Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xydalba (dalbavancin hcl) – Etikettering - J01XA04

Updated on site: 11-Oct-2017

Naam van geneesmiddelXydalba
ATC codeJ01XA04
Werkzame stofdalbavancin hcl
ProducentAllergan Pharmaceuticals International Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Buitenverpakking

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Xydalba 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Dalbavancin

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke injectieflacon bevat dalbavancin hydrochloride overeenkomend met 500 mg dalbavancin. Na reconstitutie bevat elke ml 20 mg dalbavancin.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Mannitol (E421),

Lactosemonohydraat,

Natriumhydroxide en/of zoutzuur (voor pH-aanpassing)

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

1 injectieflacon

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Intraveneus gebruik na reconstitutie en verdunning.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.,

Clonshaugh Industrial Estate, Coolock,

Dublin 17,

Ierland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/986/001

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Injectieflacon-etiket

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Xydalba 500 mg poeder voor concentraat

Dalbavancin

Intraveneus gebruik na reconstitutie en verdunning

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

6.OVERIGE

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld