234 664 111

 

 

 

 

Tel: + 36 1 328 5100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

Malta

Eli Lilly

Danmark A/S

 

 

 

 

Charles

 

de Giorgio Ltd.

 

 

 

Tlf: +45 45 26 60 00

 

 

 

 

 

Tel: + 356 25600 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

 

 

 

Eli Lilly

Nederland B.V.

 

 

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

 

 

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

 

Eli Lilly Norge A.S.

 

 

Tel: +372 6 817 280

 

 

Tlf: + 47 22 88 18 00

 

 

 

 

 

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

 

 

 

Eli Lilly Ges.m.b.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ: +30 210 629 4600

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 43-(0) 1 711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

Polska

Lilly S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

Tel: + 34-

91 663 50 00

 

 

 

 

 

 

Tel: +48 22 440 33 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

Portugal

Lilly France SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55

49 34 34

 

 

 

Tel: + 351-21-4126600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

România

Eli Lilly

Hrvatska d.o.o.

 

 

 

 

Eli Lilly

România S.R.L.

 

 

 

 

Tel: +385 1 2350 999

 

 

 

 

 

Tel: + 40 21 4023000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

Slovenija

Eli Lilly

 

and Company (Ireland) Limited

 

 

Eli Lilly

farmacevtska družba, d.o.o.

 

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

 

 

 

Tel: +386 (0)1 580 00 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

 

 

 

 

 

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

 

 

 

Sími + 354 540 8000

 

 

 

Tel: + 421 220 663 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

 

 

 

Oy Eli Lilly Finland Ab

 

 

 

Tel: + 39- 055 42571

 

 

 

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85

45 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

Sverige

Phadisco

Ltd

 

 

 

 

Eli Lilly

Sweden AB

 

 

 

 

Τηλ: +357 22

 

 

Tel: + 46-(0) 8 7378800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly

Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

 

Eli Lilly and Company Limited

 

Tel: +371 67364000

 

 

Tel: + 44-(0) 1256 315000

 

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebruikershandleiding

Taltz 80mg oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit

Ixekizumab

Voordat u uw voorgevulde injectiespuit gebruikt:

Belangrijk om te weten

Lees voordat u de Taltz voorgevulde injectiespuit gaat gebruiken de stapsgewijze instructies door en volg alle aanwijzingen nauwgezet op. Bewaar de gebruikershandleiding en raadpleeg deze als dat nodig is.

De voorgevulde injectiespuit bevat 1 dosis Taltz. De injectiespuit is ALLEEN VOOR

EENMALIG GEBRUIK.

De injectiespuit mag niet geschud worden.

Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u helpen bij het kiezen van de plaats op uw lichaam om uw dosis te injecteren.

Lees de bijsluiter van Taltz in deze verpakking voor meer informatie over uw geneesmiddel.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees alle stapsgewijze aanwijzingen aandachtig voordat u de Taltz voorgevulde injectiespuit gebruikt en volg deze aanwijzingen nauwgezet op.

Onderdelen

Plaats voor de duim

Groene zuigerstang

Handgreep voor de vingers

Grijze zuiger

Cilinder met geneesmiddel

Naald

Naaldhuls

1 KLAARMAKEN

1a Haal de injectiespuit uit de koelkast. Wacht 30 minuten voordat u de spuit gebruikt om hem op kamertemperatuur te laten komen.

GEBRUIK GEEN warmtebronnen om het geneesmiddel te verwarmen, zoals een magnetron, warm water of direct zonlicht.

1b Verzamel alles wat u nodig heeft voor uw injectie:

1 alcoholdoekje

1 wattenbolletje of een stukje gaas

1 naaldencontainer voor het weggooien van de spuit

1c

Vervaldatum

Controleer de voorgevulde spuit aan de buitenzijde op beschadigingen. Haal de naaldhuls niet van de spuit af voordat u klaar bent om te injecteren. Controleer het etiket. Controleer of de naam Taltz op het etiket staat.

Het geneesmiddel moet helder zijn. De kleur kan variëren van kleurloos tot lichtgeel.

GEBRUIK de spuit NIET en gooi hem weg zoals u verteld is, als u een van de volgende zaken opmerkt:

De uiterste gebruiksdatum is verlopen.

De spuit ziet er beschadigd uit.

Het geneesmiddel ziet er troebel uit, is duidelijk bruin gekleurd of het heeft kleine deeltjes.

1d Was uw handen voordat u uw geneesmiddel injecteert.

1e

Achterkant

bovenarm

Buik

Bovenbeen

Kies de plaats om te injecteren.

U kunt injecteren in uw buik, in uw bovenbeen of in de achterkant van uw bovenarm. Om in uw arm te injecteren heeft u de hulp van een ander nodig.

Injecteer NIET in een gebied waar de huid gevoelig is, blauwe plekken heeft, rood of hard is of waar u littekens of zwangerschapsstrepen heeft. NIET injecteren binnen 2,5 cm van de navel.

Wissel uw injectieplaatsen af. Injecteer NIET steeds op precies dezelfde plaats. Als uw laatste injectie bijvoorbeeld in uw linkerbovenbeen was, moet de volgende injectie in de rechterbovenbeen gegeven worden of in uw buik of de achterkant van een van de bovenarmen.

1f Maak uw huid klaar. Maak de huid schoon met een alcoholdoekje. Laat de plaats van de injectie op natuurlijke wijze drogen voordat u uw geneesmiddel injecteert.

INJECTEREN

2a

Verwijder de naaldhuls en gooi deze weg.

 

Zet de naaldhuls er NIET opnieuw op – u kunt de naald

 

beschadigen en uzelf per ongeluk verwonden.

Raak de naald NIET aan.

2b

Pak voorzichtig een huidplooi op de injectieplaats.

2cBreng de naald in de huid in onder een hoek van

45 graden. Laat dan de huid langzaam los. Zorg er voor dat de naald op zijn plaats blijft.

2d

Groene zuigerstang

Grijze zuiger

3 VOLTOOIEN

3a

Druk de zuiger omlaag.

Duw langzaam de zuiger helemaal omlaag tot al het geneesmiddel is geïnjecteerd. De grijze zuiger moet helemaal tot aan het eind van de spuit worden gedrukt. Haal de naald voorzichtig uit uw huid.

Druk een wattenbolletje of een gaasje op de injectieplaats. Wrijf NIET op de injectieplaats, want dit kan blauwe plekken veroorzaken. Er kan wat bloed verschijnen. Dat is normaal.

U moet de groene zuigerstang door de schacht van de spuit heen zien als de injectie afgerond is.

Gooi de voorgevulde spuit weg.

Plaats de naaldhuls NIET weer terug. Gooi de injectiespuit weg in een prikveilige naaldencontainer of zoals aangegeven door uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Wanneer u de injectiespuit of de naaldencontainer weggooit:

Gooi de injectiespuit weg in de naaldencontainer of zoals aangegeven door uw arts, apotheker of verpleegkundige

Hergebruik de gevulde naaldencontainer niet.

Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u geneesmiddelen moet weggooien die u niet meer gebruikt.

Tips voor de veiligheid

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw voorgevulde injectiespuit, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Als u niet goed kunt zien, gebruik uw injectiespuit dan NIET zonder hulp van iemand die getraind is in het gebruik van de injectiespuit.

Deel uw voorgevulde Taltz injectiespuit NIET met iemand anders. U kunt hen infecteren of geïnfecteerd worden.

Houd de spuit buiten het zicht en bereik van kinderen.

Als u geen prikveilige naaldencontainer heeft, vraag dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige waar u er één kunt krijgen.

Veelgestelde vragen

Q.Wat als ik luchtbelletjes in mijn injectiespuit zie?

A. Het is normaal dat er soms luchtbelletjes in de spuit zitten. Taltz wordt onderhuids geïnjecteerd

(subcutane injectie). Bij dit soort injecties zijn luchtbelletjes geen probleem. Ze zijn niet schadelijk voor u en hebben geen invloed op uw dosis.

Q.Wat als er een druppel vloeistof op de naaldpunt zit als ik de naaldhuls verwijder?

A. Druppels vloeistof op de naaldpunt zijn niet erg. Ze zijn niet schadelijk voor u hebben geen invloed op uw dosis.

Q.Wat als ik de zuiger niet kan indrukken?

A.Als de zuiger vast zit of beschadigd is:

Gebruik de injectiespuit NIET meer.

Haal de naald uit uw huid.

Q.Hoe weet ik of ik de hele injectie heb gegeven?

A.Als u uw volledige injectie hebt gehad:

moet de groene zuigerstang door de schacht van de spuit te zien zijn.

moet de grijze zuiger helemaal tot aan het eind van de injectiespuit zijn geduwd.

Lees de volledige gebruikershandleiding en de patiëntenbijsluiter van Taltz in deze verpakking om meer over uw geneesmiddel te weten te komen.

Gebruikershandleiding

Taltz 80mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Ixekizumab

Voordat u uw voorgevulde pen gebruikt:

Belangrijk om te weten

Lees voordat u de Taltz voorgevulde pen gaat gebruiken de stapsgewijze instructies door en volg alle aanwijzingen nauwgezet op. Bewaar de gebruikershandleiding en raadpleeg deze als dat nodig is.

De voorgevulde pen bevat 1 dosis Taltz. De pen is ALLEEN VOOR EENMALIG GEBRUIK

De voorgevulde pen mag niet geschud worden..

De voorgevulde pen heeft glazen onderdelen. Ga er voorzichtig mee om. Als u de pen op een hard oppervlak hebt laten vallen, gebruik hem dan niet. Gebruik een nieuwe voorgevulde pen voor uw injectie.

Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u helpen bij het kiezen van de plaats op uw lichaam om uw dosis te injecteren.

Lees de bijsluiter van Taltz in deze verpakking voor meer informatie over uw geneesmiddel.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees alle stapsgewijze aanwijzingen aandachtig voordat u de Taltz voorgevulde pen gebruikt en volg deze aanwijzingen nauwgezet op.

Onderdelen

Bovenkant

Injectieknop

Blokkeerring

Symbolen voor vergrendeld/ontgrendeld

Geneesmiddel

Naald

Doorzichtige onderkant

Afdraaibare bodemdop

Onderkant

1 KLAARMAKEN

1a Haal de voorgevulde pen uit de koelkast. Wacht 30 minuten voordat u de pen gebruikt om hem op kamertemperatuur te laten komen.

GEBRUIK GEEN warmtebronnen om het geneesmiddel te verwarmen, zoals een magnetron, warm water of direct zonlicht.

1b Verzamel alles wat u nodig heeft voor uw injectie:

1 alcoholdoekje

1 wattenbolletje of een stukje gaas

1 naaldencontainer voor het weggooien van de voorgevulde pen

minuten

1c

Vervaldatum Vervaldatum

Controleer de voorgevulde pen. Controleer het etiket.

Overtuig u ervan dat de naam Taltz op het etiket staat.

Het geneesmiddel moet helder zijn. De kleur kan variëren van kleurloos tot lichtgeel.

GEBRUIK de voorgevulde pen NIET en gooi hem weg zoals u verteld is, als u een van de volgende zaken opmerkt:

De uiterste gebruiksdatum is verlopen.

De pen ziet er beschadigd uit.

Het geneesmiddel ziet er troebel uit, is duidelijk bruin gekleurd of het heeft kleine deeltjes.

1d Was uw handen voordat u uw geneesmiddel injecteert.

1e

Achterkant

bovenarm

Buik

Bovenbeen

Kies de plaats om te injecteren.

U kunt injecteren in uw buik (het gebied van de maag), in uw bovenbeen of in de achterkant van uw bovenarm. Om in uw arm te injecteren heeft u de hulp van een ander nodig.

Injecteer NIET in een gebied waar de huid gevoelig is, blauwe plekken heeft, rood of hard is of waar u littekens of zwangerschapsstrepen heeft. NIET injecteren binnen 2,5 cm van de navel.

Wissel uw injectieplaatsen af. Injecteer NIET steeds op precies dezelfde plaats. Als uw laatste injectie bijvoorbeeld in uw linkerbovenbeen was, moet de volgende injectie in de rechterbovenbeen gegeven worden of in uw buik of de achterkant van een van de bovenarmen.

1f

Maak uw huid klaar. Maak de huid schoon met een alcoholdoekje. Laat de plaats van de injectie

 

op natuurlijke wijze drogen voordat u uw geneesmiddel injecteert.

INJECTEREN

2a

Controleer of de blokkeerring op vergrendeld staat.

Verwijder de bodemdop NIET totdat u klaar bent om te injecteren. Raak de naald NIET aan.

Draai de bodemdop er van af.

Gooi de bodemdop in de afvalbak. U hoeft de bodemdop niet terug te zetten – dat kan de naald beschadigen of u kunt uzelf per ongeluk verwonden.

2b

Zet de doorzichtige onderkant plat en stevig tegen

 

uw huid.

Injectie in het bovenbeen

2c

2d

Klik

 

seconden

 

 

 

Grijze zuiger

Houd de onderkant op uw huid en draai de blokkeerring dan in de ontgrendelde positie. U bent nu klaar om te injecteren

Druk de groene injectieknop in. U hoort een harde klik.

Blijf de doorzichtige onderkant stevig tegen uw huid aan houden. U zult ongeveer 10 seconden na de eerste klik een tweede harde klik horen. De tweede harde klik geeft aan dat uw injectie klaar is.

U zult ook de grijze zuiger boven in de doorzichtige onderkant zien.

Haal de voorgevulde pen van uw huid af.

Druk een wattenbolletje of een gaasje op de injectieplaats. Wrijf NIET op de injectieplaats, want dit kan blauwe plekken veroorzaken. Er kan wat bloed verschijnen. Dat is normaal.

VOLTOOIEN

3a

 

Gooi de voorgevulde pen weg.

 

 

Zet de bodemdop NIET terug op de pen. Gooi de

 

 

 

 

voorgevulde pen weg in een prikveilige

 

 

naaldencontainer of zoals aangegeven door uw arts,

 

 

apotheker of verpleegkundige.

 

 

 

Wanneer u de voorgevulde pen of de naaldencontainer weggooit:

Gooi de voorgevulde pen weg in de naaldencontainer of zoals aangegeven door uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hergebruik de gevulde naaldencontainer niet.

Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u geneesmiddelen moet weggooien die u niet meer gebruikt.

Tips voor de veiligheid

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft met uw voorgevulde pen, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Als u niet goed kunt zien, gebruik uw voorgevulde pen dan NIET zonder hulp van iemand die getraind is in het gebruik van de pen.

Houd de voorgevulde pen buiten het zicht en bereik van kinderen.

Als u geen prikveilige naaldencontainer heeft, vraag dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige waar u er één kunt krijgen.

Veelgestelde vragen

Q.Wat als ik luchtbelletjes in mijn voorgevulde pen zie?

A. Het is normaal dat er soms luchtbelletjes in de voorgevulde pen zitten. Taltz wordt onderhuids geïnjecteerd (subcutane injectie). Bij dit soort injecties zijn luchtbelletjes geen probleem. Ze zijn niet schadelijk voor u en hebben geen invloed op uw dosis.

Q.Wat als er een druppel vloeistof op de naaldpunt zit als ik de bodemdop verwijder?

A. Druppels vloeistof op de naaldpunt zijn niet erg. Ze zijn niet schadelijk voor u hebben geen invloed op uw dosis.

Q. Wat als ik de voorgevulde pen ontgrendel en de groene injectieknop indruk voordat ik de bodemdop heb verwijderd?

A. Haal de bodemdop er niet af. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Q.Moet ik de injectieknop ingedrukt houden totdat de injectie klaar is?

A. Dat is niet nodig, maar het kan u helpen de voorgevulde pen vast en stevig tegen uw huid te houden.

Q.Wat als de naald zich niet terugtrekt na mijn injectie?

A. Raak de naald niet aan en zet de bodemdop niet terug. Gooi de voorgevulde pen weg in een afsluitbare prikveilige naaldencontainer. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Q. Wat als ik meer dan 2 klikken hoor bij mijn injectie – 2 harde klikken en een zachte. Heb ik dan mijn volledige injectie gehad?

A. Sommige patiënten kunnen een zachte klik horen net vóór de tweede harde klik. Dat is normaal.

Haal de voorgevulde pen niet van uw huid af voordat u de tweede harde klik hoort.

Q.Hoe weet ik dat mijn injectie klaar is?

A. Nadat u de groen injectieknop indrukt, zult u 2 harde klikken horen. De tweede klik geeft aan dat uw injectie klaar is. U zult dan ook de grijze zuiger zien boven in de doorzichtige onderkant.

Lees de volledige gebruikershandleiding en de patiëntenbijsluiter van Taltz in deze verpakking om meer over uw geneesmiddel te weten te komen.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld