Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Bijsluiter - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelTasmar
ATC codeN04BX01
Werkzame stoftolcapone
ProducentMeda AB

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Tasmar, 100 mg filmomhulde tablet

Tolcapon

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1.Wat is Tasmar en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe neemt u dit middel in?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Tasmar en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tasmar wordt gebruikt samen met het geneesmiddel levodopa (levodopa/benserazide of levodopa/carbidopa) voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Tasmar wordt gebruikt wanneer alle andere alternatieve geneesmiddelen uw ziekte van Parkinson niet kunnen stabiliseren.

Voor de behandeling van de ziekte van Parkinson neemt u al levodopa in. Een natuurlijk enzym in het lichaam Catechol-O-methyltransferase (COMT) breekt de levodopa medicatie af. Tasmar blokkeert dit enzym en vertraagt de afbraak van levodopa. Dit betekent dat wanneer het wordt ingenomen samen met levodopa (als levodopa/benserazide of levodopa/carbidopa) u een verbetering zou moeten hebben in uw symptomen van de ziekte van Parkinson.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-wanneer u een leverziekte heeft of een toename van leverenzymen

-wanneer u ernstige onwillekeurige bewegingen heeft (dyskinesie)

-wanneer u een voorgeschiedenis heeft van ernstige verschijnselen van spiervertijving, koorts of geestelijke verwardheid (Maligne Antipsychoticasyndroom Symptomen Complex (MAS)) en/of beschadiging van het skeletspierweefsel (niet-traumatische rhabdomyolyse) of koorts (hyperthermie)

-U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

-wanneer u een bepaald soort tumor van het bijniermerg heeft (feochromocytoom)

-wanneer u bepaalde geneesmiddelen gebruikt om depressie en onrust te behandelen die niet- selectieve mono amine oxidase (MAO) remmers worden genoemd

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met uw arts of apotheker voordat u begint met Tasmar.

U moet niet beginnen met het innemen van Tasmar totdat uw arts

-de risico’s van de behandeling met Tasmar heeft uitgelegd,

-de noodzakelijke maatregelen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken heeft uitgelegd,

-uw eventuele vragen heeft beantwoord.

-als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Uw arts zal de voor- en nadelen met u bespreken over het nemen van Tasmar gedurende zwangerschap. De effecten van Tasmar bij zuigelingen zijn niet onderzocht. U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Tasmar.

Vertel uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u drang of onbedwingbare zin ontwikkelt om u te gedragen op een manier die ongebruikelijk is voor u of als u impuls, aandrang of verleiding niet kunt weerstaan om bepaalde activiteiten te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor uzelf of anderen. Deze gedragingen worden stoornissen in de impulsbeheersing genoemd en hiertoe kunnen gokverslaving, overmatig eten of geld uitgeven, een abnormaal sterke drang naar seks of een sterke toename van seksuele gedachten of gevoelens. Uw arts kan het nodig vinden om uw behandeling te herzien.

U mag alleen Tasmar krijgen wanneer uw ziekte van Parkinson niet voldoende onder controle is bij het gebruik van andere behandelingen.

Bovendien zal uw dokter de behandeling met Tasmar stoppen wanneer uw toestand na 3 weken niet voldoende is verbeterd om de risico’s van de voortzetting van de behandeling te rechtvaardigen.

Leverbeschadiging:

Tasmar kan zeldzame maar mogelijk dodelijke leverbeschadiging veroorzaken. Leverbeschadiging treedt meestal op na 1 maand en voor 6 maanden. Het dient ook opgemerkt te worden dat vrouwelijke patiënten een hoger risico kunnen hebben op leverbeschadiging. Daarom moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Voordat u met de behandeling begint:

Om de kans op leverbeschadiging te verminderen moet u geen Tasmar gebruiken wanneer

-u een leverziekte heeft

-in geval van verhoogde leverfunctiewaarden in bloedtesten die vóór het begin van de behandeling zijn gedaan (testen van alanine aminotransferase (ALT) en aspartaat aminotransferase (AST)).

Terwijl u behandeling krijgt:

Tijdens de behandeling zullen bloedtesten volgens de volgende tijdsintervallen worden gedaan: elke 2 weken gedurende de eerste 12 maanden van de behandeling,

elke 4 weken gedurende de volgende 6 maanden van de behandeling, elke 8 weken gedurende de verdere behandeling.

De behandeling zal worden gestopt wanneer de uitslagen abnormaal worden.

De behandeling met Tasmar kan soms leiden tot leverstoornis. Daarom moet u onmiddellijk contact met uw arts opnemen wanneer u symptomen ervaart zoals misselijkheid, overgeven, buikpijn (vooral bij de lever in het gebied rechtsboven), verlies van eetlust, zwakte, koorts, donker worden van urine, geelzucht (gele huid of ogen) of als u gemakkelijker vermoeid raakt.

Wanneer u al bent behandeld met Tasmar en een acute leverbeschadiging ontwikkelde tijdens de behandeling, mag u Tasmar niet opnieuw gebruiken.

MAS (Maligne Antipsychoticasyndroom):

Tijdens behandeling met Tasmar kunnen verschijnselen van het Maligne Antipsychoticasyndroom (MAS) optreden.

MAS bestaat uit een aantal of alle van de volgende:

-ernstige spierstijfheid, schokkende bewegingen van spieren, armen of benen en pijnlijke spieren. Spierbeschadiging kan soms donkere urine veroorzaken.

-andere belangrijke symptomen zijn hoge koorts en geestelijke verwardheid.

Zelden kunt u na plotselinge vermindering of stopzetten van Tasmar of andere anti-Parkinson geneesmiddelen ernstige symptomen van spierverstijving, koorts of geestelijke verwardheid ervaren. Wanneer dit gebeurt informeer dan uw arts.

De volgende voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen:

Voor begin van de behandeling:

Om de kans van MAS te verminderen mag u Tasmar niet gebruiken wanneer uw arts zegt dat u ernstige onwillekeurige bewegingen (dyskinesie) heeft of een eerdere ziekte heeft gehad die MAS kan zijn geweest.

Informeer uw arts over alle voorgeschreven en niet voorgeschreven geneesmiddelen omdat het risico op MAS kan verergeren wanneer u bepaalde geneesmiddelen gebruikt.

Tijdens behandeling:

Wanneer u symptomen ontwikkelt zoals boven beschreven waarvan u denkt dat dit MAS is, moet u dat onmiddellijk aan uw arts vertellen.

Stop niet met Tasmar of een ander geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson zonder uw arts te informeren, omdat dit het risico op MAS kan doen toenemen.

Informeer uw arts ook:

-wanneer u een andere ziekte dan de ziekte van Parkinson heeft.

-wanneer u allergisch bent voor andere geneesmiddelen, voedingsstoffen en kleurstoffen.

-wanneer u korte tijd na het begin en gedurende de behandeling met Tasmar verschijnselen krijgt die door levodopa kunnen worden veroorzaakt, zoals onwillekeurige bewegingen (dyskinesie) en misselijkheid.

Wanneer u zich niet goed voelt, neem dan contact op met uw arts omdat u mogelijk minder levodopa moet nemen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Tasmar wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen jonger dan 18 jaar omdat er niet voldoende gegevens zijn over de veiligheid en de werking. Er is geen relevante indicatie voor gebruik door kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tasmar nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Licht uw arts in over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt voornamelijk:

-antidepressiva,

-alfa-methyldopa (gebruikt om verhoogde bloeddruk te behandelen),

-apomorfine (gebruikt voor ziekte van Parkinson),

-dobutamine (gebruikt voor de chronische hartaandoening),

-adrenaline en isoprenaline (beiden gebruikt voor hartaanvallen),

-antistollingsmiddelen van het warfarine-type (voorkomen van bloedstolsels). In dit geval zal uw arts regelmatig bloedtesten nemen om te controleren hoe gemakkelijk het bloed stolt.

Wanneer u naar het ziekenhuis gaat of wanneer nieuwe geneesmiddelen zijn is voorgeschreven, moet u aan uw arts vertellen dat u Tasmar neemt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Tasmar kan met of zonder voedsel worden genomen.

Tasmar moet worden ingenomen met 1 glas water.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts wanneer u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Uw arts zal de voor- en nadelen met u bespreken over het nemen van Tasmar gedurende zwangerschap.

De effecten van Tasmar bij zuigelingen zijn niet onderzocht. U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Tasmar.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Omdat de ziekte van Parkinson invloed kan uitoefenen op uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken dient u dit met uw arts te bespreken.

Tasmar heeft invloed op uw symptomen van de ziekte van Parkinson.

Tasmar tegelijk gebruikt met uw andere Parkinson geneesmiddelen kan excessieve loomheid (slaperigheid) en episodes van plotselinge slaap veroorzaken (u kunt opeens in slaap vallen). U dient dus niet te rijden of machines te grbuiken tot dergelijke terugkerende episodes en de overmatige slaperigheid verdwenen zijn.

Tasmar bevat lactose

Indien uw arts u ingelicht heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem conctact op met uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

3.Hoe neemt u dit middel in?

Volg bij het innemen van Tasmar nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering en toedieningsfrequentie

Uw arts moet uw behandeling altijd met de standaarddosering beginnen van driemaal daags 1 tablet (100 mg (1 tablet)).

Wanneer geen verbeteringen worden gezien binnen 3 weken na het starten van de behandeling moet Tasmar gestopt worden.

Om de werking te verbeteren mag uw arts de dosering alleen verhogen tot driemaal daags 2 tabletten (driemaal daags 200 mg) wanneer de verbetering van de verschijnselen van de ziekte van Parkinson zwaarder weegt dan de verwachte toename van de bijwerkingen. De bijwerkingen bij een hogere dosering kunnen vaak ernstig zijn en uw lever beïnvloeden. Wanneer u niet beter wordt op de hogere dosering na een totaal van 3 weken, zal uw arts uw behandeling met Tasmar stoppen.

Uw dosering van levodopa dient misschien veranderd te worden, bij het starten en tijdens de behandeling met Tasmar. Uw arts zal u adviseren wat te doen.

Hoe wordt Tasmar ingenomen

Slik Tasmar door met 1 glas water.

Breek de tabletten niet en maak ze niet fijn.

De eerste Tasmar tablet moet ’s ochtends samen met uw andere anti-Parkinson geneesmiddel ‘levodopa’ ingenomen.

De andere doses Tasmar worden ongeveer 6 en 12 uur later genomen.

Tijd van de dag

Dose

Note

Ochtend

1 Tasmar tablet

Samen met de eerste dagelijkse dosis ‘levodopa’.

Middag

1 Tasmar tablet

 

Avond

1 Tasmar tablet

 

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of ziekenhuis, omdat medische hulp dringend nodig kan zijn. Wanneer een ander persoon per ongeluk uw geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan

onmiddellijk contact op met uw arts of ziekenhuis, omdat hij of zij dringend medische hulp nodig kan hebben.

Symptomen van overdosering kunnen zijn: misselijkheid, braken, duizeligheid en ademhalingsproblemen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem het zodra u het zich herinnert in, ga dan verder met de behandeling op de gebruikelijke tijdstippen. Wanneer de volgende dosis echter al meteen daarna moet worden ingenomen, haal dan de vergeten dosis niet in. Neem geen dubbele dosis om de vergeten individuele dosis in te halen. Wanneer u meerdere doses bent vergeten, neem dan contact op met uw arts en volg het advies dat u gekregen heeft op.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Verminder of stop niet met het nemen van uw medicijnen tenzij uw arts u dat vertelt. Volg altijd de instructies van uw arts over de duur van de behandeling met Tasmar.

4.MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van mogelijke bijwerkingen wordt hieronder volgens de volgende conventie gedefinieerd:

Zeer vaak:

bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak:

bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

Soms:

bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers

Zelden:

bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

Zeer zelden:

bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Niet bekend:

kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Vertel het zo snel mogelijk aan uw arts of apotheker:

-als u zich niet goed voelt wanneer u Tasmar gebruikt.

-als verschijnselen ervaart zoals misselijkheid, braken, buikpijn, afgenomen eetlust, zwakte, koorts, donker worden van urine of geelzucht omdat soms verstoringen van de werking van de lever en soms ernstige leverontsteking (hepatitis) is waargenomen.

-als u merkt dat uw urine donkerder is omdat dit een teken is van een spier- of leverbeschadiging. Andere verkleuring van gele urine is gewoonlijk onschadelijk.

-als u aanhoudende of ernstige diarree krijgt.

Vlak na het begin en gedurende uw behandeling met Tasmar, kunt u verschijnselen krijgen, veroorzaakt door levodopa, zoals onwillekeurige bewegingen en misselijkheid. Neem daarom, wanneer u zich niet goed voelt, onmiddellijk contact op met uw arts daar het mogelijk is dat uw dosis levodopa veranderd dient te worden.

Andere mogelijke bijwerkingen:

Zeer vaak:

-onwillekeurige bewegingen (dyskinesie),

-misselijkheid, verminderde eetlust, diarree,

-hoofdpijn, duizeligheid,

-slaapproblemen, slaperigheid,

-licht gevoel in het hoofd bij het staan (orthostatische klachten), geestelijke verwardheid en hallucinaties,

-bewegingsstoornis met onvrijwillige bewegingen en verkeerde stand (dystonie),

-overmatig dromen.

Vaak:

-pijn op de borst,

-obstipatie, zuurbranden, maagpijn, braken, droge mond,

-flauwvallen,

-toegenomen zweten,

-influenza-achtige symptomen,

-verminderde vrijwillige en onvrijwillige bewegingen (hypokinesie),

-infectie van de bovenste luchtwegen,

-verhoging van bepaalde leverenzymen,

-verkleuring van de urine.

Soms:

-leverbeschadiging, in zeldzame gevallen met fatale afloop.

Zelden:

-ernstige verschijnselen van spierverstijving, koorts of geestelijke verwarring (Maligne Antipsychoticasyndroom) als de anti-Parkinson behandeling plotseling wordt verminderd of gestopt.

-Stoornis van de impulsbeheersing (het niet kunnen onderdrukken van de impuls om iets te

doen dat schadelijk zou kunnen zijn). Hiertoe kunnen behoren:

o Sterke impuls om overmatig te gokken ondanks ernstige persoonlijke gevolgen of

gevolgen voor het gezin.

o Veranderde of toegenomen seksuele interesse en gedrag dat van grote zorg is voor uzelf

of anderen, bijvoorbeeld een verhoogde seksuele drift.

o Onbedwingbare behoefte om overmatig te winkelen of geld uit te geven.

o Vreetbuien (het eten van grote hoeveelheden voedsel in een korte periode) of dwangmatig eten (het eten van meer dan normaal en meer dan nodig is om uw honger te stillen).

Vertel het aan uw arts als u last krijgt van een van deze gedragingen; hij/zij zal met u bespreken hoe deze symptomen behandeld of verminderd kunnen worden.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum, LAREB, via www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet, als u merkt dat de tabletten beschadigd zijn.

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is tolcapon (100 mg in elke filmomhulde tablet)

-De andere stoffen (hulpstoffen) zijn:

Tabletkern: calciumwaterstoffosfaat (watervrij), microkristallijne cellulose, povidon K 30, natriumzetmeelglycollaat, lactosemonohydraat, talk, magnesiumstearaat.

Filmomhulsel: hydroxypropylmethylcellulose, talk, geel ijzeroxide (E 172), ethylcellulose, titaniumdioxide (E 171), triacetine en natriumlaurylsulfaat

Hoe ziet Tasmar eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tasmar is een bleke tot lichtgele, ovaalvormige, filmomhulde tablet. Een zijde is voorzien van de indruk “TASMAR” en “100”. Tasmar wordt afgeleverd in de vorm van filmomhulde tabletten met 100 mg tolcapon. Het is beschikbaar in doordrukstrips met een verpakkingsgrootte van 30 en 60 tabletten en in glazen flessen met een verpakkingsgrootte van 30, 60, 100 en 200 een meervoudige verpakking met 200 (2 verpakkingen van 100) filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Zweden

Fabrikant

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów Polen

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

MEDA Pharma S.A./N.V.

MEDA Pharma S.A./N.V.

Chaussée de la Hulpe 166/

Chaussée de la Hulpe 166/

Terhulpsesteenweg 166

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

България

Magyarország

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

представителство за България

H-1139 Budapest

Одрин 71-75

Váci ut 91

1303 София

Tel.: +36 1 236 3410

Тел: +359 2 4177977

 

Česká republika

Malta

MEDA Pharma s.r.o.

Alfred Gera & Sons Ltd.

Kodaňská 1441/46

10, Triq il-Masġar

CZ 100 10 Praha 10

Qormi QRM 3217

Tel: +420 234 064 203

Tel:+356 21 446 205

Danmark

Nederland

Meda A/S

MEDA Pharma B.V.

Solvang 8

Krijgsman 20

DK-3450 Allerød

NL-1186 DM Amstelveen

Tlf: +45 44 52 88 88

Tel: +31 20 751 65 00

Deutschland

Norge

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Meda A/S

Benzstraße 1

Askerveien 61

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

N-1384 Asker

Tel: + 49 6172 888 01

Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti

Österreich

Meda Pharma SIA

MEDA Pharma GmbH

Parda tn 4

Guglgasse 15

10151 Tallinn

A-1110 Wien

Tel: +372 62 61 025

Tel: + 43 1 86 390 0

Ελλάδα

Polska

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.

Ευρυτανίας 3

ul. Domaniewska 39A

Χαλάνδρι, 15231

02-672 Warszawa

Τηλ: +30 210 6775690

Tel: +48 22 697 7100

Fax: +30 210 6775695

 

España

Portugal

MEDA Pharma S.L.

MEDA Pharma Produtos Farmacêuticos, SA

Avenida de Castilla, 2

Rua do Centro Cultural 13

Parque Empresarial San Fernando

P-1749-066 Lisboa

Edificio Berlin

Tel: +351 21 842 0300

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid)

 

Tel: +34 91 669 93 00

 

France

România

 

MEDA Pharma

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

42 rue Washington

Reprezentanta Romania

75008 Paris

Calea Floreasca 141 143, et4

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

014467 Bucuresti

 

Tel.: +40 21 230 90 30

Hrvatska

Slovenija

Medical Intertrade d.o.o.

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

Dr. Franje Tuđmana 3

Podružnica Ljubljana

10431 Sveta Nedelja

Cesta 24. junija 23

Tel: +385 1 3374 010

SI-1231 Ljubljana

 

Tel: +386 (0)59 096 951

Ireland

 

Meda Health Sales Ireland Ltd.

 

Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park

 

Dunboyne

 

IRL - Co Meath

 

Tel: +353 1 802 66 24

 

Ísland

Slovenská republika

Meda AB

MEDA Pharma spol. s r.o..

Box 906

Trnavská cesta 50

S-170 09 Solna

SK-821 02 Bratislava

Svíþjóð.

Tel: +421 2 4914 0172

Sími: +46 8 630 1900

 

Italia

Suomi/Finland

Meda Pharma S.p.A.

Meda Oy

Via Felice Casati, 20

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4

20124 Milano

FI-02130 Espoo/ Esbo

Tel: +39 039 73901

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Κύπρος

Sverige

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ

Meda AB

Λεωφ. Κιλκίς 35

Box 906

2234 Λατσιά

S-170 09 Solna

Τηλ. +357 22 49 03 05

Tel: +46 8 630 1900

Latvija

United Kingdom

SIA Meda Pharma

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Vienibas gatve 109

Skyway House

LV-1058 Riga, Latvia

Parsonage Road

Tel.: +371 67616137

Takeley

 

Bishop's Stortford

 

CM22 6PU - UK

 

Tel: +44 845 460 0000

Lietuva

 

SIA Meda Pharma

 

Veiverių g. 134,

 

LT-46352 Kaunas, Lithuania

 

Tel. + 370 37330509

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in { datum }:

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Tasmar, 200 mg filmomhulde tablet

Tolcapon

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1.Wat is Tasmar en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe neemt u dit middel in?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Tasmar en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tasmar wordt gebruikt samen met het geneesmiddel levodopa (levodopa/benserazide of levodopa/carbidopa) voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Tasmar wordt gebruikt wanneer alle andere alternatieve geneesmiddelen uw ziekte van Parkinson niet kunnen stabiliseren.

Voor de behandeling van de ziekte van Parkinson neemt u al levodopa in. Een natuurlijk enzym in het lichaam Catechol-O-methyltransferase (COMT) breekt de levodopa medicatie af. Tasmar blokkeert dit enzym en vertraagt de afbraak van levodopa. Dit betekent dat wanneer het wordt ingenomen samen met levodopa (als levodopa/benserazide of levodopa/carbidopa) u een verbetering zou moeten hebben in uw symptomen van de ziekte van Parkinson.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-wanneer u een leverziekte heeft of een toename van leverenzymen

-wanneer u ernstige onwillekeurige bewegingen heeft (dyskinesie)

-wanneer u een voorgeschiedenis heeft van ernstige verschijnselen van spiervertijving, koorts of geestelijke verwardheid (Maligne Antipsychoticasyndroom Symptomen Complex (MAS)) en/of beschadiging van het skeletspierweefsel (niet-traumatische rhabdomyolyse) of koorts (hyperthermie)

-U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

-wanneer u een bepaald soort tumor van het bijniermerg heeft (feochromocytoom)

-wanneer u bepaalde geneesmiddelen gebruikt om depressie en onrust te behandelen die niet- selectieve mono amine oxidase (MAO) remmers worden genoemd

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

U moet niet beginnen met het innemen van Tasmar totdat uw arts

-de risico’s van de behandeling met Tasmar heeft uitgelegd,

-de noodzakelijke maatregelen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken heeft uitgelegd,

-uw eventuele vragen heeft beantwoord.

-als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Uw arts zal de voor- en nadelen met u bespreken over het nemen van Tasmar gedurende zwangerschap. De effecten van Tasmar bij zuigelingen zijn niet onderzocht. U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Tasmar.

Vertel uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u drang of onbedwingbare zin ontwikkelt om u te gedragen op een manier die ongebruikelijk is voor u of als u impuls, aandrang of verleiding niet kunt weerstaan om bepaalde activiteiten te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor uzelf of anderen. Deze gedragingen worden stoornissen in de impulsbeheersing genoemd en hiertoe kunnen gokverslaving, overmatig eten of geld uitgeven, een abnormaal sterke drang naar seks of een sterke toename van seksuele gedachten of gevoelens. Uw arts kan het nodig vinden om uw behandeling te herzien.

U mag alleen Tasmar krijgen wanneer uw ziekte van Parkinson niet voldoende onder controle is bij het gebruik van andere behandelingen.

Bovendien zal uw arts de behandeling met Tasmar stoppen wanneer uw toestand na 3 weken niet voldoende is verbeterd om de risico’s van de voortzetting van de behandeling te rechtvaardigen.

Leverbeschadiging:

Tasmar kan zeldzame maar mogelijk dodelijke leverbeschadiging veroorzaken. Leverbeschadiging treedt meestal op na 1 maand en voor 6 maanden. Het dient ook opgemerkt te worden dat vrouwelijke patiënten een hoger risico kunnen hebben op leverbeschadiging. Daarom moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Voordat u met de behandeling begint:

Om de kans op leverbeschadiging te verminderen moet u geen Tasmar gebruiken wanneer

-u een leverziekte heeft

-wanneer in geval van verhoogde leverfunctiewaarden in bloedtesten die vóór het begin van de behandeling zijn gedaan (testen van alanine aminotransferase (ALT) en aspartaat aminotransferase (AST)).

Terwijl u behandeling krijgt:

Tijdens de behandeling zullen bloedtesten volgens de volgende tijdsintervallen worden gedaan: elke 2 weken gedurende de eerste 12 maanden van de behandeling,

elke 4 weken gedurende de volgende 6 maanden van de behandeling, elke 8 weken gedurende de verdere behandeling.

De behandeling zal worden gestopt wanneer de uitslagen abnormaal worden.

De behandeling met Tasmar kan soms leiden tot leverstoornis. Daarom moet u onmiddellijk contact met uw arts opnemen wanneer u symptomen ervaart zoals misselijkheid, overgeven, buikpijn (vooral bij de lever in het gebied rechtsboven), verlies van eetlust, zwakte, koorts, donker worden van urine, geelzucht (gele huid of ogen) of als u gemakkelijker vermoeid raakt.

Wanneer u al bent behandeld met Tasmar en een acute leverbeschadiging ontwikkelde tijdens de behandeling, mag u Tasmar niet opnieuw gebruiken.

MAS (Maligne Antipsychoticasyndroom):

Tijdens behandeling met Tasmar kunnen verschijnselen van het Maligne Antipsychoticasyndroom (MAS) optreden.

MAS bestaat uit een aantal of alle van de volgende:

-ernstige spierstijfheid, schokkende bewegingen van spieren, armen of benen en pijnlijke spieren. Spierbeschadiging kan soms donkere urine veroorzaken.

-andere belangrijke symptomen zijn hoge koorts en geestelijke verwardheid.

Zelden kunt u na plotselinge vermindering of stopzetten van Tasmar of andere anti-Parkinson geneesmiddelen ernstige symptomen van spierverstijving, koorts of geestelijke verwardheid ervaren. Wanneer dit gebeurt informeer dan uw arts.

De volgende voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen:

Voor begin van de behandeling:

Om de kans van MAS te verminderen mag u Tasmar niet gebruiken wanneer uw arts zegt dat u ernstige onwillekeurige bewegingen (dyskinesie) heeft of een eerdere ziekte heeft gehad die MAS kan zijn geweest.

Informeer uw arts over alle voorgeschreven en niet voorgeschreven geneesmiddelen omdat het risico op MAS kan verergeren wanneer bepaalde geneesmiddelen gebruikt.

Tijdens behandeling:

Wanneer u symptomen ontwikkelt zoals boven beschreven waarvan u denkt dat dit MAS is, moet u dat onmiddellijk aan uw arts vertellen.

Stop niet met Tasmar of een ander geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson zonder uw arts te informeren, omdat dit het risico op MAS kan doen toenemen.

Informeer uw arts ook:

-wanneer u een andere ziekte dan de ziekte van Parkinson heeft.

-wanneer u allergisch bent voor andere geneesmiddelen, voedingsstoffen en kleurstoffen.

-wanneer u korte tijd na het begin en gedurende de behandeling met Tasmar verschijnselen krijgt die door levodopa kunnen worden veroorzaakt, zoals onwillekeurige bewegingen (dyskinesie) en misselijkheid.

Wanneer u zich niet goed voelt, neem dan contact op met uw arts omdat u mogelijk minder levodopa moet nemen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Tasmar wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen jonger dan 18 jaar omdat er niet voldoende gegevens zijn over de veiligheid en de werking. Er is geen relevante indicatie voor gebruik door kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tasmar nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Licht uw arts in over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt voornamelijk:

-antidepressiva,

-alfa-methyldopa (gebruikt om verhoogde bloeddruk te behandelen),

-apomorfine (gebruikt voor ziekte van Parkinson),

-dobutamine (gebruikt voor de chronische hartaandoening),

-adrenaline en isoprenaline (beiden gebruikt voor hartaanvallen),

-antistollingsmiddelen van het warfarine-type (voorkomen van bloedstolsels). In dit geval zal uw arts regelmatig bloedtesten nemen om te controleren hoe gemakkelijk het bloed stolt.

Wanneer u naar het ziekenhuis gaat of wanneer nieuwe geneesmiddelen zijn voorgeschreven, moet u aan uw arts vertellen dat u Tasmar neemt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Tasmar kan met of zonder voedsel worden genomen.

Tasmar moet worden ingenomen met 1 glas water.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts wanneer u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Uw arts zal de voor- en nadelen met u bespreken over het nemen van Tasmar gedurende zwangerschap.

De effecten van Tasmar bij zuigelingen zijn niet onderzocht. U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Tasmar.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Omdat de ziekte van Parkinson invloed kan uitoefenen op uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken dient u dit met uw arts te bespreken.

Tasmar heeft invloed op uw symptomen van de ziekte van Parkinson.

Tasmar tegelijk gebruikt met uw andere Parkinson geneesmiddelen kan excessieve loomheid (slaperigheid) en episodes van plotselinge slaap veroorzaken (u kunt opeens in slaap vallen). U dient dus niet te rijden of machines te grbuiken tot dergelijke terugkerende episodes en de overmatige slaperigheid verdwenen zijn.

Tasmar bevat lactose

Indien uw arts u ingelicht heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem conctact op met uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

3. Hoe neemt u dit middel in?

Volg bij het innemen van Tasmar nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering en toedieningsfrequentie

Uw arts moet uw behandeling altijd met de standaarddosering beginnen driemaal daags 1 tablet

(100 mg (1 tablet)). Wanneer geen verbeteringen worden gezien binnen 3 weken na het starten van de behandeling moet Tasmar gestopt worden.

Om de werking te verbeteren mag uw arts de dosering alleen verhogen tot de hogere dosis (driemaal daags 200 mg) wanneer de verbetering van de verschijnselen van de ziekte van Parkinson zwaarder weegt dan de verwachte toename van de bijwerkingen. De bijwerkingen bij een hogere dosering kunnen vaak ernstig zijn en uw lever beïnvloeden. Wanneer u niet beter wordt op de hogere dosering na een totaal van 3 weken, zal uw arts uw behandeling met Tasmar stoppen.

Uw dosering van levodopa dient misschien veranderd te worden, bij het starten en tijdens de behandeling met Tasmar. Uw arts zal u adviseren wat te doen.

Hoe wordt Tasmar ingenomen

Slik Tasmar door met 1 glas water.

Breek de tabletten niet en maak ze niet fijn.

De eerste Tasmar tablet moet ’s ochtends samen met uw andere anti-Parkinson geneesmiddel ‘levodopa’ ingenomen.

De andere doses Tasmar worden ongeveer 6 en 12 uur later genomen.

Tijd van de dag

Dose

Note

Ochtend

1 Tasmar tablet

Samen met de eerste dagelijkse dosis ‘levodopa’.

Middag

1 Tasmar tablet

 

Avond

1 Tasmar tablet

 

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of ziekenhuis, omdat medische hulp dringend nodig kan zijn. Wanneer een ander persoon per ongeluk uw geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ziekenhuis, omdat hij of zij dringend medische hulp nodig kan hebben.

Symptomen van overdosering kunnen zijn: misselijkheid, braken, duizeligheid en ademhalingsproblemen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem het zodra u het zich herinnert in, ga dan verder met de behandeling op de gebruikelijke tijdstippen. Wanneer de volgende dosis echter al meteen daarna moet worden ingenomen, haal dan de vergeten dosis niet in. Neem geen dubbele dosis om de vergeten individuele dosis in te halen. Wanneer u meerdere doses bent vergeten, neem dan contact op met uw arts en volg het advies dat u gekregen heeft op.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Verminder of stop niet met het nemen van uw medicijnen tenzij uw arts u dat vertelt. Volg altijd de instructies van uw arts over de duur van de behandeling met Tasmar.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van mogelijke bijwerkingen wordt hieronder volgens de volgende conventie gedefinieerd:

Zeer vaak:

bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak:

bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

Soms:

bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers

Zelden:

bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

Zeer zelden:

bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Niet bekend:

kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Vertel het zo snel mogelijk aan uw arts of apotheker:

-als u zich niet goed voelt wanneer u Tasmar gebruikt.

-als verschijnselen ervaart zoals misselijkheid, braken, buikpijn, afgenomen eetlust, zwakte, koorts, donker worden van urine of geelzucht omdat soms verstoringen van de werking van de lever en soms ernstige leverontsteking (hepatitis) is waargenomen.

-als u merkt dat uw urine donkerder is omdat dit een teken is van een spier- of leverbeschadiging. Andere verkleuring van gele urine is gewoonlijk onschadelijk.

-als u aanhoudende of ernstige diarree krijgt.

Vlak na het begin en gedurende uw behandeling met Tasmar, kunt u verschijnselen krijgen, veroorzaakt door levodopa, zoals onwillekeurige bewegingen en misselijkheid. Neem daarom, wanneer u zich niet goed voelt, onmiddellijk contact op met uw arts daar het mogelijk is dat uw dosis levodopa veranderd dient te worden.

Andere mogelijke bijwerkingen:

Zeer vaak:

-onwillekeurige bewegingen (dyskinesie),

-misselijkheid, verminderde eetlust, diarree,

-hoofdpijn, duizeligheid

-slaapproblemen, slaperigheid,

-licht gevoel in het hoofd bij het staan (orthostatische klachten),

-geestelijke verwardheid en hallucinaties,

-bewegingsstoornis met onvrijwillige bewegingen en verkeerde stand (dystonie).

-overmatig dromen.

Vaak:

-pijn op de borst,

-obstipatie, zuurbranden, maagpijn, braken, droge mond,

-flauwvallen,

-toegenomen zweten,

-influenza-achtige symptomen,

-verminderde vrijwillige en onvrijwillige bewegingen (hypokinesie),

-infectie van de bovenste luchtwegen,

-verhoging van bepaalde leverenzymen,

-verkleuring van de urine.

Soms:

-leverbeschadiging, in zeldzame gevallen met fatale afloop.

Zelden:

-ernstige verschijnselen van spierverstijving, koorts of geestelijke verwarring (Maligne Antipsychoticasyndroom) als de anti-Parkinson behandeling plotseling wordt verminderd of gestopt.

-Stoornis van de impulsbeheersing (het niet kunnen onderdrukken van de impuls om iets te

doen dat schadelijk zou kunnen zijn). Hiertoe kunnen behoren:

o Sterke impuls om overmatig te gokken ondanks ernstige persoonlijke gevolgen of

gevolgen voor het gezin.

o Veranderde of toegenomen seksuele interesse en gedrag dat van grote zorg is voor uzelf

of anderen, bijvoorbeeld een verhoogde seksuele drift.

o Onbedwingbare behoefte om overmatig te winkelen of geld uit te geven.

o Vreetbuien (het eten van grote hoeveelheden voedsel in een korte periode) of dwangmatig eten (het eten van meer dan normaal en meer dan nodig is om uw honger te stillen).

Vertel het aan uw arts als u last krijgt van een van deze gedragingen; hij/zij zal met u bespreken hoe deze symptomen behandeld of verminderd kunnen worden.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum, LAREB, via www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet, als u merkt dat de tabletten beschadigd zijn.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is tolcapon (200 mg in elke filmomhulde tablet)

-De andere stoffen (hulpstoffen) zijn:

Tabletkern: calciumwaterstoffosfaat (watervrij), microkristallijne cellulose, povidon K 30, natriumzetmeelglycollaat, lactosemonohydraat, talk, magnesiumstearaat.

Filmomhulsel: hydroxypropylmethylcellulose, talk, geel ijzeroxide (E 172), ethylcellulose, titaniumdioxide (E 171), triacetine en natriumlaurylsulfaat

Hoe ziet Tasmar er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tasmar is een oranje tot bruin gele, ovaalvormige, filmomhulde tablet. Een zijde is voorzien van de indruk “TASMAR” en “200”. Tasmar wordt afgeleverd in de vorm van filmomhulde tabletten met 200 mg tolcapon. Het is beschikbaar in doordrukstrips met een verpakkingsgrootte van 30 en 60 tabletten en in glazen flessen met een verpakkingsgrootte van 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Zweden

Fabrikant

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów Polen

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

MEDA Pharma S.A./N.V.

MEDA Pharma S.A./N.V.

Chaussée de la Hulpe 166/

Chaussée de la Hulpe 166/

Terhulpsesteenweg 166

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

България

Magyarország

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

представителство за България

H-1139 Budapest

Одрин 71-75

Váci ut 91

1303 София

Tel.: +36 1 236 3410

Тел: +359 2 4177977

 

Česká republika

Malta

MEDA Pharma s.r.o.

Alfred Gera & Sons Ltd.

Kodaňská 1441/46

10, Triq il-Masġar

CZ 100 00 Praha 10

Qormi QRM 3217

Tel: +420 234 064 203

Tel:+356 21 446 205

Danmark

Nederland

Meda A/S

MEDA Pharma B.V.

Solvang 8

Krijgsman 20

DK-3450 Allerød

NL-1186 DM Amstelveen

Tlf: +45 44 52 88 88

Tel: +31 20 751 65 00

Deutschland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

Tel: + 49 6172 888 01

Eesti

Meda Pharma SIA Parda tn 4

10151 Tallinn

Tel: +372 62 61 025

Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.

Ευρυτανίας 3 Χαλάνδρι, 15231 Τηλ: +30 210 6775690

Fax: +30 210 6775695

España

MEDA Pharma S.L. Avenida de Castilla, 2

Parque Empresarial San Fernando Edificio Berlin

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid) Tel: +34 91 669 93 00

France

MEDA Pharma 42 rue Washington 75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

Hrvatska

Medical Intertrade d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 3 10431 Sveta Nedelja Tel: +385 1 3374 010

Ireland

Meda Health Sales Ireland Ltd.

Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park Dunboyne

IRL - Co Meath

Tel: +353 1 802 66 24

Ísland

Meda AB

Box 906 S-170 09 Solna Svíþjóð.

Sími: +46 8 630 1900

Norge

Meda A/S

Askerveien 61

N-1384 Asker

Tlf: +47 66 75 33 00

Österreich

MEDA Pharma GmbH Guglgasse 15

A-1110 Wien

Tel: + 43 1 86 390 0

Polska

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o. ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa Tel: +48 22 697 7100

Portugal

MEDA Pharma Produtos Farmacêuticos, SA Rua do Centro Cultural 13

P-1749-066 Lisboa Tel: +351 21 842 0300

România

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH Reprezentanta Romania

Calea Floreasca 141 143, et4 014467 Bucuresti

Tel.: +40 21 230 90 30

Slovenija

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH Podružnica Ljubljana

Cesta 24. junija 23 SI-1231 Ljubljana

Tel: +386 (0)59 096 951

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s r.o..

Trnavská cesta 50

SK-821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4914 0172

Italia

Suomi/Finland

Meda Pharma S.p.A.

Meda Oy

Via Felice Casati, 20

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4

20124 Milano

FI-02130 Espoo/ Esbo

Tel: +39 039 73901

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Κύπρος

Sverige

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ

Meda AB

Λεωφ. Κιλκίς 35

Box 906

2234 Λατσιά

S-170 09 Solna

Τηλ. +357 22 49 03 05

Tel: +46 8 630 1900

Latvija

United Kingdom

SIA Meda Pharma

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Vienibas gatve 109

Skyway House

LV-1058 Riga, Latvia

Parsonage Road

Tel.: +371 67616137

Takeley

 

Bishop's Stortford

 

CM22 6PU - UK

 

Tel: +44 845 460 0000

Lietuva

 

SIA Meda Pharma

 

Veiverių g. 134,

 

LT-46352 Kaunas, Lithuania

 

Tel. + 370 37330509

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in { datum }:

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld