Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adasuve (loxapine) – Merking - N05AH01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAdasuve
ATC-kodeN05AH01
Stoffloxapine
ProdusentFerrer Internacional s.a.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

ADASUVE 4,5 mg inhalasjonspulver, dosedispensert loksapin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver enkeltdoseinhalator frigir 4,5 mg loksapin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver, dosedispensert

1 enkeltdoseinhalator

5 enkeltdoseinhalatorer

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til inhalasjonsbruk

Kun til engangsbruk

Dette produktet er pakket i en forseglet pose og skal oppbevares i posen til det er klart til bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalposen til det er klart til bruk, for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spania

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/823/001 (5 enkeltdoseinhalatorer)

EU/1/13/823/003 (1 enkeltdoseinhalator)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE POSE

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADASUVE 4,5 mg inhalasjonspulver loksapin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver enkeltdoseinhalator frigir 4,5 mg loksapin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver

Én enkeltdoseinhalator

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Bruksanvisning vedlagt

Les pakningsvedlegget før bruk.

Ikke åpne posen før produktet er klar til bruk.

Til inhalasjonsbruk

Bruksanvisning

Les følgende fem trinn før ADASUVE administreres til en pasient:

1. Åpne posen. Ikke åpne posen før du er klart til å ta produktet i bruk.

Riv opp folieposen og ta inhalatoren ut av emballasjen.

2. Trekk i fliken.

Trekk plastfliken bestemt ut fra baksiden av inhalatoren. Den grønne lampen tennes, som angir at inhalatoren er klar til bruk.

Skal brukes innen 15 minutter etter at fliken er fjernet (eller til den grønne lampen slukkes), for å hindre at inhalatoren deaktiveres automatisk.

Be pasienten om å:

3. Puste ut.

Hold inhalatoren unna munnen og pust helt ut for å tømme lungene.

4. Puste inn.

Pust inn gjennom munnstykket med et jevnt, dypt åndedrag.

VIKTIG: Kontroller at den grønne lampen slukkes etter at pasienten pustet inn.

5. Holde pusten.

Ta munnstykket ut av munnen og hold pusten et øyeblikk.

Merk: Hvis den grønne lampen fortsatt er tent når pasienten har pustet inn, må du be pasienten om å gjenta trinn 3 til 5.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Skal ikke brukes til pasienter med astma eller KOLS eller akutte respiratoriske symptomer.

En korttidsvirkendebetaagonist bronkodilatator bør være tilgjengelig for behandling av mulig bronkospasme.

Pasientene skal observeres den første timen etter hver dose for tegn og symptomer på bronkospasme.

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalposen til det er klart til bruk, for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spania

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/823/001 (5 enkeltdoseinhalatorer)

EU/1/13/823/003 (1 enkeltdoseinhalator)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER ENHETENS KAPSLING

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

ADASUVE 4,5 mg inhalasjonspulver loksapin

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

4,5 mg

6.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADASUVE 9,1 mg inhalasjonspulver, dosedispensert loksapin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver enkeltdoseinhalator frigir 9,1 mg loksapin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver, dosedispensert

1 enkeltdoseinhalator

5 enkeltdoseinhalatorer

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til inhalasjonsbruk

Kun til engangsbruk

Dette produktet er pakket i en forseglet pose og skal oppbevares i posen til det er klart til bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalposen til det er klart til bruk, for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spania

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/823/002 (5 enkeltdoseinhalatorer)

EU/1/13/823/004 (1 enkeltdoseinhalator)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

POSE

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADASUVE 9,1 mg inhalasjonspulver loksapin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver enkeltdoseinhalator frigir 9,1 mg loksapin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver

Én enkeltdoseinhalator

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Bruksanvisning vedlagt

Les pakningsvedlegget før bruk.

Ikke åpne posen før produktet er klart til bruk.

Til inhalasjonsbruk

Bruksanvisning

Les følgende fem trinn før ADASUVE administreres til en pasient:

1. Åpne posen. Ikke åpne posen før du er klar til å ta produktet i bruk.

Riv opp folieposen og ta inhalatoren ut av emballasjen.

2. Trekk i fliken. Trekk plastfliken bestemt ut fra baksiden av inhalatoren. Den grønne lampen tennes, som angir at inhalatoren er klar til bruk.

Skal brukes innen 15 minutter etter at fliken er fjernet (eller til den grønne lampen slukkes), for å hindre at inhalatoren deaktiveres automatisk.

Be pasienten om å:

3. Puste ut. Hold inhalatoren unna munnen og pust helt ut for å tømme lungene.

4. Puste inn. Pust inn gjennom munnstykket med et jevnt, dypt åndedrag.

VIKTIG: Kontroller at den grønne lampen slukkes etter at pasienten pustet inn.

5. Holde pusten. Ta munnstykket ut av munnen og hold pusten et øyeblikk.

Merk: Hvis den grønne lampen fortsatt er tent når pasienten har pustet inn, må du be pasienten om å gjenta trinn 3 til 5.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Skal ikke brukes til pasienter med astma eller KOLS eller akutte respiratoriske symptomer.

En korttidsvirkende betaagonist bronkodilatator bør være tilgjengelig for behandling av mulig bronkospasme.

Pasientene skal observeres den første timen etter hver dose for tegn og symptomer på bronkospasme.

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalposen til det er klart til bruk, for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spania

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/823/002 (5 enkeltdoseinhalatorer)

EU/1/13/823/004 (1 enkeltdoseinhalator)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ENHETENS KAPSLING

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

ADASUVE 9,1 mg inhalasjonspulver loksapin

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

9,1 mg

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter