Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Bijsluiter - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Naam van geneesmiddelYellox
ATC codeS01BC11
Werkzame stofbromfenac sodium sesquihydrate
ProducentPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

Bijsluiter: Informatie voor de gebruikers

Yellox 0,9 mg/ml oogdruppels, oplossing

Bromfenac

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben ze dezelfde klachten als u.

-Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1.Wat is Yellox en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken, of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

3.Hoe gebruikt u dit middel?

4.Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u dit middel?

6.Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.Wat is Yellox en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Yellox bevat bromfenac en behoort tot een klasse geneesmiddelen die niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (NSAID's) worden genoemd. Yellox werkt door remming van bepaalde stoffen die betrokken zijn bij het veroorzaken van een ontsteking.

Yellox wordt gebruikt om oogontstekingen te verminderen na een cataractoperatie bij volwassenen.

2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

-U hebt last van astma, een huidallergie of intense ontstekingen in uw neus als u andere NSAID's gebruikt. Voorbeelden van NSAID's zijn: acetylsalicylzuur, ibuprofen, ketoprofen, diclofenac.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

-als u topische steroïden (bv. cortison) gebruikt; dit kan tot ongewenste bijwerkingen leiden;

-als u bloedingsproblemen hebt (bv. hemofilie) of in het verleden hebt gehad, of als u andere geneesmiddelen neemt die de bloedingstijd verlengen (zoals warfarine, clopidogrel, acetylsalicylzuur);

-als u oogproblemen hebt (bv. droge ogen syndroom, hoornvliesproblemen);

-als u diabetes heeft;

-als u reumatoïde artritis heeft;

-als u binnen korte tijd verschillende oogoperaties heeft ondergaan.

Het wordt afgeraden na een cataractoperatie contactlenzen te dragen. Draag dus geen contactlenzen tijdens het gebruik van Yellox.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Yellox mag niet bij kinderen en adolescenten worden gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Yellox nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Yellox mag niet in de laatste drie maanden van de zwangerschap worden gebruikt. De arts kan dit geneesmiddel voorschrijven gedurende de zwangerschap als het verwachte voordeel voor de moeder groter is dan het mogelijke risico voor de baby.

Yellox kan voorgeschreven worden aan vrouwen die borstvoeding geven en heeft geen significante invloed op de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is mogelijk dat u na toediening van deze oogdruppels tijdelijk wazig ziet. Als u na toediening wazig ziet, mag u niet autorijden of machines gebruiken tot u weer duidelijk kunt zien.

Yellox bevat natriumsulfiet en benzalkoniumchloride

Natriumsulfiet kan een allergische reactie uitlokken, of astma-aanvallen die soms ernstig en levensbedreigend kunnen zijn.

Benzalkoniumchloride is een conserveringsmiddel dat oogirritatie of problemen van het oogoppervlak kan veroorzaken. Gebruik Yellox niet terwijl u contactlenzen draagt, aangezien bekend is dat benzalkoniumchloride deze lenzen kan verkleuren.

3.Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De aanbevolen dosering is tweemaal daags één druppel Yellox in het betrokken oog ('s morgens en 's avonds). Gebruik niet meer dan tweemaal daags één druppel in het/de betrokken oog/ogen. Begin de dag na uw cataractoperatie met het gebruik van Yellox.

Toediening

Yellox is voor oculair gebruik.

-Was uw handen voordat u de oogdruppels gebruikt.

-Plaats uzelf in een comfortabele en stabiele positie.

-Draai de dop van de fles.

-Houd de fles tussen uw duim en vingers met de tip naar beneden gericht.

-Houd uw hoofd naar achteren.

-Trek het onderste ooglid met een schone vinger naar onderen.

-Breng de tip van de fles dicht bij het oog.

-Raak uw oog of ooglid, het omgevende weefsel of andere oppervlakken niet aan met de druppelaar.

-Knijp voorzichtig in de fles om één druppel Yellox vrij te geven.

-Draai de dop onmiddellijk na gebruik goed op de fles.

-Houd de fles goed gesloten als hij niet in gebruik is.

Als u ook andere oogdruppels gebruikt, wacht u na gebruik van Yellox ten minste vijf minuten voordat u de andere druppels gebruikt.

Duur van de behandeling

Zet het gebruik voort gedurende de eerste 2 weken na uw operatie. Gebruik Yellox niet langer dan 2 weken.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Spoel uw oog uit met warm water. Gebruik niet meer druppels tot het tijd is voor de volgende normale dosis. Als Yellox onbedoeld wordt ingeslikt, moet een glas water of een andere vloeistof worden ingenomen om het geneesmiddel te verdunnen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik één dosis zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, slaat u de gemiste dosis over. U gebruikt vervolgens de volgende normaal geplande dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop het gebruik van Yellox niet zonder eerst met uw arts te praten.

In zeldzame gevallen werd waargenomen dat er bij het beëindigen van een behandeling met Yellox een opflakkering van de ontstekingsreactie optreedt, bijv. in de vorm van zwelling van de retina, ten gevolge van de cataractoperatie.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4.Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u de week na het einde van de behandeling minder goed of wazig ziet, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u tijdens het gebruik van de druppels een van de volgende bijwerkingen krijgt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 op 100 gebruikers voorkomen)

Vreemdlichaamgevoel in het oog, roodheid en ontsteking van het oog, beschadiging en ontsteking van het oogoppervlak, oogafscheiding, jeuk, irritatie of pijn in het oog, zwelling of bloeding van het ooglid, slechtzien vanwege ontsteking, 'floaters' of bewegende vlekken voor de ogen of verminderd zien dat kan duiden op een bloeding of beschadiging van de achterkant van het oog (retina), ongemak in het oog, gevoeligheid voor licht, verminderd of wazig zien, zwelling van het gezicht, hoesten, neusbloeding of loopneus.

Zeldzame bijwerkingen (kunnen bij 1 op 1.000 gebruikers voorkomen)

Beschadiging van het oogoppervlak, roodheid van het oog, astma.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C.

Werp de fles 4 weken na opening weg om infectie te voorkomen, zelfs als er nog oplossing resteert. Schrijf de openingsdatum op het etiket van de doos in de daarvoor bestemde ruimte.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

-De werkzame stof in dit middel is bromfenac. Eén ml oplossing bevat 0,9 mg bromfenac (als natriumsesquihydraat). Eén druppel bevat ongeveer 33 microgram bromfenac.

-De andere stoffen in dit middel zijn: boorzuur, borax, natriumsulfiet watervrij (E221), benzalkoniumchloride (zie rubriek 2), tyloxapol, povidon (K30), dinatriumedetaat, water voor injectie, natriumhydroxide (om een normale zuurgraad in stand te houden).

Hoe ziet Yellox eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Yellox is een heldergele vloeisof (oplossing) die wordt geleverd in een verpakking met één plastic fles van 5 ml met een schroefdop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Tsjechische Republiek czech.info@valeant.com

Fabrikant

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

BE/LU/NL

CY

Bausch & Lomb Pharma nv/sa, Belgium

Kypropharm Ltd.

Tel: 00 31 (0) 20 20 61 682

Tel: + 357 22 43 46 99

BG

LV

PharmaSwiss EOOD

UAB „PharmaSwiss“

Teл.: + 359 2 89 52 110

Tel: + 371 67502185

CZ

LT

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

UAB „PharmaSwiss“

Tel: + 420 234 719 600

Tel. +370 5 2790 762

IE /UK

HU

Bausch & Lomb U.K., Ltd.

Valeant Pharma Magyarország Kft.

Tel: +44 (0) 1748 828864

Tel: +36 1 345 5900

DE

MT

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Laboratoire Chauvin, France

Tel: + 49 (0)30 33093 0

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

EE

AT

PharmaSwiss Eesti OÜ

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Tel: + 372 6827403

Tel: + 49 (0)30 33093 0

GR

PL

Pharmaswiss Hellas A.E.

Valeant Pharma Poland sp. z o. o.

Τηλ: +30 210 8108 460

Tel.: +48 17 865 51 00

ES

PT

Bausch & Lomb, S.A.

Bausch & Lomb, S.A. (Sucursal Portugal)

Tel: + 34 91 657 63 36

Tel: + 351 21 424 15 10

FR

RO

Laboratoire Chauvin SAS

Valeant Pharma S.R.L.

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

Tel: +40 374 102 600

IT

SI

Bausch & Lomb-IOM S.p.A.

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: + 39 (0)2 27407300

Tel: + 386 1 2364 700

HR

SK

PharmaSwiss d.o.o.

Valeant Slovakia s.r.o.

Tel: +385 1 6311 833

Tel: + 421 3233 4900

 

DK/NO/FI/SE/IS

 

Bausch & Lomb Nordic AB

 

+46 8 616 95 00

Deze bijsluiter is laatst herzien in

 

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld