Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – Merking - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAccofil
ATC-kodeL03AA02
Stofffilgrastim
ProdusentAccord Healthcare Ltd

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytteremballasjen

1.LEGEMIDLETS NAVN

Accofil 30 ME/0,5 ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning filgrastim

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver sprøyte på 0,5 ml inneholder 30 millioner enheter (ME) filgrastim (0,6 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Eddiksyre, natriumhydroksid, sorbitol (E420), polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte (0,5 ml) + 1 spritserviett

“5 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 5 spritservietter” “3 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 3 spritservietter” “10 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 10 spritservietter”

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk.

Til subkutan eller intravenøs bruk.

Skal ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevar sprøyten i ytteresken for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/946/001 - 1 ferdigfylt sprøyte

EU/1/14/946/002 - 5 ferdigfylte sprøyter

EU/1/14/946/006 - 3 ferdigfylte sprøyter

EU/1/14/946/009 - 10 ferdigfylte sprøyter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Accofil 30 ME/0,5 ml

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Ytre eske – Ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse i blisterpakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Accofil 30 ME/0,5 ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning filgrastim

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver sprøyte på 0,5 ml inneholder 30 millioner enheter (ME) filgrastim (0,6 mg/ml).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Eddiksyre, natriumhydroksid, sorbitol (E420), polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte (0,5 ml) + 1 spritserviett

“3 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 3 spritservietter” “5 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 5 spritservietter” “10 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 10 spritservietter ” “7 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 7 spritservietter ”

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk.

Til subkutan eller intravenøs bruk.

Skal ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevar sprøyten i ytteresken for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/946/005 1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse

EU/1/14/946/008 5 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse

EU/1/14/946/007 3 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse

EU/1/14/946/0010 10 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse

EU/1/14/946/0017 7 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Accofil 30 ME/0,5 ml

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Accofil 30 ME/0,5 ml Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning filgrastim

s.c./i.v.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytteremballasjen

1. LEGEMIDLETS NAVN

Accofil 48 ME/0,5 ml injeksjons-/infusjonsvæske,oppløsning filgrastim

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver sprøyte på 0,5 ml inneholder 48 millioner enheter (ME) filgrastim (0,96 mg/ml).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Eddiksyre, natriumhydroksid, sorbitol (E420), polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte (0,5 ml) + 1 spritserviett

“5 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 5 spritservietter” “3 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 3 spritservietter” “10 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 10 spritservietter”

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk.

Til subkutan bruk eller intravenøs.

Skal ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevar sprøyten i ytter esken for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/946/003 – 1 ferdigfylt sprøyte

EU/1/14/946/004 – 5 ferdigfylte sprøyter

EU/1/14/946/012 – 3 ferdigfylte sprøyter

EU/1/14/946/015 – 10 ferdigfylte sprøyter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Accofil 48 ME/0,5 ml

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Ytre eske – Ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse i blisterpakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Accofil 48 ME/0,5 ml injeksjons-/infusjonsvæske,oppløsning filgrastim

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver sprøyte på 0,5 ml inneholder 48 millioner enheter (ME) filgrastim (0,96 mg/ml).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Eddiksyre, natriumhydroksid, sorbitol (E420), polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 ferdigfylt sprøyte (0,5 ml) + 1 spritserviett

“3 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 3 spritservietter” “5 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 5 spritservietter” “10 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 10 spritservietter” “7 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) + 7 spritservietter”

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk.

Til subkutan eller intravenøs bruk.

Skal ikke ristes.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevar sprøyten i ytteresken for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/946/011 – 1 ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse

EU/1/14/946/014 – 5 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse

EU/1/14/946/013 – 3 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse

EU/1/14/946/016 – 10 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse

EU/1/14/946/018 – 7 ferdigfylte sprøyter med nålebeskyttelse

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Accofil 48 ME/0,5 ml

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Accofil 48 ME/0,5 ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning filgrastim

s.c./i.v.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter