Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Merking - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAdenuric
ATC-kodeM04AA03
Stofffebuxostat
ProdusentMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

ADENURIC 80 mg tabletter, filmdrasjerte febuksostat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 80 mg febuksostat.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose (som monohydrat).

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

42 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Innehaver av markedsføringstillatelsen: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/08/447/001 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/002 84 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/005 14 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/006 42 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/007 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/008 98 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/013 14 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/014 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/015 42 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/016 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/017 84 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/018 98 filmdrasjerte tabletter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

ADENURIC 80 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

PVC/ACLAR/ALUMINIUM ELLER PVC/PE/PVDC/ALUMINIUM BLISTERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADENURIC 80 mg tabletter febuksostat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Menarini International O. L. S. A.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

Ma.

Ti.

On.

To.

Fr.

Lø.

Sø.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADENURIC 120 mg tabletter, filmdrasjerte febuksostat

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 120 mg febuksostat.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose (som monohydrat).

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

42 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Innehaver av markedsføringstillatelsen: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/08/447/003 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/004 84 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/009 14 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/010 42 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/011 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/012 98 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/019 14 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/020 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/021 42 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/022 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/023 84 filmdrasjerte tabletter

EU/1/08/447/024 98 filmdrasjerte tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

ADENURIC 120 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

PVC/ACLAR/ALUMINIUM ELLER PVC/PE/PVDC/ALUMINIUM BLISTERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADENURIC 120 mg tabletter febuksostat

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Menarini International O. L. S. A.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Ma.

Ti.

On.

To.

Fr.

Lø.

Sø.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter