Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abraxane (paclitaxel) – Pakningsvedlegg - L01CD01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAbraxane
ATC-kodeL01CD01
Stoffpaclitaxel
ProdusentCelgene Europe Ltd  

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Abraxane 5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, suspensjon paklitaksel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Abraxane er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Abraxane

3.Hvordan du bruker Abraxane

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Abraxane

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Abraxane er og hva det brukes mot

Hva Abraxane er

Abraxane inneholder virkestoffet paklitaksel, som er festet til det humane proteinet albumin, i form av små partikler som kalles nanopartikler. Paklitaksel tilhører en gruppe legemidler kalt ”taksaner” som brukes ved kreft.

paklitaksel er den delen av legemidlet som påvirker kreften. Det hindrer at kreftceller deler seg – noe som innebærer at de dør.

albumin er den delen av legemidlet som bidrar til at paklitaksel løses opp i blodet og kommer gjennom blodåreveggene og inn i svulsten. Dette gjør at det ikke er behov for andre tilsetningsstoffer som kan gi bivirkninger som kan være livstruende. Slike bivirkninger forekommer langt sjeldnere med Abraxane.

Hva Abraxane brukes mot

Abraxane brukes til behandling av følgende krefttyper:

Brystkreft

Brystkreft som har spredd seg til andre deler av kroppen (dette kalles “metastaserende” brystkreft).

Abraxane brukes ved metastaserende brystkreft når minst én annen behandling har vært forsøkt, men ikke har virket og du ikke tåler behandlinger som inneholder en gruppe legemidler kalt ”antracykliner”.

Personer med metastaserende brystkreft som fikk Abraxane etter at en annen behandling hadde sviktet, fikk oftere redusert svulststørrelse, og levde lengre enn personer som brukte en alternativ behandling.

Kreft i bukspyttkjertelen

Abraxane brukes sammen med et legemiddel som kalles gemcitabin dersom du har metastaserende kreft i bukspyttkjertelen. Personer med metastaserende kreft i bukspyttkjertelen (kreft i bukspyttkjertelen som har spredd seg til andre deler av kroppen) som fikk Abraxane sammen med gemcitabin i en legemiddelutprøving, levde lengre enn personer som bare hadde fått gemcitabin.

Lungekreft

Abraxane brukes også sammen med et legemiddel som kalles karboplatin dersom du har den vanligste typen av lungekreft, som kalles “ikke-småcellet lungekreft”.

Abraxane brukes ved ikke-småcellet lungekreft når kirurgi eller strålebehandling ikke er egnet til å behandle sykdommen.

2. Hva du må vite før du bruker Abraxane

Bruk ikke Abraxane

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor paklitaksel eller noen av de andre innholdsstoffene i Abraxane (listet opp i avsnitt 6.)

dersom du ammer

dersom du har lavt antall hvite blodceller (utgangsverdi av nøytrofiler <1500 celler/mm3 - legen vil gi deg nærmere informasjon om dette)

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Abraxane

dersom du har dårlig nyrefunksjon,

dersom du har alvorlige leverproblemer,

dersom du har hjerteproblemer.

Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom du opplever noen av disse tilstandene mens du behandles med Abraxane. Legen vil kunne ønske å avbryte behandlingen eller redusere dosen:

dersom du får unormale blåmerker, blødninger eller infeksjonstegn som sår hals eller feber,

dersom du opplever nummenhet, stikkende, prikkende følelser, ømhet ved berøring eller muskelsvakhet,

dersom du har pusteproblemer, som kortpustethet eller tørrhoste.

Barn og ungdom

Dette legemidlet er ikke undersøkt hos barn og ungdom, da brystkreft, kreft i bukspyttkjertelen og lungekreft ikke forekommer i disse aldersgruppene.

Andre legemidler og Abraxane

Rådfør deg med lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, inkludert naturlegemidler. Dette fordi Abraxane kan påvirke visse andre legemidlers virkemåte. Visse andre legemidler kan også påvirke Abraxanes virkemåte.

Vis forsiktighet og rådfør deg med legen dersom du tar Abraxane samtidig med noe av følgende:

legemidler til behandling av infeksjoner (dvs. antibiotika som erytromycin, rifampicin, osv., rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker på om legemidlet du tar er et antibiotikum), inkludert legemidler til behandling av soppinfeksjoner (f.eks. ketokonazol)

legemidler som brukes til å stabilisere humøret ditt og av og til omtales som antidepressiva (f.eks. fluoksetin)

legemidler til behandling av krampeanfall (epilepsi) (f.eks. karbamazepin, fenytoin)

legemidler som brukes til å senke nivået av fettstoffer i blodet (f.eks. gemfibrozil)

legemidler som brukes mot halsbrann eller magesår (f.eks. cimetidin)

legemidler til behandling av HIV og AIDS (f.eks. ritonavir, sakinavir, indinavir, nelfinavir, efavirenz, nevirapin)

et legemiddel kalt ”klopidogrel” som brukes til å hindre blodpropp.

Graviditet og amming og fertilitet

Paklitaksel kan forårsake alvorlige medfødte misdannelser og må derfor ikke brukes dersom du er gravid.

Kvinner i fertil alder må bruke et effektivt prevensjonsmiddel under og inntil 1 måned etter behandling med Abraxane.

Du skal ikke amme mens du bruker Abraxane da det ikke er kjent om virkestoffet paklitaksel overføres til morsmelk hos mennesker.

Mannlige pasienter frarådes å gjøre en kvinne gravid under og i opp til seks måneder etter behandling, og bør be om råd knyttet til oppbevaring av sperm før behandling på grunn av muligheten for varig sterilitet som resultat av behandling med Abraxane.

Rådfør deg med lege før du bruker dette legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Noen personer kan bli trette eller svimle etter å ha fått Abraxane. Dersom dette skjer må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.

Dersom du mottar andre legemidler som en del av behandlingen, må du spørre legen om råd angående bilkjøring og bruk av maskiner.

Abraxane inneholder natrium

Hver ml Abraxane inneholder omtrent 4,2 mg natrium. Må tas i betraktning dersom du er på en kontrollert natriumdiett.

3.Hvordan du bruker Abraxane

Abraxane blir gitt i en vene (blodåre) som intravenøst drypp av lege eller sykepleier. Dosen du mottar er basert på din kroppsoverflate og blodprøveresultater. Den vanlige dosen ved brystkreft er

260 mg/m2 av kroppsoverflaten gitt i løpet av 30 minutter. Den vanlige dosen ved kreft i bukspyttkjertelen er 125 mg/m2 av kroppsoverflaten gitt i løpet av 30 minutter. Den vanlige dosen ved ikke-småcellet lungekreft er 100 mg/m2 av kroppsoverflaten gitt i løpet av 30 minutter.

Hvor ofte vil du motta Abraxane?

Ved behandling av metastaserende brystkreft gis Abraxane vanligvis én gang hver tredje uke (på dag 1 av en 21-dagers syklus).

Ved behandling av langtkommen kreft i bukspyttkjertelen gis Abraxane på dag 1, 8 og 15 av hver 28- dagers syklus og gemcitabin gis umiddelbart etter Abraxane.

Ved behandling av ikke-småcellet lungekreft gis Abraxane én gang i uken (dvs. på dag 1, 8 og 15 av hver 21-dagers syklus), og karboplatin gis én gang hver tredje uke (dvs. kun på dag 1 av hver 21- dagers syklus) umiddelbart etter at dosen av Abraxane er gitt.

Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Svært vanlige bivirkninger kan ramme flere enn 1 av 10 personer:

Hårtap (de fleste tilfeller av hårtap oppstår mindre enn en måned etter oppstart av Abraxane. Dersom det oppstår, er hårtapet tydelig (over 50 %) hos de fleste pasienter)

Utslett

Unormal nedgang i antall av visse typer hvite blodceller (nøytrofiler, lymfocytter eller leukocytter)

Mangel på røde blodceller

Redusert antall blodplater

Effekt på perifere nerver (smerter, nummenhet, prikking eller tap av følelse)

Smerter i ett eller flere ledd

Muskelsmerter

Kvalme, diaré, forstoppelse, sårhet i munnen, tap av matlyst

Oppkast

Svakhet og tretthet, feber

Uttørrking, smaksforstyrrelser, vekttap

Lavt kaliumnivå i blodet

Depresjon, søvnproblemer

Hodepine

Frysninger

Pustevansker

Svimmelhet

Hevelse i slimhinner og bløtvev

Økte leverfunksjonsprøver

Smerter i armer og ben

Hoste

Magesmerter

Neseblod

Vanlige bivirkninger kan ramme inntil 1 av 10 personer:

Kløe, tørr hud, neglproblemer

Infeksjon, feber med reduksjon i antall av en type hvite blodceller (nøytrofiler), rødme, trøske i munnen, alvorlig infeksjon i blodet som kan skyldes redusert antall hvite blodceller

Redusert antall av alle blodceller

Bryst- eller halssmerter

Fordøyelsesbesvær, mageubehag

Tett nese

Smerter i rygg, smerter i benvev

Nedsatt muskelkoordinasjon eller problemer med å lese, økt eller redusert tåreproduksjon, tap av øyevipper

Endringer i puls eller hjerterytme, hjertesvikt

Redusert eller økt blodtrykk

Rødhet eller opphovning ved innstikksstedet for nålen

Angst

Lungeinfeksjon

Urinveisinfeksjon

Tarmblokkering, betennelse i tykktarmen, betennelse i galleveiene

Akutt nyresvikt

Økt bilirubin i blodet

Opphosting av blod

Munntørrhet, problemer med å svelge

Muskelsvakhet

Uklart syn

Mindre vanlige bivirkninger kan ramme inntil 1 av 100 personer:

Vektøkning, økt laktat(melkesyre)dehydrogenase i blodet, nedsatt nyrefunksjon, økt blodsukker, økt fosfor i blodet

Reduserte eller mangel på reflekser, ufrivillige bevegelser, smerter langs en nerve, besvimelse, svimmelhet ved oppreisning, skjelving, lammelse av ansiktsnerven

Irriterte øyne, smerter i øynene, røde øyne, kløende øyne, dobbelt syn, redusert syn eller ser lynglimt, tåkesyn som følge av hevelse i netthinnen (cystoid makulaødem)

Smerter i ørene, ringing i ørene

Hoste med oppstøt, kort pust ved gange eller ved å gå opp trapper, rennende nese eller tørr nese, reduserte pustelyder, vann i lungene, tap av stemme, blodpropp i lungene, tørrhet i svelget

Luft i magen, magekramper, smertefult eller sårt tannkjøtt, blødning fra endetarmen (rektum)

Smertefull urinering, hyppig urinering, blod i urinen, problemer med å holde på urinen

Smerter i neglene, ubehag i neglene, tap av negler, elveblest, smerter i huden, rød hud av sollys, misfarging av huden, økt svetting, svetting om natten, hvite områder på huden, sår, oppblåst ansikt

Redusert fosfor i blodet, opphopning av væske, redusert albumin i blodet, økt tørste, redusert kalsium i blodet, redusert blodsukker, redusert natrium i blodet

Smerter og opphovning i nese, hudinfeksjoner, infeksjon som skyldes kateterutstyret

Blåmerker

Smerter ved tumor, tumor forsvinner

Redusert blodtrykk ved oppreisning, kalde hender og føtter

Problemer med å gå, opphovning

Allergisk reaksjon

Nedsatt leverfunksjon, økt størrelse på leveren

Smerter i brystet

Urolighet

Små blødninger i huden som følge av blodpropp

En tilstand som omfatter nedbrytning av røde blodceller og akutt nyresvikt

Sjeldne bivirkninger kan ramme inntil 1 av 1000 personer:

Hudreaksjon av et annet legemiddel eller lungebetennelse som følge av stråling

Blodlevringer

Svært lav puls, hjerteattakk

Lekkasje av legemiddel utenfor venen

En forstyrrelse i det elektriske ledningssystemet i hjertet (atrioventrikulært blokk)

Svært sjeldne bivirkninger kan ramme inntil 1 av 10 000 personer:

Kraftig betennelse/utslett i hud og slimhinner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Abraxane

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og hetteglasset etter Utløpsdato og EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Uåpnede hetteglass: Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Etter første rekonstituering bør suspensjonen brukes umiddelbart. Dersom den ikke brukes med en gang, kan den lagres i kjøleskap (2 °C - 8 °C) i inntil 8 timer i hetteglass når hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Den rekonstituerte suspensjonen i infusjonsløsningen kan lagres inntil 8 timer ved en temperatur under 25 ºC.

Legen eller apoteket er ansvarlig for å kaste ubrukt Abraxane på riktig måte.

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Abraxane

Virkestoffet er paklitaksel.

Hvert hetteglass inneholder 100 mg eller 250 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler.

Etter rekonstituering inneholder hver ml suspensjon 5 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler.

Andre innholdsstoffer er humant albumin (som inneholder natrium, natriumkaprylat og N-acetyl-DL- tryptofan).

Hvordan Abraxane ser ut og innholdet i pakningen

Abraxane er et hvitt til gult pulver til infusjonssvæske, supensjon. Abraxane er tilgjengelig i hetteglass som inneholder 100 mg eller 250 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler.

Hver pakning inneholder 1 hetteglass.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Celgene Europe Limited

1 Longwalk Road

Stockley Park

Uxbridge

UB11 1DB

Storbritannia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helsepersonell

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Instruksjoner for bruk, håndtering og destruksjon

Forholdsregler ved klargjøring og administrering

Paklitaksel er et cytotoksisk legemiddel mot kreft og, som med andre potensielt toksiske stoffer, må det utvises forsiktighet ved håndtering av Abraxane. Bruk beskyttende hansker, briller og verneklær. Dersom suspensjonen kommer i kontakt med huden, må huden vaskes øyeblikkelig og grundig med såpe og vann. Dersom den kommer i kontakt med slimhinner, må disse skylles grundig med vann.

Abraxane skal kun klargjøres og administreres av personell med egnet opplæring i håndtering av cytotoksiske stoffer. Gravid helsepersonell må ikke håndtere Abraxane.

Gitt faren for ekstravasasjon anbefales det å overvåke infusjonsstedet nøye for eventuell infiltrasjon under administrering av legemidlet. Ved begrensning av infusjonen av Abraxane til 30 minutter, som anvist, reduseres faren for infusjonsrelaterte reaksjoner.

Rekonstituering og administrering av legemidlet

Abraxane må administreres under overvåkning av kvalifisert onkolog ved avdeling spesialisert i administrering av cytotoksiske stoffer.

Abraxane leveres som et sterilt lyofilisert pulver for rekonstituering før bruk. Etter rekonstituering inneholder hver ml suspensjon 5 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler. Rekonstituert Abraxane suspensjon administreres intravenøst gjennom et infusjonssett med et

15 mikronfilter.

Rekonstituering av 100 mg:

Ved hjelp av en steril injeksjonssprøyte injiser sakte 20 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsoppløsing inn i et 100 mg hetteglass med Abraxane over en periode på minst 1 minutt.

Rekonstituering av 250 mg:

Ved hjelp av en steril injeksjonssprøyte injiser sakte 50 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsoppløsing inn i et 250 mg hetteglass med Abraxane over en periode på minst 1 minutt.

Oppløsningen må dirigeres mot den indre veggen i hetteglasset. Oppløsningen må ikke injiseres direkte i pulveret da dette vil resultere i skum.

Når tilsettingen er fullført, må hetteglasset stå i minst 5 minutter for å sikre korrekt fukting av massen. Virvle deretter hetteglasset forsiktig og/eller snu det opp ned i minst 2 minutter til fullstendig resuspensjon av pulveret. Utvikling av skum må unngås. Dersom skum eller klumper oppstår, la oppløsningen stå i minst 15 minutter til skummet blir borte.

Den rekonstituerte suspensjonen skal være melkeaktig og homogen uten synlig utfelling. Noe sedimentering av den rekonstituerte suspensjonen kan oppstå. Dersom utfelling eller sedimentering er synlig, skal hetteglasset snus forsiktig igjen for å sikre fullstendig resuspensjon før bruk.

Inspiser suspensjonen i hetteglasset for partikler. Ikke administrer den rekonstituerte suspensjonen dersom det observeres partikler i hetteglasset.

Det eksakte totale doseringsvolumet av 5 mg/ml suspensjon som passer for pasienten skal beregnes, og riktig mengde rekonstituert Abraxane skal injiseres i en tom, steril pose av PVC eller ikke-PVC type, til intravenøs bruk.

Bruk av medisinsk utstyr inneholdende silikonolje som smøremiddel (dvs. sprøyter og infusjonsposer) til rekonstituering og administrering av Abraxane kan medføre dannelse av proteinaktige tråder. Administrer Abraxane gjennom et infusjonssett med et 15 mikronfilter for å unngå å administrere disse trådene. Bruk av et 15 mikronfilter fjerner tråder og endrer ikke de fysiske eller kjemiske egenskapene til det rekonstituerte legemidlet.

Bruk av et filter med porestørrelse mindre enn 15 mikrometer kan medføre blokkering av filteret.

Bruk av spesielle DEHP-frie beholdere for oppløsning eller administrasjonssett er ikke nødvendig for klargjøring eller administrering av infusjoner av Abraxane.

Etter administrering anbefales det at infusjonsslangen skylles med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning for å sikre at hele dosen administreres.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Stabilitet

Uåpnede flasker med Abraxane er stabile inntil datoen angitt på pakningen når hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Hverken oppbevaring i fryser eller kjøleskap påvirker stabiliteten til legemidlet i nevneverdig grad. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.

Stabilitet for rekonstituert suspensjon i hetteglass

Etter første rekonstituering bør den rekonstituerte suspensjonen umiddelbart fylles på en infusjonspose. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 8 timer ved 2 °C – 8 °C i originalesken og beskyttet mot sterkt lys.

Stabilitet for rekonstituert suspensjon i infusjonsposen

Etter rekonstituering må den rekonstituerte suspensjonen i infusjonsposen benyttes umiddelbart. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er likevel vist for 8 timer under 25 °C.

VEDLEGG IV

VITENSKAPELIGE KONKLUSJONER OG GRUNNLAG FOR ENDRING I VILKÅRENE

FOR MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN(E)

Vitenskapelige konklusjoner

Basert på evalueringsrapporten fra PRAC vedrørende den/de periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten(e) (PSUR) for paklitaksel albumin har CHMP kommet frem til følgende vitenskapelige konklusjoner:

Legemiddelinteraksjon for CYP2C8:

Paklitaksel metaboliseres av CYP2C8 og CYP3A4. Hemming av disse enzymene kan føre til økt eksponering for paklitaksel og dermed økt paklitakseltoksisitet. Det var først nylig at de sterke, tidsavhengige CYP2C8-hemmende effektene av klopidogrel-metabolitten klopidogrel acyl-β-D- glukuronid hos mennesker ble påvist i den inneværende evalueringsperioden for den periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporten. Den første beskrivelsen av den kliniske relevansen av interaksjonen mellom paklitaksel og klopidogrel er utgitt av Bergmann et al. (Br J Clin Pharmacol. 2016), og i tillegg er denne interaksjonen også beskrevet i en artikkel av Shinoda et al., Biomed Tep 2016.

Derfor, tatt i betraktning dataene som ble presentert i den/de gjennomgåtte sikkerhetsoppdateringsrapporten(e), anså PRAC at det var nødvendig med endringer i produktinformasjonen.

CHMP støtter PRACs vitenskapelige konklusjoner.

Grunnlag for endring i vilkårene for markedsføringstillatelsen(e)

Basert på de vitenskapelige konklusjonene for paklitaksel albumin mener CHMP at nytte- /risikoforholdet for legemidler som inneholder paklitaksel albumin er uforandret, under forutsetning av de foreslåtte endringene i produktinformasjonen.

CHMP anbefaler å endre vilkårene for markedsføringstillatelsen(e).

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter