Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Preparatomtale - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
ATC-kodeJ07BB02
Stoffsplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
ProdusentGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Adjupanrix, suspensjon og emulsjon til injeksjonsvæske, emulsjon.

Vaksine mot pandemisk influensa (H5N1) (inaktivert, splittvirus, med adjuvans)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Etter blanding inneholder 1 dose (0,5 ml):

Influensa splittvirus, inaktivert, inneholder antigen* tilsvarende:

A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-lignende stamme (NIBRG-14)

3,75 mikrogram **

*dyrket i egg

**hemagglutinin

Vaksinen er i samsvar med WHOs anbefaling og EUs bestemmelse for en pandemi.

Adjuvansen AS03 inneholder squalen (10,69 milligram), DL-α-tokoferol (11,86 milligram) og polysorbat 80 (4,86 milligram)

Hetteglassene med suspensjon og emulsjon blandes sammen til en flerdosebeholder. Se pkt 6.5 for antall doser per hetteglass.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Vaksinen inneholder 5 mikrogram tiomersal (se pkt. 4.4).

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Suspensjon og emulsjon til injeksjonsvæske, emulsjon.

Suspensjonen er en fargeløs, svak opaliserende væske.

Emulsjonen er en hvitaktig til gul homogen melkeaktig væske.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Profylakse mot influensa ved en offisielt erklært pandemisituasjon.

Adjupanrix skal brukes i overensstemmelse med offisielle anbefalinger.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Voksne fra 18 år og eldre:

En dose (0,5 ml) på en valgt dato.

Andre vaksinedose (0,5 ml) skal gis med et intervall på minst tre uker og opptil tolv måneder etter den første dosen for å få maksimal effekt.

Basert på veldig begrensede data kan det for personer >80 år være nødvendig med dobbel dose av Adjupanrix på en valgt dato og igjen etter et intervall på minst tre uker for å oppnå en immunrespons (se pkt. 5.1).

Personer som tidligere er vaksinert med en eller to doser av Prepandrix som inneholder HA fra en annen gruppe enn den influensasubtypen som influensapandemiviruset inneholder:

Voksne fra 18 år og eldre: En dose (0,5 ml) på en valgt dato.

Pediatrisk populasjon

Det er begrenset med sikkerhets- og immunogenisitetsdata tilgjengelig for Adjupanrix og av halv dose med denne vaksinen (dvs. 1,875 µg HA og halv mengde AS03-adjuvans) gitt ved dag 0 og 21 dager til barn i alder 3 til 9 år.

Nåværende tilgjengelige data er beskrevet i pkt. 4.4, 4.8 og 5.1 men det kan ikke gis noen anbefaling om dosering.

For ytterligere informasjon se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1.

Administrasjonsmåte

Vaksinen skal gis som en intramuskulær injeksjon.

Hvis en dobbel dose skal gis, bør injeksjonene gis i hver sin arm eller i hvert sitt lår, fortrinnsvis i deltoid muskelen eller anterolateralt i låret (avhengig av muskelmassen).

For instruksjoner vedrørende blanding av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6

4.3Kontraindikasjoner

Tidligere anafylaktiske (dvs. livstruende) reaksjoner mot noen av vaksinens innholdsstoffer eller mot rester fra fremstillingsprosessen (egg og kyllingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat og natriumdeoksykolat). I en pandemisituasjon kan det imidlertid være hensiktsmessig å gi vaksinen, forutsatt at nødvendig utstyr for gjenoppliving er lett tilgjengelig ved behov. Se pkt. 4.4.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises når vaksinen gis til personer med kjent overfølsomhet (andre enn anafylaktiske reaksjoner) mot virkestoffet, noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1, tiomersal og mot rester fra fremstillingsprosessen (egg og kyllingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat og natriumdeoksykolat).

Som med alle vaksiner til injeksjon skal hensiktsmessig medisinsk behandling og overvåking alltid være lett tilgjengelig i tilfelle en sjelden anafylaktisk reaksjon skulle oppstå etter injeksjon av vaksinen.

Dersom den pandemiske situasjonen tillater det, bør vaksinasjonen utsettes hos pasienter med alvorlig febersykdom eller akutt infeksjon.

Adjupanrix må ikke under noen omstendigheter gis intravaskulært. Det foreligger ingen data fra subkutan administrasjon av Adjupanrix. Helsepersonell må derfor vurdere fordeler og mulig risiko ved administrasjon av vaksinen til individer med trombocytopeni eller andre blødningsforstyrrelser hvor intramuskulær injeksjon kan være kontraindisert med mindre den potensielle fordelen oppveier risiko for blødning.

Det foreligger ingen data på administrasjon av vaksiner som inneholder AS03-adjuvans før eller etter bruk av andre typer influensavaksiner ment for bruk ved pre-pandemi eller pandemi.

Antistoffresponsen hos pasienter med endogen eller iatrogen immunsuppresjon kan være utilstrekkelig.

Alle vaksinerte vil ikke nødvendigvis oppnå en beskyttende immunrespons (se pkt. 5.1).

Synkope (besvimelse) kan forekomme etter, eller til og med før, enhver vaksinering som en psykisk reaksjon på injeksjonen. Dette kan etterfølges av flere neurologiske tegn som forbigående visuelle forstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og/eller armer når man kommer til seg selv igjen. Det er viktig at prosedyrer er på plass slik at man unngår skader ved besvimelser.

Epidemiologiske studier relatert til en annen vaksine som inneholder AS03-adjuvansen (Pandemrix H1N1 som er produsert på samme sted som Adjupanrix) har i flere Europeiske land indikert en økt risiko for narkolepsi med eller uten katapleksi hos vaksinerte sammenliknet med uvaksinerte individer. Hos barn/ungdom (alder opptil 20 år) har disse studiene indikert en økning på 1,4 til 8 ekstra tilfeller per 100 000 vaksinerte personer. Tilgjengelige epidemiologiske data hos voksne i alder over 20 år har indikert en tilnærmet økning på 1 ekstra tilfelle per 100 000 vaksinerte personer. Disse dataene antyder at tendensen til økt risiko avtar med økende alder ved vaksinasjon. Det er på det nåværende tidspunkt ingen bevis som indikerer at Adjupanrix kan assosieres med en økt risiko for narkolepsi.

Pediatrisk populasjon

Kliniske data fra barn under 6 år som fikk to doser av Pandemisk influensavaksine H5N1, indikerer en økning i frekvens av feber (aksillær ≥38°C) etter administrering av den andre dosen. Det er derfor anbefalt hos små barn (for eksempel opp til 6 år) å observere temperatur og gjøre tiltak for å senke feberen (som å gi febernedsettende legemidler ved behov) etter vaksinering.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Det foreligger ingen data fra ko-administrering av Adjupanrix med andre vaksiner. Dersom det allikevel er nødvendig å gi en annen vaksine samtidig, bør vaksinene gis i hver sin arm. Eventuelle bivirkninger kan bli forsterket.

Immunresponsen kan være redusert hvis pasienten gjennomgår immunsuppressiv behandling.

Etter influensavaksinasjon kan det oppstå falske positive resultater ved serologiske tester der man har anvendt ELISA metoden for å påvise antistoff mot HIV-1-virus, hepatitt C-virus og spesielt HTLV-1. I slike tilfeller er metoden Western blott negativ. Disse forbigående falske positive resultatene kan skyldes dannelse av IgM utløst av vaksinen.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ingen data på bruk av Adjupanrix hos gravide kvinner.

En vaksine som inneholder AS03 adjuvans og HA fra H1N1v har blitt gitt til gravide kvinner i alle trimestre i svangeskap. Informasjon om utfallet fra en estimert mengde på mer enn 200 000 kvinner som har blitt vaksinert under svangerskap er på det nåværende tidspunkt begrenset. Det ble ikke observert noen økt risiko for uheldig utfall av svangerskap hos over 100 gravide som ble fulgt opp i en prospektiv klinisk studie.

Dyrestudier med Adjupanrix indikerer ingen reproduksjonstoksisitet (se pkt. 5.3).

Data fra vaksinasjon av gravide kvinner med ulike inaktiverte sesonginfluensavaksiner uten adjuvans tyder ikke på misdannelser eller foster- eller neonataltoksisitet.

Bruk av Adjupanrix kan vurderes under graviditet dersom dette anses å være nødvendig på bakgrunn av offisielle anbefalinger.

Amming

Adjupanrix kan brukes under amming.

Fertilitet

Det foreligger ingen fertilitetsdata.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Enkelte av bivirkningene som er nevnt i pkt. 4.8 ”Bivirkninger” kan påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen.

I kliniske studier har insidensen av bivirkninger som er listet opp nedenfor, blitt vurdert hos omtrent 5000 personer i alderen 18 år og eldre som fikk formuleringer som inneholdt minst 3,75 mikrogram HA/AS03.

Oversikt over bivirkninger

Bivirkninger rapportert er listet opp etter følgende frekvens:

Frekvenser er rapportert som:

Svært vanlige

(≥1/10)

Vanlige

(≥1/100 til <1/10)

Mindre vanlige

(≥1/1000 til <1/100)

Sjeldne

(≥1/10000 til <1/1000)

Svært sjeldne

(<1/10000)

Bivirkninger fra kliniske studier med modellvaksinen er listet opp nedenfor (se pkt. 5.1 for mer informasjon om modellvaksiner).

Innenfor hver frekvensgruppe er bivirkningene listet opp etter synkende alvorlighetsgrad.

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

Vanlige: lymfadenopati

Psykiatriske lidelser

Mindre vanlige: insomnia

Nevrologiske sykdommer

Svært vanlige: hodepine

Mindre vanlige: parestesi, somnolens, svimmelhet

Gastrointestinale sykdommer

Mindre vanlige: gastrointestinale symptomer (som diaré, oppkast, magesmerte, kvalme)

Hud- og underhudssykdommer

Vanlige: Ekkymose på injeksjonsstedet, økt svetting

Mindre vanlige: pruritus, utslett

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Svært vanlige: artralgi, myalgi

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Svært vanlige: indurasjon, hevelse, smerte og rødhet på injeksjonsstedet, feber, utmattelse Vanlige: skjelving, influensalignende sykdom, reaksjoner på injeksjonsstedet (som varme, pruritus) Mindre vanlige: utilpasshet

Pediatrisk populasjon

I en klinisk studie (D-H5N1-009) ble reaktogenisiteten vurdert hos barn i alder 3 til 5 år og 6 til 9 år som enten fikk to voksendoser (dvs. 0,5 ml) eller to halve voksendoser (dvs. 0,25 ml) (med 21 dagers mellomrom) med Adjupanrix.

En forskjell i frekvens av lokale og generelle forventede bivirkninger mellom halv voksendose og full voksendose ble observert etter hver dose. Administrering av den andre halve- eller fulle voksendosen førte ikke til noen økning i reaktogenisitet, med unntak av frekvens av generelle symptomer som var høyere etter administrering av den andre dosen, spesielt frekvens av feber hos barn < 6 år. Per-dose frekvens av bivirkninger var som følger:

Bivirkning

3-5 år

6-9 år

 

Halv voksendose

Full voksendose

Halv voksendose

Full voksendose

Indurasjon

9,9%

18,6%

12,0%

12,2%

Smerte

48,5%

62,9%

68,0%

73,5%

Rødhet

10,9%

19,6%

13,0%

6,1%

Hevelse

11,9%

24,7%

14,0%

20,4%

Feber (>38°C)

4,0%

11,3%

2,0%

17,3%

Feber (>39°C)

 

 

 

 

- per-dose

2,0%

5,2%

0%

7,1%

frekvens

3,9%

10,2%

0%

14,3%

- per-individ

frekvens

 

 

 

 

Tretthet

7,9%

13,4%

NA

NA

Irritabilitet

7,9%

18,6%

NA

NA

Tap av matlyst

6,9%

16,5%

NA

NA

Skjelving

1,0%

12,4%

4,0%

14,3%

NA=Ikke tilgjengelig

I andre kliniske studier hvor barn fra 6 måneder til 17 år fikk en annen pandemisk influensavaksine (H5N1 A/Indonesia/05/2005 produsert i Dresden, Tyskland), ble det sett økning i frekvens av noen bivirkninger (inkludert smerte på injeksjonsstedet, rødhet og feber) etter den andre dosen hos barn under 6 år.

Overvåking etter markedsføring

Det foreligger ikke noe data fra overvåking etter markedsføring etter vaksinasjon med Adjupanrix.

Vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/California/7/2009 (H1N1)

Følgende bivirkninger har blitt rapportert etter markedsføring av vaksine som inneholder AS03- adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/California/7/2009 (H1N1):

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaksi, allergiske reaksjoner

Nevrologiske sykdommer

Feberkramper

Hud- og underhudssykdommer

Angioødem, generelle hudreaksjoner, urtikaria

Trivalente interpandemiske vaksiner

Ved overvåking etter markedsføring av trivalente interpandemiske vaksiner har følgende bivirkninger blitt rapportert:

Sjeldne

Nevralgi, forbigående trombocytopeni.

Svært sjeldne

Vaskulitt med forbigående nyrepåvirkning

Nevrologiske sykdommer som encefalomyelitt, nevritt og Guillain Barrés syndrom

Dette legemidlet inneholder tiomersal (en organisk kvikksølvforbindelse) som konserveringsmiddel og overfølsomhetsreaksjoner kan derfor forekomme (se pkt. 4.4).

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Influensavaksine, ATC-kode: J07BB02

Farmakodynamiske effekter

Dette avsnittet beskriver klinisk erfaring med modellvaksinene.

Modellvaksiner inneholder influensaantigen som er forskjellig fra de nåværende sirkulerende influensavirusene. Disse antigenene kan ansees som ”nye” antigen og simulerer en situasjon hvor målgruppen for vaksinasjon er immunologisk naiv. Data fra modellvaksinen vil støtte en vaksinestrategi som sannsynligvis vil bli brukt for pandemivaksinen: Kliniske immunogenisitets-, sikkerhets- og reaktogenisitetsdata fra modellvaksiner er relevant for pandemivaksinene.

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004(H5N1):

Voksne i alder 18-60 år

I kliniske studier ble immunogenisiteten av vaksiner som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004 vurdert i individer i alderen 18-60 år og anti-hemagglutinin (anti- HA) antistoffresponsen var som følger:

anti-HA antistoff

 

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

0, 21 dagers skjema

1.

0, 6 måneders skjema

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

 

21 dager etter

21 dager etter

21 dager etter

7 dager etter

21 dager etter

 

1. dose

2. dose

1. dose

2. dose

2. dose

 

N=925

N=924

N=55

N=47

N=48

Seroproteksjonsrate 1

44,5%

94,3%

38,2%

89,4%

89,6%

Serokonversjonsrate 2

42,5%

93,7%

38,2%

89,4%

89,6%

Serokonversjonsfaktor3

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

1 seroproteksjonsrate: andel individer med et hemagglutinasjoninhibisjonstiter (HI-titer) ≥1:40; 2serokonversjonsrate: andel individer som enten var seronegative før vaksinering og hadde beskyttende titer på ≥1:40 etter vaksinering, eller var seropositive før vaksinering og hadde en 4-folds økning i titer;

3serokonversjonsfaktor: forholdet mellom geometrisk gjennomsnittstiter (GMT) før og etter vaksinering.

Etter at to doser var gitt med 21 dagers eller 6 måneders intervall hadde 96 % av individene en 4-folds økning av nøytraliserende antistofftiter i serum og 98-100% hadde antistofftiter på minst 1:80.

Deltagere i D-Pan-H5N1-002 ble fulgt opp med tanke på varighet av immunresponsen. Seroproteksjonsraten 6, 12, 24 og 36 måneder etter den første dosen var som følger:

anti-HA antistoff

 

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 mnd. etter den

12 mnd. etter den

24 mnd. etter den

36 mnd. etter den

 

1. dosen

1. dosen

1. dosen

1. dosen

 

N=256

N=559

N=411

N=387

Seroproteksjonsrate1

40,2%

23,4%

16,3%

16,3%

1 seroproteksjonsrate: andel individer med et hemagglutinasjoninhibisjons- (HI) titer ≥1:40

Eldre (>60 år)

I en annen klinisk studie (D-Pan-H5N1-010) fikk 297 deltakere i alder > 60 år (stratifisert i grupper fra 61 til 70, 71 til 80 og > 80 år) vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) enten som en enkel- eller dobbeldose ved dag 0 og dag 21. Ved dag 42 var anti-HA antistoffresponsen som følger:

anti-HA antistoff

 

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004 (D42)

 

 

61 til 70 år

71 til 80 år

>80 år

 

Enkel

Dobbel

Enkel

Dobbel

Enkel

Dobbel

 

dose

dose

dose

dose

dose

dose

 

N=91

N=92

N=48

N=43

N=13

N=10

Seroproteksjonsrate1

84,6%

97,8%

87,5%

93,0%

61,5%

90,0%

Serokonversjonsrate2

74,7%

90,2%

77,1%

93,0%

38,5%

50,0%

Serokonversjonsfaktor3

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

1 seroproteksjonsrate: andel individer med et hemagglutinasjoninhibisjonstiter (HI-titer) ≥1:40; 2serokonversjonsrate: andel individer som enten var seronegative før vaksinering og hadde beskyttende titer på ≥1:40 etter vaksinering, eller var seropositive før vaksinering og hadde en 4-folds økning i titer;

3serokonversjonsfaktor: forholdet mellom geometrisk gjennomsnittstiter (GMT) før og etter vaksinering.

Selv om det ble oppnådd en tilfredsstillende immunrespons ved dag 42 etter administrasjon av to enkle doser av vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), ble det vist en høyere respons etter administrasjon av to doble doser av vaksinen.

Veldig begrenset data blant seronegative individer >80 år (N=5) viste at ingen av deltakerne oppnådde seroproteksjon etter administrasjon av to enkle doser av vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1). Det ble imidlertid oppnådd en seroproteksjonsrate på 75% ved dag 42 etter administrasjon av to doble doser av vaksinen.

Deltagere i D-Pan-H5N1-010 ble fulgt opp med tanke på varighet av immunresponsen. Seroproteksjonsraten 6, 12 og 24 måneder etter vaksinasjon var som følger:

anti-HA antistoff

 

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 mnd. etter

12 mnd. etter

24 mnd. etter

 

vaksinasjon

vaksinasjon

vaksinasjon

 

Enkel

Dobbel

Enkel

Dobbel

Enkel

Dobbel

 

dose

dose

dose

dose

dose

dose

 

(N=140)

(N=131)

(N=86)

(N=81)

(N=86)

(N=81)

Seroproteksjonsrate1

52,9%

69,5%

45,3%

44,4%

37,2%

30,9%

1seroproteksjonsrate: andel av individer med hemagglutinasjoninhibisjons- (HI) titer ≥1:40

I tillegg hadde 44,8% og 56,1% av deltakerne i de respektive dosegruppene, en 4-folds økning av nøytraliserende antistofftiter i serum fra dag 0 til dag 42 og hhv. 96,6% og 100% av deltakerne hadde et titer på minst 1:80 ved dag 42.

12 og 24 måneder etter vaksinasjon var den serumnøytraliserende antistoffresponsen som følger:

Serumnøytraliserende

 

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004

 

antistoff

 

 

 

 

 

12 mnd. etter vaksinasjon

24 mnd. etter vakasinasjon

 

Enkel dose

Dobbel dose

Enkel dose

Dobbel dose

 

N=51

N=54

N=49

N=54

GMT1

274,8

272,0

391,0

382,8

Serokonversjonsrate2

27,5%

27,8%

36,7%

40,7%

≥1:803

82,4%

90,7%

91,8%

100%

1Geometrisk gjennomsnittstiter

24-folds økning i serumnøytraliserende antistofftiter

3% av deltakere som oppnådde et serumnøytraliserende antistofftiter på minst 1:80

Pediatrisk populasjon

Barn i alder 3 til 9 år

I en klinisk studie (D-Pan-H5N1-009) hos barn i alder 3 til 5 år og 6 til 9 år som fikk to doser av enten en full dose (0,5 ml) eller en halv dose (0,25 ml) av en vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) ved dag 0 og 21. Ved dag 42 var anti-HA antistoffresponsen som følger:

anti-HA antistoff

 

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

3 til 5 år

 

6 til 9 år

 

Halv dose

Full dose

Halv dose

Full dose

 

N=49

N=44

N=43

N=43

Seroproteksjonsrate1

95,9%

100%

100%

100%

Serokonversjonsrate2

95,9%

100%

100%

100%

Serokonversjonsfaktor3

78,5

191,3

108,1

176,7

1seroproteksjonsrate: andel individer med et hemagglutinasjoninhibisjonstiter (HI-titer) ≥1:40; 2serokonversjonsrate: andel individer som enten var seronegative før vaksinering og hadde beskyttende titer på ≥1:40 etter vaksinering, eller var seropositive før vaksinering og hadde en 4-folds økning i titer;

3serokonversjonsfaktor: forholdet mellom geometrisk gjennomsnittstiter (GMT) før og etter vaksinering.

Klinisk relevans av hemagglutinasjonsinhibisjons- (HI) titer ≥1:40 hos barn er ikke kjent.

Deltagere i D-Pan-H5N1-009 ble fulgt opp med tanke på varighet av immunresponsen. Seroproteksjonsraten 6, 12 og 24 måneder etter vaksinasjon var som følger:

anti-HA antistoff

 

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

3-5 år

 

 

 

 

6 mnd. etter

12 mnd. etter

24 mndr. etter

 

vaksinasjon

vaksinasjon

vakasinasjon

 

Halv dose

Full dose

Halv dose

Full dose

Halv dose

 

Full dose

 

(N=50)

(N=29)

(N=47)

(N=27)

(N=27)

 

(N=26)

Seroproteksjonsrate1

56,0%

82,8%

38,3%

48,1%

38,3%

 

73,1%

1seroproteksjonsrate:

andel av individer med hemagglutinasjoninhibisjons- (HI) titer ≥1:40

 

 

 

 

 

anti-HA antistoff

 

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

6-9 år

 

 

 

 

6 mnd. etter

12 mnd. etter

24 mnd. etter

 

vaksinasjon

vaksinasjon

vaksinasjon

 

Halv dose

Full dose

Halv dose

Full dose

Halv dose

Full dose

 

(N=44)

(N=41)

(N=37)

(N=35)

(N=37)

(N=34)

Seroproteksjonsrate1

63,6%

78,0%

24,3%

62,9%

24,3%

 

67,6%

1seroproteksjonsrate: andel av individer med hemagglutinasjoninhibisjons- (HI) titer ≥1:40

Ved dag 42, og etter 6, 12 og 24 måneder, var den nøytraliserende antistoffresponsen som følger:

Serumnøytraliserende

 

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004

 

antistoffrespons

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 år

 

 

 

21 dager etter 2. dose

6 mnd. etter

12 mnd.

24 mnd. etter

 

 

 

vaksinasjon

etter

vaksinasjon

 

 

 

 

vaksinasjon

 

 

Halv dose

Full dose

Halv dose

Halv dose

Halv dose

 

N=47

N=42

N=49

N=47

N=47

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Serokonversjonsrate2

95,6%

97,4%

87,2%

82,2%

80,0%

≥1:803

100%

100%

100%

93,6%

95,7%

1Geometrisk gjennomsnittstiter

24-folds økning i serumnøytraliserende antistofftiter

3% av deltakere som oppnådde et serumnøytraliserende antistofftiter på minst 1:80

Serumnøytraliserende

 

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004

 

antistoff

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 år

 

 

 

21 dager etter 2. dose

6 mnd. etter

12 mnd. etter

24 mnd. etter

 

 

 

vaksinasjon

vaksinasjon

vaksinasjon

 

Halv dose

Full dose

Halv dose

Halv dose

Halv dose

 

N=42

N=42

N=40

N=36

N=38

GMT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Serokonversjonsrate2

100%

100%

95,0%

67,6%

63,9%

≥1:803

100%

100%

100%

86,1%

97,4%

1Geometrisk gjennomsnittstiter

24-folds økning i serumnøytraliserende antistofftiter

3% av deltakere som oppnådde et serumnøytraliserende antistofftiter på minst 1:80

Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA) har utsatt forpliktelsen om innsendelse av resultater fra studier med Adjupanrix hos en eller flere grupper av den pediatriske populasjonen ved influensainfeksjon forårsaket av influensastammer i vaksinen eller relatert til stammen i vaksinen (se pkt. 4.2 for informasjon om bruk hos barn).

Immunrespons mot A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

I en klinisk studie (D-Pan-H5N1-001) hvor to doser av vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Indonesia/05/2005 ble gitt på dag 0 og 21 til 140 deltakere i alder 18- 60 år var anti-HA antistoffresponsen som følger:

anti-HA antistoff

 

Immunrespons mot A/Indonesia/05/2005

 

 

Dag 21

Dag 42

Dag 180

 

N=140

N=140

N=138

Seroproteksjonsrate1

45,7%

96,4%

49,3%

Serokonversjonsrate2

45,7%

96,4%

48,6%

Serokonversjonsfaktor3

4,7

95,3

5,2

1seroproteksjonsrate: andel individer med et hemagglutinasjoninhibisjonstiter (HI-titer) ≥1:40; 2serokonversjonsrate: andel individer som enten var seronegative før vaksinering og hadde beskyttende titer på ≥1:40 etter vaksinering, eller var seropositive før vaksinering og hadde en 4-folds økning i titer;

3serokonversjonsfaktor: forholdet mellom geometrisk gjennomsnittstiter (GMT) før og etter vaksinering.

En 4-folds økning av nøytraliserende antistofftiter i serum ble observert hos 79,2% av deltakerne 21 dager etter den første dosen, hos 95,8% 21 dager etter den andre dosen og hos 87,5% 6 måneder etter den andre dosen.

I en annen studie fikk 49 deltakere i alder 18-60 år to doser av vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Indonesia/05/2005 på dag 0 og 21. Ved dag 42 var anti-HA antistoff serokonversjonsraten 98%, alle deltakerne hadde oppnådd en seroproteksjon og serokonversjonsfaktoren var 88,6. I tillegg hadde alle deltakerne oppnådd et nøytraliserende antistofftiter på minst 1:80.

Kryssreagerende immunrespons oppnådd med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Voksne i alder 18-60 år

Anti-HA respons mot A/Indonesia/5/2005 etter administrasjon av vaksine som inneholder AS03- adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004 var som følger:

anti-HA antistoff

 

A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

 

 

0, 21 dagers skjema

2. 0, 6 måneders skjema

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 dager etter 2. dose

7 dager etter 2. dose

21 dager etter 2. dose

 

 

N = 924

N = 47

N = 48

Seroproteksjonsrate1

50,2%

74,5%

83,3%

 

Serokonversjonsrate2

50,2%

74,5%

83,3%

 

Serokonversjonsfaktor3

4,9

12,9

18,5

 

1seroproteksjonsrate: andel individer med et hemagglutinasjoninhibisjonstiter (HI-titer) ≥1:40; 2serokonversjonsrate: andel individer som enten var seronegative før vaksinering og hadde beskyttende titer på ≥1:40 etter vaksinering, eller var seropositive før vaksinering og hadde en 4-folds økning i titer;

3serokonversjonsfaktor: forholdet mellom geometrisk gjennomsnittstiter (GMT) før og etter vaksinering.

En 4-folds økning av nøytraliserende antistofftiter i serum mot A/Indonesia/5/2005 ble oppnådd hos >90% av deltakerne etter to doser uavhengig av doseringsskjema. Etter to doser administrert med 6 måneders intervall hadde alle deltakerne et titer på minst 1:80.

Deltakere i studien D-Pan-H5N1-002 ble fulgt opp med tanke på varighet av anti-HA antistoff mot A/Indonesia/5/2005. Seroproteksjonsraten var 2,2%, 4,7%, 2,4% og 7,8% ved henholdsvis måned 6, 12, 24 og 36.

I en annen studie (D-Pan-H5N1-007) med 50 deltakere i alder 18-60 år var anti-HA antistoff seroproteksjonsraten mot A/Indonesia/5/2005 20%, mot A/Anhui/01/2005 35% og mot A/Turkey/Turkey/1/2005 60% 21 dager etter andre dose med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004.

Eldre (>60 år)

Blant 297 deltakere i alder > 60 år var anti- HA antistoff seroproteksjons- og serokonversjonsraten mot A/Indonesia/5/2005 23% 42 dager etter to doser med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004 og serokonversjonsfaktoren var 2,7.

Nøytraliserende antistofftiter på minst 1:40 eller minst 1:80 ble oppnådd hos hhv. 87% og 67% av de 87 deltakerne som ble testet.

Deltakere i studien D-Pan-H5N1-010 som fikk en enkel dose, ble fulgt opp med tanke på varighet av anti-HA antistoff mot A/Indonesia/5/2005. Seroproteksjonsraten var 16,3% og 4,7% ved henholdsvis 12. og 24. måned. Serokonvensjonsraten for serumnøytraliserende antistoff mot A/Indonesia/5/2005 var 15,7% og 12,2% i henholdsvis 12. og 24. måned. Andelen av individer som oppnådde serumnøytraliserende antistofftiter >1/80 var 54,9% og 44,9% i henholdsvis måned 12 og 24.

Pediatrisk populasjon

Barn i alder 3 til 9 år

Hos deltakere i alder 3 til 5 år og 6 til 9 år som fikk to doser med enten full eller halv dose med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) var anti-HA antistoffresponsen mot A/Indonesia/5/2005 ved dag 42 (N=179) og seks måneder etter den andre dosen (N=164) som følger:

anti-HA antistoff

 

Immunrespons mot A/Indonesia/5/2005

 

 

3 til 5 år

 

6 til 9 år

 

Halv dose

Full dose

Halv dose

Full dose

 

N=49

N=44

N=43

N=43

Seroproteksjonsrate1

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

Serokonversjonsrate2

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

Serokonversjonsfaktor3

10,7

33,6

12,2

18,5

1seroproteksjonsrate: andel individer med et hemagglutinasjoninhibisjonstiter (HI-titer) ≥1:40; 2serokonversjonsrate: andel individer som enten var seronegative før vaksinering og hadde beskyttende titer på ≥1:40 etter vaksinering, eller var seropositive før vaksinering og hadde en 4-folds økning i titer;

3serokonversjonsfaktor: forholdet mellom geometrisk gjennomsnittstiter (GMT) før og etter vaksinering.

Deltagere i D-Pan-H5N1-009 ble fulgt opp med tanke på varighet av immunresponsen. Seroproteksjonsraten ved måned 6, 12 og 24 var som følger:

anti-HA antistoff

 

 

Immunrespons mot A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

 

3-5 år

 

 

 

Måned 6

 

Måned 12

Måned 24

 

Halv dose

Full dose

Halv dose

 

Full dose

Halv dose

Full dose

 

 

 

 

 

 

 

 

N=49

N=27

N=47

N=27

N=47

 

N=26

Seroproteksjonsrate1

6,1%

70,4%

36,2%

44,4%

10,6%

 

53,8%

1seroproteksjonsrate:

andel av individer med hemagglutinajoninhibitisjons- (HI) titer ≥1:40

 

 

 

 

 

 

anti-HA antistoff

 

Immunrespons mot A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

6-9 år

 

 

 

 

Måned 6

Måned 12

Måned 24

 

Halv

Full dose

Halv dose

Full dose

Halv dose

Full dose

 

dose

N=34

N=36

N=35

N=37

N=34

 

N=42

 

 

 

 

 

 

Seroproteksjonsrate1

4,8%

64,7%

19,4%

42,9%

10,8%

 

29,4%

1seroproteksjonsrate: andel av individer med hemagglutinasjoninhibisjons- (HI) titer ≥1:40

Hos gruppen av barn som fikk halv vaksinedose forble andelen som oppnådde et nøytraliserende antistofftiter over 1:80 høy opp til 24 måneder etter den første dosen. Den nøytraliserende antistoffresponsen var som følger:

Serumnøytraliserende

 

Immunrespons mot A/Indonesia/5/2005

 

 

 

antistoffrespons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 til 5 år

 

 

6 til 9 år

 

 

Dag 42

Måned

Måned

Måned

Dag 42

Måned

Måned

Måned

 

N=46

N=42

 

 

N=48

N=47

N=47

 

N=40

N=35

N=38

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Seropositivitetsrate2

95,6%

93,0%

97,9%

97,9%

97,2%

97,3%

94,4%

97,4%

≥1:803

75,6%

72,1%

85,1%

80,9%

88,9%

70,3%

86,1%

81,6%

1Geometrisk gjennomsnittstiter

2% av deltakere med et titer ≥1:28

3% av deltakere som oppnådde et serumnøytraliserende antistofftiter på minst 1:80

Kryssreagerende immunrespons oppnådd med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Indonesia/05/2005 (H5N1):

Etter to doser med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Indonesia/05/2005 administrert på dag 0 og 21 til 140 deltakere i alder 18-60 år, var anti HA- antistoffresponsen mot A/Vietnam/1194/2004 som følger:

anti-HA antistoff

Immunrespons mot A/Vietnam/1194/2004

 

Dag 21

Dag 42

 

N=140

N=140

Seroproteksjonsrate1

15%

59,3%

Serokonversjonsrate2

12,1%

56,4%

Serokonversjonsfaktor3

1,7

6,1

1seroproteksjonsrate: andel individer med et hemagglutinasjoninhibisjonstiter (HI-titer) ≥1:40; 2serokonversjonsrate: andel individer som enten var seronegative før vaksinering og hadde beskyttende titer på ≥1:40 etter vaksinering, eller var seropositive før vaksinering og hadde en 4-folds økning i titer;

3serokonversjonsfaktor: forholdet mellom geometrisk gjennomsnittstiter (GMT) før og etter vaksinering.

Ved dag 180 var seroproteksjonsraten 13%.

En 4-folds økning av nøytraliserende antistofftiter i serum mot A/Vietnam ble oppnådd hos 49% av deltakerne 21 dager etter første dose, hos 67,3% 21 dager etter andre dose og hos 44,9% seks måneder etter andre dose.

Alternative skjemaer

Et utvidet doseringsintervall ble undersøkt i studie D-H5N1-012 hvor en gruppe deltakere i alder 18- 60 år fikk to doser Adjupanrix med 6 eller 12 måneders mellomrom. Tjue-en dager etter den andre dosen var seroproteksjonsraten og vaksineresponsraten mot A/Vietnam/1194/2004 hos deltakere som fikk vaksinen med 6 måneders mellomrom hhv. 89,6% og 95,7%. Tjue-en dager etter den andre dosen var seroproteksjonsraten og vaksineresponsraten hos deltakere som fikk vaksinen med 12 måneders mellomrom hhv. 92,0% og 100%.

I denne studien ble det også sett på kryssreaktiv immunrespons mot A/Indonesia/5/2005. Tjue-en dager etter den andre dosen var seroproteksjonsraten og vaksineresponsraten hos deltakere som fikk vaksinen med 6 måneders mellomrom hhv. 83,3% og 100%. Tjue-en dager etter den andre dosen var seroproteksjonsraten og vaksineresponsraten hos deltakere som fikk vaksinen med 12 måneders mellomrom hhv. 84,0% og 100%.

En dose med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Indonesia/05/2005 administrert etter en eller to doser med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004

I en klinisk studie (D-Pan-H5N1-012) fikk deltakere i alder 18-60 år en dose med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra enten A/Vietnam/1194/2004 eller Indonesia/05/2005 seks måneder etter at de hadde fått en eller to primære doser med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004 ved hhv. dag 0 eller ved dag 21. Anti-HA responsen var som følger:

anti-HA antistoff

Mot A/Vietnam 21 dager etter

Mot A/Indonesia 21 dager etter

 

boosterdose med A/Vietnam

boosterdose med A/Indonesia

 

 

N=46

 

N=49

 

Etter en

Etter to

Etter en

Etter to

 

primærdose

primærdoser

primærdose

primærdoser

Seroproteksjonsrate1

89,6%

91,3%

98,1%

93,9%

Booster

87,5%

82,6%

98,1%

91,8%

serokonversjonsrate2

 

 

 

 

Boosterfaktor3

29,2

11,5

55,3

45,6

1seroproteksjonsrate: andel individer med et hemagglutinasjoninhibisjonstiter (HI-titer) ≥1:40; 2booster serokonversjonsrate: andel individer som enten var seronegative før boosterdose og hadde beskyttende titer på ≥1:40 etter vaksinering, eller var seropositive før boosterdose og hadde en 4-folds økning i titer;

3boosterfaktor: forholdet mellom geometrisk gjennomsnittstiter (GMT) før og etter vaksinering med boosterdose.

Uavhengig av om en eller to primærdoser var gitt 6 måneder tidligere så var seroproteksjonsraten mot A/Indonesia >80% etter at en dose med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004 var gitt og seroproteksjonsraten mot A/Vietnam var >90% etter at en dose med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Indonesia/05/2005 var gitt. Alle deltakere oppnådde et nøytraliserende antistofftiter på minst 1:80 mot hver av de to stammene uavhengig av HA-type i vaksinen og tidligere antall gitte doser.

I en annen klinisk studie (D-Pan-H5N1-015) fikk 39 deltakere i alder 18-60 år en dose med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Indonesia/05/2005 14 måneder etter at de hadde fått to doser med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Vietnam/1194/2004, administrert på dag 0 og dag 21. Seroproteksjonsraten mot A/Indonesia var 92% 21 dager etter boostervaksinering og 69,2% ved dag 180.

I en annen klinisk studie (D-Pan-H5N1-038) fikk 387 deltakere i alderen 18–60 år en dose med vaksine som inneholder AS03-adjuvans bestående av 3,75 µg HA fra A/Indonesia/5/2005 36 måneder etter at de hadde fått to doser med vaksine mot A/Vietnam/1194/2004. Seroproteksjonsraten, booster

serokonversjonsraten og boosterfaktoren mot A/Indonesia/5/2005 21 dager etter boostervaksinasjon var på henholdsvis 100%, 99,7% og 123,8%.

Informasjon fra prekliniske studier:

Vaksinenes evne til å indusere beskyttelse mot homologe og heterologe stammer har blitt undersøkt preklinisk i et smitteforsøk med ildere.

I hvert forsøk ble fire grupper med seks ildere immunisert intramuskulært med en vaksine som inneholdt AS03 adjuvans og HA fra H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). Doser på 15, 5, 1,7 eller 0,6 mikrogram HA ble testet i forsøket med homolog smitte, og doser på 15, 7,5, 3,8 eller 1,75 mikrogram HA ble testet i forsøket med heterolog smitte. Kontrollgrupper var ildere immunisert med adjuvans alene, vaksine uten adjuvans (15 mikrogram HA) eller fosfatbufret saltvannsoppløsning. Ilderene ble vaksinert på dag 0 og 21 og smittet intratekalt på dag 49 med en dødelig dose med enten H5N1/A/Vietnam/1194/04 eller heterologt med H5N1/A/Indonesia/5/05. Av dyrene som fikk vaksine med adjuvans var 87 % og 96 % av dyrene beskyttet mot henholdsvis homolog og heterolog smitte. Virusmengden i de øvre luftveier var også redusert hos de vaksinerte dyrene sammenlignet med kontrollene, og det tyder på en redusert risiko for overføring av virus. I kontrollgruppen som ikke fikk adjuvans og i kontrollgruppen som kun fikk adjuvans, døde alle dyrene eller måtte avlives tre til fire dager etter smitten fordi de var døende.

Dette legemidlet er blitt godkjent på “særskilt grunnlag”.

Det innebærer at det ikke har vært mulig å få fullstendig dokumentasjon for legemidlet av vitenskapelige grunner.

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) vil årlig evaluere all ny tilgjengelig informasjon om legemidlet og denne preparatomtalen vil bli oppdatert etter behov.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Ikke relevant

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved akutt eller gjentatt dosering, lokal toleranse, fertilitet hos kvinner, embryo/foster og postnatal toksisitet (inntil slutten av ammeperioden).

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Hetteglass med suspensjon:

Polysorbat 80

Oktoksinol 10

Tiomersal

Natriumklorid (NaCl)

Dinatriumhydrogenfosfat (Na2HPO4)

Kaliumdihydrogenfosfat (KH2PO4)

Kaliumklorid (KCl)

Magnesiumklorid (MgCl2)

Vann til injeksjonsvæsker

Hetteglass med emulsjon:

Natriumklorid (NaCl)

Dinatriumhydrogenfosfat (Na2HPO4)

Kaliumdihydrogenfosfat (KH2PO4)

Kaliumklorid (KCl)

Vann til injeksjonsvæsker

For adjuvans se pkt. 2

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3Holdbarhet

5 år.

Etter blanding skal vaksinen brukes i løpet av 24 timer. Kjemisk og fysisk stabilitet er påvist etter 24 timer ved 25 °C.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Må ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

For oppbevaring etter blanding av dette legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5Emballasje (type og innhold)

Én pakning inneholder:

-En eske med 50 hetteglass (type I glass) med 2,5 ml suspensjon med propp (butylgummi)

-To esker med 25 hetteglass (type I glass) med 2,5 ml emulsjon med propp (butylgummi)

Volumet etter blanding av 1 hetteglass med suspensjon (2,5 ml) med 1 hetteglass med emulsjon (2,5 ml) tilsvarer 10 vaksinedoser (5 ml).

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Adjupanrix består av to hetteglass:

Suspensjon: multidose hetteglass med antigen

Emulsjon: multidose hetteglass med adjuvans

De to komponentene skal blandes før administrering.

Instruksjon for blanding og administrering av vaksinen:

1.Før de to komponentene blandes, skal emulsjonen (adjuvans) og suspensjonen (antigen) oppnå romtemperatur (i løpet av minimum 15 minutter). Hvert hetteglass ristes og inspiseres visuelt med tanke på fremmede partikler og/eller unormalt utseende. Vaksinen skal kastes dersom det observeres noe unormalt (inkludert gummipartikler fra proppen).

2.Vaksinen blandes ved at hele innholdet i hetteglasset med adjuvansen trekkes opp i en 5 ml sprøyte og overføres til hetteglasset med antigenet. Det er anbefalt å bruke en 23-G kanyle til sprøyten. Dersom denne kanylestørrelsen ikke er tilgjengelig, kan en 21-G kanyle brukes. Hetteglasset med adjuvansen skal holdes opp ned slik at hele innholdet blir trukket opp.

3.Etter at adjuvansen er tilsatt antigenet, skal blandingen ristes godt. Blandet vaksine er en hvitaktig til gul homogen melkeaktig emulsjon. Dersom et avvikende utseende observeres, bør vaksinen kastes.

4.Etter sammenblanding inneholder hetteglasset med Adjupanrix et volum på minst 5 ml. Vaksinen skal administreres i henhold til anbefalt dosering (se pkt. 4.2).

5.Hetteglasset skal ristes før hver dose trekkes opp og inspiseres visuelt med tanke på fremmede partikler og/eller unormalt utseende. Vaksinen skal kastes dersom det observeres noe unormalt (inkludert gummipartikler fra proppen).

6.Hver vaksinedose på 0,5 ml trekkes opp i en 1 ml sprøyte og administreres intramuskulært. Det er anbefalt å bruke en kanyle som ikke er større enn en 23-G kanyle til sprøyten.

7.Etter blanding skal vaksinen brukes innen 24 timer. Blandet vaksine kan enten oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C) eller ved romtemperatur men ikke over 25 °C. Hvis blandet vaksine oppbevares i kjøleskap, bør den få romtemperatur (i løpet av minimum 15 minutter) før den gis.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/578/001

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 19. Oktober 2009

Dato for siste fornyelse:

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter