Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actrapid (human insulin) – Merking - A10AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnActrapid
ATC-kodeA10AB01
Stoffhuman insulin
ProdusentNovo Nordisk A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE (HETTEGLASS)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Actrapid 40 IE/ml Injeksjonsvæske, oppløsning insulin, human

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 hetteglass inneholder 10 ml tilsvarende 400 IE. 1 ml oppløsning inneholder 40 IE insulin human (tilsvarende 1,4 mg),

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

sinkklorid, glyserol, metakresol, natriumhydroksid/saltsyre for pH justering og vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass à 10 ml

5 hetteglass à 10 ml

Flerpakning: 5 pakninger med 1 x 10 ml hetteglass og hetteglassene skal ikke selges enkeltvis.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEIER

Subkutan eller intravenøs bruk

Les pakningsvedlegget før bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun klar og fargeløs oppløsning.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato/

Under bruk eller medbrakt som reserve: Brukes innen 4 uker

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses

Under bruk: Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen og sprøyten etter hver injeksjon

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/02/230/001

1 hetteglass à 10 ml

 

EU/1/02/230/002

5 hetteglass à 10 ml

 

EU/1/02/230/016

Flerpakning: 5 pakninger à 1 x 10 ml hetteglass og hetteglassene skal ikke selges

enkeltvis.

 

 

 

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Actrapid 40

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER ETIKETT (HETTEGLASS)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Actrapid 40 IE/ml Injeksjonsvæske, oppløsning insulin, human

s.c., i.v.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

Utl. dato/

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml

6.ANNET

Novo Nordisk A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE (HETTEGLASS)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Actrapid 100 IE/ml Injeksjonsvæske, oppløsning insulin, human

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 hetteglass inneholder 10 ml tilsvarende 1000 IE. 1 ml oppløsning inneholder 100 IE insulin human (tilsvarende 3,5 mg),

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

sinkklorid, glyserol, metakresol, natriumhydroksid/saltsyre for pH justering og vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass à 10 ml

5 hetteglass à 10 ml

Flerpakning: 5 pakninger à 1 x 10 ml hetteglass og hetteglassene skal ikke selges enkeltvis

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEIER

Subkutan eller intravenøs bruk

Les pakningsvedlegget før bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun klar og fargeløs oppløsning.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato/

Under bruk eller medbrakt som reserve: Brukes innen 6 uker

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses

Under bruk: Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen og sprøyten etter hver injeksjon

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/02/230/003

1 hetteglass à 10 ml

 

EU/1/02/230/004

5 hetteglass à 10 ml

 

EU/1/02/230/017

Flerpakning: 5 pakninger à 1 x 10 ml hetteglass og hetteglassene skal ikke selges

enkeltvis

 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Actrapid 100

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER ETIKETT (HETTEGLASS)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEIER

Actrapid 100 IE/ml Injeksjonsvæske, oppløsning insulin, human

s.c., i.v.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

Utl. dato/

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml

6. ANNET

Novo Nordisk A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ETIKETT PÅ DEN YTRE FOLIEN TIL FLERPAKNINGER (HETTEGLASS)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Actrapid 40 IE/ml Injeksjonsvæske, oppløsning insulin, human

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 hetteglass inneholder 10 ml tilsvarende 400 IE. 1 ml oppløsning inneholder 40 IE insulin human (tilsvarende 1,4 mg),

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

sinkklorid, glyserol, metakresol, natriumhydroksid/saltsyre for pH justering og vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 x 10 ml hetteglass. Flerpakning: 5 pakninger à 1 x 10 ml hetteglass og hetteglassene skal ikke selges enkeltvis

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEIER

Subkutan eller intravenøs bruk

Les pakningsvedlegget før bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun klar og fargeløs oppløsning.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato/

Under bruk eller medbrakt som reserve: Brukes innen 4 uker

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses

Under bruk: Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen og sprøyten etter hver injeksjon

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/02/230/016

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Actrapid 40

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN ETIKETT PÅ DEN YTRE FOLIEN TIL FLERPAKNINGER (HETTEGLASS)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Actrapid 100 IE/ml Injeksjonsvæske, oppløsning insulin, human

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 hetteglass inneholder 10 ml tilsvarende 1000 IE. 1 ml oppløsning inneholder 100 IE insulin human (tilsvarende 3,5 mg),

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

sinkklorid, glyserol, metakresol, natriumhydroksid/saltsyre for pH justering og vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 x 10 ml hetteglass. Flerpakning: 5 pakninger à 1 x 10 ml hetteglass og hetteglassene skal ikke selges enkeltvis

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEIER

Subkutan eller intravenøs bruk

Les pakningsvedlegget før bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun klar og fargeløs oppløsning.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato/

Under bruk eller medbrakt som reserve: Brukes innen 6 uker

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses

Under bruk: Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen og sprøyten etter hver injeksjon

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/02/230/017

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Actrapid 100

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE (SYLINDERAMPULLE. Penfill)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Actrapid Penfill 100 IE/ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle. insulin, human.

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 sylinderampulle inneholder 3 ml tilsvarende 300 IE. 1 ml oppløsning inneholder 100 IE insulin human (tilsvarende 3,5 mg),

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

sinkklorid, glyserol, metakresol, natriumhydroksid/saltsyre for pH justering og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 x 3 ml sylinderampulle

5 x 3 ml sylinderampuller

10 x 3 ml sylinderampuller

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun klar og fargeløs oppløsning.

Skal kun brukes av én person.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato/

Under bruk eller medbrakt som reserve: Brukes innen 6 uker.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Under bruk: Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevar sylinderampullen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen etter hver injeksjon.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/02/230/005 1 sylinderampulle à 3 ml

EU/1/02/230/006 5 sylinderampuller à 3 ml

EU/1/02/230/007 10 sylinderampuller à 3 ml

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Actrapid Penfill

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER ETIKETT (SYLINDERAMPULLE. Penfill)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Actrapid Penfill 100 IE/ml Injeksjonsvæske, oppløsning. insulin, human.

s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

Utl. dato/

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6. ANNET

Novo Nordisk A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE (FERDIGFYLT PENN. InnoLet)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Actrapid InnoLet 100 IEml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn insulin, human

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 ferdigfylt penn inneholder 3 ml tilsvarende 300 IE. 1 ml oppløsning inneholder 100 IE insulin human (tilsvarende 3,5 mg),

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

sinkklorid, glyserol, metakresol, natriumhydroksid/saltsyre for pH justering og vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 x 3 ml ferdigfylt penn

5 x 3 ml ferdigfylte penner

10 x 3 ml ferdigfylte penner

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk

Nåler medfølger ikke

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun klar og fargeløs oppløsning. Skal kun brukes av én person

Utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler med lengde opptil 8 mm

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato/

Under bruk eller medbrakt som reserve: Brukes innen 6 uker

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses

Under bruk: Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen etter hver injeksjon

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

EU/1/02/230/010 1 penn à 3 ml

EU/1/02/230/011 5 penner à 3 ml

EU/1/02/230/012 10 penner à 3 ml

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Actrapid InnoLet

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER PENN ETIKETT (FERDIGFYLT PENN. InnoLet)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Actrapid InnoLet 100 IE/ml Injeksjonsvæske, oppløsning insulin, human

s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

Utl. dato/

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6. ANNET

Novo Nordisk A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN YTRE EMBALLASJE (FERDIGFYLT PENN. FlexPen)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Actrapid FlexPen 100 IE/ml Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn insulin, human

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

1 ferdigfylt penn inneholder 3 ml tilsvarende 300 IE. 1 ml oppløsning inneholder 100 IE insulin human (tilsvarende 3,5 mg),

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

sinkklorid, glyserol, metakresol, natriumhydroksid/saltsyre for pH justering og vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 x 3 ml ferdigfylt penn

5 x 3 ml ferdigfylte penner

10 x 3 ml ferdigfylte penner

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk

Nåler medfølger ikke

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun klar og fargeløs oppløsning. Skal kun brukes av én person

Utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler med lengde opptil 8 mm

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato/

Under bruk eller medbrakt som reserve: Brukes innen 6 uker

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses

Under bruk: Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast nålen etter hver injeksjon

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE

 

EU/1/02/230/013

 

 

 

 

 

1 penn à 3 ml

 

EU/1/02/230/014

 

5 penner à 3 ml

 

 

EU/1/02/230/015

10 penner à 3 ml

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Actrapid FlexPen

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER PENN ETIKETT (FERDIGFYLT PENN. FlexPen)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Actrapid FlexPen 100 IE/ml Injeksjonsvæske, oppløsning insulin, human

s.c.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

Utl. dato/

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6. ANNET

Novo Nordisk A/S

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter