Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actos (pioglitazone hydrochloride) – Merking - A10BG03

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnActos
ATC-kodeA10BG03
Stoffpioglitazone hydrochloride
ProdusentTakeda Pharma A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

Actos 15 mg tabletter

Pioglitazon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 15 mg pioglitazon (som hydroklorid).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

112 tabletter

196 tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10,

DK-2630 Taastrup

Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/150/007 14 tabletter

EU/1/00/150/001 28 tabletter

EU/1/00/150/016 30 tabletter

EU/1/00/150/002 50 tabletter

EU/1/00/150/009 56 tabletter

EU/1/00/150/017 84 tabletter

EU/1/00/150/018 90 tabletter

EU/1/00/150/003 98 tabletter

EU/1/00/150/025 112 tabletter

EU/1/00/150/026 196 tabletter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Actos 15 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

Actos 30 mg tabletter

Pioglitazon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 30 mg pioglitazon (som hydroklorid).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

112 tabletter

196 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10,

DK-2630 Taastryp

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/150/008 14 tabletter

EU/1/00/150/004 28 tabletter

EU/1/00/150/019 30 tabletter

EU/1/00/150/005 50 tabletter

EU/1/00/150/010 56 tabletter

EU/1/00/150/020 84 tabletter

EU/1/00/150/021 90 tabletter

EU/1/00/150/006 98 tabletter

EU/1/00/150/027 112 tabletter

EU/1/00/150/028 196 tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Actos 30 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

Actos 45 mg tabletter

Pioglitazon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 45 mg pioglitazon (som hydroklorid).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

112 tabletter

196 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10,

DK-2630 Taastrup

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/150/011 14 tabletter

EU/1/00/150/012 28 tabletter

EU/1/00/150/022 30 tabletter

EU/1/00/150/013 50 tabletter

EU/1/00/150/014 56 tabletter

EU/1/00/150/023 84 tabletter

EU/1/00/150/024 90 tabletter

EU/1/00/150/015 98 tabletter

EU/1/00/150/029 112 tabletter

EU/1/00/150/030 196 tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Actos 45 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Actos 15 mg tabletter

Pioglitazon

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda (logo)

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET (FORKORTELSER FOR UKEDAGER FOR KALENDERPAKKER)

Ma.

Ti.

On.

To.

Fr.

Lø.

Sø.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Actos 30 mg tabletter

Pioglitazon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda (logo)

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET (FORKORTELSER FOR UKEDAGER FOR KALENDERPAKKER)

Ma.

Ti.

On.

To.

Fr.

Lø.

Sø.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Actos 45 mg tabletter

Pioglitazon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda (logo)

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET (FORKORTELSER FOR UKEDAGER FOR KALENDERPAKKER)

Ma.

Ti.

On.

To.

Fr.

Lø.

Sø.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter