Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Merking - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAdvagraf
ATC-kodeL04AD02
Stofftacrolimus
ProdusentAstellas Pharma Europe B.V.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE Advagraf 0,5 mg depotkapsler, harde

1.LEGEMIDLETS NAVN

Advagraf 0,5 mg depotkapsler, harde takrolimus

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 0,5 mg takrolimus (som monohydrat).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose og spor av soyalecitin. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depotkapsler, harde

30x1 depotkapsler, harde

50 depotkapsler, harde

50x1 depotkapsler, harde

100 depotkapsler, harde

100x1 depotkapsler, harde

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Én gang daglig.

Les pakningsvedlegget før bruk. Oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Tørkemidlet må ikke svelges.

8.UTLØPSDATO

EXP

Bruk alle kapslene innen 1 år etter at aluminiumsposen er åpnet og før utløpsdatoen.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/387/001 30 kapsler

EU/1/07/387/002 50 kapsler

EU/1/07/387/009 100 kapsler

EU/1/07/387/014 30x1 kapsler

EU/1/07/387/015 50x1 kapsler

EU/1/07/387/016 100x1 kapsler

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Advagraf 0,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER Advagraf 0,5 mg depotkapsler, harde

1. LEGEMIDLETS NAVN

Advagraf 0,5 mg depotkapsler, harde takrolimus

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.ANNET

Én gang daglig.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ BLISTERPOSER

ALUMINIUMPOSE Advagraf 0,5 mg depotkapsler, harde (30, 50, 100)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Advagraf 0,5 mg depotkapsler, harde takrolimus

Oral bruk.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

Bruk alle kapslene innen 1 år etter at aluminiumspakningen er åpnet og før utløpsdatoen.

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30 depotkapsler, harde

30x1 depotkapsler, harde

50 depotkapsler, harde

50x1 depotkapsler, harde

100 depotkapsler, harde

100x1 depotkapsler, harde

6.ANNET

Én gang daglig.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE Advagraf 1 mg depotkapsler, harde

1. LEGEMIDLETS NAVN

Advagraf 1 mg depotkapsler, harde takrolimus

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 1 mg takrolimus (som monohydrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose og spor av soyalecitin. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depotkapsler, harde

30x1 depotkapsler, harde

50 depotkapsler, harde

50x1 depotkapsler, harde

60 depotkapsler, harde

60x1 depotkapsler, harde

100 depotkapsler, harde

100x1 depotkapsler, harde

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Én gang daglig.

Les pakningsvedlegget før bruk. Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Tørkemidlet må ikke svelges.

8. UTLØPSDATO

EXP

Bruk alle kapslene innen 1 år etter at aluminiumsposen er åpnet og før utløpsdatoen.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/387/003 30 kapsler

EU/1/07/387/004 50 kapsler

EU/1/07/387/005 60 kapsler

EU/1/07/387/006 100 kapsler

EU/1/07/387/017 30x1 kapsler

EU/1/07/387/018 50x1 kapsler

EU/1/07/387/019 60x1 kapsler

EU/1/07/387/020 100x1 kapsler

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Advagraf 1 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER Advagraf 1 mg depotkapsler, harde

1. LEGEMIDLETS NAVN

Advagraf 1 mg depotkapsler, harde takrolimus

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

Én gang daglig.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ BLISTERPOSER

ALUMINIUMPOSE Advagraf 1 mg depotkapsler, harde (30, 50, 60, 100)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Advagraf 1 mg depotkapsler, harde takrolimus

Oral bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

Bruk alle kapslene innen 1 år etter at aluminiumspakningen er åpnet og før utløpsdatoen.

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30 depotkapsler, harde

30x1 depotkapsler, harde

50 depotkapsler, harde

50x1 depotkapsler, harde

60 depotkapsler, harde

60x1 depotkapsler, harde

100 depotkapsler, harde

100x1 depotkapsler, harde

6. ANNET

Én gang daglig.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE Advagraf 3 mg depotkapsler, harde

1. LEGEMIDLETS NAVN

Advagraf 3 mg depotkapsler, harde takrolimus

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder: 3 mg takrolimus (som monohydrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: laktose og spor av soyalecitin. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depotkapsler, harde

30x1 depotkapsler, harde

50 depotkapsler, harde

50x1 depotkapsler, harde

100 depotkapsler, harde

100x1 depotkapsler, harde

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Én gang daglig.

Les pakningsvedlegget før bruk. Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Tørkemidlet må ikke svelges.

8. UTLØPSDATO

EXP

Bruk alle kapslene innen 1 år etter at aluminiumsposen er åpnet og før utløpsdatoen.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen og på et tørt sted for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/387/011 30 kapsler

EU/1/07/387/012 50 kapsler

EU/1/07/387/013 100 kapsler

EU/1/07/387/021 30x1 kapsler

EU/1/07/387/022 50x1 kapsler

EU/1/07/387/023 100x1 kapsler

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Advagraf 3 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER Advagraf 3 mg depotkapsler (Blisterpakning), harde

1. LEGEMIDLETS NAVN

Advagraf 3 mg depotkapsler, harde takrolimus

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

Én gang daglig.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJERBLISTERPOSER

ALUMINIUMPOSE Advagraf 3 mg depotkapsler, harde (30, 50, 100)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Advagraf 3 mg depotkapsler, harde takrolimus

Oral bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

Bruk alle kapslene innen 1 år etter at aluminiumspakningen er åpnet og før utløpsdatoen.

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30 depotkapsler, harde

30x1 depotkapsler, harde

50 depotkapsler, harde

50x1 depotkapsler, harde

100 depotkapsler, harde

100x1 depotkapsler, harde

6. ANNET

Én gang daglig.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE Advagraf 5 mg depotkapsler, harde

1. LEGEMIDLETS NAVN

Advagraf 5 mg depotkapsler, harde takrolimus

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 5 mg takrolimus (som monohydrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose og spor av lecitin. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depotkapsler, harde

30x1 depotkapsler, harde

50 depotkapsler, harde

50x1 depotkapsler, harde

100 depotkapsler, harde

100x1 depotkapsler, harde

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Én gang daglig.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Tørkemidlet må ikke svelges.

8. UTLØPSDATO

EXP

Bruk alle kapslene innen 1 år etter at aluminiumsposen er åpnet og før utløpsdatoen.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/387/007 30 kapsler

EU/1/07/387/008 50 kapsler

EU/1/07/387/010 100 kapsler

EU/1/07/387/024 30x1 kapsler

EU/1/07/387/025 50x1 kapsler

EU/1/07/387/026 100x1 kapsler

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Advagraf 5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER Advagraf 5 mg depotkapsler, harde

1. LEGEMIDLETS NAVN

Advagraf 5 mg depotkapsler, harde takrolimus

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

Én gang daglig.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ BLISTERPOSER

ALUMINIUMPOSE Advagraf 5 mg depotkapsler, harde (30, 50, 100)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Advagraf 5 mg depotkapsler, harde takrolimus

Oral bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

Bruk alle kapslene innen 1 år etter at aluminiumspakningen er åpnet og før utløpsdatoen.

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30 depotkapsler, harde

30x1 depotkapsler, harde

50 depotkapsler, harde

50x1 depotkapsler, harde

100 depotkapsler, harde

100x1 depotkapsler, harde

6. ANNET

Én gang daglig.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter