Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abilify Maintena (aripiprazole) – Preparatomtale - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAbilify Maintena
ATC-kodeN05AX12
Stoffaripiprazole
ProdusentOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

1.LEGEMIDLETS NAVN

Abilify Maintena 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon Abilify Maintena 400 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Abilify Maintena 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Abilify Maintena 400 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Abilify Maintena 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon Hvert hetteglass inneholder 300 mg aripiprazol.

Abilify Maintena 400 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon Hvert hetteglass inneholder 400 mg aripiprazol.

Abilify Maintena 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Hvert ferdigfylte sprøyte inneholder 300 mg aripiprazol.

Abilify Maintena 400 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Hvert ferdigfylte sprøyte inneholder 400 mg aripiprazol.

Etter rekonstituering inneholder hver ml væske 200 mg aripiprazol.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Abilify Maintena 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon Abilify Maintena 400 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Abilify Maintena 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Abilify Maintena 400 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pulver: hvitt til off-white.

Væske: klar oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Abilify Maintena er indisert for vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne pasienter stabilisert med oral aripiprazol.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

For pasienter som aldri har tatt aripiprazol, må toleranse av oral aripiprazol vises før behandlingen med Abilify Maintena startes.

Den anbefalte start- og vedlikeholdsdosen av Abilify Maintena er 400 mg.

Dette legemidlet krever ikke titrering av dosen. Det skal administreres én gang i måneden som én enkelt injeksjon (ikke tidligere enn 26 dager etter siste injeksjon).

Etter den første injeksjonen skal behandling med 10 mg til 20 mg oral aripiprazol fortsettes i de 14 påfølgende dagene for å opprettholde terapeutiske aripiprazolkonsentrasjoner under behandlingensstart.

Hvis det oppstår bivirkninger ved dosering 400 mg, skal reduksjon av dosen til 300 mg én gang i måneden vurderes.

Glemte doser

 

Glemte doser

Hvis 2. eller 3. dose glemmes og

Utførelse

tid siden siste injeksjon er:

 

> 4 uker og < 5 uker

Injeksjonen bør administreres så snart som mulig, og deretter

 

gjenopptas det månedlige injeksjonsprogrammet.

> 5 uker

Samtidig inntak av oral aripiprazol skal startes på nytt i

 

14 dager ved neste administrerte injeksjon, og deretter

 

gjenopptas det månedlige injeksjonsprogrammet.

Hvis 4. eller etterfølgende doser

Utførelse

glemmes (dvs. etter oppnåelse av

 

stabil tilstand) og tid siden siste

 

injeksjon er:

 

> 4 uker og < 6 uker

Injeksjonen bør administreres så snart som mulig, og deretter

 

gjenopptas det månedlige injeksjonsprogrammet.

> 6 uker

Samtidig inntak av oral aripiprazol skal startes på nytt i

 

14 dager ved neste administrerte injeksjon, og deretter

 

gjenopptas det månedlige injeksjonsprogrammet.

Spesielle populasjoner

 

Eldre

Sikkerhet og effekt av Abilify Maintena i behandlingen av schizofreni hos pasienter som er fra 65 år og eldre, har ikke blitt fastslått (se pkt. 4.4).

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Ingen dosejusteringer er nødvendig for pasienter med nedsatt nyrefunksjon (se pkt. 5.2).

Pasienter med nedsatt leverfunksjon

Ingen dosejusteringer er nødvendig for pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å fastsette anbefalinger til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Hos disse pasientene som krever forsiktig dosering, bør oral administrering foretrekkes (se pkt. 5.2).

Kjente, sakte CYP2D6-metaboliserere

Hos pasienter kjent for å være sakte CYP2D6-metaboliserere, skal start- og vedlikeholdsdosen være 300 mg. Når potente CYP3A4-hemmere administreres samtidig, bør dosen reduseres til 200 mg (se pkt. 4.5).

Dosejustering på grunn av interaksjoner

Når potente CYP3A4-hemmere eller CYP2D6-hemmere administreres samtidig til pasientene i mer enn 14 dager, bør det foretas dosejusteringer.Dersom CYP3A4-hemmeren eller CYP2D6-hemmeren seponeres, kan det være behov for at dosen økes til den tidligere brukte dosen (se pkt. 4.5). I tilfelle bivirkninger på tross av dosejusteringer med Abilify Maintena skal behovet for samtidig bruk av CYP2D6- eller CYP3A4-hemmer vurderes på nytt.

Samtidig administrering av CYP3A4-induktorer og Abilify Maintena skal unngås i mer enn 14 dager fordi nivåene av aripiprazol i blodet reduseres og kan ligge under effektivt nivå (se pkt. 4.5).

Dosejusteringer av Abilify Maintena for pasienter som tar potente CYP2D6-hemmere, potente CYP3A4-hemmere og/eller CYP3A4-induktorer samtidig i mer enn 14 dager

 

Justert dose

 

 

Pasienter som tar 400 mg av Abilify Maintena

 

Potente CYP2D6- eller potente CYP3A4-hemmere

300 mg

Potente CYP2D6- og potente CYP3A4-hemmere

200 mg*

CYP3A4-induktorer

Unngå bruk

Pasienter som tar 300 mg av Abilify Maintena

 

Potente CYP2D6- eller potente CYP3A4-hemmere

200 mg*

Potente CYP2D6- og potente CYP3A4-hemmere

160 mg*

CYP3A4-induktorer

Unngå bruk

*200 mg og 160 mg kan oppnås ved justering av injeksjonsvolum kun ved bruk av Abilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av Abilify Maintena hos barn og ungdom i alderen 0-17 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte

Abilify Maintena er kun til intramuskulær bruk, og skal ikke administreres intravenøst eller subkutant. Legemidlet skal bare administreres av helsepersonell.

Abilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Oppløsningen skal injiseres umiddelbart etter rekonstituering, men kan lagres ved < 25 °C i opptil 4 timer i hetteglasset.

Abilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Oppløsningen skal injiseres umiddelbart etter rekonstituering, men kan lagres ved < 25 °C i opptil 2 timer i sprøyten.

Oppløsningen skal injiseres sakte i én enkel injeksjon (doser må ikke deles opp) i sete- eller deltamuskelen. Utvis forsiktighet slik at utilsiktet injeksjon i et blodkar unngås.

Setemuskeladministrasjon

Den anbefalte kanylen for setemuskeladministrasjon er en 38 mm, 22-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle. For overvektige pasienter (kroppsmasseindeks > 28 kg/m2) skal en 50 mm, 21-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle brukes. Injeksjoner i setemuskelen skal gis vekselsvis mellom de to setemusklene.

Deltamuskeladministrasjon

Den anbefalte kanylen for deltamuskeladministrasjon er en 25 mm, 23-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle. For overvektige pasienter skal en 38 mm, 22-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle brukes. Injeksjoner i deltamuskelen skal gis vekselsvis mellom de to deltamusklene.

Pulver- og væskehetteglassene og ferdigfylte sprøyter er bare for engangsbruk.

Komplette bruksanvisninge for bruk og håndtering av Abilify Maintena finner du i pakningsvedlegget (informasjon beregnet på helsepersonell).

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Ved antipsykotisk behandling kan forbedring av pasientens kliniske tilstand ta fra flere dager til noen uker. Pasientene bør overvåkes nøye i hele perioden.

Bruk hos pasienter i akutt agitert eller alvorlig psykotisk tilstand

Abilify Maintena bør ikke brukes til behandling av akutt agiterte eller alvorlig psykotiske tilstander når en umiddelbar symptomkontroll kreves.

Selvmord

Forekomsten av selvmordsrelatert atferd er knyttet til psykotiske lidelser, og i noen tilfeller er det rapportert tidlig etter start eller ved endring av antipsykotisk behandling, inkludert behandling med aripiprazol (se pkt. 4.8). Tett overvåking av høyrisikopasienter bør ledsage antipsykotisk behandling.

Hjerte-karsykdommer

Aripiprazol bør brukes med forsiktighet hos pasienter med kjent hjerte- karsykdom (tidligere hjerteinfarkt eller iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt eller ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sykdom, tilstander som predisponerer for hypotensjon (dehydrering, hypovolemi og behandling med antihypertensiva) eller hypertensjon, inkl. akselerert eller malign hypertensjon. Tilfeller av venøs tromboembolisme (VTE) har blitt rapportert ved bruk av antipsykotiske legemidler. Siden pasienter som behandles med antipsykotika ofte har ervervet risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE utredes før og under behandling med aripiprazol og hensiktsmessige forholdsregler bør tas (se pkt. 4.8).

Forlenget QT-intervall

I kliniske studier under behandling med oral aripiprazol var forekomsten av forlenget QT-intervall tilsvarende som for placebo. Aripiprazol bør brukes med forsiktighet hos pasienter med forekomst av forlenget QT-intervall i familien (se pkt. 4.8).

Tardiv dyskinesi

I kliniske studier med opptil ett års varighet ble tilfeller med behandlingsrelatert dyskinesi under behandling med aripiprazol rapportert som mindre vanlige. Dersom tegn og symptomer på tardiv dyskinesi oppstår hos en pasient som får aripiprazol, bør dosereduksjon eller seponering vurderes (se pkt. 4.8). Disse symptomene kan midlertidig forverres eller til og med oppstå etter seponering av behandlingen.

Malignt nevroleptikasyndrom (MNS)

MNS er et potensielt fatalt symptomkompleks, forbundet med antipsykotiske legemidler. I kliniske forsøk ble sjeldne tilfeller med MNS under behandling med aripiprazol rapportert. Kliniske manifestasjoner av MNS er feber, muskelrigiditet, endret mental status og tegn på autonom ustabilitet (uregelmessig puls eller blodtrykk, takykardi, diaforese eller hjerterytmeforstyrrelse). Øvrige tegn kan være økt kreatinfosfokinase, myoglobinuri (rabdomyolyse) og akutt nyresvikt. Forhøyet kreatinfosfokinase og rabdomyolyse har imidlertid blitt rapportert, uten at dette nødvendigvis har hatt sammenheng med MNS. Hvis en pasient utvikler tegn og symptomer som indikerer MNS, eller har uforklarlig høy feber uten i tillegg å ha andre kliniske manifestasjoner på MNS, skal alle antipsykotika, inkludert aripiprazol, seponeres (se pkt. 4.8).

Kramper

I kliniske studier ble mindre vanlige tilfeller med krampe rapportert under behandling med aripiprazol. Aripiprazol bør derfor brukes med forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt krampeanfall eller tilstander assosiert med kramper (se pkt. 4.8).

Eldre pasienter med demensrelatert psykose

Økt dødelighet

I tre placebokontrollerte studier med oral aripiprazol hos eldre pasienter med psykose relatert til Alzheimers sykdom (n = 938; gjennomsnittlig alder: 82,4 år; spredning: 56-99 år), hadde pasienter som fikk aripiprazolbehandling økt risiko for død sammenlignet med placebo. Dødsraten for aripiprazolbehandlede pasienter var 3,5 % sammenlignet med 1,7 % ved placebo. Selv om dødsårsakene varierte, syntes det som om de fleste dødsfallene var av kardiovaskulær (f.eks. hjertefeil, plutselig død) eller infeksiøs (f.eks. pneumoni) natur (se pkt. 4.8).

Cerebrovaskulære bivirkninger

I de samme studiene med oral aripiprazol ble cerebrovaskulære bivirkninger (f.eks. slag, forbigående iskemiske attakker), inklusive dødsfall, rapportert hos pasienter (gjennomsnittlig alder: 84 år; spredning: 78-88 år). Cerebrovaskulære bivirkninger ble rapportert hos totalt 1,3 % av pasientene behandlet med aripiprazol sammenlignet med 0,6 % i placebogruppene i disse studiene. Forskjellen er ikke statistisk signifikant. I en av studiene, der det var fast dosering, var det imidlertid en signifikant dose-responssammenheng for cerebrovaskulære bivirkninger hos pasienter behandlet med aripiprazol (se pkt. 4.8).

Aripiprazol er ikke indisert for behandling av pasienter med demensrelatert psykose.

Hyperglykemi og diabetes mellitus

Hyperglykemi er rapportert, i noen tilfeller meget uttalt og assosiert med ketoacidose eller hyperosmolært koma eller dødsfall, hos pasienter behandlet med atypiske antipsykotiske legemidler, inkl. aripiprazol. Forekomst av fedme og diabetes i familien er risikofaktorer som kan predisponere pasienter for alvorlige komplikasjoner. I kliniske studier med aripiprazol var det ingen signifikant forskjell i hyppigheten av hyperglykemirelaterte bivirkninger (inkludert diabetes) eller i unormale blodsukkerverdier, sammenlignet med placebo. Direkte sammenligning av risiko for hyperglykemirelaterte bivirkninger hos pasienter som behandles med aripiprazol og andre atypiske antipsykotiske legemidler, kan ikke gjøres da sikre estimater mangler. Pasienter som behandles med antipsykotiske legemidler, inkludert aripiprazol, bør observeres for tegn og symptomer på hyperglykemi (som polydipsi, polyuri, polyfagi og slapphet), og pasienter med diabetes mellitus eller risiko for diabetes mellitus bør overvåkes regelmessig med blodsukkerkontroll (se pkt. 4.8).

Hypersensitivitet

Hypersensitivitetsreaksjoner, karakterisert ved allergiske reaksjoner, kan inntreffe med aripiprazol.

Vektøkning

Vektøkning sees vanligvis hos schizofrene pasienter på grunn av bruk av antipsykotika som er kjent for å gi vektøkning, komorbiditeter eller dårlig livsstil, og kan medføre alvorlige komplikasjoner. Vektøkning har blitt rapportert etter markedsføring hos pasienter som har fått forskrevet oral aripiprazol. Dette sees vanligvis hos pasienter med signifikante risikofaktorer, f.eks. de med diabetes, sykdommer i skjoldbruskkjertelen eller hypofyseadenomer. Aripiprazol har ikke indusert klinisk relevant vektøkning i kliniske studier (se pkt. 4.8).

Dysfagi

Øsofagusdysmotilitet og aspirasjon har blitt assosiert med behandling med antipsykotiske legemidler, inkludert aripiprazol. Aripiprazol bør brukes med forsiktighet hos pasienter med risiko for aspirasjonspneumoni.

Spilleavhengighet

Spilleavhengighet er rapportert etter markedsføring blant pasienter som fikk foreskrevet oral aripiprazol, uavhengig av om pasientene tidligere hadde drevet med spilling. Pasienter som tidligere har hatt tilfeller av spilleavhengighet kan ha økt risiko og bør overvåkes nøye (se pkt. 4.8).

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er utført med Abilify Maintena. Informasjonen nedenfor er tatt fra studier med oral aripiprazol.

På grunn av legemidlets α1-adrenerge reseptorantagonisme, kan aripiprazol potensielt høyne effekten av visse antihypertensive legemidler. På grunn av de primære CNS-effektene av aripiprazol, bør forsiktighet utvises når aripiprazol tas i kombinasjon med alkohol eller andre sentralvirkende legemidler med overlappende bivirkninger som sedasjon (se pkt. 4.8). Forsiktighet bør utvises dersom aripiprazol administreres sammen med legemidler som kan forårsake forlenget QT-intervall eller elektrolyttubalanse.

Andre legemidlers evne til å påvirke aripiprazol

Aripiprazol metaboliseres via flere ulike veier som involverer enzymene CYP2D6 og CYP3A4, men ikke CYP1A-enzymer. Ingen dosejustering er derfor nødvendig for røykere.

Kinidin og andre potente CYP2D6-hemmere

I en klinisk studie med oral aripiprazol hos friske frivillige økte en potent hemmer av CYP2D6

(kinidin) AUC av aripiprazol med 107 %, mens Cmax var uforandret. AUC og Cmax av dehydroaripiprazol, den aktive metabolitten, gikk ned med henholdsvis 32 % og 47 %. Andre potente

hemmere av CYP2D6, som fluoksetin og paroksetin, kan forventes å ha lignende effekter, og lignende dosereduksjoner bør derfor anvendes (se pkt. 4.2).

Ketokonazol og andre potente CYP3A4-hemmere

I et klinisk forsøk med oral aripiprazol hos friske frivillige økte en potent hemmer av CYP3A4

(ketokonazol) AUC og Cmax av aripiprazol med henholdsvis 63 % og 37 %. AUC og Cmax av dehydroaripiprazol økte med henholdsvis 77 % og 43 %. Hos individer med nedsatt metabolisering via

CYP2D6 kan samtidig bruk av potente hemmere av CYP3A4 resultere i høyere konsentrasjoner av aripiprazol sammenlignet med de med omfattende metaboliseringsevne via CYP2D6 (se pkt. 4.2). Ved vurdering av samtidig administrering av ketokonazol eller andre potente CYP3A4-hemmere med aripiprazol, bør potensielle fordeler være større enn potensiell risiko for pasienten. Andre potente hemmere av CYP3A4, som itrakonazol og hivproteasehemmere, kan ventes å ha lignende effekter, og lignende dosereduksjoner bør derfor anvendes (se pkt. 4.2). Ved seponering av CYP2D6- eller CYP3A4-hemmeren bør dosen med aripiprazol økes til samme nivå som før kombinasjonsbehandlingen begynte. Beskjedne økninger i aripiprazolkonsentrasjonen i plasma kan forventes når svake hemmere av CYP3A4 (f.eks. diltiazem) eller CYP2D6 (f.eks. escitalopram) brukes sammen med dette legemidlet.

Karbamazepin og andre CYP3A4-induktorer

Etter samtidig administrering av karbamazepin (en potent induktor av CYP3A4) og oral aripiprazol til pasienter med schizofreni eller schizoaffektiv lidelse, var den geometriske gjennomsnittsverdien av Cmax og AUC for aripiprazol henholdsvis 68 % og 73 % lavere, sammenlignet med når bare aripiprazol (30 mg) ble administrert. På en lignende måte var den geometriske gjennomsnittsverdien av Cmax og AUC for dehydroaripiprazol henholdsvis 69 % og 71 % lavere etter samtidig administrering med karbamazepin, enn de var etter behandling med bare oral aripiprazol. Samtidig administrering av Abilify Maintena og andre induktorer av CYP3A4 (som rifampicin, rifabutin, fenytoin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevirapin og Johannesurt) kan ventes å ha lignende effekter. Samtidig bruk av CYP3A4-induktorer og Abilify Maintena skal unngås fordi konsentrasjonen av aripiprazol i blodet reduseres og kan ligge under effektivt nivå.

Valproat og litium

Etter samtidig administrering av enten valproat eller litium med aripiprazol, var det ingen klinisk signifikant endring i konsentrasjoner med aripiprazol. Ingen dosejustering er derfor nødvendig ved samtidig administrering av enten valproat eller litium med Abilify Maintena.

Aripiprazols mulighet til å påvirke andre legemidler

I kliniske studier hadde orale doser à 10-30 mg aripiprazol daglig ingen signifikant effekt på metabolismen av substrater av CYP2D6 (forholdet dekstrometorfan/3-metoksymorfinan), CYP2C9 (warfarin), CYP2C19 (omeprazol) og CYP3A4 (dekstrometorfan). I tillegg viste ikke aripiprazol og dehydroaripiprazol potensial til å endre CYP1A2-mediert metabolisme in vitro. Det er derfor usannsynlig at Abilify Maintena vil forårsake klinisk viktige interaksjoner via disse enzymene. Ved samtidig administrering av aripiprazol og lamotrigin, dekstrometorfan, warfarin, omeprazol, escitalopram eller venlafaksin var det ikke klinisk relevante endringer i konsentrasjonen av disse

legemidlene. Derfor er ikke dosejustering nødvendig av disse legemidlene ved samtidig administrering av Abilify Maintena.

Serotoninergt syndrom

Tilfeller av serotoninergt syndrom er rapportert hos pasienter som bruker aripiprazol, og mulige tegn og symptomer på denne lidelsen kan særlig oppstå i tilfeller med samtidig bruk av andre serotoninerge legemidler, som f.eks. SSRI/SNRI, eller med legemidler som er kjent for å øke konsentrasjonen av aripiprazol (se pkt. 4.8).

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ingen adekvate og velkontrollerte studier med aripiprazol hos gravide kvinner. Medfødte anomalier har vært rapportert. Årsakssammenheng med aripiprazol kunne imidlertid ikke fastslås. Dyrestudier kan ikke utelukke potensial til å utvikle toksisitet (se pkt. 5.3). Pasienter bør rådes til å gi legen beskjed hvis de blir gravide eller planlegger å bli gravide under behandling med Abilify Maintena. På grunn av utilstrekkelig informasjon om sikkerhet hos mennesker og reproduksjonstoksiske dyrestudier ikke er entydige, bør dette legemidlet ikke brukes ved graviditet med mindre den forventede fordelen oppveier den potensielle risikoen for fosteret.

Forskrivere må være klar over langtidsvirkningene til Abilify Maintena.

Nyfødte eksponert for antipsykotika (inkludert aripiprazol) i løpet av tredje trimester av svangerskapet har risiko for å få bivirkninger, inkludert ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer, som kan variere i alvorlighetsgrad og varighet etter fødsel. Det har vært rapporter om agitasjon, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, åndenød eller problemer med matinntak. Nyfødte bør derfor overvåkes nøye (se pkt. 4.8).

Amming

Aripiprazol skilles ut i morsmelk. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behandlingen med Abilify Maintena skal avsluttes/avstås fra.

Fertilitet

Aripiprazol nedsatte ikke fertiliteten basert på data fra reproduksjonstoksisitetsstudier.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Aripiprazol har liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner på grunn av

potensielle effekter på nervesystemet og synet, som sedasjon, søvnighet, synkope tåkesyn og diplopi (se pkt. 4.8). Pasientene advares derfor mot å kjøre bil og bruke maskiner til deres individuelle reaksjon overfor dette legemidlet er kjent.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

De vanligst rapporterte bivirkningene som ble observert hos ≥ 5 % av pasientene i to dobbeltblinde, langtidsstudier med Abilify Maintena, var vektøkning (9,0 %), akatisi (7,9 %), søvnvansker (5,8 %) og smerter på injeksjonsstedet (5,1 %).

Bivirkningstabell

Forekomst av bivirkninger knyttet til aripiprazolbehandling er listet opp nedenfor. Tabellen er basert på bivirkninger rapportert under kliniske studier og/eller bruk etter markedsføring.

Alle bivirkningene er listet etter system/organ-klasse og hyppighet; svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1,000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10,000 til < 1/1,000), svært sjeldne (< 1/10,000) og ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver hyppighetsgruppering presenteres bivirkningene i synkende rekkefølge for alvorlighetsgrad.

Hyppigheten av bivirkningene rapportert under bruk etter markedsføring kan ikke bestemmes ettersom de avledes fra spontane rapporteringer. Hyppigheten av disse bivirkningene klassifiseres følgelig som "ikke kjent".

 

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

 

 

 

 

Sykdommer i blod

 

Nøytropeni

Leukopeni

og lymfatiske

 

Anemi

 

organer

 

Trombocytopeni

 

 

 

Redusert antall nøytrofiler

 

 

 

Redusert antall hvite

 

 

 

blodceller

 

Forstyrrelser i

 

Hypersensitivitet

Allergisk reaksjon (f.eks.

immunsystemet

 

 

anafylaktisk reaksjon,

 

 

 

angioødem inkl. hevelse i

 

 

 

tungen, tungeødem,

 

 

 

ansiktsødem, pruritus eller

 

 

 

urtikaria)

Endokrine

 

Redusert nivå av prolaktin i

Diabetisk hyperosmolært koma

sykdommer

 

blodet

Diabetisk ketoacidose

 

 

Hyperprolaktinemi

 

Stoffskifte- og

Vektøkning

Hyperglykemi

Anoreksi

ernæringsbetinged

Diabetes

Hyperkolesterolemi

Hyponatremi

e sykdommer

mellitus

Hyperinsulinemi

 

 

Vektreduksjo

Hyperlipidemi

 

 

n

Hypertriglyseridemi

 

 

 

Spiseforstyrrelser

 

Psykiatriske

Agitasjon

Selvmordstanker

Gjennomført selvmord

lidelser

Angst

Psykotisk lidelse

Selvmordsforsøk

 

Rastløshet

Hallusinasjon

Spilleavhengighet

 

Insomni

Vrangforestilling

Nervøsitet

 

 

Hyperseksualitet

Aggressjon

 

 

Panikkreaksjon

 

 

 

Depresjon

 

 

 

Affektlabilitet

 

 

 

Apati

 

 

 

Dysfori

 

 

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

 

 

 

 

 

 

Søvnproblemer

 

 

 

Bruksisme

 

 

 

Redusert libido

 

 

 

Humørforandringer

 

Nevrologiske

Ekstrapyrimi

Dystoni

Malignt nevroleptikasyndrom

sykdommer

dale

Tardiv dyskinesi

Grand mal-anfall Serotoninergt

 

forstyrrelser

Parkinsonisme

syndrom

 

Akatisi

Bevegelsesforstyrrelser

Taleforstyrrelse

 

Tremor

Psykomotorisk

 

 

Dyskinesi

hyperaktivitet

 

 

Sedasjon

Urolige ben («Restless

 

 

Somnolens

legs»)

 

 

Svimmelhet

Tannhjulsrigiditet

 

 

Hodepine

Hypertoni

 

 

 

Bradykinesi

 

 

 

Sikling

 

 

 

Smakforstyrrelse

 

 

 

Endret luktesans

 

Øyesykdommer

 

Okulogyrisk krise

 

 

 

Tåkesyn

 

 

 

Øyesmerter

 

 

 

Diplopi

 

Hjertesykdommer

 

Ventrikulære ekstrasystoler

Brå, uforklarlig død

 

 

Bradykardi

Hjertestans

 

 

Takykardi

Torsades de pointes,

 

 

Redusert T-intervall ved

Ventrikulære arytmier

 

 

EKG Unormalt EKG

Forlenget QT-intervall

 

 

EKG T-bølgeinversjon

 

 

 

 

 

Karsykdommer

 

Hypertensjon

Synkope

 

 

Ortostatisk hypotensjon

Venøs tromboembolisme

 

 

Økt blodtrykk

(inkludert lungeemboli og dyp

 

 

 

venetrombose)

 

 

 

 

Sykdommer i

 

Hoste

Orofaryngealspasme

respirasjons-

 

Hikke

Laryngospasme

organer, thorax og

 

 

Aspirasjonspneumoni

mediastinum

 

 

 

Gastrointestinale

Munntørrhet

Gastroøsofageal

Pankreatitt

sykdommer

 

reflukssykdom

Dysfagi

 

 

Dyspepsi

 

 

 

Oppkast

 

 

 

Diaré

 

 

 

Kvalme

 

 

 

Smerte øverst i magen

 

 

 

Abdominalt ubehag

 

 

 

Forstoppelse

 

 

 

Økt tarmmotilitet

 

 

 

Økt spyttsekresjon

 

Sykdommer i

 

Unormal leverfunksjonstest

Leversvikt

lever og galleveier

 

Økte leverenzymer

Gulsott

 

 

Økt alaninaminotransferase

Hepatitt

 

 

Økt

Økt alkalisk fosfatase

 

 

gammaglutamyltransferase

 

 

 

Økt nivå av bilirubin i blodet

 

 

Vanlige

Mindre vanlige

Ikke kjent

 

 

 

 

 

 

Økt

 

 

 

aspartataminotransferase

 

 

 

 

 

Hud- og

 

Alopesi

Utslett

underhudssykdom

 

Akne

Fotosensitivitetsreaksjoner

mer

 

Rosacea

Hyperhidrose

 

 

Eksem

 

 

 

Hard hud

 

Sykdommer i

Muskel- og

Muskelrigiditet

Rabdomyolyse

muskler, bindevev

skjelettstivhet

Muskelspasmer

 

og skjelett

 

Muskeltrekninger

 

 

 

Stramme muskler

 

 

 

Myalgi

 

 

 

Smerter i ekstremiteter

 

 

 

Artralgi

 

 

 

Ryggsmerter

 

 

 

Redusert bevegelighet av

 

 

 

ledd

 

 

 

Nakkestivhet

 

 

 

Kjevesperre

 

Sykdommer i nyre

 

Nyrestein

Problemer med vannlating,

og urinveier

 

Glukosuri

inkontinens

 

 

 

 

Graviditet,

 

 

Abstinenssymptomer hos

puerperale og

 

 

nyfødte (se pkt. 4.6)

perinatale lidelser

 

 

 

Lidelser i

Erektil

Galaktoré

Priapisme

kjønnsorganer og

dysfunksjon

Gynekomasti

 

brystsykdommer

 

Ømhet i brystene

 

 

 

Tørrhet i skjeden

 

Generelle lidelser

Smerter på

Pyreksi

Forstyrrelser i

og reaksjoner på

injeksjons-

Asteni

temperaturreguleringen (f.eks.

injeksjonsstedet

stedet

Forstyrrelser av gange

hypotermi, pyreksi)

 

Hardhet på

Ubehag i brystkassen

Brystsmerter

 

injeksjons-

Reaksjoner på

Perifere ødemer

 

stedet

injeksjonsstedet

 

 

Utmattelse

Erytem på injeksjonsstedet

 

 

 

Hevelse på injeksjonsstedet

 

 

 

Ubehag på injeksjonsstedet

 

 

 

Pruritus på injeksjonsstedet

 

 

 

Tørste

 

 

 

Sløvhet

 

Undersøkelser

Økt nivå av

Økt nivå av glukose i blodet

Svingninger i nivå av glukose i

 

kreatin-

Redusert nivå av glukose i

blodet

 

fosfokinase i

blodet

 

 

blodet

Økt nivå av glykosylert

 

 

 

hemoglobin

 

 

 

Økt midjemål

 

 

 

Redusert nivå av kolesterol i

 

 

 

blodet

 

 

 

Redusert nivå av

 

 

 

triglyserider i blodet

 

 

 

 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

 

 

Reaksjoner på injeksjonsstedet

I løpet av de dobbelt-blinde kontrollerte fasene i de to langtidsstudiene ble reaksjoner på injeksjonsstedet observert. De eaksjonene som ble sett, var av generelt mild til moderat alvorlighetsgrad, og gikk over etter hvert. Smerter på injeksjonsstedet (forekomst 5,1 %) innsatte ved dag 2 (median) og varer 4 dager (median).

I en åpen studie med sammenligning av Abilify Maintena administrert i delta- og setemuskelen ble reaksjoner på injeksjonsstedet observert med større hyppighet i deltamuskelen. Flesteparten var milde og bedret seg ved påfølgende injeksjoner. Når man sammenligner studier hvor Abilify Maintena ble injisert i setemuskelen, var gjentatt forekomst av smerter på injeksjonsstedet hyppigere i deltamuskelen.

Leukopeni

Nøytropeni er rapportert i de kliniske studiene med Abilify Maintena, og begynner typisk rundt dag 16 etter første injeksjon, og varte 18 dager (median).

Ekstrapyramidale symptomer (EPS)

I studiene av stabile pasienter med schizofreni var Abilify Maintena assosiert med en høyere hyppighet av EPS-symptomer (18,4 %) enn oral aripiprazolbehandling (11,7 %). Akatisi var det hyppigst observerte symptomet (8,2 %), og oppstod vanligvis rundt dag 10 etter første injeksjon, og varte 56 dager (median). Personer som opplevde akatisi ble ofte behandlet med antikolinerge legemidler, primært benzatropinmesilat og triheksyfenidyl. Substanser som propranolol og benzodiazepiner (klonazepam og diazepam) administrert for å kontrollere akatisi ble mindre hyppig brukt. Parkinsonismehendelser ble sett hos henholdsvis 6,9 % i Abilify Maintena, 4,15 % i aripiprazol 10-30 mg tabletter og 3,0 % for placebo.

Dystoni

Klasseeffekter: Symptomer på dystoni, forlengede unormale kontraksjoner av muskelgrupper, kan opptre hos sensitive pasienter i løpet av de første dagene av behandlingen. Symptomer på dystoni omfatter krampe i nakkemusklene, som iblant utvikler seg til tetthet i halsen, svelgeproblemer, pusteproblemer og/eller fremskyting av tungen. Selv om disse symptomene kan opptre ved lave doser, opptrer de oftere og med større alvorlighetsgrad ved høypotente og høyere doser av førstegenerasjons antipsykotiske legemidler. En økt risiko for akutt dystoni er observert hos menn og i yngre aldersgrupper.

Vekt

I løpet av den dobbeltblinde, aktivkontrollerte fasen av 38-ukers langtidsstudien var forekomsten av

vektøkning på 7 % fra baseline til siste besøk 9,5 % for Abilify Maintena og 11,7 % for aripiprazoltabletter, 10-30 mg. Forekomsten av vekttap på ≥ 7 % fra baseline til siste besøk var 10,2 % for Abilify Maintena og 4,5 % for aripiprazoltabletter, 10-30 mg. I løpet av den dobbeltblinde,

placebokontrollerte fasen av 52-ukers langtidsstudien var forekomsten av vektøkning på 7 % fra baseline til siste besøk 6,4 % for Abilify Maintena og 5,2 % for placebo. Forekomsten av vekttap på ≥ 7 % fra baseline til siste besøk var 6,4 % for Abilify Maintena og 6,7 % for placebogruppen. Under den dobbeltblinde behandlingen var gjennomsnittlig endring i kroppsvekt fra baseline til siste besøk

−0,2 kg for Abilify Maintena og −0,4 kg for placebo (p = 0,812).

Prolaktin

Både økning og reduksjon i serumprolaktin sammenlignet med baseline ble observert med aripiprazol (pkt. 5.1) i kliniske studier for de godkjente indikasjonene og bruk etter markedsføring.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Ingen tilfeller av overdosering assosiert med bivirkninger ble rapportert i de kliniske studiene med Abilify Maintena. Forsiktighet må utvises slik at utilsiktet injeksjon i et blodkar av dette legemidlet unngås. Etter bekreftet eller mistenkt utilsiktet overdose/utilsiktet intravenøs administrasjon er nøye medisinsk observasjon av pasienten nødvendig. Dersom potensielt alvorlige medisinske symptomer utvikles, er monitorering, som bør inkludere kontinuerlig EKG-overvåkning, nødvendig. Medisinsk overvåking og monitorering skal fortsette inntil pasienten er restituert.

En simulering av «dose dumping» (plutselig, økt frigivelse av virkestoffet fra injeksjonstedet) viste at den gjennomsnittlige aripiprazolkonsentrasjonen når en toppverdi på 4500 ng/ml, eller cirka 9 ganger det øvre terapeutiske området. I tilfelle «dose dumping», forventes aripiprazolkonsentrasjonen å redusere raskt til den øvre grensen av det terapeutiske vinduet etter ca. 3 dager. På den 7. dagen reduseres den gjennomsnittlige aripiprazolkonsentrasjonen tilsvarende konsentrasjoner etter en i.m.- depotdose uten «dose dumping». Selv om overdose er mindre sannsynlig med parenterale enn med orale legemidler, beskrives referanseinformasjon for overdose av oral aripiprazol nedenfor.

Tegn og symptomer

I kliniske studier og erfaring etter markedsføring ble utilsiktet eller bevisst akutt overdose av aripiprazol alene identifisert hos voksne pasienter med rapporterte estimerte doser opp til 1260 mg (41 ganger den høyeste anbefalte daglige aripiprazoldosen) uten dødsfall. Potensielt medisinsk viktige tegn og symptomer som er sett, var blant annet letargi, økt blodtrykk, somnolens, takykardi, kvalme, oppkast og diaré. I tillegg er det rapportert utilsiktet overdosering med aripiprazol alene hos barn (opptil 195 mg) uten dødsfall. Potensielt alvorlige tegn og symptomer som ble rapportert, er blant annet somnolens, forbigående bevisstløshet og ekstrapyramidale symptomer.

Overdosebehandling

Overdosebehandling bør fokusere på støttende behandling, opprettholdelse av frie luftveier, oksygentilførsel og ventilering samt behandling av symptomer. Muligheten for at flere legemidler er involvert, bør vurderes. Kardiovaskulær overvåking bør derfor startes omgående og bør inkludere kontinuerlig EKG-overvåkning for å oppdage mulig arytmi. Etter bekreftet eller mistenkt overdose av aripiprazol bør nøye medisinsk overvåkning og monitorering fortsette inntil pasienten er restituert.

Hemodialyse

Til tross for manglende informasjon om effekten av hemodialyse ved behandling av aripiprazoloverdose, er det på grunn av aripiprazols høye plasmaproteinbinding lite sannsynlig at hemodialyse er virksomt i overdosebehandling.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Psykoleptika, andre antipsykotika, ATC-kode: N05AX12

Virkningsmekanisme

Det er antydet at aripiprazols effekt ved schizofreni er mediert via en kombinasjon av partiell agonisme for dopamin D2- og serotonin 5HT1a-reseptorer og antagonisme for serotonin 5HT2a- reseptorer. Aripiprazol viste i dyremodeller antagonistiske egenskaper av dopaminerg hyperaktivitet og agonistiske egenskaper av dopaminerg hypoaktivitet. Aripiprazol viser in vitro høy bindingsaffinitet til dopamin D2- og D3-, serotonin 5HT1a- og 5HT2a-reseptorer og moderat affinitet til dopamin D4-, serotonin 5HT2c- og 5HT7-, α1-adrenerge- og histamin H1-reseptorer. Aripiprazol viser også moderat bindingsaffinitet til serotoninreopptakssetet, men ingen nevneverdig affinitet til kolinerge muskarinreseptorer. Interaksjoner med andre reseptorer enn undertyper av dopamin- og serotoninreseptorer kan forklare noen av aripiprazols øvrige kliniske effekter.

Aripiprazoloraldoser mellom 0,5 og 30 mg administrert én gang per dag til friske frivillige i 2 uker førte til en doseavhengig reduksjon i bindingen av 11C-rakloprid, en D2-/D3-reseptorligand, til kaudat og putamen detektert ved positron-emisjonstomografi.

Klinisk effekt og sikkerhet

Vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne

Effektn av Abilify Maintena i vedlikeholdsbehandlingen av pasienter med schizofreni ble vist i to randomiserte dobbeltblinde langtidsstudier.

Den pivotale studien var en 38-ukers, randomisert, dobbeltblind, aktivkontrollert studie designet til å vise effekt, sikkerhet og tolererabilitet av legemidlet administrert som månedlige injeksjoner sammenlignet med aripiprazoltabletter på 10-30 mg én gang daglig som vedlikeholdsbehandling hos voksne pasienter med schizofreni. Denne studien bestod av en screeningfase og 3 behandlingsfaser: konverterings-, oral stabiliseringsfase og en dobbeltblind, aktivkontrollert fase.

662 pasienter var inkluderbare i den 38-ukers dobbeltblinde, aktivkontrollerte fasen og ble randomisert i et 2:2:1-forhold til en dobbeltblind behandling i en av de 3 behandlingsgruppene: 1) Abilify Maintena 2) stabiliseringsdose av oral aripiprazol 10-30 mg eller 3) injiserbar langtidsvirkende aripiprazol 50 mg/25 mg. Den langtidsvirkende, injiserbare dosen med aripiprazol 50 mg/25 mg ble inkludert som en lavdosegruppe med aripiprazol for å teste non-inferiority design.

Resultatene av analysen av primært endepunkt, den estimerte andelen av pasientene som erfarte mulig tilbakefall i slutten av uke 26 i den dobbeltblinde, aktivkontrollerte fasen, viste at Abilify Maintena 400 mg/300 mg er non-inferior i forhold til aripiprazol orale tabletter, 10-30 mg. Det estimerte tilbakefallsraten ved slutten av uke 26 var 7,12 % for Abilify Maintena, og 7,76 % for aripiprazol orale tabletter på 10-30 mg, en differanse på −0,64 %.

Konfidensintervall på 95 % (−5,26, 3,99) for differansen i den estimerte delen av pasientene som opplevde mulig tilbakefall ved slutten av uke 26, ekskluderte den forhåndsdefinerte marginen for non- inferiority på 11,5 %. Abilify Maintena er derfor non-inferior i forhold til aripiprazol orale tabletter, 10-30 mg.

Den estimerte andelen av pasienter som erfarte mulig tilbakefall ved slutten av uke 26 for Abilify Maintena var 7,12 %. Dette var statistisk signifikant lavere enn i gruppen med injiserbar langtidsvirkende aripiprazol 50 mg/25 mg (21,80 %; p = 0,0006). Dermed viste Abilify Maintena seg å være overlegen i forhold til injiserbar langtidsvirkende aripiprazol 50 mg/25 mg, og validiteten til studiedesignen ble bekreftet.

Kaplan-Meier-kurvene for tiden fra randomisering til mulig tilbakefall i løpet av den 38-ukers dobbeltblinde aktivt kontrolerte fasen for Abilify Maintena, oral aripiprazol 10-30 mg og injiserbar langtidsvirkende aripiprazol 50 mg/25 mg vises i figur 1.

Figur 1 Kaplan-Meier-Product Limit Plot for tid til forverring av psykotiske symptomer/mulig tilbakefall

ARIP IMD400/300 mg

ARIP 10-30 mg

ARIP IMD50/25 mg

tilbakefall

1,0

 

 

 

for

0,8

 

 

 

risikouten

0,6

 

 

 

pasienter

0,4

 

0,2

Logrank-test

 

ARIP IMD 400/300 mg mot ARIP 10-30 mg: p-verdi 0,9920

Andel

 

ARIP IMD 400/300 mg mot ARIP IMD 50/25 mg: p-verdi < 0,0001

 

 

0,0

Antall pasienter med risiko

IMD 400/300 mg

 

ARIP 10-30 mg

 

IMD 50/25 mg

 

Dager fra randomisering

MERK: ARIP IMD 400/300 mg = Abilify Maintena: ARIP- 10-30 mg = oral aripiprazol; ARIP IMD 50/25 mg = langtidsvirkende injiserbar

Non-inferiority til Abilify Maintena sammenlignet med oral aripiprazol 10-30 mg støttes av resultatene i analysen av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale Score).

Tabell 1 PANSS total score – endring fra baseline til uke 38-LOCF:

Randomisert effektprøve a, b

PANSS total score – endring fra baseline til uke 38-LOCF:

Randomisert effektprøve a, b

 

Abilify Maintena

Oral aripiprazol

Injiserbar langtidsvirkende

 

400 mg/300 mg

10-30 mg/dag

aripiprazol

 

50 mg/25 mg

 

(n = 263)

(n = 266)

(n = 131)

Gjennomsnittlig

57,9 (12,94)

56,6 (12,65)

56,1 (12,59)

baseline (SD)

 

 

 

Gjennomsnittlig

-1,8 (10,49)

0,7 (11,60)

3,2 (14,45)

endring (SD)

 

 

 

P-verdi

Ikke aktuelt

0,0272

0,0002

a:Negativ endring i score angir forbedring.

b:Bare pasienter som har både baseline og minst én post baseline ble inkludert. P-verdier ble avledet fra sammenligning for endring fra baseline innenfor analysen av kovariansmodellen med behandling som term og baseline som kovariat.

Den andre studien var en amerikansk 52-ukers, randomisert, tilbakefalls-, dobbeltblind studie av voksne pasienter med en aktuell schizofrenidiagnose. Denne studien bestod av en screeningsfase og 4 behandlingsfaser: konvertering, oral stabilisering, Abilify Maintena-stabilisering og dobbeltblind placebokontrollert fase. Pasienter som oppfylte kravet til oral stabilisering i den orale stabiliseringsfasen fikk, enkeltblind, Abilify Maintena, og startet en Abilify Maintena- stabiliseringsfase i minst 12 uker og maksimalt 36 uker. Pasienter inkluderbare for den dobbeltblinde,

placebokontrollerte fasen ble randomisert i et 2:1-forhold til dobbeltblind behandling med henholdsvis Abilify Maintena eller placebo.

Den endelige effektanalysen inkluderte 403 randomiserte pasienter og 80 tilfeller av forverring av psykotiske symptomer/mulige tilbakefall. I placebogruppen hadde 39,6 % av pasientene utviklet seg mot tilbakefall, mens i Abilify Maintena-gruppen forekom tilbakefall hos 10 % av pasientene. Pasienter i placebogruppen hadde dermed en 5,03 ganger høyere risiko for tilbakefall.

Prolaktin

I den dobbeltblinde, aktivkontrollerte fasen av 38-ukers studien var det, fra baseline til siste besøk, en gjennomsnittlig reduksjon av prolaktinnivåer i Abilify Maintena-gruppen (−0,33 ng/ml), mens det ble sett en gjennomsnittlig økning for aripiprazoltablett-gruppen, 10-30 mg (0,79 ng/ml; p < 0,01).

Forekomsten av Abilify Maintena-pasienter med prolaktinnivåer > 1 gang det øvre grenseområdet (ULN) var 5,4 % sammenlignet med 3,5 % hos pasientene behandlet med orale aripiprazoltabletter 10-30 mg ved alle målinger. Mannlige pasienter hadde en høyere forekomst enn kvinnelige pasienter i hver behandlingsgruppe.

I den dobbelt-blinde, placebokontrollerte fasen av 52-ukers studien var det, fra baseline til siste besøk, en gjennomsnittlig reduksjon av prolaktinnivåer i Abilify Maintena-gruppen (−0,38 ng/ml) mens det ble sett en gjennomsnittlig økning for placebo-gruppen (1,67 ng/ml). Forekomsten av Abilify Maintena-pasienter med prolaktinnivåer > 1 gang i det øvre grensenområdet (ULN) var 1,9 % sammenlignet med 7,1 % for placebopasienter.

Akutt behandling av schizofreni hos voksne

Effekten av Abilify Maintena hos voksne pasienter med akutt tilbakefall av schizofreni ble etablert i en korttids (12-ukers), randomisert, dobbelblind, placebokontrollert studie (n = 339).

Det primære endepunktet (endring i PANSS total score fra baseline til uke 10) viste at Abilify Maintena (n = 167) var overlegen i forhold til placebo (n = 172).

På samme måte som PANSS total score viste både PANSS positive og negative delskalascorer en forbedring (reduksjon) fra baseline over tid.

Tabell 2 PANSS total score – endring fra baseline til uke 10: Randomisert effektprøve

PANSS total score – endring fra baseline til uke 10:

Randomisert effektprøvea

 

Abilify Maintena

Placebo

 

400 mg/300 mg

 

Gjennomsnittlig baseline (SD)

102,4 (11,4)

103,4 (11,1)

 

n = 162

n = 167

LS gjennomsnittlig endring (SE)

-26,8 (1,6)

-11,7 (1,6)

 

n = 99

n = 81

P-verdi

< 0,0001

 

Behandlingsdifferanseb (95 % CI)

-15,1 (-19,4, -10,8)

 

aData ble analysert i en MMRM-tilnærming (Mixed Model Repeated Measures). Analysen inkluderte bare personer som var randomisert tilordnet behandlingen, gitt minst én injeksjon, hadde baseline og minst én vurdering av effekt post-baseline.

bDifferanse (Abilify Maintena minus placebo) i minste kvadraters gjennomsnittlig endring fra baseline.

Abilify Maintena viste også statistisk signifikant forbedring i symptomer representert av CGIS scoreendring fra baseline til uke 10.

Personlig og sosial fungering ble vurdert med PSP-skalaen (Personal and Social Performance). PSP er en validert klinisk rangert skala som måler personlig og sosial funksjon i fire domener: sosialt nyttige aktiviteter (f.eks. arbeid og studie), personlige og sosiale relasjoner, evne til å ta vare på seg selv og forstyrrende og aggressiv atferd. Det var en statistisk signifikant behandlingsdifferanse i favør av Abilify Maintena 400 mg/300 mg sammenlignet med placebo i uke 10 (+7,1, p < 0,0001, 95 % CI: 4,1, 10,1 ved bruk av en ANCOVA-modell (LOCF)).

Sikkerhetsprofilen var konsistent med den kjent for Abilify Maintena. Det var imidlertid forskjeller fra hva som er blitt observert med vedlikeholdsbruk i behandlingen av schizofreni. I en korttids (12- ukers), randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie av pasienter behandlet med Abilify Maintena 400 mg/300 mg var symptomene økning av vekt og akatisi som hadde minst dobbelt så høy forekomsten som ved placebo. Forekomsten av vektøkning på ≥ 7 % fra baseline til siste visitt

(uke 12) var 21,5 % for Abilify Maintena sammenlignet med placebogruppen 8,5 %. Akatisi var EPS- symptomet som oftest ble observert (Abilify Maintena 11,4 % og placebogruppe 3,5 %).

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Abilify Maintena i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved schizofreni (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Absorpsjon av aripiprazol i systemisk sirkulasjon er sakte og langvarig etter Abilify Maintena- administrering på grunn av aripipriazolpartiklenes lave oppløsningsevne. Gjennomsnittlig halveringstid for absorpsjon av Abilify Maintena er 28 dager. Absorpsjon av aripiprazol fra i.m.- depotformuleringen var komplett relativt til i.m.-standardformuleringen (umiddelbar frigjøring). Dosejusterte Cmax verdier for depotformuleringen var omtrent 5 % av Cmax fra i.m.- standardformuleringen. Etter en enkel doseadministrasjon av Abilify Maintena i delta- og setemuskelen var graden av absorpsjon (AUC) omtrent lik for begge injeksjonsstedene, men absorpsjonsraten (Cmax) var høyere etter administrasjon i deltamuskelen. Etter flere intramuskulære doseringer øker plasmakonsentrasjonene av aripiprazol gradvis til maksimal plasmakonsentrasjon ved en median tmax på 7 dager for setemuskelen og 4 dager for deltamuskelen. Konsentrasjoner ved steady state for typiske individer ble oppnådd ved den fjerde dosen for begge injeksjonsstedene. Mindre enn doseproporsjonale økninger i aripiprazol og dehydroaripiprazolkonsentrasjoner og AUC-parametre observeres etter månedlige Abilify Maintena-injeksjoner på 300 mg til 400 mg.

Distribusjon

Basert på resultatene fra studier med oral administrering av aripiprazol distribueres aripiprazol bredt i hele kroppen med et tilsynelatende distribusjonsvolum på 4,9 l/kg og indikerer omfattende ekstravaskulær distribusjon. Ved terapeutiske konsentrasjoner av aripiprazol og dehydroaripiprazol er mer enn 99 % bundet til serumproteiner, hovedsakelig til albumin.

Biotransformasjon

Aripiprazol har en omfattende metabolisering i lever, hovedsakelig via tre biotransformasjonsveier: dehydrogenering, hydroksylering og N-dealkylering. Basert på in vitro-forsøk er CYP3A4- og CYP2D6-enzymer ansvarlige for dehydrogeneringen og hydroksyleringen av aripiprazol, mens N- dealkyleringen er katalysert av CYP3A4. Aripiprazol er den dominerende molekylandelen av legemidlet i systemisk sirkulasjon. Etter flere doser av Abilify Maintena utgjør dehydroaripiprazol, den aktive metabolitten, omtrent 29,1-32,5 % av aripiprazol-AUC i plasma.

Eliminasjon

Etter administrering av flere doser på 400 mg eller 300 mg av Abilify Maintena er gjennomsnittlig halveringstid for eliminasjon av aripiprazol henholdsvis 46,5 og 29,9 dager, sannsynligvis på grunn av absorpsjonsgradsbegrenset kinetikk. Etter én oral dose med [14C]-merket aripiprazol, gjenfinnes ca. 27 % av den administrerte radioaktiviteten i urin og ca. 60 % i faeces. Mindre enn 1 % uforandret aripiprazol ble skilt ut i urin, mens ca. 18 % ble gjenfunnet uforandret i fæces.

Farmakokinetikk i spesielle pasientgrupper

Sakte CYP2D6-metaboliserere

Basert på den farmakokinetiske populasjonsanalysen av Abilify Maintena var total clearance av aripiprazol 3,71 l/t hos raske CYP2D6-metaboliserere og ca. 1,88 l/t (ca. 50 % lavere) hos sakte CYP2D6-metaboliserere (for doseanbefaling, se pkt. 4.2).

Eldre

Det er ingen forskjeller i farmakokinetikken til aripiprazol mellom friske eldre og yngre voksne individer etter oral administrering av aripiprazol. Det er heller ingen påviselig effekt av alder i en farmakokinetisk populasjonsanalyse av Abilify Maintena med schizofrene pasienter.

Kjønn

Det er ingen forskjeller mellom mannlige og kvinnelige friske frivillige med hensyn til farmakokinetikken til aripiprazol etter administrering av oral aripiprazol. Det er heller ingen klinisk relevant effekt mht. kjønn i en farmakokinetisk populasjonsanalyse av Abilify Maintena i de kliniske studiene på schizofrene pasienter.

Røyking

Farmakokinetiske populasjonsevalueringer av oral aripiprazol har ikke vist klinisk relevante effekter av røyking med hensyn til farmakokinetikken til aripiprazol.

Rase

Farmakokinetiske populasjonsevalueringer viste ikke tegn til raserelaterte forskjeller med hensyn til farmakokinetikken til aripiprazol.

Nedsatt nyrefunksjon

De farmakokinetiske egenskapene til aripiprazol og dehydroaripiprazol viste seg å være lik hos pasienter med alvorlig nyresykdom sammenlignet med unge friske frivillige i en en-doseundersøkelse med oral administrering av aripiprazol.

Nedsatt leverfunksjon

I en enkeltdoseundersøkelse med oral administrering av aripiprazol til individer med varierende grad av levercirrhose (Child-Pugh klasse A, B, og C) viste ingen signifikant effekt av leversvikt på farmakokinetikken til aripiprazol og dehydroaripiprazol, men studien inkluderte bare 3 pasienter med levercirrhose klasse C, noe som ikke er tilstrekkelig til å trekke konklusjoner om deres metabolske kapasitet.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Den toksikologiske profilen for aripiprazol administrert til forsøksdyr ved intramuskulær injeksjon er generelt lik den som ses etter oral administrering ved sammenlignbare plasmanivåer. Med intramuskulær injeksjon ble det sett reaksjon på injeksjonsstedet, bl.a. granulomatøs inflammasjon, foci (sedimentert legemiddel), cellulære infiltrater, ødemer (hevelse) og, hos aper, fibrose. Disse effektene løste seg gradvis ved seponering.

Prekliniske data for aripiprazol gitt oralt indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogenitet eller reproduksjons- og utviklingstoksisitet.

Oral aripiprazol

Toksikologisk signifikante effekter for oral aripiprazol ble kun observert ved doser eller eksponeringer som var langt over maksimal human dose eller eksponering, noe som indikerte at disse effektene hadde begrenset eller ingen relevans ved klinisk bruk. Disse inkluderte doseavhengig binyrebarktoksisitet i rotte etter 104 uker med doser på 3 til 10 ganger anbefalt maksimal human dose ved gjennomsnittlig likevekt i AUC og økt antall binyrebark karsinomer og kombinerte binyrebark adenomer/karsinomer i hunnrotte med doser ca. 10 ganger anbefalt human dose ved gjennomsnittlig likevekt i AUC. Høyeste ikke-tumorfremkallende eksponering hos hunrotter var 7 ganger human eksponering ved anbefalt dose.

I tillegg ble det observert gallestein på grunn av utfelling av sulfatkonjugater av hydroksymetabolitter av aripiprazol i gallen hos aper etter gjentatt peroral dosering med doser på 25 til 125 mg/kg/dag eller 16 til 81 ganger anbefalt maksimal human dose basert på mg/m2.

Konsentrasjonene av sulfatkonjugatene av hydroksyaripiprazol i human galle ved høyeste foreslåtte dose, 30 mg daglig, var imidlertid ikke høyere enn 6 % av konsentrasjonene funnet i gallen i aper i 39- ukers studie, og de var godt under (6 %) grensene for in vitro løselighet.

I studier med gjentatt dosering hos juvenile rotter og hunder var toksisitetsprofilen til aripiprazol sammenlignbar med den observert hos voksne dyr og det var ikke tegn til nevrotoksisitet eller utviklingstoksisitet.

På grunnlag av resultatene fra omfattende standard testing av gentoksisitet er aripiprazol ansett som ikke-gentoksisk. Aripiprazol svekket ikke fertiliteten i reproduksjonstoksiske studier.

Utviklingstoksiske effekter, inkludert doseavhengig forsinket føtal bendannelse og mulige teratogene effekter, var observert i rotter ved doser som resulterte i subterapeutisk eksponering (basert på AUC) og i kaniner ved doser som resulterte i eksponering 3 og 11 ganger maksimal anbefalt klinisk dose ved gjennomsnittlig steady state i AUC. Maternell toksisitet forekom ved doser lik de som utløste utviklingstoksiske effekter.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Karmellosenatrium

Mannitol

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Natriumhydroksid

Væske

Vann til injeksjonsvæske

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

3 år

Etter rekonstituering

Abilify Maintena 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon Abilify Maintena 400 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Kjemisk og fysisk stabilitet i bruk er vist i 4 timer ved 25 °C. Fra et mikrobiologisk ståsted, med mindre metoden for å åpne / rekonstituere utelukker risiko for mikrobiell kontaminering, skal produktet brukes umiddelbart.

Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og -betingelsene foør bruk ansvaret til brukeren. Rist hetteglasset godt i minst 60 sekunder til oppløsningen blir suspendert igjen før den injiseres. Du må ikke oppbevare den rekonstituerte oppløsningen i sprøyten.

Abilify Maintena 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Abilify Maintena 400 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Hvis injeksjonen ikke utføres umiddelbart etter rekonstituering, kan sprøyten oppbevares under 25 °C i opptil 2 timer. Rist sprøyten godt i minst 20 sekunder for å resuspendere før injeksjon hvis sprøyten har vært oppbevart i mer enn 15 minutter.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Skal ikke fryses.

Abilify Maintena 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Abilify Maintena 400 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i den ytre esken for å beskytte den mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5Emballasje (type og innhold)

Hetteglass

Hetteglass type I med en laminert gummipropp og forseglet med en "flip-off" aluminiumsforsegling.

Væske

2 ml-hetteglass type I med en laminert gummipropp og forseglet med en "flip-off" aluminiumsforsegling.

Enkeltpakke

Hver enkeltpakke inneholder ett hetteglass med pulver, 2 ml-hetteglass med væske, én 3 ml-luer locksprøyte med formontert 38 mm 21-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle med beskyttelsesanordning for kanyle, én 3 ml-luer locksprøyte til engangsbruk, én hetteglassadapter og tre hyperdermiske sikkerhetskanyler: én 25 mm 23-gauge, én 38 mm 22-gauge og én 50 mm 21-gauge.

Multipakke

Multipakke med 3 enkeltpakker.

Ferdigfylt sprøyte

Ferdigfylt sprøyte i glass type I som inneholder pulver i det fremre kammeret og væske i det bakre kammeret.

Enkeltpakke

Hver enkeltpakke inneholder en ferdigfylt sprøyte og tre hypodermiske sikkerhetskanyler: én 25 mm 23-gauge, én 38 mm 22-gauge og én 50 mm 21-gauge.

Multipakke

Multipakke med 3 enkeltpakker.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Komplette bruksanvisninge for bruk og håndtering av Abilify Maintena finner du i pakningsvedlegget (informasjon beregnet på helsepersonell).

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Storbritannia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

Abilify Maintena 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon EU/1/13/882/001

EU/1/13/882/003

Abilify Maintena 400 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon EU/1/13/882/002

EU/1/13/882/004

Abilify Maintena 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte EU/1/13/882/005

EU/1/13/882/007

Abilify Maintena 400 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte EU/1/13/882/006

EU/1/13/882/008

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 15. november 2013

10.OPPDATERINGSDATO

{MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter