Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Merking - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAdempas
ATC-kodeC02KX05
Stoffriociguat
ProdusentBayer AG

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Adempas 0,5 mg filmdrasjerte tabletter Adempas 1 mg filmdrasjerte tabletter Adempas 1,5 mg filmdrasjerte tabletter Adempas 2 mg filmdrasjerte tabletter Adempas 2,5 mg filmdrasjerte tabletter riociguatum

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg riociguat.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Les pakningsvedlegget før bruk.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

42 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

294 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

Bayer (logo)

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

Adempas 0,5 mg – eske med 42 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/001

Adempas 0,5 mg – eske med 84 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/002

Adempas 0,5 mg – eske med 90 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/003

Adempas 0,5 mg – eske med 294 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/016

Adempas 1 mg – eske med 42 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/004

Adempas 1 mg – eske med 84 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/005

Adempas 1 mg – eske med 90 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/006

Adempas 1 mg – eske med 294 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/017

Adempas 1,5 mg – eske med 42 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/007

Adempas 1,5 mg – eske med 84 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/008

Adempas 1,5 mg – eske med 90 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/009

Adempas 1,5 mg – eske med 294 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/018

Adempas 2 mg – eske med 42 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/010

Adempas 2 mg – eske med 84 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/011

Adempas 2 mg – eske med 90 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/012

Adempas 2 mg – eske med 294 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/019

Adempas 2,5 mg – eske med 42 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/013

Adempas 2,5 mg – eske med 84 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/014

Adempas 2,5 mg – eske med 90 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/015

Adempas 2,5 mg – eske med 294 filmdrasjerte tabletter - EU/1/13/907/020

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER - PAKNINGER MED 42, 84, 90, 294 TABLETTER, FILMDRASJERTE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Adempas 0,5 mg tabletter Adempas 1 mg tabletter Adempas 1,5 mg tabletter Adempas 2 mg tabletter Adempas 2,5 mg tabletter riociguatum

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bayer (Logo)

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

MA

TI

ON

TO

FR

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter