Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wilzin (zinc) – Bijsluiter - A16AX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelWilzin
ATC codeA16AX05
Werkzame stofzinc
ProducentOrphan Europe S.A.R.L.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Wilzin 25 mg harde capsules Wilzin 50 mg harde capsules zink

Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

-Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

-Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

-Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

-Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker..

In deze bijsluiter:

1.Wat is Wilzin en waarvoor wordt het gebruikt

2.Wat u moet weten voordat u Wilzin inneemt

3.Hoe wordt Wilzin ingenomen

4.Mogelijke bijwerkingen

5Hoe bewaart u Wilzin

6.Aanvullende informatie

1.WAT IS WILZIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Wilzin behoort tot de groep geneesmiddelen Andere producten voor het spijsverteringskanaal en de stofwisseling.

Wilzin is geïndiceerd voor de behandeling van de ziekte van Wilson, een zeldzaam erfelijk defect in koperexcretie. Koper in voedsel dat niet correct kan worden uitgescheiden, stapelt zich eerst op in de lever, daarna in andere organen zoals de ogen en de hersenen. Dit kan leiden tot leverbeschadiging en neurologische aandoeningen.

Wilzin blokkeert de absorptie van koper uit de darm, waardoor wordt voorkomen dat het in het bloed terecht komt en dat het zich verder opstapelt in het lichaam. Niet-geabsorbeerd koper wordt daarna uitgescheiden in de ontlasting.

De ziekte van Wilson blijft gedurende het hele leven van de patiënt en daarom is de noodzaak van deze behandeling levenslang.

2.WAT U MOET WETEN VOORDAT U WILZIN INNEEMT

Neem Wilzin niet in

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor zink of voor één van de andere bestanddelen van Wilzin.

Wees extra voorzichtig met Wilzin

In verband met het trage begin van de werking wordt Wilzin gewoonlijk afgeraden voor aanvangstherapie van patiënten met tekenen en symptomen van de ziekte van Wilson.

Wanneer u op dit moment wordt behandeld met een ander anti-kopermiddel, bijvoorbeeld penicillamine, kan uw arts Wilzin toevoegen alvorens te stoppen met de aanvankelijke behandeling.

Zoals met andere anti-kopermiddelen zoals penicillamine, kunnen uw symptomen na het begin van de behandeling erger worden. In dit geval dient u uw arts te informeren.

Om uw conditie en behandeling te volgen zal uw arts uw bloed en urine regelmatig controleren. Dit is om zeker te stellen dat u voldoende behandeling krijgt. Observatie kan aanwijzingen opmerken van onvoldoende behandeling (koperoverschot) of excessieve behandeling (kopertekort), die beide schadelijk kunnen zijn, vooral voor kinderen in de groei en zwangere vrouwen.

U moet uw arts op de hoogte brengen indien u ongewone spierzwakte of een abnormaal gevoel in uw ledematen waarneemt, omdat dit een teken kan zijn van overmatige behandeling.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Raadpleeg uw arts alvorens andere geneesmiddelen in te nemen die de werkzaamheid van Wilzin kunnen beïnvloeden, zoals ijzer, calciumsupplementen, tetracyclinen (antibiotica) of fosfor. Aan de andere kant, kan de werkzaamheid van sommige andere geneesmiddelen, zoals ijzer, tetracyclinen, fluorchinolonen (antibiotica), worden verminderd door Wilzin.

Inname van Wilzin met voedsel en drank

Wilzin dient op een lege maag te worden ingenomen, buiten de maaltijden. Voedselvezels en sommige zuivelproducten, met name, vertragen de absorptie van zinkzouten. Sommige patiënten ondervinden maagklachten na de ochtenddosis. Bespreek de kwestie met uw arts voor de ziekte van Wilson, wanneer u dit ondervindt.

Deze bijwerking kan worden verminderd door de eerste dosis van de dag uit te stellen tot halverwege de ochtend (tussen ontbijt en het middagmaal). Het kan ook verminderd worden door de eerste dosis Wilzin in te nemen met een kleine hoeveelheid proteïne-bevattend voedsel, zoals vlees (maar geen melk).

Zwangerschap

Raadpleeg uw arts wanneer u van plan bent zwanger te raken. Het is zeer belangrijk dat u tijdens de zwangerschap doorgaat met een anti-kopertherapie.

Wanneer u tijdens de therapie met Wilzin zwanger raakt, zal uw arts beslissen welke behandeling en welke dosis het best is in uw situatie.

Borstvoeding

Het geven van borstvoeding dient vermeden te worden wanneer u de Wilzin-therapie krijgt. Bespreek dit met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies uitgevoerd naar de effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Wilzin

De harde capsule van Wilzin 50 mg bevat sunset yellow FCF (E110) dat allergische reacties kan veroorzaken.

3.HOE WORDT WILZIN INGENOMEN

Volg bij het innemen van Wilzin nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Voor andere doseringsschema’s is Wilzin verkrijgbaar in harde capsules van 25 mg of

50mg.

Voor volwassenen:

De gebruikelijke dosis is driemaal daags 1 harde capsule met Wilzin 50 mg (of 2 harde capsules met Wilzin 25 mg) met een maximale dosis van vijf keer per dag 1 harde capsule met Wilzin 50 mg (of 2 harde capsules met Wilzin 25 mg).

Voor kinderen en adolescenten:

De gebruikelijke dosis is:

-van 1 tot 6 jaar: tweemaal daags 1 harde capsule met Wilzin 25 mg

-van 6 tot 16 jaar bij een lichaamsgewicht van minder dan 57 kg: driemaal daags 1 harde capsule met Wilzin 25 mg

-vanaf 16 jaar of met een lichaamsgewicht van meer dan 57 kg: driemaal daags 2 harde capsules met Wilzin 25 mg of 1 harde capsule met Wilzin 50 mg.

Neem Wilzin altijd op een lege maag, tenminste één uur vóór, of 2-3 uur na het eten in.

Wanneer de ochtenddosis niet goed wordt verdragen (zie rubriek 4) is het mogelijk deze uit te stellen tot halverwege de ochtend, tussen ontbijt en lunch. Het is ook mogelijk Wilzin in te nemen met wat proteïne, zoals vlees.

Houd, wanneer men u Wilzin heeft voorgeschreven met een ander anti-kopermiddel, zoals penicillamine, dan tussen de twee geneesmiddelen een tussenpoos aan van tenminste 1 uur.

Om kinderen die geen capsules kunnen doorslikken Wilzin te geven, kunt u de capsule openen en het poeder mengen met wat water (mogelijk zoet gemaakt met suiker of siroop).

Wat u moet doen als u meer van Wilzin heeft ingenomen dan u zou mogen:

Wanneer u meer Wilzin heeft genomen dan is voorgeschreven, kunt u misselijkheid, braken en duizeligheid ondervinden. In dit geval moet u uw arts om raad vragen.

Wat u moet doen als u bent vergeten Wilzin in te nemen:

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts.

4.MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Wilzin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Deze bijwerkingen kunnen optreden in bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd zijn:

zeer vaak : bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

vaak:

bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

soms:

bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers

zelden:

bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Vaak::

Na het innemen van Wilzin, kan maagirritatie optreden, vooral in het begin van de behandeling.

Er zijn veranderingen in bloedtests gemeld, inclusief een verhoging in een aantal lever- en pancreasenzymen.

Soms:

Er kan een verlaging van rode en witte bloedcellen optreden.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5.HOE BEWAART U WILZIN

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik Wilzin niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de fles en de verpakking, na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Niet bewaren boven 25° C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6.AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Wilzin

Het werkzame bestanddeel is zink. Elke harde capsule bevat 25 mg zink (overeenkomend met

83,92 mg zinkacetaatdihydraat) of 50 mg zink (overeenkomend met 167,84 mg zinkacetaatdihydraat). De andere bestanddelen zijn maïszetmeel en magnesiumstearaat. De capsuleschalen bevatten gelatine, titaandioxide (E171) en brilliant blue FCF (E133) voor Wilzin 25 mg of sunset yellow FCF (E110) voor Wilzin 50 mg. De drukinkt bevat ijzeroxide zwart (E172) en schellak.

Hoe ziet Wilzin er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Wilzin 25 mg is een aquablauwe harde capsule bedrukt met "93-376”. Wilzin 50 mg is een oranje opake harde capsule bedrukt met “93-377”.

Het is verkrijgbaar in verpakkingen van 250 harde capsules in een polyethyleenfles afgesloten met een polypropyleen en polyethyleen sluiting. De fles bevat ook een prop watten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Frankrijk

Fabrikant

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F- 92800 Puteaux

Frankrijk

of

Orphan Europe SARL Eco River Parc

30, rue des Peupliers F-92000 Nanterre Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Orphan Europe Benelux

Orphan Europe AB

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Tel: + 46 8 545 80 230

 

Švedija

България

Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Benelux

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Франция

Belgique/Belgien

Česká republika

Magyarország

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Franciaország

Danmark

Malta

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Tlf : +46 8 545 80 230

Tel: +33 1 47 73 64 58

Sverige

Franza

Deutschland

Nederland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Orphan Europe Benelux

Tel: +49 731 140 554 0

Tel: +32 2 46101 36

 

België

Eesti

Norge

Orphan Europe AB

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Tlf : +46 8 545 80 230

Rootsi

Sverige

Ελλάδα

Österreich

Orphan Europe SARL

Orphan Europe (Germany) GmbH

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Tel: +49 731 140 554 0

Γαλλία

Deutschland

España

Polska

Orphan Europe S.L.U.

Orphan Europe SARL

Tel: + 34 91 659 28 90

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

 

Francja

France

Portugal

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Portugal Lda.

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

România

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

Franţa

Ireland

Slovenija

Orphan Europe (UK) Ltd.

Orphan Europe SARL

Tel: +44 1491 414333

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

United Kingdom

Francija

Ísland

Slovenská republika

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Simi:+46 8 545 80 230

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Svíþjóð

Francúzsko

Italia

Suomi/Finland

Orphan Europe (Italy) Srl

Orphan Europe AB

Tel: +39 02 487 87 173

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

 

Sverige

Κύπρος

Sverige

Orphan Europe SARL

Orphan Europe AB

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Tel : +46 8 545 80 230

Γαλλία

 

Latvija

United Kingdom

Orphan Europe AB

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: + 46 8 545 80 230

Tel: +44 (0)1491 414333

Zviedrija

 

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) http://www.emea.europa.eu.

Er zijn ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziektes en behandelingen.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld