Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – Merking - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAbasaglar (Abasria)
ATC-kodeA10AE04
Stoffinsulin glargine
ProdusentEli Lilly Regional Operations GmbH

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG – Sylinderampulle. Pakning á 1, 2, 5 og 10

1.LEGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle

insulin glargin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml inneholder 100 enheter insulin glargin (tilvarende 3,64 mg).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sinkoksid, metakresol, glyserol, saltsyre og natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning 1 sylinderampulle à 3 ml

2 sylinderampuller à 3 ml.

5 sylinderampuller à 3 ml.

10 sylinderampuller à 3 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Sylinderampullene er kun til bruk med en Lilly 3 ml penn.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Kastes 28 dager etter anbrudd.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før bruk

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytterembalasjen for å beskytte mot lys.

Under bruk:

Oppbevares under 30 ºC.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østerrike.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/944/001

 

 

 

1 sylinderampulle

EU/1/14/944/002

2 sylinderampuller

 

 

EU/1/14/944/003

5 sylinderampuller

 

EU/1/14/944/009

10 sylinderampuller

 

13.PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

ABASAGLAR

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG (uten blue box) del av flerpakning - Sylinderampulle.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle

insulin glargin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml inneholder 100 enheter insulin glargin (tilvarende 3,64 mg).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sinkoksid, metakresol, glyserol, saltsyre og natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

Multipack: 5 sylinderampuller á 3 ml. Del av flerpakning kan ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Sylinderampullene er kun til bruk med en Lilly 3 ml penn.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Kastes 28 dager etter anbrudd.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før bruk

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytterembalasjen for å beskytte mot lys.

Under bruk:

Oppbevares under 30 ºC.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østerrike.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/944/004

13. PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

ABASAGLAR

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG (med blue box) flerpakning - Sylinderampulle.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle

insulin glargin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml inneholder 100 enheter insulin glargin (tilvarende 3,64 mg).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sinkoksid, metakresol, glyserol, saltsyre og natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

Multipack: 10 (2 pakninger á 5) sylinderampuller á 3 ml.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Sylinderampullene er kun til bruk med en Lilly 3 ml penn.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Kastes 28 dager etter anbrudd.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før bruk

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytterembalasjen for å beskytte mot lys.

Under bruk:

Oppbevares under 30 ºC.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østerrike.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/944/004

13. PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

ABASAGLAR

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer} SN: {nummer} NN: {nummer}

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG – KwikPen. Pakning á 1,2 og 5

1. LEGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

insulin glargin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml inneholder 100 enheter insulin glargin. (tilsvarer 3,64 mg).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sinkoksid, metakresol, glyserol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning. KwikPen

1 penn à 3 ml

2 penner à 3 ml.

5 penner à 3 ml.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Kan nå innstille dose opp til 80 enheter

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Kast pennen 28 dager etter anbrudd.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før bruk

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytterembalasjen for å beskytte mot lys.

Under bruk:

Oppbevares under 30 ºC.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Behold pennehetten på pennen etter bruk for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østerrike.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/944/005

 

 

1 penn

EU/1/14/944/006

2 penner

EU/1/14/944/007

5 penner

EU/1/14/944/010

1 penn

 

EU/1/14/944/011

2 penner

EU/1/14/944/012

5 penner

13. PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

ABASAGLAR

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG (uten blue box) del av flerpakning KwikPen.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

insulin glargin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml inneholder 100 enheter insulin glargin (tilsvarer 3,64 mg).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sinkoksid, metakresol, glyserol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering, vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning. KwikPen

Flerpakning: 5 penner à 3 ml. Deler fra flerpakningen, kan ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Kan nå innstille dose opp til 80 enheter

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Kast pennen 28 dager etter anbrudd.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før bruk

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytterembalasjen for å beskytte mot lys.

Under bruk:

Oppbevares under 30 ºC.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Behold pennehetten på pennen etter bruk for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østerrike.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

ABASAGLAR

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG (med blue box) flerpakning KwikPen.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

insulin glargin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml inneholder 100 enheter insulin glargin (tilsvarer 3,64 mg).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sinkoksid, metakresol, glyserol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning. KwikPen

Flerpakning: 10 (2 pakninger à 5) penner à 3 ml.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Kan nå innstille dose opp til 80 enheter

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Kast pennen 28 dager etter anbrudd.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før bruk

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevares i ytterembalasjen for å beskytte mot lys.

Under bruk:

Oppbevares under 30 ºC.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Behold pennehetten på pennen etter bruk for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østerrike.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

ABASAGLAR

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

ETIKETT - Sylinderampulle

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

ABASAGLAR 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning insulin glargin

Subkutan bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

ETIKETT - KwikPen

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

ABASAGLAR 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning KwikPen

insulin glargin Subkutan bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

LOT

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter