Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultibro Breezhaler (indacaterol / glycopyrronium bromide) – Bijsluiter - R03AL04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelUltibro Breezhaler
ATC codeR03AL04
Werkzame stofindacaterol / glycopyrronium bromide
ProducentNovartis Europharm Ltd

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Ultibro Breezhaler 85 microgram/43 microgram inhalatiepoeder in harde capsules indacaterol/glycopyrronium

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Ultibro Breezhaler en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Ultibro Breezhaler en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Ultibro Breezhaler?

Dit geneesmiddel bevat twee werkzame stoffen die indacaterol en glycopyrronium worden genoemd. Deze werkzame stoffen behoren tot een groep geneesmiddelen die bronchodilatantia (luchtwegverwijders) wordt genoemd.

Waar wordt Ultibro Breezhaler voor gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt om het ademen te vergemakkelijken bij volwassen patiënten die ademhalingsmoeilijkheden hebben als gevolg van een longziekte genaamd chronisch obstructieve longziekte (COPD). Bij COPD trekken de spieren rond de luchtwegen samen. Dat bemoeilijkt het ademen. Dit geneesmiddel blokkeert de samentrekking van deze spieren in de longen, waardoor de lucht gemakkelijker de longen in en uit kan.

Als u dit geneesmiddel eenmaal daags gebruikt, zal het helpen om de effecten van COPD op uw dagelijkse leven te verminderen.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als een van de volgende punten op u van toepassing is:

-als u astma heeft - dit middel moet niet gebruikt worden bij de behandeling van astma.

-als u hartproblemen heeft.

-als u toevallen of stuipen (epilepsie) heeft.

-als u schildklierproblemen (thyrotoxicose) heeft.

-als u diabetes heeft.

-als u andere geneesmiddelen gebruikt voor uw longziekte die vergelijkbare werkzame stoffen bevatten (zelfde geneesmiddelengroep) als die in Ultibro Breezhaler (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

-u heeft nierklachten.

-u heeft ernstige leverklachten.

-u heeft een oogaandoening genaamd nauwekamerhoekglaucoom.

-u kunt moeilijk plassen.

Als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is (of u twijfelt hierover), praat dan met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gaat gebruiken.

Tijdens behandeling met Ultibro Breezhaler

-Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk uw arts als u iets van het onderstaande ervaart:

-pijn of last krijgt aan uw ogen, tijdelijk wazig ziet, gekleurde ringen of beelden ziet en rode ogen krijgt. Dit kunnen verschijnselen zijn van een acute aanval van nauwekamerhoekglaucoom.

-moeite met ademhalen of slikken, zwelling van de tong, lippen of het gezicht, huiduitslag, jeuk en netelroos (verschijnselen van een allergische reactie).

-strak gevoel op de borst, hoest, piepende ademhaling of kortademigheid direct na het gebruik van dit geneesmiddel. Dit kunnen verschijnselen zijn van een aandoening die paradoxale bronchospasme wordt genoemd.

-Raadpleeg onmiddellijk uw arts als uw COPD-symptomen zoals kortademigheid, piepende ademhaling of hoest niet verbeteren of erger worden.

Ultibro Breezhaler wordt gebruikt als onderhoudsbehandeling voor uw COPD. Gebruik dit geneesmiddel niet om een plotselinge aanval van kortademigheid of piepende ademhaling te behandelen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen of jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ultibro Breezhaler nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel het uw arts of apotheker in het bijzonder als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

-geneesmiddelen die vergelijkbaar kunnen zijn met Ultibro Breezhaler (bevatten vergelijkbare werkzame stoffen).

-geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd en die gebruikt kunnen worden bij hoge bloeddruk of andere hartproblemen (bijv. propranolol), of bij een oogprobleem dat glaucoom wordt genoemd (bijv. timolol).

-geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verminderen. Deze zijn onder andere:

-steroïden (bijv. prednisolon),

-diuretica (plastabletten) die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, zoals hydrochloorthiazide,

-geneesmiddelen die worden gebruikt bij ademhalingsproblemen (zoals theofylline).

-geneesmiddelen die gebruikt worden bij depressie (zoals tricyclische antidepressiva, monoamineoxidaseremmers).

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens over het gebruik van dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen en het is niet bekend of de werkzame stoffen van dit geneesmiddel bij de mens in de moedermelk worden uitgescheiden.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U dient Ultibro Breezhaler niet te gebruiken tenzij dit door uw arts wordt aanbevolen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel invloed zal hebben op uw rijvaardigheid en vermogen om machines te gebruiken. Dit geneesmiddel kan echter duizeligheid veroorzaken (zie rubriek 4

“Mogelijke bijwerkingen”). Als u zich duizelig voelt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel, rijd dan geen auto en gebruik geen machines.

Ultibro Breezhaler bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose (23,5 mg per capsule). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u geneesmiddelen gebruikt.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel Ultibro Breezhaler moet u gebruiken?

De gebruikelijke dosering is inhalatie van de inhoud van één capsule per dag.

U hoeft maar eenmaal per dag te inhaleren omdat het effect van dit geneesmiddel 24 uur aanhoudt. Gebruik niet meer dan wat uw arts u zegt.

Ouderen (leeftijd 75 jaar en ouder)

Als u 75 jaar of ouder bent, kunt u dit geneesmiddel gebruiken in dezelfde dosering als andere volwassenen.

Wanneer moet u Ultibro Breezhaler inhaleren?

Gebruik dit geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip. Zo zult u er ook gemakkelijker aan denken om het te gebruiken.

U kunt dit geneesmiddel op elk moment inhaleren, voor of na voedsel of drank.

Hoe inhaleert u Ultibro Breezhaler?

-In deze verpakking vindt u een inhalator en capsules (in blisterverpakkingen) die het geneesmiddel als inhalatiepoeder bevatten. Gebruik de capsules uitsluitend met de inhalator die bij deze verpakking wordt geleverd (Ultibro Breezhaler-inhalator). De capsules moeten in de blisterverpakking bewaard blijven totdat u ze nodig heeft.

-Verwijder de achterkant van de blisterverpakking om deze te openen, druk de capsule niet door de folie.

-Als u met een nieuwe verpakking begint, gebruik dan de nieuwe Ultibro Breezhaler-inhalator die bij de verpakking wordt geleverd.

-Gooi elke inhalator weg na 30 dagen gebruik.

-Slik de capsules niet in.

-Lees de instructies aan het eind van deze bijsluiter voor meer informatie over het gebruik van de inhalator.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel van dit geneesmiddel heeft geïnhaleerd of als iemand anders per ongeluk uw capsules heeft gebruikt, moet u onmiddellijk uw arts inlichten of naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. Neem de verpakking van Ultibro Breezhaler mee en laat deze zien. Er is misschien medische hulp nodig.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bent vergeten om een dosis op het gebruikelijke tijdstip te inhaleren, inhaleer er dan dezelfde dag zo snel mogelijk één. Inhaleer de volgende dosis zoals gebruikelijk de volgende dag. Inhaleer niet meer dan één dosis op dezelfde dag.

Hoelang moet u met uw Ultibro Breezhaler-behandeling doorgaan?

-Gebruik Ultibro Breezhaler zolang als uw arts u zegt.

-COPD is een chronische ziekte en u moet Ultibro Breezhaler elke dag gebruiken en niet alleen als u ademhalingsproblemen of andere symptomen van COPD heeft.

Als u vragen heeft over hoelang u uw behandeling met dit geneesmiddel moet voortzetten, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen)

moeite met ademhalen of slikken, zwelling van de tong, lippen of het gezicht, netelroos, huiduitslag. Dit kunnen verschijnselen zijn van een allergische reactie.

zich moe voelen of erg veel dorst hebben, een verhoogde eetlust hebben zonder gewichtstoename en meer plassen dan normaal. Dit kunnen verschijnselen zijn van een hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie).

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen)

drukkende pijn op de borst met overmatig zweten. Dit kan duiden op een ernstig hartprobleem (ischemische hartziekte).

opzwellen van voornamelijk de tong, de lippen, het gezicht of de keel (mogelijke verschijnselen van angio-oedeem).

moeite met ademhalen met een piepende ademhaling of hoesten.

oogpijn of ongemak, tijdelijk wazig zien, visuele halo’s of gekleurde beelden samen met rode ogen. Dit kunnen verschijnselen zijn van glaucoom.

onregelmatige hartslag.

Krijgt u last van één van deze ernstige bijwerkingen? Neem dan direct contact op met uw arts.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 mensen)

verstopte neus, niezen, hoesten, hoofdpijn met of zonder koorts. Dit kunnen verschijnselen zijn van een bovenste luchtweginfectie.

Vaak

combinatie van een zere keel en een loopneus. Dit kunnen verschijnselen zijn van nasofaryngitis.

pijn bij het plassen en vaak moeten plassen. Dit kunnen verschijnselen zijn van een urineweginfectie die cystitis heet.

gevoel van druk of pijn in de kaken en voorhoofd. Dit kunnen verschijnselen zijn van een ontsteking van de sinussen (de voorhoofds- en de kaakholte) genaamd sinusitis.

loopneus of een verstopte neus.

duizeligheid.

hoofdpijn.

hoesten.

zere keel.

maagklachten, verstoorde spijsvertering.

tandbederf.

moeite en pijn bij het plassen. Dit kunnen verschijnselen zijn van een blokkade van de blaas of het vasthouden van urine.

koorts.

pijn op de borst.

Soms

moeite met slapen.

snelle hartslag.

hartkloppingen. Dit kunnen verschijnselen zijn van een abnormale hartslag.

stemverandering (heesheid).

bloedneus.

diarree of buikpijn.

droge mond.

jeuk of huiduitslag.

pijn van de spieren, banden, pezen, gewrichten en botten.

spierkramp.

spierpijn, pijn of gevoeligheid.

pijn in armen of benen.

gezwollen handen, enkels en voeten.

vermoeidheid.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen)

tintelingen of een verdoofd gevoel.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

De capsules bewaren in de oorspronkelijke blisterverpakking ter bescherming tegen vocht en uitsluitend direct voor het gebruik uit de verpakking halen.

Gooi elke inhalator weg na 30 dagen gebruik.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de verpakking beschadigd is of dat ermee werd geknoeid.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stoffen in dit middel zijn indacaterol (als maleaat) en glycopyrroniumbromide. De afgeleverde dosis (de dosis die het mondstuk van de inhalator verlaat) is gelijk aan

85 microgram indacaterol (gelijk aan 110 microgram indacaterolmaleaat) en 43 microgram glycopyrronium (gelijk aan 54 microgram glycopyrroniumbromide).

-De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Ultibro Breezhaler eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

In deze verpakking vindt u een toestel, inhalator genoemd, samen met capsules in blisterverpakkingen. Elke blisterverpakking bevat 6 of 10 harde capsules.

De capsules hebben een doorzichtige gele bovenkant en een natuurlijk doorzichtige onderkant. Ze bevatten een wit tot nagenoeg wit poeder met de productcode “IGP110.50” in het blauw bedrukt onder

2 blauwe balken op de onderste helft en het bedrijfslogo () in zwart bedrukt op de bovenste helft.

De volgende verpakkingsgrootten zijn te verkrijgen:

Enkelvoudige verpakking met 6x1, 10x1, 12x1 of 30x1 harde capsules, samen met één inhalator.

Multiverpakkingen met 90 (3 verpakkingen van 30x1) harde capsules en 3 inhalators. Multiverpakkingen met 96 (4 verpakkingen van 24x1) harde capsules en 4 inhalators. Multiverpakkingen met 150 (15 verpakkingen van 10x1) harde capsules en 15 inhalators. Multiverpakkingen met 150 (25 verpakkingen van 6x1) harde capsules en 25 inhalators.

Niet alle verpakkingsgrootten hoeven in uw land beschikbaar te zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Neurenberg

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.

Instructies voor gebruik van de Ultibro Breezhaler-inhalator

Lees de volgende instructies zorgvuldig door om te leren hoe u dit geneesmiddel moet gebruiken.

Gebruik uitsluitend de Ultibro Breezhaler-inhalator die in deze verpakking zit. Gebruik de Ultibro Breezhaler-capsules niet met een andere inhalator en gebruik de Ultibro Breezhaler- inhalator niet voor andere capsules.

Druk de capsule niet door de folie om ze uit de blisterverpakking te halen.

Wanneer u met een nieuwe verpakking begint, gebruik dan uitsluitend de nieuwe Ultibro Breezhaler-inhalator die wordt geleverd in de verpakking.

Gooi elke inhalator weg na 30 dagen gebruik. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen en inhalators moet doen die niet meer nodig zijn.

Slik de capsules niet in. Het poeder in de capsules moet door u worden geïnhaleerd.

Uw Ultibro Breezhaler-verpakking

Elke Ultibro Breezhaler-verpakking bevat:

-één Ultibro Breezhaler-inhalator

-een of meer blisterverpakkingen, elk met 6 of 10 Ultibro Breezhaler-capsules voor gebruik in de inhalator.

Mondstuk

Beschermkapje

Rooster

 

 

 

 

 

Knop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsparing voor de capsule

Onderkant

 

 

 

Blister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalator

Blisterverpakking

Onderkant van de inhalator

Hoe gebruikt u uw inhalator?

Verwijder het beschermkapje.

Open de inhalator:

Houd de onderkant van de inhalator stevig vast en klap het mondstuk open. Hierdoor gaat de inhalator open.

Maak de capsule klaar:

Scheur een van de blisters van de blisterverpakking af langs de perforatierand. Trek de beschermende rugzijde van die blister los om de capsule bloot te leggen.

Druk de capsule niet door de folie van de blister heen.

Neem een capsule:

Capsules moeten altijd in de blisterverpakking worden bewaard en mogen uitsluitend direct voor gebruik uit de blisterverpakking worden gehaald. Haal de capsule met droge handen uit de blisterverpakking.

Slik de capsule niet in.

Stop capsule in de inhalator:

Stop de capsule in de uitsparing voor de capsule.

Stop een capsule nooit direct in het mondstuk.

Sluit de inhalator:

U moet een “klik” horen als u de inhalator sluit.

Prik de capsule door:

Houd de inhalator rechtop met het mondstuk naar boven gericht.

Prik de capsule door, door beide knoppen aan de zijkanten gelijktijdig stevig in te drukken. Doe dit maar één keer.

U moet een “klik” horen wanneer de capsule wordt doorgeprikt.

Laat de knoppen aan de zijkanten helemaal los.

Adem uit:

Adem volledig uit voordat u het mondstuk in uw mond plaatst.

Blaas niet in het mondstuk.

Inhaleer het geneesmiddel:

Om het geneesmiddel diep in uw luchtwegen in te ademen:

Houd de inhalator vast zoals op dit plaatje. De knoppen aan de zijkanten moeten zich links en rechts bevinden. Druk de knoppen aan de zijkanten niet in.

Stop het mondstuk in uw mond en sluit uw lippen er stevig omheen.

Adem snel, maar rustig in, zo diep als u kunt. Druk niet op de knoppen aan de zijkant.

Let op:

Als u inademt door de inhalator draait de capsule rond in de houder en moet u een zoemend geluid horen. U zult een zoete smaak proeven als het geneesmiddel naar uw longen gaat.

Als u geen zoemend geluid hoort:

De capsule kan vastzitten in de uitsparing voor de capsule. Als dit gebeurt:

Open de inhalator en maak de capsule voorzichtig los door op de onderkant van de inhalator te tikken. Druk niet op de knoppen aan de zijkant.

Inhaleer het geneesmiddel opnieuw door de stappen 9 en 10 te herhalen.

Houd uw adem in:

Nadat u het geneesmiddel heeft geïnhaleerd:

Houd uw adem minstens 5-10 seconden in of zolang als voor u comfortabel is, terwijl u de inhalator uit uw mond neemt.

Adem vervolgens uit.

Open de inhalator om te zien of er poeder is achtergebleven in de capsule.

Als er poeder is achtergebleven in de capsule:

Sluit de inhalator.

Herhaal de stappen 9 tot 12.

De meeste mensen kunnen de capsule legen in één of twee inhalaties.

Aanvullende informatie

Sommige mensen moeten soms kort na inhalatie van het geneesmiddel hoesten. Maakt u zich geen zorgen als u dit doet. Als de capsule leeg is, heeft u voldoende van uw geneesmiddel binnengekregen.

Nadat u uw dagelijkse dosis van Ultibro Breezhaler heeft ingenomen:

Open opnieuw het mondstuk en verwijder de lege capsule door deze uit de uitsparing voor de capsule te halen. Gooi de lege capsule weg met uw huisvuil.

Sluit de inhalator en zet het beschermkapje er weer op.

Bewaar capsules die niet doorgeprikt zijn niet in de inhalator.

Verdere informatie

Soms kunnen hele kleine stukjes van de capsule het rooster passeren en in uw mond terechtkomen. Als dit gebeurt, kunt u deze stukjes op uw tong voelen. Het is niet schadelijk als die stukjes worden ingeslikt of geïnhaleerd. De kans op het verbrokkelen van de capsule neemt toe als de capsule meer dan één keer wordt doorgeprikt (stap 7).

Hoe reinigt u uw inhalator?

Was uw inhalator nooit met water. Als u uw inhalator wilt reinigen, veegt u het mondstuk aan de binnen- en de buitenkant af met een schoon, droog pluisvrij doekje om poederresten te verwijderen. Houd de inhalator droog.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld