Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Bijsluiter - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelTekturna
ATC codeC09XA02
Werkzame stofaliskiren
ProducentNovartis Europharm Ltd.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Tekturna 150 mg filmomhulde tabletten

Aliskiren

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

-

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

-

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 

-

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan

 

anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn

 

als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

 

-

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet

 

in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

geregistreerd

1.

Wat is Tekturna en waarvoor wordt het gebruikt

2.

Wat u moet weten voordat u Tekturna inneemt

3.

Hoe wordt Tekturna ingenomen

4.

Mogelijke bijwerkingen

5.

Hoe bewaart u Tekturna

6.

Aanvullende informatie

 

 

1.

WAT IS TEKTURNA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Tekturna behoort tot een nieuwe geneesmiddelenkllangersse die renineremmers wordt genoemd. Tekturna helpt een hoge bloeddruk te verlagen. Renineremmers verminderen het gehalte van angiotensine II dat het lichaam kan produceren. AngiotensinenietII leidt ertoe dat de bloedvaten vernauwen, waardoor de bloeddruk stijgt. Door een vermindering van h gehalte van angiotensine II kunnen de bloedvaten ontspannen waardoor de bloeddruk daalt.

Een hoge bloeddruk vormt een hogere belasting voor het hart en de slagaders. Als dit lange tijd Geneesmiddelaanhoudt, kan dit de bloedvaten van de hersenen, het hart en de nieren beschadigen en kan dit leiden

tot een beroerte, hartfalen, hartaanval of nierfalen. Een daling van de bloeddruk tot een normale waarde vermindert het risico op e ontwikkeling van deze aandoeningen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TEKTURNA INNEEMT

Neem T kturna niet in

-als u all rgisch (overgevoelig) bent voor aliskiren of voor één van de andere bestanddelen van T kturna. Als u denkt dat u mogelijk allergisch bent, vraag dan uw arts om advies.

-als u reeds angio-oedeem heeft gehad (moeilijkheden om te ademen, of te slikken, of zwelling van het gezicht, handen en voeten, ogen, lippen en/of tong) wanneer u aliskiren inneemt.

-tijdens de laaste 6 maanden van de zwangerschap of als u borstvoeding geeft, zie rubriek Zwangerschap en borstvoeding.

-als u ciclosporine (een geneesmiddel gebruikt bij transplantatie om orgaan afstoting te voorkomen of voor andere aandoeningen, bv. reumatoïde artritis of atopische dermatitis) of verapamil (een geneesmiddel dat gebruikt wordt om de bloeddruk te verlagen, om het hartritme te verbeteren of om angina pectoris te behandelen) of quinidine (een geneesmiddel om het hartritme te verbeteren).

Wees extra voorzichtig met Tekturna

-als u plaspillen (diuretica) gebruikt.

-als u een gestoorde nierfunctie heeft.

-als u angio-oedeem heeft (moeilijkheden om te ademen, of te slikken, of zwelling van het gezicht, handen en voeten, ogen, lippen en/of tong).

Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts voordat u Tekturna inneemt.

Het gebruik van Tekturna bij kinderen en adolescenten wordt niet aanbevolen.

Er zijn geen bijzondere dosisaanbevelingen voor patiënten die 65 jaar of ouder zijn.

Gebruik met andere geneesmiddelen

geregistreerd

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit

geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt, is het mogelijk dat uw arts uw dosis mo t

wijzigen en/of andere voorzorgsmaatregelen moet nemen:

 

-

geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen. Dit zijn kalium pa ende

 

diuretica en kaliumsupplementen.

 

-

furosemide, een plaspil.

 

-

ketoconazol, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om schimmelinf cti s te behandelen.

-

bepaalde pijnstillers die niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmidd l n (NSAID’s) worden

 

genoemd.

 

Inname van Tekturna met voedsel en drank

 

 

langer

 

U moet Tekturna één maal per dag innemen samen met een lichte maaltijd, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. U moet Tekturna niet innemen samen m t pomp lmoessap/grapefruitsap.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem Tekturna niet in als u zwanger bent. Het is bel grijk dat u onmiddellijk uw arts raadpleegt als u denkt dat u zwanger bent of van plan bent om zw nger te worden. Geef geen borstvoeding als u Tekturna inneemt.

Vraag uw arts of apotheker om adviesnietvoordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

GeneesmiddelHet is mogelijk dat u zich duiz ig voe t. Dit kan uw concentratievermogen beïnvloeden. Voordat u een voertuig bestuurt, machin s g bruikt of andere activiteiten uitoefent die concentratie vereisen,

moet u ervoor zorgen at u weet hoe u op de effecten van Tekturna reageert.

3. HOE WORDT TEKTURNA INGENOMEN

Volg bij h t inn men van Tekturna nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apoth k r.

P rso met een hoge bloeddruk merken vaak niet de tekenen van het probleem. Velen voelen zich

vrij normaal. Het is zeer belangrijk dat u dit geneesmiddel precies inneemt zoals uw arts u heeft verteld om de beste resultaten te krijgen en om het risico van bijwerkingen te verminderen. Houd u aan de afspraken met de arts, zelfs als u zich goed voelt.

De gebruikelijke aanvangsdosis is één tablet van 150 mg eenmaal daags.

Afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert, is het mogelijk dat uw arts u een hogere dosis van één tablet van 300 mg per dag voorschrijft. Uw arts kan Tekturna samen met andere geneesmiddelen voorschrijven die gebruikt worden om een hoge bloeddruk te behandelen.

Toedieningswijze

Het wordt aanbevolen dat u de tabletten met water inneemt. U moet Tekturna één maal per dag innemen samen met een lichte maaltijd, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. U moet Tekturna niet innemen samen met pompelmoessap/grapefruitsap.

Wat u moet doen als u meer van Tekturna heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk teveel Tekturna tabletten heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Mogelijk heeft u medische zorg nodig.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tekturna in te nemen

Als u bent vergeten een dosis Tekturna in te nemen, neem die dan in zodra u eraan denkt en neem vervolgens de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis dient u de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in te nemen. Neem ge n dubb le dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Tekturna bijwerkingen veroorzaken, hoew l ni t i dereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak (treft minder dan 1 op 10 patiënten): Diarree.

Soms (treft minder dan 1 op 100 patiënten): Huiduitslag.

of zwelling van het gelaat, handen en voeten, ogen, lippen n/of tong).

Zelden (treft minder dan 1 op 1.000 gebruikers): Angio-oedeem (p oblemen om te ademen, te slikken,

langer

geregistreerd

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens ni t worden bepaald): Nieraandoeningen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of ls er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5.

 

niet

HOE BEWAART U TEKTURNA

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Geneesmiddel

 

Gebruik Tekturna niet meer na de v rvaldatum die staat vermeld op de doos en blisterverpakking. De

vervaldatum verwijst naar e laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30°C.

 

Bewaren in de oorspronkel jke verpakking ter bescherming tegen vocht.

6.

AANVULLENDE INFORMATIE

Wat b vat T kturna

 

-

H t w rkzaam bestanddeel is aliskiren (als hemifumaraat) 150 mg.

-

De andere bestanddelen zijn crospovidon, hypromellose, magnesiumstearaat, macrogol,

 

microkristallijn cellulose, povidon, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, talk, titaandioxide

 

(E 171), zwart ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172).

Hoe ziet Tekturna er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Tekturna 150 mg filmomhulde tabletten is een lichtroze, biconvexe, ronde tabletten met ‘IL’ aan één zijde en ‘NVR’ aan de andere zijde.

Tekturna is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten met 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 of 280 tabletten. Verpakkingen met 84 (3x28), 98 (2x49) of 280 (20x14) tabletten zijn multiverpakkingen.Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht in uw land.

Ireland
Novartis Ireland Limited
Tel: +353 1 260 12 55
Deutschland
Novartis Pharma GmbH GeneesmiddelTel: +49 911 273 0
Eesti
Novartis Pharma Serv ces Inc. Tel: +372 60 62 400
Ελλάδα
Novartis (H llas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12
España
Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00
France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

 

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Hun ária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

Malta

geregistreerd

 

 

Novartis s.r.o.

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

Nederland

 

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

niet

langer

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

 

 

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

 

Slovenská republika

Vistor hf.

 

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

 

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

Sverige

geregistreerd

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

 

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

 

 

niet

langer

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Tekturna 300 mg filmomhulde tabletten

Aliskiren

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

-

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

-

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

 

-

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan

 

anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn

 

als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

 

-

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet

 

in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

geregistreerd

1.

Wat is Tekturna en waarvoor wordt het gebruikt

2.

Wat u moet weten voordat u Tekturna inneemt

3.

Hoe wordt Tekturna ingenomen

4.

Mogelijke bijwerkingen

5.

Hoe bewaart u Tekturna

6.

Aanvullende informatie

 

 

1.

WAT IS TEKTURNA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Tekturna behoort tot een nieuwe geneesmiddelenkllangersse die renineremmers wordt genoemd. Tekturna helpt een hoge bloeddruk te verlagen. Renineremmers verminderen het gehalte van angiotensine II dat het lichaam kan produceren. AngiotensinenietII leidt ertoe dat de bloedvaten vernauwen, waardoor de bloeddruk stijgt. Door een vermindering van h gehalte van angiotensine II kunnen de bloedvaten ontspannen waardoor de bloeddruk daalt.

Een hoge bloeddruk vormt een hogere belasting voor het hart en de slagaders. Als dit lange tijd Geneesmiddelaanhoudt, kan dit de bloedvaten van de hersenen, het hart en de nieren beschadigen en kan dit leiden

tot een beroerte, hartfalen, hartaanval of nierfalen. Een daling van de bloeddruk tot een normale waarde vermindert het risico op e ontwikkeling van deze aandoeningen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TEKTURNA INNEEMT

Neem T kturna niet in

-als u all rgisch (overgevoelig) bent voor aliskiren of voor één van de andere bestanddelen van T kturna. Als u denkt dat u mogelijk allergisch bent, vraag dan uw arts om advies.

-als u reeds angio-oedeem heeft gehad (moeilijkheden om te ademen, of te slikken, of zwelling van het gezicht, handen en voeten, ogen, lippen en/of tong) wanneer u aliskiren inneemt.

-tijdens de laaste 6 maanden van de zwangerschap of als u borstvoeding geeft, zie rubriek Zwangerschap en borstvoeding.

-als u ciclosporine (een geneesmiddel gebruikt bij transplantatie om orgaan afstoting te voorkomen of voor andere aandoeningen, bv. reumatoïde artritis of atopische dermatitis) of verapamil (een geneesmiddel dat gebruikt wordt om de bloeddruk te verlagen, om het hartritme te verbeteren of om angina pectoris te behandelen) of quinidine (een geneesmiddel om het hartritme te verbeteren).

Wees extra voorzichtig met Tekturna

-als u plaspillen (diuretica) gebruikt.

-als u een gestoorde nierfunctie heeft.

-als u angio-oedeem heeft (moeilijkheden om te ademen, of te slikken, of zwelling van het gezicht, handen en voeten, ogen, lippen en/of tong).

Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts voordat u Tekturna inneemt.

Het gebruik van Tekturna bij kinderen en adolescenten wordt niet aanbevolen.

Er zijn geen bijzondere dosisaanbevelingen voor patiënten die 65 jaar of ouder zijn.

Gebruik met andere geneesmiddelen

geregistreerd

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit

geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt, is het mogelijk dat uw arts uw dosis mo t

wijzigen en/of andere voorzorgsmaatregelen moet nemen:

 

-

geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen. Dit zijn kalium pa ende

 

diuretica en kaliumsupplementen.

 

-

furosemide, een plaspil.

 

-

ketoconazol, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om schimmelinf cti s te behandelen.

-

bepaalde pijnstillers die niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmidd l n (NSAID’s) worden

 

genoemd.

 

Inname van Tekturna met voedsel en drank

 

 

langer

 

U moet Tekturna één maal per dag innemen samen met een lichte maaltijd, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. U moet Tekturna niet innemen samen m t pomp lmoessap/grapefruitsap.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem Tekturna niet in als u zwanger bent. Het is bel grijk dat u onmiddellijk uw arts raadpleegt als u denkt dat u zwanger bent of van plan bent om zw nger te worden. Geef geen borstvoeding als u Tekturna inneemt.

Vraag uw arts of apotheker om adviesnietvoordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

GeneesmiddelHet is mogelijk dat u zich duiz ig voe t. Dit kan uw concentratievermogen beïnvloeden. Voordat u een voertuig bestuurt, machin s g bruikt of andere activiteiten uitoefent die concentratie vereisen,

moet u ervoor zorgen at u weet hoe u op de effecten van Tekturna reageert.

3. HOE WORDT TEKTURNA INGENOMEN

Volg bij h t inn men van Tekturna nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apoth k r.

P rso met een hoge bloeddruk merken vaak niet de tekenen van het probleem. Velen voelen zich

vrij normaal. Het is zeer belangrijk dat u dit geneesmiddel precies inneemt zoals uw arts u heeft verteld om de beste resultaten te krijgen en om het risico van bijwerkingen te verminderen. Houd u aan de afspraken met de arts, zelfs als u zich goed voelt.

De gebruikelijke aanvangsdosis is één tablet van 150 mg eenmaal daags.

Afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert, is het mogelijk dat uw arts u een hogere dosis van één tablet van 300 mg per dag voorschrijft. Uw arts kan Tekturna samen met andere geneesmiddelen voorschrijven die gebruikt worden om een hoge bloeddruk te behandelen.

Toedieningswijze

Het wordt aanbevolen dat u de tabletten met water inneemt. U moet Tekturna één maal per dag innemen samen met een lichte maaltijd, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. U moet Tekturna niet innemen samen met pompelmoessap/grapefruitsap.

Wat u moet doen als u meer van Tekturna heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk teveel Tekturna tabletten heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Mogelijk heeft u medische zorg nodig.

Als u bent vergeten een dosis Tekturna in te nemen, neem die dan in zodra u eraan denkt en neem vervolgens de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Als het echter bijna tijd is voor uw

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tekturna in te nemengeregistreerd

volgende dosis dient u de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in te nemen. Neem g n dubb le dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Tekturna bijwerkingen veroorzaken, hoew l ni t i dereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak (treft minder dan 1 op 10 patiënten): Diarree.

Soms (treft minder dan 1 op 100 patiënten): Huiduitslag.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt oflangers er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uwnietarts of apo heker.

Zelden (treft minder dan 1 op 1.000 gebruikers): Angio-oed m (problemen om te ademen, te slikken,

of zwelling van het gelaat, handen en voeten, ogen, lippen

n/of tong).

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegeve s

iet worden bepaald): Nieraandoeningen.

5. HOE BEWAART U TEKTURNA

Buiten het bereik en zicht van kind r n houden.

Gebruik Tekturna niet meer na v rvaldatum die staat vermeld op de doos en blisterverpakking. De vervaldatum verwijst naar e laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkel jke verpakking ter bescherming tegen vocht.

6.

AANVULLENDE INFORMATIE

Wat b vat T kturna

-

Het werkzaam bestanddeel is aliskiren (als hemifumaraat) 300 mg.

-

De andere bestanddelen zijn crospovidon, hypromellose, magnesiumstearaat, macrogol,

 

microkristallijn cellulose, povidon, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, talk, titaandioxide

 

(E 171), zwart ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172).

Geneesmiddel

Hoe ziet Tekturna er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Tekturna 300 mg filmomhulde tabletten is een lichtrode, biconvexe, ovaalvormige tabletten met ‘IU’ aan één zijde en ‘NVR’ aan de andere zijde.

Tekturna is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten met 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 of 280 tabletten. Verpakkingen met 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) of 280 (20x14) tabletten zijn multiverpakkingen.Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht in uw land.

Ireland
Novartis Ireland Limited
Tel: +353 1 260 12 55
Deutschland
Novartis Pharma GmbH GeneesmiddelTel: +49 911 273 0
Eesti
Novartis Pharma Serv ces Inc. Tel: +372 60 62 400
Ελλάδα
Novartis (H llas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12
España
Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00
France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

 

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Hun ária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

Malta

geregistreerd

 

 

Novartis s.r.o.

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

Nederland

 

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

niet

langer

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

 

 

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

 

Slovenská republika

Vistor hf.

 

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

 

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

Sverige

geregistreerd

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

 

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

 

 

niet

langer

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld