Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advate (octocog alfa) – Preparatomtale - B02BD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAdvate
ATC-kodeB02BD02
Stoffoctocog alfa
ProdusentBaxter AG

1.LEGEMIDLETS NAVN

ADVATE 250 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder nominelt 250 IE human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa. ADVATE inneholder omtrent 50 IE per ml human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa etter rekonstituering.

Potensen (Internasjonale Enheter) bestemmes ved å bruke Den europeiske farmakopés kromogene test. Den spesifikke aktiviteten for ADVATE er omtrent 4000–10000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA)) er et renset protein som har 2332 aminosyrer. Det er produsert ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi i eggceller fra kinesisk hamster (CHO-celler). Tilberedt uten tilsetting av noen (eksogene) human- eller dyrederiverte proteiner

i cellekulturprosessen, rensingen eller i den endelige formuleringen.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Pulver: Hvitt til gulhvitt, lettsmuldrende pulver.

Oppløsning: Klar og fargeløs oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). ADVATE er indisert for alle aldersgrupper.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal innledes under ledelse av en lege med erfaring i behandling av hemofili og med mulighet for gjenopplivning umiddelbart tilgjengelig i tilfelle anafylakse.

Dosering

Doseringen og varigheten av substitusjonsbehandlingen avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, samt lokaliseringen og omfanget av blødningen og av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter for faktor VIII angis i Internasjonale Enheter (IE), som er relatert til WHO-standarden for faktor VIII-preparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma blir uttrykt enten som et prosenttall (relatert til normalt humant plasma) eller i IE (relatert til den internasjonale standarden for faktor VIII

i plasma).

Én Internasjonal Enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent til mengden faktor VIII i én ml normalt humant plasma.

Symptomatisk behandling

Beregning av den nødvendige dosen faktor VIII er basert på empiriske data som viser at 1 IE faktor VIII per kg kroppsvekt hever aktiviteten av faktor VIII i plasma med 2 IE/dl. Den nødvendige dosen blir bestemt ved hjelp av følgende formel:

Nødvendige enheter (IE) = kroppsvekt (kg) x ønsket faktor VIII-økning (%) x 0,5

I de følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under det angitte nivå av plasmaaktivitet (i % av normaltilstand eller IE/dl) i den korresponderende perioden. Den følgende tabell 1 kan benyttes som hjelp til doseringen ved blødningsepisoder og kirurgi:

Tabell 1 Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad / type

Nødvendig faktor

Doseringsfrekvens (timer) / varighet av

kirurgi

VIII-nivå (% eller IE/dl)

behandling (dager)

Blødning

 

 

Tidlig leddblødning,

20–40

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller oral

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

blødning.

 

under 6 år) i minst 1 døgn, inntil

 

 

blødningstilstanden, indikert ved smerte,

 

 

har opphørt eller det er oppnådd tilheling.

Mer uttalt leddblødning,

30–60

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

hematom.

 

under 6 år) i 3–4 dager eller mer, inntil

 

 

smerte og akutt funksjonshemming er

 

 

borte.

Livstruende

60–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

blødningstilstander.

 

(hver 6. til 12. time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil risikoen er over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30–60

Hver 24. time (hver 12. til 24 time for

Inkludert trekking av

 

pasienter som er under 6 år),

tenner.

 

i minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.

Større

80–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

 

(pre- og postoperativt)

(hver 6. til 24 time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil adekvat sårtilheling

 

 

oppnås, fortsett så behandling i ytterligere

 

 

minst 7 dager for å opprettholde faktor

 

 

VIII-aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl).

Dosen og administrasjonshyppigheten skal tilpasses pasientens kliniske respons i det enkelte tilfelle. I visse tilfeller (f.eks. ved nærvær av en inhibitor i lav titer) kan det bli nødvendig med større doser enn det som er kalkulert etter formelen.

I løpet av behandlingen anbefales det, på passende måte, å bestemme faktor VIII-nivået i plasma som en veiledning for dosering og frekvens av gjentatte injeksjoner. Spesielt i tilfeller med større kirurgiske intervensjoner er en presis overvåkning av substitusjonsbehandlingen ved hjelp av måling

av aktiviteten til faktor VIII i plasma helt nødvendig. Det kan være individuelle forskjeller med hensyn til responsen på faktor VIII både ved at tilheling in vivo oppnås ved forskjellige nivåer og ved forskjellige halveringstider.

Profylakse

Ved langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili A er den normale doseringen 20 til 40 IE faktor VIII per kg kroppsvekt i intervaller på 2 til 3 dager.

Pediatrisk populasjon

For symptomatisk behandling avviker ikke dosene hos pediatriske pasienter (0 til 18 år) fra voksne pasienter. Hos pasienter under 6 år anbefales doser på 20 til 50 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt 3 til 4 ganger i uken til profylaktisk behandling.

Administrasjonsmåte

ADVATE skal administreres intravenøst. Dersom administreringen gjøres av ikke-helsepersonell, er passende opplæring nødvendig.

Administrasjonshastigheten skal tilpasses for å sikre at det føles behagelig for pasienten, opptil et maksimum på 10 ml/minutt.

Etter rekonstituering er oppløsningen klar, fargeløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller overfor mus- eller hamsterproteiner.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Overfølsomhetsreaksjoner av allergisk type, inkludert anafylakse, er blitt rapportert for ADVATE. Preparatet inneholder spor av proteiner fra mus og hamster. Dersom symptomer på overfølsomhet inntrer, skal pasientene anbefales å avbryte bruken av preparatet omgående og kontakte lege. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, generell urtikaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi.

Ved tilfelle av sjokk skal standard medisinsk behandling av sjokk iverksettes.

Inhibitorer

Dannelsen av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon

i behandlingen av individer med hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, som er kvantifisert i Bethesda-enheter (BE) per ml plasma ved bruk av den modifiserte analysen. Hos pasienter som utvikler inhibitorer mot faktor VIII, kan tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter. Risikoen for utvikling av inhibitorer er korrelert til graden av eksponering for faktor VIII, med den største risikoen innen de første 20 eksponeringsdagene,

og til andre genetiske faktorer og miljøfaktorer. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene.

Tilfeller av tilbakekomst av inhibitorer (lav titer) er observert etter bytte fra et faktor VIII-produkt til et annet hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager og som har en tidligere historie med inhibitorutvikling. Derfor anbefales det å overvåke alle pasienter nøye for dannelse av inhibitorer hver gang det byttes produkt.

Generelt bør alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII, overvåkes nøye for utviklingen av inhibitorer ved hjelp av passende kliniske observasjoner og laboratorietester. Dersom den forventede faktor VIII-aktiviteten i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kan kontrolleres med en passende dose, skal en test utføres for å bestemme om en faktor VIII-inhibitor er

tilstede. Hos pasienter med høye inhibitornivåer kan substitusjonsbehandling med faktor VIII være uten ønsket virkning, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av leger med erfaring i behandling av pasienter med hemofili og inhibitorer mot faktor VIII.

Kateterrelaterte komplikasjoner ved behandling

Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning.

Hjelpestoffrelaterte hensyn

Etter rekonstituering inneholder dette legemidlet 0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass. Det må tas hensyn til dette for pasienter som er på en natriumfattig diett.

Det anbefales sterkt at navnet og batchnummeret på produktet registreres hver gang ADVATE administreres til en pasient, for å opprettholde en kobling mellom pasienten og batchen med legemiddelprodukt.

Pediatrisk populasjon:

De nevnte advarslene og forholdsreglene gjelder for både voksne og barn.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er utført med ADVATE.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført med faktor VIII. Basert på den sjeldne forekomsten av hemofili A hos kvinner er det ingen erfaring med bruk av faktor VIII under graviditet og amming. Derfor skal faktor VIII kun brukes under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

ADVATE har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og håndtere maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Kliniske studier med ADVATE omfattet 418 personer med minst én eksponering for ADVATE som rapporterte om totalt 93 bivirkninger. De bivirkningene som oppstod med høyest hyppighet, var utvikling av nøytraliserende antistoffer mot faktor VIII (inhibitorer), hodepine og feber.

Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie og stikking på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generell urtikaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger, hvesing) er observert sjelden og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk).

Utvikling av antistoffer mot proteiner fra mus og/eller hamster med relaterte hypersensitivitetsreaksjoner kan observeres.

Pasienter med hemofili A kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII. Hvis slike inhibitorer oppstår, vil tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter.

Tabellmessig oversikt over bivirkninger

Følgende tabell 2 angir frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontan rapportering. Tabellen er i samsvar med MedDRAs organklassesystem og foretrukket termnivå.

Frekvenskategorier er definert i henhold til den følgende konvensjonen: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (≥ 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering angis bivirkninger etter avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Infeksiøse og parasittære

Influensa

Mindre vanlige

sykdommer

Laryngitt

Mindre vanlige

Sykdommer i blod og lymfatiske

Faktor VIII-inhibering

Vanlige

organer

Lymfangitt

Mindre vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk reaksjon

Ikke kjent

 

Overfølsomhetc

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Vanlige

 

Svimmelhet

Mindre vanlige

 

Svekket hukommelse

Mindre vanlige

 

Synkope

Mindre vanlige

 

Skjelving

Mindre vanlige

 

Migrene

Mindre vanlige

 

Smaksforstyrrelse

Mindre vanlige

Øyesykdommer

Øyebetennelse

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

Palpitasjoner

Mindre vanlige

Karsykdommer

Hematom

Mindre vanlige

 

Hetetokter

Mindre vanlige

 

Blekhet

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Dyspné

Mindre vanlige

thorax og mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Diaré

Mindre vanlige

 

Smerte i øvre del av buken

Mindre vanlige

 

Kvalme

Mindre vanlige

 

Brekninger

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

Kløe

Mindre vanlige

 

Utslett

Mindre vanlige

 

Økt svetting

Mindre vanlige

 

Urtikaria

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på

Feber

Vanlige

administrasjonsstedet

Perifert ødem

Mindre vanlige

 

Brystsmerte

Mindre vanlige

 

Ubehag i brystet

Mindre vanlige

 

Frysninger

Mindre vanlige

 

Unormal følelse

Mindre vanlige

 

Hematom på punksjonssted

Mindre vanlige

 

Utmattelse

Ikke kjent

 

Reaksjon på injeksjonssted

Ikke kjent

 

Sykdomsfølelse

Ikke kjent

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Undersøkelser

Økt antall monocytter

Mindre vanlige

 

Nedsatt nivå av koagulasjonsfaktor

Mindre vanlige

 

VIIIb

 

 

Nedsatt hematokrit

Mindre vanlige

 

Unormale laboratorieprøver

Mindre vanlige

Skader, forgiftninger og

Komplikasjon etter prosedyre

Mindre vanlige

komplikasjoner ved medisinske

Blødning etter prosedyre

Mindre vanlige

prosedyrer

Reaksjon på prosedyrested

Mindre vanlige

a)Beregnet på grunnlag av totalt antall pasienter som fikk ADVATE (418).

b)Den uventede nedgangen i nivå av koagulasjonsfaktor VIII forekom hos én pasient under kontinuerlig infusjon av ADVATE etter kirurgi (postoperativt dag 10–14). Hemostase ble opprettholdt hele tiden under denne perioden, og både plasmanivå og clearance av faktor VIII gikk tilbake til passende nivå innen postoperativ dag 15. Faktor VIII-inhibitortester som ble utført etter at den kontinuerlige infusjonen var ferdig og ved endt studie, var negative.

c)Bivirkning forklart i delen under.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Inhibitorutvikling

Inhibitorutvikling hos tidligere behandlede pasienter og hos tidligere ubehandlede pasienter er rapportert. For informasjon, se pkt. 5.1 (Farmakologiske egenskaper) og 4.4 (Advarsler og forsiktighetsregler).

Bivirkninger som er spesifikke for rester fra produksjonsprosessen

Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot eggcelleprotein fra kinesisk hamster (CHO), viste 3 en statistisk signifikant økning i titer ved lineær regresjonsanalyse, 4 viste vedvarende eller forbigående topper og en pasient hadde begge deler, men ingen kliniske symptomer. Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot murint IgG, viste 10 en statistisk signifikant økning, 2 viste en vedvarende eller forbigående topp og en pasient hadde begge deler. Fire av disse pasientene rapporterte isolerte tilfeller av urtikaria, kløe, utslett og lett forhøyet eosinofiltall ved gjentatte eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhet

Reaksjoner av allergisk type omfatter anafylakse og er blitt manifestert ved svimmelhet, parestesier, utslett, hetetokter, opphovning i ansiktet, urtikaria og pruritus.

Pediatrisk populasjon

Bortsett fra utvikling av inhibitorer hos tidligere ubehandlede pediatriske pasienter (PUP) og kateterrelaterte komplikasjoner ble det ikke registrert aldersspesifikke ulikheter i bivirkninger i de kliniske studiene.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering med rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: antihemoragika: koagulasjonsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrands faktor-komplekset består av to molekyler (faktor VIII og von Willebrands faktor) med forskjellige fysiologiske funksjoner. ADVATE inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein som er biologisk ekvivalent til faktor VIII glykoprotein funnet i humant plasma.

Octocog alfa er et glykoprotein som består av 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylmasse

på 280 kD. Når det blir infundert i en pasient med hemofili, vil octocog alfa binde seg til endogent von Willebrands faktor i pasientens kretsløp. Aktivert faktor VIII fungerer som en kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin vil så omdanne fibrinogen til fibrin, og et blodkoagel kan dannes. Hemofili A er en kjønnsbundet arvelig sykdom som innvirker på blodets koagulasjon på grunn av nedsatt nivå av faktor VIII-aktivitet, og resulterer i kraftige blødninger i ledd, muskler eller indre organer, enten spontant eller som et resultat av tilfeldige eller kirurgiske traumer. Plasmanivået av faktor VIII økes ved substitusjonsbehandling, og det skapes dermed en midlertidig korrigering av faktor VIII-underskuddet og en korrigering av blødningstendensen.

Inhibitorutvikling

Immunogeniteten til ADVATE ble evaluert hos tidligere behandlede pasienter. Under kliniske forsøk med ADVATE hos 233 pediatriske og voksne pasienter [pediatriske pasienter (i alderen 0–16 år) og voksne pasienter (over 16 år)] med diagnose alvorlig hemofili A (faktor VIII < 1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-konsentrater ≥ 150 dager for voksne og eldre barn og ≥ 50 dager for barn < 6 år, utviklet én pasient en lav titer-inhibitor (2,4 BE ved modifisert Bethesda-analyse)

etter 26 eksponeringsdager for ADVATE. Oppfølgingsinhibitortester hos denne pasienten etter tilbaketrekking fra studien var negative. I alle studiene var gjennomsnittlig antall eksponeringsdager for ADVATE 97,0 eksponeringsdager per pasient (område 1 til 709) for tidligere behandlede pasienter. Total forekomst av all faktor VIII-inhibitorutvikling (lav eller høy) var 0,4 % (1 av 233).

I den fullførte ukontrollerte studie 060103 var det 16 av 45 (35,6 %) tidligere ubehandlede pasienter med alvorlig hemofili A (FVIII < 1 %) og minst 25 eksponeringsdager for FVIII-utviklede FVIII-inhibitorer: 7 (15,6 %) pasienter som utviklet høy titer-inhibitor og 9 (20 %) pasienter som utviklet lav titer-inhibitor, 1 av disse ble også klassifisert som en forbigående inhibitor.

Risikofaktorer knyttet til inhibitorutvikling i denne studien omfatter ikke-kaukasisk etnisitet, familiehistorie med inhibitorer og intensiv behandling med høy dose i løpet av de

første 20 eksponeringsdagene. Hos de 20 pasientene som ikke hadde noen av disse risikofaktorene, var det ingen inhibitorutvikling.

Data for immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med inhibitorer er blitt innhentet. I en understudie av PUP-studie 060103 ble ITI-behandling hos 11 PUP-er dokumentert. Retrospektiv gjennomgåelse av journaler ble utført for 30 personer på ITI (studie 060703), og innhenting av registerdata pågår.

I studie 060201 ble to langsiktige behandlingsopplegg sammenlignet hos 53 tidligere behandlede pasienter: et individualisert farmakokinetisk styrt doseringsregime (innenfor et område på 20 til 80 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) sammenlignet med et standard profylaktisk doseringsregime (20 til 40 IE/kg med 48 ± 6 timers mellomrom, n = 30). Det farmakokinetisk styrte doseringsregimet (i henhold til en spesifikk formel) ble målrettet for å opprettholde bunnivå av faktor VIII ≥ 1 % i intervallet på 72 timer mellom doser. Dataene fra denne studien viser at de to profylaktiske doseringsregimene er sammenlignbare når det gjelder reduksjon av blødningsfrekvens.

Det europeiske legemiddelkonturet (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med ADVATE i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) i ”Immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) som har utviklet inhibitorer mot faktor VIII” og ”behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)” (se

pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE ble utført på tidligere behandlede pasienter med alvorlig til moderat alvorlig hemofili A (baseline faktor VIII ≤ 2 %). Analysene av plasmaprøvene ble utført

i et laboratorium ved hjelp av en ett-trinns koagulasjonstest.

Totalt 195 personer med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %) gav farmakokinetiske parametere som var inkludert i det farmakokinetiske analysesettet per protokoll. Kategorier av disse analysene for småbarn (1 måned til < 2 år), barn (2 til < 5 år), eldre barn (5 til < 12 år), ungdommer (12 til < 18 år) og voksne (18 år og eldre) ble brukt til å oppsummere famakokinetiske parametre, der alder ble definert som alderen ved tidspunktet for farmakokinetisk infusjon.

Tabell 3 Sammendrag av farmakokinetiske parametre for ADVATE per aldergruppe med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %)

Parameter

Småbarn

Barn

Eldre barn

Ungdommer

Voksne

(middelverdi ±

(n = 5)

(n = 30)

(n = 18)

(n = 33)

(n = 109)

standardavvik)

 

 

 

 

 

 

Total AUC

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,

1506,6 ± 530,

1317,1 ± 438,

1538,5 ± 519,

(IE*·t/dl)

 

Justert inkrementell

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

gjenvinning ved

 

 

 

 

 

 

Cmax (IE/dl per

 

 

 

 

 

 

IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimum

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

plasma-konsentrasj

 

 

 

 

 

 

on etter infusjon

 

 

 

 

 

 

(IE/dl)

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

residenstid (t)

 

 

 

 

 

 

Distribusjons-volu

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

m ved steady state

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

Clearance

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

(ml/kg*t)

 

 

 

 

 

 

a)Beregnet som (Cmax - baseline for faktor VIII) dividert med dosen i IE/kg, der Cmax er den maksimale målte verdien av faktor VIII etter infusjon.

Sikkerhet og hemostatisk effekt av ADVATE i den pediatriske populasjonen er som hos voksne pasienter. Justert gjenvinning og terminal halveringstid (t½) var omtrent 20 % lavere hos yngre barn (yngre enn 6 år) enn hos voksne, noe som delvis kan skyldes det kjente høyere plasmavolumet per kg kroppsvekt hos yngre pasienter.

Det finnes ingen tilgjengelige farmakokinetiske data for ADVATE på tidligere ubehandlede pasienter.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på studier av sikkerhetsfarmakologi, akutt toksisitet, toksisitetstester ved gjentatt dosering, lokal toksisitet og gentoksisitet.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumklorid

Histidin

Trehalose

Kalsiumklorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutation (redusert)

Oppløsningsmiddel

Sterilt vann til injeksjonsvæsker

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende forlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsmidler.

6.3Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør preparatet av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er imidlertid vist for 3 timer ved 25 °C.

I løpet av holdbarhetstiden kan preparatet oppbevares i romtemperatur (høyst 25 °C) i en enkelt periode som ikke overskrider 6 måneder. Sluttdatoen for 6 måneders oppbevaring ved romtemperatur bør angis på preparatets eske. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses.

ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Oppbevar hetteglasset med produktet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Oppbevar den forseglede blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5Emballasje (type og innhold)

Både hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml oppløsningsmiddel er av type I-glass lukket med propp av klorbutylgummi. Produktet leveres i én av følgende konfigurasjoner:

-ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Hver pakning inneholder et hetteglass med pulver, et hetteglass som inneholder 5 ml oppløsningsmiddel, og et hjelpemiddel for rekonstituering (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning inneholder et bruksklart BAXJECT III-system i en forseglet blisterpakning (hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml

oppløsnings-middel er ferdigmontert med systemet for rekonstituering).

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

ADVATE skal administreres intravenøst etter rekonstituering av produktet.

Den rekonstituerte oppløsningen skal inspiseres visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller misfarging.

Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller har bunnfall.

-For administrasjon er det nødvendig å bruke en luer-lock-sprøyte.

-Administreres innen tre timer etter rekonstituering.

-Rekonstituert preparat må ikke oppbevares i kjøleskap.

-Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Rekonstituering med BAXJECT II-utstyret

-Bruk kun vedlagte sterilt vann til injeksjonsvæsker og utstyret i pakningen til rekonstitueringen.

-Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

-Aseptisk teknikk skal brukes.

1.Ta ADVATE hetteglass med pulver og hetteglass med oppløsningsmiddel ut av kjøleskapet, hvis de fremdeles oppbevares i kjøleskap og la dem oppnå romtemperatur

(mellom 15 °C – 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Fjern beskyttelseshettene fra hetteglassene med pulver og oppløsningsmiddel.

4.Rengjør proppene med injeksjonstørkene. Plasser hetteglassene på en flat, ren overflate.

5.Åpne pakken som inneholder BAXJECT II-utstyret ved å dra av papirlokket uten å komme i berøring med innsiden (Fig. A). Ikke ta utstyret ut av pakningen. Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

6.Snu pakningen rundt, og sett spissen av klar plast inn gjennom gummiproppen til oppløsningsmidlet. Ta tak i kanten på pakningen, og trekk pakningen av BAXJECT II-utstyret (Fig. B). Ikke fjern den blå hetten fra BAXJECT II-utstyret.

7.For rekonstituering skal kun det vedlagte sterile vannet til injeksjonsvæsker og det vedlagte rekonstitueringsutstyret brukes. Med BAXJECT II koblet til hetteglasset med oppløsningsmidlet, snu systemet slik at hetteglasset med oppløsningsmidlet kommer øverst på utstyret. Sett den hvite spissen av plast inn gjennom gummiproppen til hetteglasset med ADVATE-pulver. Vakuumet vil trekke oppløsningsmidlet inn i hetteglasset med ADVATE-pulver (Fig. c).

8.Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstituering med BAXJECT III-systemet

-Skal ikke brukes dersom lokket ikke er helt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis produktet fremdeles oppbevares i kjøleskap, skal du ta den forseglede blisterpakningen (inneholder hetteglass med pulver og oppløsningsmiddel ferdigmontert med systemet for rekonstituering) ut av kjøleskapet og la den nå romtemperatur (mellom 15 °C og 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Åpne ADVATE-pakningen ved å trekke av lokket. Ta BAXJECT III-systemet ut av blisterpakningen.

4.Plasser ADVATE på et flatt underlag med hetteglasset med fortynningsmiddel øverst (Fig. 1). Hetteglasset med fortynningsmiddel har en blå stripe. Ikke fjern den blå hetten før dette står beskrevet i et senere trinn.

5.Hold ADVATE i BAXJECT III-systemet med den ene hånden, og press bestemt ned på hetteglasset med fortynningsmiddel med den andre hånden inntil systemet er helt sammenpresset og fortynningsmiddelet strømmer inn i ADVATE-hetteglasset (Fig. 2). Ikke hell på systemet før overføringen er ferdig.

6.Bekreft at overføringen av fortynningsmiddelet er fullført. Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Administrasjon

Bruk aseptisk teknikk

Legemidler til parenteral bruk skal inspiseres for partikler før administrasjon når oppløsningen og beholderen gjør dette mulig. Kun en klar og fargeløs oppløsning skal brukes.

1.Fjern den blå hetten fra BAXJECT II / BAXJECT III. Ikke trekk luft inn i sprøyten. Koble sprøyten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Snu systemet opp ned (hetteglasset med rekonstituert oppløsning skal være øverst). Trekk den rekonstituerte oppløsningen inn i sprøyten ved å dra stempelet sakte bakover.

3.Koble fra sprøyten.

4.Koble en sommerfuglkanyle til sprøyten. Injiser intravenøst. Oppløsningen skal administreres sakte, med en hastighet som bestemmes av pasientens komfortnivå, ikke mer enn 10 ml per minutt. Pulsfrekvensen skal måles før og under administrasjon av ADVATE. Dersom det oppstår en betydelig pulsøkning, vil en reduksjon av administrasjonshastigheten eller en pause i injeksjonen vanligvis føre til at symptomene forsvinner umiddelbart (se avsnittene 4.4 og 4.8).

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østerrike

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/271/001

EU/1/03/271/011

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 2. mars 2004

Dato for siste fornyelse: 2. mars 2014

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til det europeiske legemiddelkontoret (european medicines agency) http://www.ema.europa.eu

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADVATE 500 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder nominelt 500 IE human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa. ADVATE inneholder omtrent 100 IE per ml human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa etter rekonstituering.

Potensen (Internasjonale Enheter) bestemmes ved å bruke Den europeiske farmakopés kromogene test. Den spesifikke aktiviteten for ADVATE er omtrent 4000–10000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA)) er et renset protein som har 2332 aminosyrer. Det er produsert ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi i eggceller fra kinesisk hamster (CHO-celler). Tilberedt uten tilsetting av noen (eksogene) human- eller dyrederiverte proteiner

i cellekulturprosessen, rensingen eller i den endelige formuleringen.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Pulver: Hvitt til gulhvitt, lettsmuldrende pulver.

Oppløsning: Klar og fargeløs oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). ADVATE er indisert for alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal innledes under ledelse av en lege med erfaring i behandling av hemofili og med mulighet for gjenopplivning umiddelbart tilgjengelig i tilfelle anafylakse.

Dosering

Doseringen og varigheten av substitusjonsbehandlingen avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, samt lokaliseringen og omfanget av blødningen og av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter for faktor VIII angis i Internasjonale Enheter (IE), som er relatert til WHO-standarden for faktor VIII-preparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma blir uttrykt enten som et prosenttall (relatert til normalt humant plasma) eller i IE (relatert til den internasjonale standarden for faktor VIII

i plasma).

Én Internasjonal Enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent til mengden faktor VIII i én ml normalt humant plasma.

Symptomatisk behandling

Beregning av den nødvendige dosen faktor VIII er basert på empiriske data som viser at 1 IE faktor VIII per kg kroppsvekt hever aktiviteten av faktor VIII i plasma med 2 IE/dl. Den nødvendige dosen blir bestemt ved hjelp av følgende formel:

Nødvendige enheter (IE) = kroppsvekt (kg) x ønsket faktor VIII-økning (%) x 0,5

I de følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under det angitte nivå av plasmaaktivitet (i % av normaltilstand eller IE/dl) i den korresponderende perioden. Den følgende tabell 1 kan benyttes som hjelp til doseringen ved blødningsepisoder og kirurgi:

Tabell 1 Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad / type

Nødvendig faktor

Doseringsfrekvens (timer) / varighet av

kirurgi

VIII-nivå (% eller IE/dl)

behandling (dager)

Blødning

 

 

Tidlig leddblødning,

20–40

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller oral

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

blødning.

 

under 6 år) i minst 1 døgn, inntil

 

 

blødningstilstanden, indikert ved smerte,

 

 

har opphørt eller det er oppnådd tilheling.

Mer uttalt leddblødning,

30–60

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

hematom.

 

under 6 år) i 3–4 dager eller mer, inntil

 

 

smerte og akutt funksjonshemming er

 

 

borte.

Livstruende

60–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

blødningstilstander.

 

(hver 6. til 12. time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil risikoen er over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30–60

Hver 24. time (hver 12. til 24 time for

Inkludert trekking av

 

pasienter som er under 6 år),

tenner.

 

i minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.

Større

80–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

 

(pre- og postoperativt)

(hver 6. til 24 time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil adekvat sårtilheling

 

 

oppnås, fortsett så behandling i ytterligere

 

 

minst 7 dager for å opprettholde faktor

 

 

VIII-aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl).

Dosen og administrasjonshyppigheten skal tilpasses pasientens kliniske respons i det enkelte tilfelle. I visse tilfeller (f.eks. ved nærvær av en inhibitor i lav titer) kan det bli nødvendig med større doser enn det som er kalkulert etter formelen.

I løpet av behandlingen anbefales det, på passende måte, å bestemme faktor VIII-nivået i plasma som en veiledning for dosering og frekvens av gjentatte injeksjoner. Spesielt i tilfeller med større kirurgiske intervensjoner er en presis overvåkning av substitusjonsbehandlingen ved hjelp av måling

av aktiviteten til faktor VIII i plasma helt nødvendig. Det kan være individuelle forskjeller med hensyn til responsen på faktor VIII både ved at tilheling in vivo oppnås ved forskjellige nivåer og ved forskjellige halveringstider.

Profylakse

Ved langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili A er den normale doseringen 20 til 40 IE faktor VIII per kg kroppsvekt i intervaller på 2 til 3 dager.

Pediatrisk populasjon

For symptomatisk behandling avviker ikke dosene hos pediatriske pasienter (0 til 18 år) fra voksne pasienter. Hos pasienter under 6 år anbefales doser på 20 til 50 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt 3 til 4 ganger i uken til profylaktisk behandling.

Administrasjonsmåte

ADVATE skal administreres intravenøst. Dersom administreringen gjøres av ikke-helsepersonell, er passende opplæring nødvendig.

Administrasjonshastigheten skal tilpasses for å sikre at det føles behagelig for pasienten, opptil et maksimum på 10 ml/minutt.

Etter rekonstituering er oppløsningen klar, fargeløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller overfor mus- eller hamsterproteiner.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Overfølsomhetsreaksjoner av allergisk type, inkludert anafylakse, er blitt rapportert for ADVATE. Preparatet inneholder spor av proteiner fra mus og hamster. Dersom symptomer på overfølsomhet inntrer, skal pasientene anbefales å avbryte bruken av preparatet omgående og kontakte lege. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, generell urtikaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi.

Ved tilfelle av sjokk skal standard medisinsk behandling av sjokk iverksettes.

Inhibitorer

Dannelsen av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon

i behandlingen av individer med hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, som er kvantifisert i Bethesda-enheter (BE) per ml plasma ved bruk av den modifiserte analysen. Hos pasienter som utvikler inhibitorer mot faktor VIII, kan tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter. Risikoen for utvikling av inhibitorer er korrelert til graden av eksponering for faktor VIII, med den største risikoen innen de første 20 eksponeringsdagene,

og til andre genetiske faktorer og miljøfaktorer. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene.

Tilfeller av tilbakekomst av inhibitorer (lav titer) er observert etter bytte fra et faktor VIII-produkt til et annet hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager og som har en tidligere historie med inhibitorutvikling. Derfor anbefales det å overvåke alle pasienter nøye for dannelse av inhibitorer hver gang det byttes produkt.

Generelt bør alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII, overvåkes nøye for utviklingen av inhibitorer ved hjelp av passende kliniske observasjoner og laboratorietester. Dersom den forventede faktor VIII-aktiviteten i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kan kontrolleres med en passende dose, skal en test utføres for å bestemme om en faktor VIII-inhibitor er

tilstede. Hos pasienter med høye inhibitornivåer kan substitusjonsbehandling med faktor VIII være uten ønsket virkning, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av leger med erfaring i behandling av pasienter med hemofili og inhibitorer mot faktor VIII.

Kateterrelaterte komplikasjoner ved behandling

Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning.

Hjelpestoffrelaterte hensyn

Etter rekonstituering inneholder dette legemidlet 0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass. Det må tas hensyn til dette for pasienter som er på en natriumfattig diett.

Det anbefales sterkt at navnet og batchnummeret på produktet registreres hver gang ADVATE administreres til en pasient, for å opprettholde en kobling mellom pasienten og batchen med legemiddelprodukt.

Pediatrisk populasjon:

De nevnte advarslene og forholdsreglene gjelder for både voksne og barn.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er utført med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført med faktor VIII. Basert på den sjeldne forekomsten av hemofili A hos kvinner er det ingen erfaring med bruk av faktor VIII under graviditet og amming. Derfor skal faktor VIII kun brukes under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

ADVATE har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og håndtere maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Kliniske studier med ADVATE omfattet 418 personer med minst én eksponering for ADVATE som rapporterte om totalt 93 bivirkninger. De bivirkningene som oppstod med høyest hyppighet, var utvikling av nøytraliserende antistoffer mot faktor VIII (inhibitorer), hodepine og feber.

Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie og stikking på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generell urtikaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger, hvesing) er observert sjelden og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk).

Utvikling av antistoffer mot proteiner fra mus og/eller hamster med relaterte hypersensitivitetsreaksjoner kan observeres.

Pasienter med hemofili A kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII. Hvis slike inhibitorer oppstår, vil tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter.

Tabellmessig oversikt over bivirkninger

Følgende tabell 2 angir frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontan rapportering. Tabellen er i samsvar med MedDRAs organklassesystem og foretrukket termnivå.

Frekvenskategorier er definert i henhold til den følgende konvensjonen: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (≥ 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering angis bivirkninger etter avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Infeksiøse og parasittære

Influensa

Mindre vanlige

sykdommer

Laryngitt

Mindre vanlige

Sykdommer i blod og lymfatiske

Faktor VIII-inhibering

Vanlige

organer

Lymfangitt

Mindre vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk reaksjon

Ikke kjent

 

Overfølsomhetc

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Vanlige

 

Svimmelhet

Mindre vanlige

 

Svekket hukommelse

Mindre vanlige

 

Synkope

Mindre vanlige

 

Skjelving

Mindre vanlige

 

Migrene

Mindre vanlige

 

Smaksforstyrrelse

Mindre vanlige

Øyesykdommer

Øyebetennelse

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

Palpitasjoner

Mindre vanlige

Karsykdommer

Hematom

Mindre vanlige

 

Hetetokter

Mindre vanlige

 

Blekhet

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Dyspné

Mindre vanlige

thorax og mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Diaré

Mindre vanlige

 

Smerte i øvre del av buken

Mindre vanlige

 

Kvalme

Mindre vanlige

 

Brekninger

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

Kløe

Mindre vanlige

 

Utslett

Mindre vanlige

 

Økt svetting

Mindre vanlige

 

Urtikaria

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på

Feber

Vanlige

administrasjonsstedet

Perifert ødem

Mindre vanlige

 

Brystsmerte

Mindre vanlige

 

Ubehag i brystet

Mindre vanlige

 

Frysninger

Mindre vanlige

 

Unormal følelse

Mindre vanlige

 

Hematom på punksjonssted

Mindre vanlige

 

Utmattelse

Ikke kjent

 

Reaksjon på injeksjonssted

Ikke kjent

 

Sykdomsfølelse

Ikke kjent

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Undersøkelser

Økt antall monocytter

Mindre vanlige

 

Nedsatt nivå av koagulasjonsfaktor

Mindre vanlige

 

VIIIb

 

 

Nedsatt hematokrit

Mindre vanlige

 

Unormale laboratorieprøver

Mindre vanlige

Skader, forgiftninger og

Komplikasjon etter prosedyre

Mindre vanlige

komplikasjoner ved medisinske

Blødning etter prosedyre

Mindre vanlige

prosedyrer

Reaksjon på prosedyrested

Mindre vanlige

a)Beregnet på grunnlag av totalt antall pasienter som fikk ADVATE (418).

b)Den uventede nedgangen i nivå av koagulasjonsfaktor VIII forekom hos én pasient under kontinuerlig infusjon av ADVATE etter kirurgi (postoperativt dag 10–14). Hemostase ble opprettholdt hele tiden under denne perioden, og både plasmanivå og clearance av faktor VIII gikk tilbake til passende nivå innen postoperativ dag 15. Faktor VIII-inhibitortester som ble utført etter at den kontinuerlige infusjonen var ferdig og ved endt studie, var negative.

c)Bivirkning forklart i delen under.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Inhibitorutvikling

Inhibitorutvikling hos tidligere behandlede pasienter og hos tidligere ubehandlede pasienter er rapportert. For informasjon, se pkt. 5.1 (Farmakologiske egenskaper) og 4.4 (Advarsler og forsiktighetsregler).

Bivirkninger som er spesifikke for rester fra produksjonsprosessen

Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot eggcelleprotein fra kinesisk hamster (CHO), viste 3 en statistisk signifikant økning i titer ved lineær regresjonsanalyse, 4 viste vedvarende eller forbigående topper og en pasient hadde begge deler, men ingen kliniske symptomer. Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot murint IgG, viste 10 en statistisk signifikant økning, 2 viste en vedvarende eller forbigående topp og en pasient hadde begge deler. Fire av disse pasientene rapporterte isolerte tilfeller av urtikaria, kløe, utslett og lett forhøyet eosinofiltall ved gjentatte eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhet

Reaksjoner av allergisk type omfatter anafylakse og er blitt manifestert ved svimmelhet, parestesier, utslett, hetetokter, opphovning i ansiktet, urtikaria og pruritus.

Pediatrisk populasjon

Bortsett fra utvikling av inhibitorer hos tidligere ubehandlede pediatriske pasienter (PUP) og kateterrelaterte komplikasjoner ble det ikke registrert aldersspesifikke ulikheter i bivirkninger i de kliniske studiene.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering med rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: antihemoragika: koagulasjonsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrands faktor-komplekset består av to molekyler (faktor VIII og von Willebrands faktor) med forskjellige fysiologiske funksjoner. ADVATE inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein som er biologisk ekvivalent til faktor VIII glykoprotein funnet i humant plasma.

Octocog alfa er et glykoprotein som består av 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylmasse

på 280 kD. Når det blir infundert i en pasient med hemofili, vil octocog alfa binde seg til endogent von Willebrands faktor i pasientens kretsløp. Aktivert faktor VIII fungerer som en kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin vil så omdanne fibrinogen til fibrin, og et blodkoagel kan dannes. Hemofili A er en kjønnsbundet arvelig sykdom som innvirker på blodets koagulasjon på grunn av nedsatt nivå av faktor VIII-aktivitet, og resulterer i kraftige blødninger i ledd, muskler eller indre organer, enten spontant eller som et resultat av tilfeldige eller kirurgiske traumer. Plasmanivået av faktor VIII økes ved substitusjonsbehandling, og det skapes dermed en midlertidig korrigering av faktor VIII-underskuddet og en korrigering av blødningstendensen.

Inhibitorutvikling

Immunogeniteten til ADVATE ble evaluert hos tidligere behandlede pasienter. Under kliniske forsøk med ADVATE hos 233 pediatriske og voksne pasienter [pediatriske pasienter (i alderen 0–16 år) og voksne pasienter (over 16 år)] med diagnose alvorlig hemofili A (faktor VIII < 1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-konsentrater ≥ 150 dager for voksne og eldre barn og ≥ 50 dager for barn < 6 år, utviklet én pasient en lav titer-inhibitor (2,4 BE ved modifisert Bethesda-analyse)

etter 26 eksponeringsdager for ADVATE. Oppfølgingsinhibitortester hos denne pasienten etter tilbaketrekking fra studien var negative. I alle studiene var gjennomsnittlig antall eksponeringsdager for ADVATE 97,0 eksponeringsdager per pasient (område 1 til 709) for tidligere behandlede pasienter. Total forekomst av all faktor VIII-inhibitorutvikling (lav eller høy) var 0,4 % (1 av 233).

I den fullførte ukontrollerte studie 060103 var det 16 av 45 (35,6 %) tidligere ubehandlede pasienter med alvorlig hemofili A (FVIII < 1 %) og minst 25 eksponeringsdager for FVIII-utviklede FVIII-inhibitorer: 7 (15,6 %) pasienter som utviklet høy titer-inhibitor og 9 (20 %) pasienter som utviklet lav titer-inhibitor, 1 av disse ble også klassifisert som en forbigående inhibitor.

Risikofaktorer knyttet til inhibitorutvikling i denne studien omfatter ikke-kaukasisk etnisitet, familiehistorie med inhibitorer og intensiv behandling med høy dose i løpet av de

første 20 eksponeringsdagene. Hos de 20 pasientene som ikke hadde noen av disse risikofaktorene, var det ingen inhibitorutvikling.

Data for immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med inhibitorer er blitt innhentet. I en understudie av PUP-studie 060103 ble ITI-behandling hos 11 PUP-er dokumentert. Retrospektiv gjennomgåelse av journaler ble utført for 30 personer på ITI (studie 060703), og innhenting av registerdata pågår.

I studie 060201 ble to langsiktige behandlingsopplegg sammenlignet hos 53 tidligere behandlede pasienter: et individualisert farmakokinetisk styrt doseringsregime (innenfor et område på 20 til 80 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) sammenlignet med et standard profylaktisk doseringsregime (20 til 40 IE/kg med 48 ± 6 timers mellomrom, n = 30). Det farmakokinetisk styrte doseringsregimet (i henhold til en spesifikk formel) ble målrettet for å opprettholde bunnivå av faktor VIII ≥ 1 % i intervallet på 72 timer mellom doser. Dataene fra denne studien viser at de to profylaktiske doseringsregimene er sammenlignbare når det gjelder reduksjon av blødningsfrekvens.

Det europeiske legemiddelkonturet (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med ADVATE i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) i ”Immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) som har utviklet inhibitorer mot faktor VIII” og ”behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)” (se

pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE ble utført på tidligere behandlede pasienter med alvorlig til moderat alvorlig hemofili A (baseline faktor VIII ≤ 2 %). Analysene av plasmaprøvene ble utført

i et laboratorium ved hjelp av en ett-trinns koagulasjonstest.

Totalt 195 personer med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %) gav farmakokinetiske parametere som var inkludert i det farmakokinetiske analysesettet per protokoll. Kategorier av disse analysene for småbarn (1 måned til < 2 år), barn (2 til < 5 år), eldre barn (5 til < 12 år), ungdommer (12 til < 18 år) og voksne (18 år og eldre) ble brukt til å oppsummere famakokinetiske parametre, der alder ble definert som alderen ved tidspunktet for farmakokinetisk infusjon.

Tabell 3 Sammendrag av farmakokinetiske parametre for ADVATE per aldergruppe med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %)

Parameter

Småbarn

Barn

Eldre barn

Ungdommer

Voksne

(middelverdi ±

(n = 5)

(n = 30)

(n = 18)

(n = 33)

(n = 109)

standardavvik)

 

 

 

 

 

 

Total AUC

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,

1506,6 ± 530,

1317,1 ± 438,

1538,5 ± 519,

(IE*·t/dl)

 

Justert inkrementell

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

gjenvinning ved

 

 

 

 

 

 

Cmax (IE/dl per

 

 

 

 

 

 

IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimum

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

plasma-konsentrasj

 

 

 

 

 

 

on etter infusjon

 

 

 

 

 

 

(IE/dl)

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

residenstid (t)

 

 

 

 

 

 

Distribusjons-volu

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

m ved steady state

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

Clearance

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

(ml/kg*t)

 

 

 

 

 

 

a)Beregnet som (Cmax - baseline for faktor VIII) dividert med dosen i IE/kg, der Cmax er den maksimale målte verdien av faktor VIII etter infusjon.

Sikkerhet og hemostatisk effekt av ADVATE i den pediatriske populasjonen er som hos voksne pasienter. Justert gjenvinning og terminal halveringstid (t½) var omtrent 20 % lavere hos yngre barn (yngre enn 6 år) enn hos voksne, noe som delvis kan skyldes det kjente høyere plasmavolumet per kg kroppsvekt hos yngre pasienter.

Det finnes ingen tilgjengelige farmakokinetiske data for ADVATE på tidligere ubehandlede pasienter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på studier av sikkerhetsfarmakologi, akutt toksisitet, toksisitetstester ved gjentatt dosering, lokal toksisitet og gentoksisitet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumklorid

Histidin

Trehalose

Kalsiumklorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutation (redusert)

Oppløsningsmiddel

Sterilt vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende forlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsmidler.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør preparatet av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er imidlertid vist for 3 timer ved 25 °C.

I løpet av holdbarhetstiden kan preparatet oppbevares i romtemperatur (høyst 25 °C) i en enkelt periode som ikke overskrider 6 måneder. Sluttdatoen for 6 måneders oppbevaring ved romtemperatur bør angis på preparatets eske. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses.

ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Oppbevar hetteglasset med produktet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Oppbevar den forseglede blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Både hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml oppløsningsmiddel er av type I-glass lukket med propp av klorbutylgummi. Produktet leveres i én av følgende konfigurasjoner:

-ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Hver pakning inneholder et hetteglass med pulver, et hetteglass som inneholder 5 ml oppløsningsmiddel, og et hjelpemiddel for rekonstituering (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning inneholder et bruksklart BAXJECT III-system i en forseglet blisterpakning (hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml

oppløsnings-middel er ferdigmontert med systemet for rekonstituering).

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

ADVATE skal administreres intravenøst etter rekonstituering av produktet.

Den rekonstituerte oppløsningen skal inspiseres visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller misfarging.

Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller har bunnfall.

-For administrasjon er det nødvendig å bruke en luer-lock-sprøyte.

-Administreres innen tre timer etter rekonstituering.

-Rekonstituert preparat må ikke oppbevares i kjøleskap.

-Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Rekonstituering med BAXJECT II-utstyret

-Bruk kun vedlagte sterilt vann til injeksjonsvæsker og utstyret i pakningen til rekonstitueringen.

-Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

-Aseptisk teknikk skal brukes.

1.Ta ADVATE hetteglass med pulver og hetteglass med oppløsningsmiddel ut av kjøleskapet, hvis de fremdeles oppbevares i kjøleskap og la dem oppnå romtemperatur

(mellom 15 °C – 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Fjern beskyttelseshettene fra hetteglassene med pulver og oppløsningsmiddel.

4.Rengjør proppene med injeksjonstørkene. Plasser hetteglassene på en flat, ren overflate.

5.Åpne pakken som inneholder BAXJECT II-utstyret ved å dra av papirlokket uten å komme i berøring med innsiden (Fig. A). Ikke ta utstyret ut av pakningen. Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

6.Snu pakningen rundt, og sett spissen av klar plast inn gjennom gummiproppen til oppløsningsmidlet. Ta tak i kanten på pakningen, og trekk pakningen av BAXJECT II-utstyret (Fig. B). Ikke fjern den blå hetten fra BAXJECT II-utstyret.

7.For rekonstituering skal kun det vedlagte sterile vannet til injeksjonsvæsker og det vedlagte rekonstitueringsutstyret brukes. Med BAXJECT II koblet til hetteglasset med oppløsningsmidlet, snu systemet slik at hetteglasset med oppløsningsmidlet kommer øverst på utstyret. Sett den hvite spissen av plast inn gjennom gummiproppen til hetteglasset med ADVATE-pulver. Vakuumet vil trekke oppløsningsmidlet inn i hetteglasset med ADVATE-pulver (Fig. c).

8.Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstituering med BAXJECT III-systemet

-Skal ikke brukes dersom lokket ikke er helt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis produktet fremdeles oppbevares i kjøleskap, skal du ta den forseglede blisterpakningen (inneholder hetteglass med pulver og oppløsningsmiddel ferdigmontert med systemet for rekonstituering) ut av kjøleskapet og la den nå romtemperatur (mellom 15 °C og 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Åpne ADVATE-pakningen ved å trekke av lokket. Ta BAXJECT III-systemet ut av blisterpakningen.

4.Plasser ADVATE på et flatt underlag med hetteglasset med fortynningsmiddel øverst (Fig. 1). Hetteglasset med fortynningsmiddel har en blå stripe. Ikke fjern den blå hetten før dette står beskrevet i et senere trinn.

5.Hold ADVATE i BAXJECT III-systemet med den ene hånden, og press bestemt ned på hetteglasset med fortynningsmiddel med den andre hånden inntil systemet er helt sammenpresset og fortynningsmiddelet strømmer inn i ADVATE-hetteglasset (Fig. 2). Ikke hell på systemet før overføringen er ferdig.

6.Bekreft at overføringen av fortynningsmiddelet er fullført. Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Administrasjon

Bruk aseptisk teknikk

Legemidler til parenteral bruk skal inspiseres for partikler før administrasjon når oppløsningen og beholderen gjør dette mulig. Kun en klar og fargeløs oppløsning skal brukes.

1.Fjern den blå hetten fra BAXJECT II / BAXJECT III. Ikke trekk luft inn i sprøyten. Koble sprøyten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Snu systemet opp ned (hetteglasset med rekonstituert oppløsning skal være øverst). Trekk den rekonstituerte oppløsningen inn i sprøyten ved å dra stempelet sakte bakover.

3.Koble fra sprøyten.

4.Koble en sommerfuglkanyle til sprøyten. Injiser intravenøst. Oppløsningen skal administreres sakte, med en hastighet som bestemmes av pasientens komfortnivå, ikke mer enn 10 ml per minutt. Pulsfrekvensen skal måles før og under administrasjon av ADVATE. Dersom det oppstår en betydelig pulsøkning, vil en reduksjon av administrasjonshastigheten eller en pause i injeksjonen vanligvis føre til at symptomene forsvinner umiddelbart (se avsnittene 4.4 og 4.8).

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østerrike

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/271/002

EU/1/03/271/012

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 2. mars 2004

Dato for siste fornyelse: 2. mars 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADVATE 1000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder nominelt 1000 IE human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa. ADVATE inneholder omtrent 200 IE per ml human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa etter rekonstituering.

Potensen (Internasjonale Enheter) bestemmes ved å bruke Den europeiske farmakopés kromogene test. Den spesifikke aktiviteten for ADVATE er omtrent 4000–10000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA)) er et renset protein som har 2332 aminosyrer. Det er produsert ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi i eggceller fra kinesisk hamster (CHO-celler). Tilberedt uten tilsetting av noen (eksogene) human- eller dyrederiverte proteiner

i cellekulturprosessen, rensingen eller i den endelige formuleringen.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Pulver: Hvitt til gulhvitt, lettsmuldrende pulver.

Oppløsning: Klar og fargeløs oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). ADVATE er indisert for alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal innledes under ledelse av en lege med erfaring i behandling av hemofili og med mulighet for gjenopplivning umiddelbart tilgjengelig i tilfelle anafylakse.

Dosering

Doseringen og varigheten av substitusjonsbehandlingen avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, samt lokaliseringen og omfanget av blødningen og av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter for faktor VIII angis i Internasjonale Enheter (IE), som er relatert til WHO-standarden for faktor VIII-preparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma blir uttrykt enten som et prosenttall (relatert til normalt humant plasma) eller i IE (relatert til den internasjonale standarden for faktor VIII

i plasma).

Én Internasjonal Enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent til mengden faktor VIII i én ml normalt humant plasma.

Symptomatisk behandling

Beregning av den nødvendige dosen faktor VIII er basert på empiriske data som viser at 1 IE faktor VIII per kg kroppsvekt hever aktiviteten av faktor VIII i plasma med 2 IE/dl. Den nødvendige dosen blir bestemt ved hjelp av følgende formel:

Nødvendige enheter (IE) = kroppsvekt (kg) x ønsket faktor VIII-økning (%) x 0,5

I de følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under det angitte nivå av plasmaaktivitet (i % av normaltilstand eller IE/dl) i den korresponderende perioden. Den følgende tabell 1 kan benyttes som hjelp til doseringen ved blødningsepisoder og kirurgi:

Tabell 1 Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad / type

Nødvendig faktor

Doseringsfrekvens (timer) / varighet av

kirurgi

VIII-nivå (% eller IE/dl)

behandling (dager)

Blødning

 

 

Tidlig leddblødning,

20–40

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller oral

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

blødning.

 

under 6 år) i minst 1 døgn, inntil

 

 

blødningstilstanden, indikert ved smerte,

 

 

har opphørt eller det er oppnådd tilheling.

Mer uttalt leddblødning,

30–60

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

hematom.

 

under 6 år) i 3–4 dager eller mer, inntil

 

 

smerte og akutt funksjonshemming er

 

 

borte.

Livstruende

60–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

blødningstilstander.

 

(hver 6. til 12. time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil risikoen er over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30–60

Hver 24. time (hver 12. til 24 time for

Inkludert trekking av

 

pasienter som er under 6 år),

tenner.

 

i minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.

Større

80–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

 

(pre- og postoperativt)

(hver 6. til 24 time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil adekvat sårtilheling

 

 

oppnås, fortsett så behandling i ytterligere

 

 

minst 7 dager for å opprettholde faktor

 

 

VIII-aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl).

Dosen og administrasjonshyppigheten skal tilpasses pasientens kliniske respons i det enkelte tilfelle. I visse tilfeller (f.eks. ved nærvær av en inhibitor i lav titer) kan det bli nødvendig med større doser enn det som er kalkulert etter formelen.

I løpet av behandlingen anbefales det, på passende måte, å bestemme faktor VIII-nivået i plasma som en veiledning for dosering og frekvens av gjentatte injeksjoner. Spesielt i tilfeller med større kirurgiske intervensjoner er en presis overvåkning av substitusjonsbehandlingen ved hjelp av måling

av aktiviteten til faktor VIII i plasma helt nødvendig. Det kan være individuelle forskjeller med hensyn til responsen på faktor VIII både ved at tilheling in vivo oppnås ved forskjellige nivåer og ved forskjellige halveringstider.

Profylakse

Ved langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili A er den normale doseringen 20 til 40 IE faktor VIII per kg kroppsvekt i intervaller på 2 til 3 dager.

Pediatrisk populasjon

For symptomatisk behandling avviker ikke dosene hos pediatriske pasienter (0 til 18 år) fra voksne pasienter. Hos pasienter under 6 år anbefales doser på 20 til 50 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt 3 til 4 ganger i uken til profylaktisk behandling.

Administrasjonsmåte

ADVATE skal administreres intravenøst. Dersom administreringen gjøres av ikke-helsepersonell, er passende opplæring nødvendig.

Administrasjonshastigheten skal tilpasses for å sikre at det føles behagelig for pasienten, opptil et maksimum på 10 ml/minutt.

Etter rekonstituering er oppløsningen klar, fargeløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller overfor mus- eller hamsterproteiner.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Overfølsomhetsreaksjoner av allergisk type, inkludert anafylakse, er blitt rapportert for ADVATE. Preparatet inneholder spor av proteiner fra mus og hamster. Dersom symptomer på overfølsomhet inntrer, skal pasientene anbefales å avbryte bruken av preparatet omgående og kontakte lege. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, generell urtikaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi.

Ved tilfelle av sjokk skal standard medisinsk behandling av sjokk iverksettes.

Inhibitorer

Dannelsen av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon

i behandlingen av individer med hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, som er kvantifisert i Bethesda-enheter (BE) per ml plasma ved bruk av den modifiserte analysen. Hos pasienter som utvikler inhibitorer mot faktor VIII, kan tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter. Risikoen for utvikling av inhibitorer er korrelert til graden av eksponering for faktor VIII, med den største risikoen innen de første 20 eksponeringsdagene,

og til andre genetiske faktorer og miljøfaktorer. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene.

Tilfeller av tilbakekomst av inhibitorer (lav titer) er observert etter bytte fra et faktor VIII-produkt til et annet hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager og som har en tidligere historie med inhibitorutvikling. Derfor anbefales det å overvåke alle pasienter nøye for dannelse av inhibitorer hver gang det byttes produkt.

Generelt bør alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII, overvåkes nøye for utviklingen av inhibitorer ved hjelp av passende kliniske observasjoner og laboratorietester. Dersom den forventede faktor VIII-aktiviteten i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kan kontrolleres med en passende dose, skal en test utføres for å bestemme om en faktor VIII-inhibitor er

tilstede. Hos pasienter med høye inhibitornivåer kan substitusjonsbehandling med faktor VIII være uten ønsket virkning, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av leger med erfaring i behandling av pasienter med hemofili og inhibitorer mot faktor VIII.

Kateterrelaterte komplikasjoner ved behandling

Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning.

Hjelpestoffrelaterte hensyn

Etter rekonstituering inneholder dette legemidlet 0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass. Det må tas hensyn til dette for pasienter som er på en natriumfattig diett.

Det anbefales sterkt at navnet og batchnummeret på produktet registreres hver gang ADVATE administreres til en pasient, for å opprettholde en kobling mellom pasienten og batchen med legemiddelprodukt.

Pediatrisk populasjon:

De nevnte advarslene og forholdsreglene gjelder for både voksne og barn.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er utført med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført med faktor VIII. Basert på den sjeldne forekomsten av hemofili A hos kvinner er det ingen erfaring med bruk av faktor VIII under graviditet og amming. Derfor skal faktor VIII kun brukes under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

ADVATE har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og håndtere maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Kliniske studier med ADVATE omfattet 418 personer med minst én eksponering for ADVATE som rapporterte om totalt 93 bivirkninger. De bivirkningene som oppstod med høyest hyppighet, var utvikling av nøytraliserende antistoffer mot faktor VIII (inhibitorer), hodepine og feber.

Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie og stikking på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generell urtikaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger, hvesing) er observert sjelden og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk).

Utvikling av antistoffer mot proteiner fra mus og/eller hamster med relaterte hypersensitivitetsreaksjoner kan observeres.

Pasienter med hemofili A kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII. Hvis slike inhibitorer oppstår, vil tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter.

Tabellmessig oversikt over bivirkninger

Følgende tabell 2 angir frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontan rapportering. Tabellen er i samsvar med MedDRAs organklassesystem og foretrukket termnivå.

Frekvenskategorier er definert i henhold til den følgende konvensjonen: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (≥ 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering angis bivirkninger etter avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Infeksiøse og parasittære

Influensa

Mindre vanlige

sykdommer

Laryngitt

Mindre vanlige

Sykdommer i blod og lymfatiske

Faktor VIII-inhibering

Vanlige

organer

Lymfangitt

Mindre vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk reaksjon

Ikke kjent

 

Overfølsomhetc

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Vanlige

 

Svimmelhet

Mindre vanlige

 

Svekket hukommelse

Mindre vanlige

 

Synkope

Mindre vanlige

 

Skjelving

Mindre vanlige

 

Migrene

Mindre vanlige

 

Smaksforstyrrelse

Mindre vanlige

Øyesykdommer

Øyebetennelse

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

Palpitasjoner

Mindre vanlige

Karsykdommer

Hematom

Mindre vanlige

 

Hetetokter

Mindre vanlige

 

Blekhet

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Dyspné

Mindre vanlige

thorax og mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Diaré

Mindre vanlige

 

Smerte i øvre del av buken

Mindre vanlige

 

Kvalme

Mindre vanlige

 

Brekninger

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

Kløe

Mindre vanlige

 

Utslett

Mindre vanlige

 

Økt svetting

Mindre vanlige

 

Urtikaria

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på

Feber

Vanlige

administrasjonsstedet

Perifert ødem

Mindre vanlige

 

Brystsmerte

Mindre vanlige

 

Ubehag i brystet

Mindre vanlige

 

Frysninger

Mindre vanlige

 

Unormal følelse

Mindre vanlige

 

Hematom på punksjonssted

Mindre vanlige

 

Utmattelse

Ikke kjent

 

Reaksjon på injeksjonssted

Ikke kjent

 

Sykdomsfølelse

Ikke kjent

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Undersøkelser

Økt antall monocytter

Mindre vanlige

 

Nedsatt nivå av koagulasjonsfaktor

Mindre vanlige

 

VIIIb

 

 

Nedsatt hematokrit

Mindre vanlige

 

Unormale laboratorieprøver

Mindre vanlige

Skader, forgiftninger og

Komplikasjon etter prosedyre

Mindre vanlige

komplikasjoner ved medisinske

Blødning etter prosedyre

Mindre vanlige

prosedyrer

Reaksjon på prosedyrested

Mindre vanlige

a)Beregnet på grunnlag av totalt antall pasienter som fikk ADVATE (418).

b)Den uventede nedgangen i nivå av koagulasjonsfaktor VIII forekom hos én pasient under kontinuerlig infusjon av ADVATE etter kirurgi (postoperativt dag 10–14). Hemostase ble opprettholdt hele tiden under denne perioden, og både plasmanivå og clearance av faktor VIII gikk tilbake til passende nivå innen postoperativ dag 15. Faktor VIII-inhibitortester som ble utført etter at den kontinuerlige infusjonen var ferdig og ved endt studie, var negative.

c)Bivirkning forklart i delen under.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Inhibitorutvikling

Inhibitorutvikling hos tidligere behandlede pasienter og hos tidligere ubehandlede pasienter er rapportert. For informasjon, se pkt. 5.1 (Farmakologiske egenskaper) og 4.4 (Advarsler og forsiktighetsregler).

Bivirkninger som er spesifikke for rester fra produksjonsprosessen

Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot eggcelleprotein fra kinesisk hamster (CHO), viste 3 en statistisk signifikant økning i titer ved lineær regresjonsanalyse, 4 viste vedvarende eller forbigående topper og en pasient hadde begge deler, men ingen kliniske symptomer. Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot murint IgG, viste 10 en statistisk signifikant økning, 2 viste en vedvarende eller forbigående topp og en pasient hadde begge deler. Fire av disse pasientene rapporterte isolerte tilfeller av urtikaria, kløe, utslett og lett forhøyet eosinofiltall ved gjentatte eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhet

Reaksjoner av allergisk type omfatter anafylakse og er blitt manifestert ved svimmelhet, parestesier, utslett, hetetokter, opphovning i ansiktet, urtikaria og pruritus.

Pediatrisk populasjon

Bortsett fra utvikling av inhibitorer hos tidligere ubehandlede pediatriske pasienter (PUP) og kateterrelaterte komplikasjoner ble det ikke registrert aldersspesifikke ulikheter i bivirkninger i de kliniske studiene.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering med rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: antihemoragika: koagulasjonsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrands faktor-komplekset består av to molekyler (faktor VIII og von Willebrands faktor) med forskjellige fysiologiske funksjoner. ADVATE inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein som er biologisk ekvivalent til faktor VIII glykoprotein funnet i humant plasma.

Octocog alfa er et glykoprotein som består av 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylmasse

på 280 kD. Når det blir infundert i en pasient med hemofili, vil octocog alfa binde seg til endogent von Willebrands faktor i pasientens kretsløp. Aktivert faktor VIII fungerer som en kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin vil så omdanne fibrinogen til fibrin, og et blodkoagel kan dannes. Hemofili A er en kjønnsbundet arvelig sykdom som innvirker på blodets koagulasjon på grunn av nedsatt nivå av faktor VIII-aktivitet, og resulterer i kraftige blødninger i ledd, muskler eller indre organer, enten spontant eller som et resultat av tilfeldige eller kirurgiske traumer. Plasmanivået av faktor VIII økes ved substitusjonsbehandling, og det skapes dermed en midlertidig korrigering av faktor VIII-underskuddet og en korrigering av blødningstendensen.

Inhibitorutvikling

Immunogeniteten til ADVATE ble evaluert hos tidligere behandlede pasienter. Under kliniske forsøk med ADVATE hos 233 pediatriske og voksne pasienter [pediatriske pasienter (i alderen 0–16 år) og voksne pasienter (over 16 år)] med diagnose alvorlig hemofili A (faktor VIII < 1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-konsentrater ≥ 150 dager for voksne og eldre barn og ≥ 50 dager for barn < 6 år, utviklet én pasient en lav titer-inhibitor (2,4 BE ved modifisert Bethesda-analyse)

etter 26 eksponeringsdager for ADVATE. Oppfølgingsinhibitortester hos denne pasienten etter tilbaketrekking fra studien var negative. I alle studiene var gjennomsnittlig antall eksponeringsdager for ADVATE 97,0 eksponeringsdager per pasient (område 1 til 709) for tidligere behandlede pasienter. Total forekomst av all faktor VIII-inhibitorutvikling (lav eller høy) var 0,4 % (1 av 233).

I den fullførte ukontrollerte studie 060103 var det 16 av 45 (35,6 %) tidligere ubehandlede pasienter med alvorlig hemofili A (FVIII < 1 %) og minst 25 eksponeringsdager for FVIII-utviklede FVIII-inhibitorer: 7 (15,6 %) pasienter som utviklet høy titer-inhibitor og 9 (20 %) pasienter som utviklet lav titer-inhibitor, 1 av disse ble også klassifisert som en forbigående inhibitor.

Risikofaktorer knyttet til inhibitorutvikling i denne studien omfatter ikke-kaukasisk etnisitet, familiehistorie med inhibitorer og intensiv behandling med høy dose i løpet av de

første 20 eksponeringsdagene. Hos de 20 pasientene som ikke hadde noen av disse risikofaktorene, var det ingen inhibitorutvikling.

Data for immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med inhibitorer er blitt innhentet. I en understudie av PUP-studie 060103 ble ITI-behandling hos 11 PUP-er dokumentert. Retrospektiv gjennomgåelse av journaler ble utført for 30 personer på ITI (studie 060703), og innhenting av registerdata pågår.

I studie 060201 ble to langsiktige behandlingsopplegg sammenlignet hos 53 tidligere behandlede pasienter: et individualisert farmakokinetisk styrt doseringsregime (innenfor et område på 20 til 80 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) sammenlignet med et standard profylaktisk doseringsregime (20 til 40 IE/kg med 48 ± 6 timers mellomrom, n = 30). Det farmakokinetisk styrte doseringsregimet (i henhold til en spesifikk formel) ble målrettet for å opprettholde bunnivå av faktor VIII ≥ 1 % i intervallet på 72 timer mellom doser. Dataene fra denne studien viser at de to profylaktiske doseringsregimene er sammenlignbare når det gjelder reduksjon av blødningsfrekvens.

Det europeiske legemiddelkonturet (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med ADVATE i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) i ”Immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) som har utviklet inhibitorer mot faktor VIII” og ”behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)” (se

pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE ble utført på tidligere behandlede pasienter med alvorlig til moderat alvorlig hemofili A (baseline faktor VIII ≤ 2 %). Analysene av plasmaprøvene ble utført

i et laboratorium ved hjelp av en ett-trinns koagulasjonstest.

Totalt 195 personer med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %) gav farmakokinetiske parametere som var inkludert i det farmakokinetiske analysesettet per protokoll. Kategorier av disse analysene for småbarn (1 måned til < 2 år), barn (2 til < 5 år), eldre barn (5 til < 12 år), ungdommer (12 til < 18 år) og voksne (18 år og eldre) ble brukt til å oppsummere famakokinetiske parametre, der alder ble definert som alderen ved tidspunktet for farmakokinetisk infusjon.

Tabell 3 Sammendrag av farmakokinetiske parametre for ADVATE per aldergruppe med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %)

Parameter

Småbarn

Barn

Eldre barn

Ungdommer

Voksne

(middelverdi ±

(n = 5)

(n = 30)

(n = 18)

(n = 33)

(n = 109)

standardavvik)

 

 

 

 

 

 

Total AUC

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,

1506,6 ± 530,

1317,1 ± 438,

1538,5 ± 519,

(IE*·t/dl)

 

Justert inkrementell

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

gjenvinning ved

 

 

 

 

 

 

Cmax (IE/dl per

 

 

 

 

 

 

IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimum

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

plasma-konsentrasj

 

 

 

 

 

 

on etter infusjon

 

 

 

 

 

 

(IE/dl)

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

residenstid (t)

 

 

 

 

 

 

Distribusjons-volu

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

m ved steady state

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

Clearance

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

(ml/kg*t)

 

 

 

 

 

 

a)Beregnet som (Cmax - baseline for faktor VIII) dividert med dosen i IE/kg, der Cmax er den maksimale målte verdien av faktor VIII etter infusjon.

Sikkerhet og hemostatisk effekt av ADVATE i den pediatriske populasjonen er som hos voksne pasienter. Justert gjenvinning og terminal halveringstid (t½) var omtrent 20 % lavere hos yngre barn (yngre enn 6 år) enn hos voksne, noe som delvis kan skyldes det kjente høyere plasmavolumet per kg kroppsvekt hos yngre pasienter.

Det finnes ingen tilgjengelige farmakokinetiske data for ADVATE på tidligere ubehandlede pasienter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på studier av sikkerhetsfarmakologi, akutt toksisitet, toksisitetstester ved gjentatt dosering, lokal toksisitet og gentoksisitet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumklorid

Histidin

Trehalose

Kalsiumklorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutation (redusert)

Oppløsningsmiddel

Sterilt vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende forlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsmidler.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør preparatet av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er imidlertid vist for 3 timer ved 25 °C.

I løpet av holdbarhetstiden kan preparatet oppbevares i romtemperatur (høyst 25 °C) i en enkelt periode som ikke overskrider 6 måneder. Sluttdatoen for 6 måneders oppbevaring ved romtemperatur bør angis på preparatets eske. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses.

ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Oppbevar hetteglasset med produktet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Oppbevar den forseglede blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Både hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml oppløsningsmiddel er av type I-glass lukket med propp av klorbutylgummi. Produktet leveres i én av følgende konfigurasjoner:

-ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Hver pakning inneholder et hetteglass med pulver, et hetteglass som inneholder 5 ml oppløsningsmiddel, og et hjelpemiddel for rekonstituering (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning inneholder et bruksklart BAXJECT III-system i en forseglet blisterpakning (hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml

oppløsnings-middel er ferdigmontert med systemet for rekonstituering).

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

ADVATE skal administreres intravenøst etter rekonstituering av produktet.

Den rekonstituerte oppløsningen skal inspiseres visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller misfarging.

Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller har bunnfall.

-For administrasjon er det nødvendig å bruke en luer-lock-sprøyte.

-Administreres innen tre timer etter rekonstituering.

-Rekonstituert preparat må ikke oppbevares i kjøleskap.

-Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Rekonstituering med BAXJECT II-utstyret

-Bruk kun vedlagte sterilt vann til injeksjonsvæsker og utstyret i pakningen til rekonstitueringen.

-Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

-Aseptisk teknikk skal brukes.

1.Ta ADVATE hetteglass med pulver og hetteglass med oppløsningsmiddel ut av kjøleskapet, hvis de fremdeles oppbevares i kjøleskap og la dem oppnå romtemperatur

(mellom 15 °C – 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Fjern beskyttelseshettene fra hetteglassene med pulver og oppløsningsmiddel.

4.Rengjør proppene med injeksjonstørkene. Plasser hetteglassene på en flat, ren overflate.

5.Åpne pakken som inneholder BAXJECT II-utstyret ved å dra av papirlokket uten å komme i berøring med innsiden (Fig. A). Ikke ta utstyret ut av pakningen. Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

6.Snu pakningen rundt, og sett spissen av klar plast inn gjennom gummiproppen til oppløsningsmidlet. Ta tak i kanten på pakningen, og trekk pakningen av BAXJECT II-utstyret (Fig. B). Ikke fjern den blå hetten fra BAXJECT II-utstyret.

7.For rekonstituering skal kun det vedlagte sterile vannet til injeksjonsvæsker og det vedlagte rekonstitueringsutstyret brukes. Med BAXJECT II koblet til hetteglasset med oppløsningsmidlet, snu systemet slik at hetteglasset med oppløsningsmidlet kommer øverst på utstyret. Sett den hvite spissen av plast inn gjennom gummiproppen til hetteglasset med ADVATE-pulver. Vakuumet vil trekke oppløsningsmidlet inn i hetteglasset med ADVATE-pulver (Fig. c).

8.Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstituering med BAXJECT III-systemet

-Skal ikke brukes dersom lokket ikke er helt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis produktet fremdeles oppbevares i kjøleskap, skal du ta den forseglede blisterpakningen (inneholder hetteglass med pulver og oppløsningsmiddel ferdigmontert med systemet for rekonstituering) ut av kjøleskapet og la den nå romtemperatur (mellom 15 °C og 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Åpne ADVATE-pakningen ved å trekke av lokket. Ta BAXJECT III-systemet ut av blisterpakningen.

4.Plasser ADVATE på et flatt underlag med hetteglasset med fortynningsmiddel øverst (Fig. 1). Hetteglasset med fortynningsmiddel har en blå stripe. Ikke fjern den blå hetten før dette står beskrevet i et senere trinn.

5.Hold ADVATE i BAXJECT III-systemet med den ene hånden, og press bestemt ned på hetteglasset med fortynningsmiddel med den andre hånden inntil systemet er helt sammenpresset og fortynningsmiddelet strømmer inn i ADVATE-hetteglasset (Fig. 2). Ikke hell på systemet før overføringen er ferdig.

6.Bekreft at overføringen av fortynningsmiddelet er fullført. Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Administrasjon

Bruk aseptisk teknikk

Legemidler til parenteral bruk skal inspiseres for partikler før administrasjon når oppløsningen og beholderen gjør dette mulig. Kun en klar og fargeløs oppløsning skal brukes.

1.Fjern den blå hetten fra BAXJECT II / BAXJECT III. Ikke trekk luft inn i sprøyten. Koble sprøyten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Snu systemet opp ned (hetteglasset med rekonstituert oppløsning skal være øverst). Trekk den rekonstituerte oppløsningen inn i sprøyten ved å dra stempelet sakte bakover.

3.Koble fra sprøyten.

4.Koble en sommerfuglkanyle til sprøyten. Injiser intravenøst. Oppløsningen skal administreres sakte, med en hastighet som bestemmes av pasientens komfortnivå, ikke mer enn 10 ml per minutt. Pulsfrekvensen skal måles før og under administrasjon av ADVATE. Dersom det oppstår en betydelig pulsøkning, vil en reduksjon av administrasjonshastigheten eller en pause i injeksjonen vanligvis føre til at symptomene forsvinner umiddelbart (se avsnittene 4.4 og 4.8).

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østerrike

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/271/003

EU/1/03/271/013

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 2. mars 2004

Dato for siste fornyelse: 2. mars 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADVATE 1500 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder nominelt 1500 IE human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa. ADVATE inneholder omtrent 300 IE per ml human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa etter rekonstituering.

Potensen (Internasjonale Enheter) bestemmes ved å bruke Den europeiske farmakopés kromogene test. Den spesifikke aktiviteten for ADVATE er omtrent 4000–10000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA)) er et renset protein som har 2332 aminosyrer. Det er produsert ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi i eggceller fra kinesisk hamster (CHO-celler). Tilberedt uten tilsetting av noen (eksogene) human- eller dyrederiverte proteiner

i cellekulturprosessen, rensingen eller i den endelige formuleringen.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Pulver: Hvitt til gulhvitt, lettsmuldrende pulver.

Oppløsning: Klar og fargeløs oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). ADVATE er indisert for alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal innledes under ledelse av en lege med erfaring i behandling av hemofili og med mulighet for gjenopplivning umiddelbart tilgjengelig i tilfelle anafylakse.

Dosering

Doseringen og varigheten av substitusjonsbehandlingen avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, samt lokaliseringen og omfanget av blødningen og av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter for faktor VIII angis i Internasjonale Enheter (IE), som er relatert til WHO-standarden for faktor VIII-preparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma blir uttrykt enten som et prosenttall (relatert til normalt humant plasma) eller i IE (relatert til den internasjonale standarden for faktor VIII

i plasma).

Én Internasjonal Enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent til mengden faktor VIII i én ml normalt humant plasma.

Symptomatisk behandling

Beregning av den nødvendige dosen faktor VIII er basert på empiriske data som viser at 1 IE faktor VIII per kg kroppsvekt hever aktiviteten av faktor VIII i plasma med 2 IE/dl. Den nødvendige dosen blir bestemt ved hjelp av følgende formel:

Nødvendige enheter (IE) = kroppsvekt (kg) x ønsket faktor VIII-økning (%) x 0,5

I de følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under det angitte nivå av plasmaaktivitet (i % av normaltilstand eller IE/dl) i den korresponderende perioden. Den følgende tabell 1 kan benyttes som hjelp til doseringen ved blødningsepisoder og kirurgi:

Tabell 1 Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad / type

Nødvendig faktor

Doseringsfrekvens (timer) / varighet av

kirurgi

VIII-nivå (% eller IE/dl)

behandling (dager)

Blødning

 

 

Tidlig leddblødning,

20–40

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller oral

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

blødning.

 

under 6 år) i minst 1 døgn, inntil

 

 

blødningstilstanden, indikert ved smerte,

 

 

har opphørt eller det er oppnådd tilheling.

Mer uttalt leddblødning,

30–60

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

hematom.

 

under 6 år) i 3–4 dager eller mer, inntil

 

 

smerte og akutt funksjonshemming er

 

 

borte.

Livstruende

60–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

blødningstilstander.

 

(hver 6. til 12. time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil risikoen er over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30–60

Hver 24. time (hver 12. til 24 time for

Inkludert trekking av

 

pasienter som er under 6 år),

tenner.

 

i minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.

Større

80–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

 

(pre- og postoperativt)

(hver 6. til 24 time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil adekvat sårtilheling

 

 

oppnås, fortsett så behandling i ytterligere

 

 

minst 7 dager for å opprettholde faktor

 

 

VIII-aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl).

Dosen og administrasjonshyppigheten skal tilpasses pasientens kliniske respons i det enkelte tilfelle. I visse tilfeller (f.eks. ved nærvær av en inhibitor i lav titer) kan det bli nødvendig med større doser enn det som er kalkulert etter formelen.

I løpet av behandlingen anbefales det, på passende måte, å bestemme faktor VIII-nivået i plasma som en veiledning for dosering og frekvens av gjentatte injeksjoner. Spesielt i tilfeller med større kirurgiske intervensjoner er en presis overvåkning av substitusjonsbehandlingen ved hjelp av måling

av aktiviteten til faktor VIII i plasma helt nødvendig. Det kan være individuelle forskjeller med hensyn til responsen på faktor VIII både ved at tilheling in vivo oppnås ved forskjellige nivåer og ved forskjellige halveringstider.

Profylakse

Ved langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili A er den normale doseringen 20 til 40 IE faktor VIII per kg kroppsvekt i intervaller på 2 til 3 dager.

Pediatrisk populasjon

For symptomatisk behandling avviker ikke dosene hos pediatriske pasienter (0 til 18 år) fra voksne pasienter. Hos pasienter under 6 år anbefales doser på 20 til 50 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt 3 til 4 ganger i uken til profylaktisk behandling.

Administrasjonsmåte

ADVATE skal administreres intravenøst. Dersom administreringen gjøres av ikke-helsepersonell, er passende opplæring nødvendig.

Administrasjonshastigheten skal tilpasses for å sikre at det føles behagelig for pasienten, opptil et maksimum på 10 ml/minutt.

Etter rekonstituering er oppløsningen klar, fargeløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller overfor mus- eller hamsterproteiner.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Overfølsomhetsreaksjoner av allergisk type, inkludert anafylakse, er blitt rapportert for ADVATE. Preparatet inneholder spor av proteiner fra mus og hamster. Dersom symptomer på overfølsomhet inntrer, skal pasientene anbefales å avbryte bruken av preparatet omgående og kontakte lege. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, generell urtikaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi.

Ved tilfelle av sjokk skal standard medisinsk behandling av sjokk iverksettes.

Inhibitorer

Dannelsen av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon

i behandlingen av individer med hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, som er kvantifisert i Bethesda-enheter (BE) per ml plasma ved bruk av den modifiserte analysen. Hos pasienter som utvikler inhibitorer mot faktor VIII, kan tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter. Risikoen for utvikling av inhibitorer er korrelert til graden av eksponering for faktor VIII, med den største risikoen innen de første 20 eksponeringsdagene,

og til andre genetiske faktorer og miljøfaktorer. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene.

Tilfeller av tilbakekomst av inhibitorer (lav titer) er observert etter bytte fra et faktor VIII-produkt til et annet hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager og som har en tidligere historie med inhibitorutvikling. Derfor anbefales det å overvåke alle pasienter nøye for dannelse av inhibitorer hver gang det byttes produkt.

Generelt bør alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII, overvåkes nøye for utviklingen av inhibitorer ved hjelp av passende kliniske observasjoner og laboratorietester. Dersom den forventede faktor VIII-aktiviteten i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kan kontrolleres med en passende dose, skal en test utføres for å bestemme om en faktor VIII-inhibitor er

tilstede. Hos pasienter med høye inhibitornivåer kan substitusjonsbehandling med faktor VIII være uten ønsket virkning, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av leger med erfaring i behandling av pasienter med hemofili og inhibitorer mot faktor VIII.

Kateterrelaterte komplikasjoner ved behandling

Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning.

Hjelpestoffrelaterte hensyn

Etter rekonstituering inneholder dette legemidlet 0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass. Det må tas hensyn til dette for pasienter som er på en natriumfattig diett.

Det anbefales sterkt at navnet og batchnummeret på produktet registreres hver gang ADVATE administreres til en pasient, for å opprettholde en kobling mellom pasienten og batchen med legemiddelprodukt.

Pediatrisk populasjon:

De nevnte advarslene og forholdsreglene gjelder for både voksne og barn.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er utført med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført med faktor VIII. Basert på den sjeldne forekomsten av hemofili A hos kvinner er det ingen erfaring med bruk av faktor VIII under graviditet og amming. Derfor skal faktor VIII kun brukes under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

ADVATE har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og håndtere maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Kliniske studier med ADVATE omfattet 418 personer med minst én eksponering for ADVATE som rapporterte om totalt 93 bivirkninger. De bivirkningene som oppstod med høyest hyppighet, var utvikling av nøytraliserende antistoffer mot faktor VIII (inhibitorer), hodepine og feber.

Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie og stikking på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generell urtikaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger, hvesing) er observert sjelden og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk).

Utvikling av antistoffer mot proteiner fra mus og/eller hamster med relaterte hypersensitivitetsreaksjoner kan observeres.

Pasienter med hemofili A kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII. Hvis slike inhibitorer oppstår, vil tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter.

Tabellmessig oversikt over bivirkninger

Følgende tabell 2 angir frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontan rapportering. Tabellen er i samsvar med MedDRAs organklassesystem og foretrukket termnivå.

Frekvenskategorier er definert i henhold til den følgende konvensjonen: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (≥ 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering angis bivirkninger etter avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Infeksiøse og parasittære

Influensa

Mindre vanlige

sykdommer

Laryngitt

Mindre vanlige

Sykdommer i blod og lymfatiske

Faktor VIII-inhibering

Vanlige

organer

Lymfangitt

Mindre vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk reaksjon

Ikke kjent

 

Overfølsomhetc

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Vanlige

 

Svimmelhet

Mindre vanlige

 

Svekket hukommelse

Mindre vanlige

 

Synkope

Mindre vanlige

 

Skjelving

Mindre vanlige

 

Migrene

Mindre vanlige

 

Smaksforstyrrelse

Mindre vanlige

Øyesykdommer

Øyebetennelse

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

Palpitasjoner

Mindre vanlige

Karsykdommer

Hematom

Mindre vanlige

 

Hetetokter

Mindre vanlige

 

Blekhet

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Dyspné

Mindre vanlige

thorax og mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Diaré

Mindre vanlige

 

Smerte i øvre del av buken

Mindre vanlige

 

Kvalme

Mindre vanlige

 

Brekninger

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

Kløe

Mindre vanlige

 

Utslett

Mindre vanlige

 

Økt svetting

Mindre vanlige

 

Urtikaria

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på

Feber

Vanlige

administrasjonsstedet

Perifert ødem

Mindre vanlige

 

Brystsmerte

Mindre vanlige

 

Ubehag i brystet

Mindre vanlige

 

Frysninger

Mindre vanlige

 

Unormal følelse

Mindre vanlige

 

Hematom på punksjonssted

Mindre vanlige

 

Utmattelse

Ikke kjent

 

Reaksjon på injeksjonssted

Ikke kjent

 

Sykdomsfølelse

Ikke kjent

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Undersøkelser

Økt antall monocytter

Mindre vanlige

 

Nedsatt nivå av koagulasjonsfaktor

Mindre vanlige

 

VIIIb

 

 

Nedsatt hematokrit

Mindre vanlige

 

Unormale laboratorieprøver

Mindre vanlige

Skader, forgiftninger og

Komplikasjon etter prosedyre

Mindre vanlige

komplikasjoner ved medisinske

Blødning etter prosedyre

Mindre vanlige

prosedyrer

Reaksjon på prosedyrested

Mindre vanlige

a)Beregnet på grunnlag av totalt antall pasienter som fikk ADVATE (418).

b)Den uventede nedgangen i nivå av koagulasjonsfaktor VIII forekom hos én pasient under kontinuerlig infusjon av ADVATE etter kirurgi (postoperativt dag 10–14). Hemostase ble opprettholdt hele tiden under denne perioden, og både plasmanivå og clearance av faktor VIII gikk tilbake til passende nivå innen postoperativ dag 15. Faktor VIII-inhibitortester som ble utført etter at den kontinuerlige infusjonen var ferdig og ved endt studie, var negative.

c)Bivirkning forklart i delen under.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Inhibitorutvikling

Inhibitorutvikling hos tidligere behandlede pasienter og hos tidligere ubehandlede pasienter er rapportert. For informasjon, se pkt. 5.1 (Farmakologiske egenskaper) og 4.4 (Advarsler og forsiktighetsregler).

Bivirkninger som er spesifikke for rester fra produksjonsprosessen

Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot eggcelleprotein fra kinesisk hamster (CHO), viste 3 en statistisk signifikant økning i titer ved lineær regresjonsanalyse, 4 viste vedvarende eller forbigående topper og en pasient hadde begge deler, men ingen kliniske symptomer. Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot murint IgG, viste 10 en statistisk signifikant økning, 2 viste en vedvarende eller forbigående topp og en pasient hadde begge deler. Fire av disse pasientene rapporterte isolerte tilfeller av urtikaria, kløe, utslett og lett forhøyet eosinofiltall ved gjentatte eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhet

Reaksjoner av allergisk type omfatter anafylakse og er blitt manifestert ved svimmelhet, parestesier, utslett, hetetokter, opphovning i ansiktet, urtikaria og pruritus.

Pediatrisk populasjon

Bortsett fra utvikling av inhibitorer hos tidligere ubehandlede pediatriske pasienter (PUP) og kateterrelaterte komplikasjoner ble det ikke registrert aldersspesifikke ulikheter i bivirkninger i de kliniske studiene.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering med rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: antihemoragika: koagulasjonsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrands faktor-komplekset består av to molekyler (faktor VIII og von Willebrands faktor) med forskjellige fysiologiske funksjoner. ADVATE inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein som er biologisk ekvivalent til faktor VIII glykoprotein funnet i humant plasma.

Octocog alfa er et glykoprotein som består av 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylmasse

på 280 kD. Når det blir infundert i en pasient med hemofili, vil octocog alfa binde seg til endogent von Willebrands faktor i pasientens kretsløp. Aktivert faktor VIII fungerer som en kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin vil så omdanne fibrinogen til fibrin, og et blodkoagel kan dannes. Hemofili A er en kjønnsbundet arvelig sykdom som innvirker på blodets koagulasjon på grunn av nedsatt nivå av faktor VIII-aktivitet, og resulterer i kraftige blødninger i ledd, muskler eller indre organer, enten spontant eller som et resultat av tilfeldige eller kirurgiske traumer. Plasmanivået av faktor VIII økes ved substitusjonsbehandling, og det skapes dermed en midlertidig korrigering av faktor VIII-underskuddet og en korrigering av blødningstendensen.

Inhibitorutvikling

Immunogeniteten til ADVATE ble evaluert hos tidligere behandlede pasienter. Under kliniske forsøk med ADVATE hos 233 pediatriske og voksne pasienter [pediatriske pasienter (i alderen 0–16 år) og voksne pasienter (over 16 år)] med diagnose alvorlig hemofili A (faktor VIII < 1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-konsentrater ≥ 150 dager for voksne og eldre barn og ≥ 50 dager for barn < 6 år, utviklet én pasient en lav titer-inhibitor (2,4 BE ved modifisert Bethesda-analyse)

etter 26 eksponeringsdager for ADVATE. Oppfølgingsinhibitortester hos denne pasienten etter tilbaketrekking fra studien var negative. I alle studiene var gjennomsnittlig antall eksponeringsdager for ADVATE 97,0 eksponeringsdager per pasient (område 1 til 709) for tidligere behandlede pasienter. Total forekomst av all faktor VIII-inhibitorutvikling (lav eller høy) var 0,4 % (1 av 233).

I den fullførte ukontrollerte studie 060103 var det 16 av 45 (35,6 %) tidligere ubehandlede pasienter med alvorlig hemofili A (FVIII < 1 %) og minst 25 eksponeringsdager for FVIII-utviklede FVIII-inhibitorer: 7 (15,6 %) pasienter som utviklet høy titer-inhibitor og 9 (20 %) pasienter som utviklet lav titer-inhibitor, 1 av disse ble også klassifisert som en forbigående inhibitor.

Risikofaktorer knyttet til inhibitorutvikling i denne studien omfatter ikke-kaukasisk etnisitet, familiehistorie med inhibitorer og intensiv behandling med høy dose i løpet av de

første 20 eksponeringsdagene. Hos de 20 pasientene som ikke hadde noen av disse risikofaktorene, var det ingen inhibitorutvikling.

Data for immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med inhibitorer er blitt innhentet. I en understudie av PUP-studie 060103 ble ITI-behandling hos 11 PUP-er dokumentert. Retrospektiv gjennomgåelse av journaler ble utført for 30 personer på ITI (studie 060703), og innhenting av registerdata pågår.

I studie 060201 ble to langsiktige behandlingsopplegg sammenlignet hos 53 tidligere behandlede pasienter: et individualisert farmakokinetisk styrt doseringsregime (innenfor et område på 20 til 80 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) sammenlignet med et standard profylaktisk doseringsregime (20 til 40 IE/kg med 48 ± 6 timers mellomrom, n = 30). Det farmakokinetisk styrte doseringsregimet (i henhold til en spesifikk formel) ble målrettet for å opprettholde bunnivå av faktor VIII ≥ 1 % i intervallet på 72 timer mellom doser. Dataene fra denne studien viser at de to profylaktiske doseringsregimene er sammenlignbare når det gjelder reduksjon av blødningsfrekvens.

Det europeiske legemiddelkonturet (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med ADVATE i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) i ”Immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) som har utviklet inhibitorer mot faktor VIII” og ”behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)” (se

pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE ble utført på tidligere behandlede pasienter med alvorlig til moderat alvorlig hemofili A (baseline faktor VIII ≤ 2 %). Analysene av plasmaprøvene ble utført

i et laboratorium ved hjelp av en ett-trinns koagulasjonstest.

Totalt 195 personer med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %) gav farmakokinetiske parametere som var inkludert i det farmakokinetiske analysesettet per protokoll. Kategorier av disse analysene for småbarn (1 måned til < 2 år), barn (2 til < 5 år), eldre barn (5 til < 12 år), ungdommer (12 til < 18 år) og voksne (18 år og eldre) ble brukt til å oppsummere famakokinetiske parametre, der alder ble definert som alderen ved tidspunktet for farmakokinetisk infusjon.

Tabell 3 Sammendrag av farmakokinetiske parametre for ADVATE per aldergruppe med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %)

Parameter

Småbarn

Barn

Eldre barn

Ungdommer

Voksne

(middelverdi ±

(n = 5)

(n = 30)

(n = 18)

(n = 33)

(n = 109)

standardavvik)

 

 

 

 

 

 

Total AUC

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,

1506,6 ± 530,

1317,1 ± 438,

1538,5 ± 519,

(IE*·t/dl)

 

Justert inkrementell

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

gjenvinning ved

 

 

 

 

 

 

Cmax (IE/dl per

 

 

 

 

 

 

IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimum

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

plasma-konsentrasj

 

 

 

 

 

 

on etter infusjon

 

 

 

 

 

 

(IE/dl)

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

residenstid (t)

 

 

 

 

 

 

Distribusjons-volu

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

m ved steady state

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

Clearance

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

(ml/kg*t)

 

 

 

 

 

 

a)Beregnet som (Cmax - baseline for faktor VIII) dividert med dosen i IE/kg, der Cmax er den maksimale målte verdien av faktor VIII etter infusjon.

Sikkerhet og hemostatisk effekt av ADVATE i den pediatriske populasjonen er som hos voksne pasienter. Justert gjenvinning og terminal halveringstid (t½) var omtrent 20 % lavere hos yngre barn (yngre enn 6 år) enn hos voksne, noe som delvis kan skyldes det kjente høyere plasmavolumet per kg kroppsvekt hos yngre pasienter.

Det finnes ingen tilgjengelige farmakokinetiske data for ADVATE på tidligere ubehandlede pasienter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på studier av sikkerhetsfarmakologi, akutt toksisitet, toksisitetstester ved gjentatt dosering, lokal toksisitet og gentoksisitet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumklorid

Histidin

Trehalose

Kalsiumklorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutation (redusert)

Oppløsningsmiddel

Sterilt vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende forlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsmidler.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør preparatet av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er imidlertid vist for 3 timer ved 25 °C.

I løpet av holdbarhetstiden kan preparatet oppbevares i romtemperatur (høyst 25 °C) i en enkelt periode som ikke overskrider 6 måneder. Sluttdatoen for 6 måneders oppbevaring ved romtemperatur bør angis på preparatets eske. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses.

ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Oppbevar hetteglasset med produktet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Oppbevar den forseglede blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Både hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml oppløsningsmiddel er av type I-glass lukket med propp av klorbutylgummi. Produktet leveres i én av følgende konfigurasjoner:

-ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Hver pakning inneholder et hetteglass med pulver, et hetteglass som inneholder 5 ml oppløsningsmiddel, og et hjelpemiddel for rekonstituering (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning inneholder et bruksklart BAXJECT III-system i en forseglet blisterpakning (hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml

oppløsnings-middel er ferdigmontert med systemet for rekonstituering).

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

ADVATE skal administreres intravenøst etter rekonstituering av produktet.

Den rekonstituerte oppløsningen skal inspiseres visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller misfarging.

Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller har bunnfall.

-For administrasjon er det nødvendig å bruke en luer-lock-sprøyte.

-Administreres innen tre timer etter rekonstituering.

-Rekonstituert preparat må ikke oppbevares i kjøleskap.

-Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Rekonstituering med BAXJECT II-utstyret

-Bruk kun vedlagte sterilt vann til injeksjonsvæsker og utstyret i pakningen til rekonstitueringen.

-Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

-Aseptisk teknikk skal brukes.

1.Ta ADVATE hetteglass med pulver og hetteglass med oppløsningsmiddel ut av kjøleskapet, hvis de fremdeles oppbevares i kjøleskap og la dem oppnå romtemperatur

(mellom 15 °C – 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Fjern beskyttelseshettene fra hetteglassene med pulver og oppløsningsmiddel.

4.Rengjør proppene med injeksjonstørkene. Plasser hetteglassene på en flat, ren overflate.

5.Åpne pakken som inneholder BAXJECT II-utstyret ved å dra av papirlokket uten å komme i berøring med innsiden (Fig. A). Ikke ta utstyret ut av pakningen. Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

6.Snu pakningen rundt, og sett spissen av klar plast inn gjennom gummiproppen til oppløsningsmidlet. Ta tak i kanten på pakningen, og trekk pakningen av BAXJECT II-utstyret (Fig. B). Ikke fjern den blå hetten fra BAXJECT II-utstyret.

7.For rekonstituering skal kun det vedlagte sterile vannet til injeksjonsvæsker og det vedlagte rekonstitueringsutstyret brukes. Med BAXJECT II koblet til hetteglasset med oppløsningsmidlet, snu systemet slik at hetteglasset med oppløsningsmidlet kommer øverst på utstyret. Sett den hvite spissen av plast inn gjennom gummiproppen til hetteglasset med ADVATE-pulver. Vakuumet vil trekke oppløsningsmidlet inn i hetteglasset med ADVATE-pulver (Fig. c).

8.Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstituering med BAXJECT III-systemet

-Skal ikke brukes dersom lokket ikke er helt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis produktet fremdeles oppbevares i kjøleskap, skal du ta den forseglede blisterpakningen (inneholder hetteglass med pulver og oppløsningsmiddel ferdigmontert med systemet for rekonstituering) ut av kjøleskapet og la den nå romtemperatur (mellom 15 °C og 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Åpne ADVATE-pakningen ved å trekke av lokket. Ta BAXJECT III-systemet ut av blisterpakningen.

4.Plasser ADVATE på et flatt underlag med hetteglasset med fortynningsmiddel øverst (Fig. 1). Hetteglasset med fortynningsmiddel har en blå stripe. Ikke fjern den blå hetten før dette står beskrevet i et senere trinn.

5.Hold ADVATE i BAXJECT III-systemet med den ene hånden, og press bestemt ned på hetteglasset med fortynningsmiddel med den andre hånden inntil systemet er helt sammenpresset og fortynningsmiddelet strømmer inn i ADVATE-hetteglasset (Fig. 2). Ikke hell på systemet før overføringen er ferdig.

6.Bekreft at overføringen av fortynningsmiddelet er fullført. Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Administrasjon

Bruk aseptisk teknikk

Legemidler til parenteral bruk skal inspiseres for partikler før administrasjon når oppløsningen og beholderen gjør dette mulig. Kun en klar og fargeløs oppløsning skal brukes.

1.Fjern den blå hetten fra BAXJECT II / BAXJECT III. Ikke trekk luft inn i sprøyten. Koble sprøyten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Snu systemet opp ned (hetteglasset med rekonstituert oppløsning skal være øverst). Trekk den rekonstituerte oppløsningen inn i sprøyten ved å dra stempelet sakte bakover.

3.Koble fra sprøyten.

4.Koble en sommerfuglkanyle til sprøyten. Injiser intravenøst. Oppløsningen skal administreres sakte, med en hastighet som bestemmes av pasientens komfortnivå, ikke mer enn 10 ml per minutt. Pulsfrekvensen skal måles før og under administrasjon av ADVATE. Dersom det oppstår en betydelig pulsøkning, vil en reduksjon av administrasjonshastigheten eller en pause i injeksjonen vanligvis føre til at symptomene forsvinner umiddelbart (se avsnittene 4.4 og 4.8).

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østerrike

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/271/004

EU/1/03/271/014

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 2. mars 2004

Dato for siste fornyelse: 2. mars 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADVATE 2000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder nominelt 2000 IE human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa. ADVATE inneholder omtrent 400 IE per ml human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa etter rekonstituering.

Potensen (Internasjonale Enheter) bestemmes ved å bruke Den europeiske farmakopés kromogene test. Den spesifikke aktiviteten for ADVATE er omtrent 4000–10000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA)) er et renset protein som har 2332 aminosyrer. Det er produsert ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi i eggceller fra kinesisk hamster (CHO-celler). Tilberedt uten tilsetting av noen (eksogene) human- eller dyrederiverte proteiner

i cellekulturprosessen, rensingen eller i den endelige formuleringen.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Pulver: Hvitt til gulhvitt, lettsmuldrende pulver.

Oppløsning: Klar og fargeløs oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). ADVATE er indisert for alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal innledes under ledelse av en lege med erfaring i behandling av hemofili og med mulighet for gjenopplivning umiddelbart tilgjengelig i tilfelle anafylakse.

Dosering

Doseringen og varigheten av substitusjonsbehandlingen avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, samt lokaliseringen og omfanget av blødningen og av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter for faktor VIII angis i Internasjonale Enheter (IE), som er relatert til WHO-standarden for faktor VIII-preparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma blir uttrykt enten som et prosenttall (relatert til normalt humant plasma) eller i IE (relatert til den internasjonale standarden for faktor VIII

i plasma).

Én Internasjonal Enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent til mengden faktor VIII i én ml normalt humant plasma.

Symptomatisk behandling

Beregning av den nødvendige dosen faktor VIII er basert på empiriske data som viser at 1 IE faktor VIII per kg kroppsvekt hever aktiviteten av faktor VIII i plasma med 2 IE/dl. Den nødvendige dosen blir bestemt ved hjelp av følgende formel:

Nødvendige enheter (IE) = kroppsvekt (kg) x ønsket faktor VIII-økning (%) x 0,5

I de følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under det angitte nivå av plasmaaktivitet (i % av normaltilstand eller IE/dl) i den korresponderende perioden. Den følgende tabell 1 kan benyttes som hjelp til doseringen ved blødningsepisoder og kirurgi:

Tabell 1 Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad / type

Nødvendig faktor

Doseringsfrekvens (timer) / varighet av

kirurgi

VIII-nivå (% eller IE/dl)

behandling (dager)

Blødning

 

 

Tidlig leddblødning,

20–40

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller oral

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

blødning.

 

under 6 år) i minst 1 døgn, inntil

 

 

blødningstilstanden, indikert ved smerte,

 

 

har opphørt eller det er oppnådd tilheling.

Mer uttalt leddblødning,

30–60

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

hematom.

 

under 6 år) i 3–4 dager eller mer, inntil

 

 

smerte og akutt funksjonshemming er

 

 

borte.

Livstruende

60–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

blødningstilstander.

 

(hver 6. til 12. time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil risikoen er over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30–60

Hver 24. time (hver 12. til 24 time for

Inkludert trekking av

 

pasienter som er under 6 år),

tenner.

 

i minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.

Større

80–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

 

(pre- og postoperativt)

(hver 6. til 24 time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil adekvat sårtilheling

 

 

oppnås, fortsett så behandling i ytterligere

 

 

minst 7 dager for å opprettholde faktor

 

 

VIII-aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl).

Dosen og administrasjonshyppigheten skal tilpasses pasientens kliniske respons i det enkelte tilfelle. I visse tilfeller (f.eks. ved nærvær av en inhibitor i lav titer) kan det bli nødvendig med større doser enn det som er kalkulert etter formelen.

I løpet av behandlingen anbefales det, på passende måte, å bestemme faktor VIII-nivået i plasma som en veiledning for dosering og frekvens av gjentatte injeksjoner. Spesielt i tilfeller med større kirurgiske intervensjoner er en presis overvåkning av substitusjonsbehandlingen ved hjelp av måling

av aktiviteten til faktor VIII i plasma helt nødvendig. Det kan være individuelle forskjeller med hensyn til responsen på faktor VIII både ved at tilheling in vivo oppnås ved forskjellige nivåer og ved forskjellige halveringstider.

Profylakse

Ved langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili A er den normale doseringen 20 til 40 IE faktor VIII per kg kroppsvekt i intervaller på 2 til 3 dager.

Pediatrisk populasjon

For symptomatisk behandling avviker ikke dosene hos pediatriske pasienter (0 til 18 år) fra voksne pasienter. Hos pasienter under 6 år anbefales doser på 20 til 50 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt 3 til 4 ganger i uken til profylaktisk behandling.

Administrasjonsmåte

ADVATE skal administreres intravenøst. Dersom administreringen gjøres av ikke-helsepersonell, er passende opplæring nødvendig.

Administrasjonshastigheten skal tilpasses for å sikre at det føles behagelig for pasienten, opptil et maksimum på 10 ml/minutt.

Etter rekonstituering er oppløsningen klar, fargeløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller overfor mus- eller hamsterproteiner.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Overfølsomhetsreaksjoner av allergisk type, inkludert anafylakse, er blitt rapportert for ADVATE. Preparatet inneholder spor av proteiner fra mus og hamster. Dersom symptomer på overfølsomhet inntrer, skal pasientene anbefales å avbryte bruken av preparatet omgående og kontakte lege. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, generell urtikaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi.

Ved tilfelle av sjokk skal standard medisinsk behandling av sjokk iverksettes.

Inhibitorer

Dannelsen av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon

i behandlingen av individer med hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, som er kvantifisert i Bethesda-enheter (BE) per ml plasma ved bruk av den modifiserte analysen. Hos pasienter som utvikler inhibitorer mot faktor VIII, kan tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter. Risikoen for utvikling av inhibitorer er korrelert til graden av eksponering for faktor VIII, med den største risikoen innen de første 20 eksponeringsdagene,

og til andre genetiske faktorer og miljøfaktorer. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene.

Tilfeller av tilbakekomst av inhibitorer (lav titer) er observert etter bytte fra et faktor VIII-produkt til et annet hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager og som har en tidligere historie med inhibitorutvikling. Derfor anbefales det å overvåke alle pasienter nøye for dannelse av inhibitorer hver gang det byttes produkt.

Generelt bør alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII, overvåkes nøye for utviklingen av inhibitorer ved hjelp av passende kliniske observasjoner og laboratorietester. Dersom den forventede faktor VIII-aktiviteten i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kan kontrolleres med en passende dose, skal en test utføres for å bestemme om en faktor VIII-inhibitor er

tilstede. Hos pasienter med høye inhibitornivåer kan substitusjonsbehandling med faktor VIII være uten ønsket virkning, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av leger med erfaring i behandling av pasienter med hemofili og inhibitorer mot faktor VIII.

Kateterrelaterte komplikasjoner ved behandling

Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning.

Hjelpestoffrelaterte hensyn

Etter rekonstituering inneholder dette legemidlet 0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass. Det må tas hensyn til dette for pasienter som er på en natriumfattig diett.

Det anbefales sterkt at navnet og batchnummeret på produktet registreres hver gang ADVATE administreres til en pasient, for å opprettholde en kobling mellom pasienten og batchen med legemiddelprodukt.

Pediatrisk populasjon:

De nevnte advarslene og forholdsreglene gjelder for både voksne og barn.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er utført med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført med faktor VIII. Basert på den sjeldne forekomsten av hemofili A hos kvinner er det ingen erfaring med bruk av faktor VIII under graviditet og amming. Derfor skal faktor VIII kun brukes under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

ADVATE har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og håndtere maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Kliniske studier med ADVATE omfattet 418 personer med minst én eksponering for ADVATE som rapporterte om totalt 93 bivirkninger. De bivirkningene som oppstod med høyest hyppighet, var utvikling av nøytraliserende antistoffer mot faktor VIII (inhibitorer), hodepine og feber.

Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie og stikking på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generell urtikaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger, hvesing) er observert sjelden og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk).

Utvikling av antistoffer mot proteiner fra mus og/eller hamster med relaterte hypersensitivitetsreaksjoner kan observeres.

Pasienter med hemofili A kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII. Hvis slike inhibitorer oppstår, vil tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter.

Tabellmessig oversikt over bivirkninger

Følgende tabell 2 angir frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontan rapportering. Tabellen er i samsvar med MedDRAs organklassesystem og foretrukket termnivå.

Frekvenskategorier er definert i henhold til den følgende konvensjonen: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (≥ 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering angis bivirkninger etter avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Infeksiøse og parasittære

Influensa

Mindre vanlige

sykdommer

Laryngitt

Mindre vanlige

Sykdommer i blod og lymfatiske

Faktor VIII-inhibering

Vanlige

organer

Lymfangitt

Mindre vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk reaksjon

Ikke kjent

 

Overfølsomhetc

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Vanlige

 

Svimmelhet

Mindre vanlige

 

Svekket hukommelse

Mindre vanlige

 

Synkope

Mindre vanlige

 

Skjelving

Mindre vanlige

 

Migrene

Mindre vanlige

 

Smaksforstyrrelse

Mindre vanlige

Øyesykdommer

Øyebetennelse

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

Palpitasjoner

Mindre vanlige

Karsykdommer

Hematom

Mindre vanlige

 

Hetetokter

Mindre vanlige

 

Blekhet

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Dyspné

Mindre vanlige

thorax og mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Diaré

Mindre vanlige

 

Smerte i øvre del av buken

Mindre vanlige

 

Kvalme

Mindre vanlige

 

Brekninger

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

Kløe

Mindre vanlige

 

Utslett

Mindre vanlige

 

Økt svetting

Mindre vanlige

 

Urtikaria

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på

Feber

Vanlige

administrasjonsstedet

Perifert ødem

Mindre vanlige

 

Brystsmerte

Mindre vanlige

 

Ubehag i brystet

Mindre vanlige

 

Frysninger

Mindre vanlige

 

Unormal følelse

Mindre vanlige

 

Hematom på punksjonssted

Mindre vanlige

 

Utmattelse

Ikke kjent

 

Reaksjon på injeksjonssted

Ikke kjent

 

Sykdomsfølelse

Ikke kjent

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Undersøkelser

Økt antall monocytter

Mindre vanlige

 

Nedsatt nivå av koagulasjonsfaktor

Mindre vanlige

 

VIIIb

 

 

Nedsatt hematokrit

Mindre vanlige

 

Unormale laboratorieprøver

Mindre vanlige

Skader, forgiftninger og

Komplikasjon etter prosedyre

Mindre vanlige

komplikasjoner ved medisinske

Blødning etter prosedyre

Mindre vanlige

prosedyrer

Reaksjon på prosedyrested

Mindre vanlige

a)Beregnet på grunnlag av totalt antall pasienter som fikk ADVATE (418).

b)Den uventede nedgangen i nivå av koagulasjonsfaktor VIII forekom hos én pasient under kontinuerlig infusjon av ADVATE etter kirurgi (postoperativt dag 10–14). Hemostase ble opprettholdt hele tiden under denne perioden, og både plasmanivå og clearance av faktor VIII gikk tilbake til passende nivå innen postoperativ dag 15. Faktor VIII-inhibitortester som ble utført etter at den kontinuerlige infusjonen var ferdig og ved endt studie, var negative.

c)Bivirkning forklart i delen under.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Inhibitorutvikling

Inhibitorutvikling hos tidligere behandlede pasienter og hos tidligere ubehandlede pasienter er rapportert. For informasjon, se pkt. 5.1 (Farmakologiske egenskaper) og 4.4 (Advarsler og forsiktighetsregler).

Bivirkninger som er spesifikke for rester fra produksjonsprosessen

Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot eggcelleprotein fra kinesisk hamster (CHO), viste 3 en statistisk signifikant økning i titer ved lineær regresjonsanalyse, 4 viste vedvarende eller forbigående topper og en pasient hadde begge deler, men ingen kliniske symptomer. Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot murint IgG, viste 10 en statistisk signifikant økning, 2 viste en vedvarende eller forbigående topp og en pasient hadde begge deler. Fire av disse pasientene rapporterte isolerte tilfeller av urtikaria, kløe, utslett og lett forhøyet eosinofiltall ved gjentatte eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhet

Reaksjoner av allergisk type omfatter anafylakse og er blitt manifestert ved svimmelhet, parestesier, utslett, hetetokter, opphovning i ansiktet, urtikaria og pruritus.

Pediatrisk populasjon

Bortsett fra utvikling av inhibitorer hos tidligere ubehandlede pediatriske pasienter (PUP) og kateterrelaterte komplikasjoner ble det ikke registrert aldersspesifikke ulikheter i bivirkninger i de kliniske studiene.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering med rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: antihemoragika: koagulasjonsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrands faktor-komplekset består av to molekyler (faktor VIII og von Willebrands faktor) med forskjellige fysiologiske funksjoner. ADVATE inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein som er biologisk ekvivalent til faktor VIII glykoprotein funnet i humant plasma.

Octocog alfa er et glykoprotein som består av 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylmasse

på 280 kD. Når det blir infundert i en pasient med hemofili, vil octocog alfa binde seg til endogent von Willebrands faktor i pasientens kretsløp. Aktivert faktor VIII fungerer som en kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin vil så omdanne fibrinogen til fibrin, og et blodkoagel kan dannes. Hemofili A er en kjønnsbundet arvelig sykdom som innvirker på blodets koagulasjon på grunn av nedsatt nivå av faktor VIII-aktivitet, og resulterer i kraftige blødninger i ledd, muskler eller indre organer, enten spontant eller som et resultat av tilfeldige eller kirurgiske traumer. Plasmanivået av faktor VIII økes ved substitusjonsbehandling, og det skapes dermed en midlertidig korrigering av faktor VIII-underskuddet og en korrigering av blødningstendensen.

Inhibitorutvikling

Immunogeniteten til ADVATE ble evaluert hos tidligere behandlede pasienter. Under kliniske forsøk med ADVATE hos 233 pediatriske og voksne pasienter [pediatriske pasienter (i alderen 0–16 år) og voksne pasienter (over 16 år)] med diagnose alvorlig hemofili A (faktor VIII < 1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-konsentrater ≥ 150 dager for voksne og eldre barn og ≥ 50 dager for barn < 6 år, utviklet én pasient en lav titer-inhibitor (2,4 BE ved modifisert Bethesda-analyse)

etter 26 eksponeringsdager for ADVATE. Oppfølgingsinhibitortester hos denne pasienten etter tilbaketrekking fra studien var negative. I alle studiene var gjennomsnittlig antall eksponeringsdager for ADVATE 97,0 eksponeringsdager per pasient (område 1 til 709) for tidligere behandlede pasienter. Total forekomst av all faktor VIII-inhibitorutvikling (lav eller høy) var 0,4 % (1 av 233).

I den fullførte ukontrollerte studie 060103 var det 16 av 45 (35,6 %) tidligere ubehandlede pasienter med alvorlig hemofili A (FVIII < 1 %) og minst 25 eksponeringsdager for FVIII-utviklede FVIII-inhibitorer: 7 (15,6 %) pasienter som utviklet høy titer-inhibitor og 9 (20 %) pasienter som utviklet lav titer-inhibitor, 1 av disse ble også klassifisert som en forbigående inhibitor.

Risikofaktorer knyttet til inhibitorutvikling i denne studien omfatter ikke-kaukasisk etnisitet, familiehistorie med inhibitorer og intensiv behandling med høy dose i løpet av de

første 20 eksponeringsdagene. Hos de 20 pasientene som ikke hadde noen av disse risikofaktorene, var det ingen inhibitorutvikling.

Data for immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med inhibitorer er blitt innhentet. I en understudie av PUP-studie 060103 ble ITI-behandling hos 11 PUP-er dokumentert. Retrospektiv gjennomgåelse av journaler ble utført for 30 personer på ITI (studie 060703), og innhenting av registerdata pågår.

I studie 060201 ble to langsiktige behandlingsopplegg sammenlignet hos 53 tidligere behandlede pasienter: et individualisert farmakokinetisk styrt doseringsregime (innenfor et område på 20 til 80 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) sammenlignet med et standard profylaktisk doseringsregime (20 til 40 IE/kg med 48 ± 6 timers mellomrom, n = 30). Det farmakokinetisk styrte doseringsregimet (i henhold til en spesifikk formel) ble målrettet for å opprettholde bunnivå av faktor VIII ≥ 1 % i intervallet på 72 timer mellom doser. Dataene fra denne studien viser at de to profylaktiske doseringsregimene er sammenlignbare når det gjelder reduksjon av blødningsfrekvens.

Det europeiske legemiddelkonturet (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med ADVATE i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) i ”Immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) som har utviklet inhibitorer mot faktor VIII” og ”behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)” (se

pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE ble utført på tidligere behandlede pasienter med alvorlig til moderat alvorlig hemofili A (baseline faktor VIII ≤ 2 %). Analysene av plasmaprøvene ble utført

i et laboratorium ved hjelp av en ett-trinns koagulasjonstest.

Totalt 195 personer med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %) gav farmakokinetiske parametere som var inkludert i det farmakokinetiske analysesettet per protokoll. Kategorier av disse analysene for småbarn (1 måned til < 2 år), barn (2 til < 5 år), eldre barn (5 til < 12 år), ungdommer (12 til < 18 år) og voksne (18 år og eldre) ble brukt til å oppsummere famakokinetiske parametre, der alder ble definert som alderen ved tidspunktet for farmakokinetisk infusjon.

Tabell 3 Sammendrag av farmakokinetiske parametre for ADVATE per aldergruppe med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %)

Parameter

Småbarn

Barn

Eldre barn

Ungdommer

Voksne

(middelverdi ±

(n = 5)

(n = 30)

(n = 18)

(n = 33)

(n = 109)

standardavvik)

 

 

 

 

 

 

Total AUC

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,

1506,6 ± 530,

1317,1 ± 438,

1538,5 ± 519,

(IE*·t/dl)

 

Justert inkrementell

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

gjenvinning ved

 

 

 

 

 

 

Cmax (IE/dl per

 

 

 

 

 

 

IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimum

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

plasma-konsentrasj

 

 

 

 

 

 

on etter infusjon

 

 

 

 

 

 

(IE/dl)

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

residenstid (t)

 

 

 

 

 

 

Distribusjons-volu

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

m ved steady state

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

Clearance

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

(ml/kg*t)

 

 

 

 

 

 

a)Beregnet som (Cmax - baseline for faktor VIII) dividert med dosen i IE/kg, der Cmax er den maksimale målte verdien av faktor VIII etter infusjon.

Sikkerhet og hemostatisk effekt av ADVATE i den pediatriske populasjonen er som hos voksne pasienter. Justert gjenvinning og terminal halveringstid (t½) var omtrent 20 % lavere hos yngre barn (yngre enn 6 år) enn hos voksne, noe som delvis kan skyldes det kjente høyere plasmavolumet per kg kroppsvekt hos yngre pasienter.

Det finnes ingen tilgjengelige farmakokinetiske data for ADVATE på tidligere ubehandlede pasienter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på studier av sikkerhetsfarmakologi, akutt toksisitet, toksisitetstester ved gjentatt dosering, lokal toksisitet og gentoksisitet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumklorid

Histidin

Trehalose

Kalsiumklorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutation (redusert)

Oppløsningsmiddel

Sterilt vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende forlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsmidler.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør preparatet av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er imidlertid vist for 3 timer ved 25 °C.

I løpet av holdbarhetstiden kan preparatet oppbevares i romtemperatur (høyst 25 °C) i en enkelt periode som ikke overskrider 6 måneder. Sluttdatoen for 6 måneders oppbevaring ved romtemperatur bør angis på preparatets eske. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses.

ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Oppbevar hetteglasset med produktet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Oppbevar den forseglede blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Både hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml oppløsningsmiddel er av type I-glass lukket med propp av klorbutylgummi. Produktet leveres i én av følgende konfigurasjoner:

-ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Hver pakning inneholder et hetteglass med pulver, et hetteglass som inneholder 5 ml oppløsningsmiddel, og et hjelpemiddel for rekonstituering (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning inneholder et bruksklart BAXJECT III-system i en forseglet blisterpakning (hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml

oppløsnings-middel er ferdigmontert med systemet for rekonstituering).

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

ADVATE skal administreres intravenøst etter rekonstituering av produktet.

Den rekonstituerte oppløsningen skal inspiseres visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller misfarging.

Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller har bunnfall.

-For administrasjon er det nødvendig å bruke en luer-lock-sprøyte.

-Administreres innen tre timer etter rekonstituering.

-Rekonstituert preparat må ikke oppbevares i kjøleskap.

-Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Rekonstituering med BAXJECT II-utstyret

-Bruk kun vedlagte sterilt vann til injeksjonsvæsker og utstyret i pakningen til rekonstitueringen.

-Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

-Aseptisk teknikk skal brukes.

1.Ta ADVATE hetteglass med pulver og hetteglass med oppløsningsmiddel ut av kjøleskapet, hvis de fremdeles oppbevares i kjøleskap og la dem oppnå romtemperatur

(mellom 15 °C – 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Fjern beskyttelseshettene fra hetteglassene med pulver og oppløsningsmiddel.

4.Rengjør proppene med injeksjonstørkene. Plasser hetteglassene på en flat, ren overflate.

5.Åpne pakken som inneholder BAXJECT II-utstyret ved å dra av papirlokket uten å komme i berøring med innsiden (Fig. A). Ikke ta utstyret ut av pakningen. Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

6.Snu pakningen rundt, og sett spissen av klar plast inn gjennom gummiproppen til oppløsningsmidlet. Ta tak i kanten på pakningen, og trekk pakningen av BAXJECT II-utstyret (Fig. B). Ikke fjern den blå hetten fra BAXJECT II-utstyret.

7.For rekonstituering skal kun det vedlagte sterile vannet til injeksjonsvæsker og det vedlagte rekonstitueringsutstyret brukes. Med BAXJECT II koblet til hetteglasset med oppløsningsmidlet, snu systemet slik at hetteglasset med oppløsningsmidlet kommer øverst på utstyret. Sett den hvite spissen av plast inn gjennom gummiproppen til hetteglasset med ADVATE-pulver. Vakuumet vil trekke oppløsningsmidlet inn i hetteglasset med ADVATE-pulver (Fig. c).

8.Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstituering med BAXJECT III-systemet

-Skal ikke brukes dersom lokket ikke er helt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis produktet fremdeles oppbevares i kjøleskap, skal du ta den forseglede blisterpakningen (inneholder hetteglass med pulver og oppløsningsmiddel ferdigmontert med systemet for rekonstituering) ut av kjøleskapet og la den nå romtemperatur (mellom 15 °C og 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Åpne ADVATE-pakningen ved å trekke av lokket. Ta BAXJECT III-systemet ut av blisterpakningen.

4.Plasser ADVATE på et flatt underlag med hetteglasset med fortynningsmiddel øverst (Fig. 1). Hetteglasset med fortynningsmiddel har en blå stripe. Ikke fjern den blå hetten før dette står beskrevet i et senere trinn.

5.Hold ADVATE i BAXJECT III-systemet med den ene hånden, og press bestemt ned på hetteglasset med fortynningsmiddel med den andre hånden inntil systemet er helt sammenpresset og fortynningsmiddelet strømmer inn i ADVATE-hetteglasset (Fig. 2). Ikke hell på systemet før overføringen er ferdig.

6.Bekreft at overføringen av fortynningsmiddelet er fullført. Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Administrasjon

Bruk aseptisk teknikk

Legemidler til parenteral bruk skal inspiseres for partikler før administrasjon når oppløsningen og beholderen gjør dette mulig. Kun en klar og fargeløs oppløsning skal brukes.

1.Fjern den blå hetten fra BAXJECT II / BAXJECT III. Ikke trekk luft inn i sprøyten. Koble sprøyten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Snu systemet opp ned (hetteglasset med rekonstituert oppløsning skal være øverst). Trekk den rekonstituerte oppløsningen inn i sprøyten ved å dra stempelet sakte bakover.

3.Koble fra sprøyten.

4.Koble en sommerfuglkanyle til sprøyten. Injiser intravenøst. Oppløsningen skal administreres sakte, med en hastighet som bestemmes av pasientens komfortnivå, ikke mer enn 10 ml per minutt. Pulsfrekvensen skal måles før og under administrasjon av ADVATE. Dersom det oppstår en betydelig pulsøkning, vil en reduksjon av administrasjonshastigheten eller en pause i injeksjonen vanligvis føre til at symptomene forsvinner umiddelbart (se avsnittene 4.4 og 4.8).

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østerrike

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/271/005

EU/1/03/271/015

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 2. mars 2004

Dato for siste fornyelse: 2. mars 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADVATE 3000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder nominelt 3000 IE human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa. ADVATE inneholder omtrent 600 IE per ml human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa etter rekonstituering.

Potensen (Internasjonale Enheter) bestemmes ved å bruke Den europeiske farmakopés kromogene test. Den spesifikke aktiviteten for ADVATE er omtrent 4000–10000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA)) er et renset protein som har 2332 aminosyrer. Det er produsert ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi i eggceller fra kinesisk hamster (CHO-celler). Tilberedt uten tilsetting av noen (eksogene) human- eller dyrederiverte proteiner

i cellekulturprosessen, rensingen eller i den endelige formuleringen.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Pulver: Hvitt til gulhvitt, lettsmuldrende pulver.

Oppløsning: Klar og fargeløs oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). ADVATE er indisert for alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal innledes under ledelse av en lege med erfaring i behandling av hemofili og med mulighet for gjenopplivning umiddelbart tilgjengelig i tilfelle anafylakse.

Dosering

Doseringen og varigheten av substitusjonsbehandlingen avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, samt lokaliseringen og omfanget av blødningen og av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter for faktor VIII angis i Internasjonale Enheter (IE), som er relatert til WHO-standarden for faktor VIII-preparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma blir uttrykt enten som et prosenttall (relatert til normalt humant plasma) eller i IE (relatert til den internasjonale standarden for faktor VIII

i plasma).

Én Internasjonal Enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent til mengden faktor VIII i én ml normalt humant plasma.

Symptomatisk behandling

Beregning av den nødvendige dosen faktor VIII er basert på empiriske data som viser at 1 IE faktor VIII per kg kroppsvekt hever aktiviteten av faktor VIII i plasma med 2 IE/dl. Den nødvendige dosen blir bestemt ved hjelp av følgende formel:

Nødvendige enheter (IE) = kroppsvekt (kg) x ønsket faktor VIII-økning (%) x 0,5

I de følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under det angitte nivå av plasmaaktivitet (i % av normaltilstand eller IE/dl) i den korresponderende perioden. Den følgende tabell 1 kan benyttes som hjelp til doseringen ved blødningsepisoder og kirurgi:

Tabell 1 Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad / type

Nødvendig faktor

Doseringsfrekvens (timer) / varighet av

kirurgi

VIII-nivå (% eller IE/dl)

behandling (dager)

Blødning

 

 

Tidlig leddblødning,

20–40

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller oral

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

blødning.

 

under 6 år) i minst 1 døgn, inntil

 

 

blødningstilstanden, indikert ved smerte,

 

 

har opphørt eller det er oppnådd tilheling.

Mer uttalt leddblødning,

30–60

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

hematom.

 

under 6 år) i 3–4 dager eller mer, inntil

 

 

smerte og akutt funksjonshemming er

 

 

borte.

Livstruende

60–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

blødningstilstander.

 

(hver 6. til 12. time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil risikoen er over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30–60

Hver 24. time (hver 12. til 24 time for

Inkludert trekking av

 

pasienter som er under 6 år),

tenner.

 

i minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.

Større

80–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

 

(pre- og postoperativt)

(hver 6. til 24 time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil adekvat sårtilheling

 

 

oppnås, fortsett så behandling i ytterligere

 

 

minst 7 dager for å opprettholde faktor

 

 

VIII-aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl).

Dosen og administrasjonshyppigheten skal tilpasses pasientens kliniske respons i det enkelte tilfelle. I visse tilfeller (f.eks. ved nærvær av en inhibitor i lav titer) kan det bli nødvendig med større doser enn det som er kalkulert etter formelen.

I løpet av behandlingen anbefales det, på passende måte, å bestemme faktor VIII-nivået i plasma som en veiledning for dosering og frekvens av gjentatte injeksjoner. Spesielt i tilfeller med større kirurgiske intervensjoner er en presis overvåkning av substitusjonsbehandlingen ved hjelp av måling

av aktiviteten til faktor VIII i plasma helt nødvendig. Det kan være individuelle forskjeller med hensyn til responsen på faktor VIII både ved at tilheling in vivo oppnås ved forskjellige nivåer og ved forskjellige halveringstider.

Profylakse

Ved langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili A er den normale doseringen 20 til 40 IE faktor VIII per kg kroppsvekt i intervaller på 2 til 3 dager.

Pediatrisk populasjon

For symptomatisk behandling avviker ikke dosene hos pediatriske pasienter (0 til 18 år) fra voksne pasienter. Hos pasienter under 6 år anbefales doser på 20 til 50 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt 3 til 4 ganger i uken til profylaktisk behandling.

Administrasjonsmåte

ADVATE skal administreres intravenøst. Dersom administreringen gjøres av ikke-helsepersonell, er passende opplæring nødvendig.

Administrasjonshastigheten skal tilpasses for å sikre at det føles behagelig for pasienten, opptil et maksimum på 10 ml/minutt.

Etter rekonstituering er oppløsningen klar, fargeløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller overfor mus- eller hamsterproteiner.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Overfølsomhetsreaksjoner av allergisk type, inkludert anafylakse, er blitt rapportert for ADVATE. Preparatet inneholder spor av proteiner fra mus og hamster. Dersom symptomer på overfølsomhet inntrer, skal pasientene anbefales å avbryte bruken av preparatet omgående og kontakte lege. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, generell urtikaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi.

Ved tilfelle av sjokk skal standard medisinsk behandling av sjokk iverksettes.

Inhibitorer

Dannelsen av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon

i behandlingen av individer med hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, som er kvantifisert i Bethesda-enheter (BE) per ml plasma ved bruk av den modifiserte analysen. Hos pasienter som utvikler inhibitorer mot faktor VIII, kan tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter. Risikoen for utvikling av inhibitorer er korrelert til graden av eksponering for faktor VIII, med den største risikoen innen de første 20 eksponeringsdagene,

og til andre genetiske faktorer og miljøfaktorer. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene.

Tilfeller av tilbakekomst av inhibitorer (lav titer) er observert etter bytte fra et faktor VIII-produkt til et annet hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager og som har en tidligere historie med inhibitorutvikling. Derfor anbefales det å overvåke alle pasienter nøye for dannelse av inhibitorer hver gang det byttes produkt.

Generelt bør alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII, overvåkes nøye for utviklingen av inhibitorer ved hjelp av passende kliniske observasjoner og laboratorietester. Dersom den forventede faktor VIII-aktiviteten i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kan kontrolleres med en passende dose, skal en test utføres for å bestemme om en faktor VIII-inhibitor er

tilstede. Hos pasienter med høye inhibitornivåer kan substitusjonsbehandling med faktor VIII være uten ønsket virkning, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av leger med erfaring i behandling av pasienter med hemofili og inhibitorer mot faktor VIII.

Kateterrelaterte komplikasjoner ved behandling

Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning.

Hjelpestoffrelaterte hensyn

Etter rekonstituering inneholder dette legemidlet 0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass. Det må tas hensyn til dette for pasienter som er på en natriumfattig diett.

Det anbefales sterkt at navnet og batchnummeret på produktet registreres hver gang ADVATE administreres til en pasient, for å opprettholde en kobling mellom pasienten og batchen med legemiddelprodukt.

Pediatrisk populasjon:

De nevnte advarslene og forholdsreglene gjelder for både voksne og barn.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er utført med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført med faktor VIII. Basert på den sjeldne forekomsten av hemofili A hos kvinner er det ingen erfaring med bruk av faktor VIII under graviditet og amming. Derfor skal faktor VIII kun brukes under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

ADVATE har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og håndtere maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Kliniske studier med ADVATE omfattet 418 personer med minst én eksponering for ADVATE som rapporterte om totalt 93 bivirkninger. De bivirkningene som oppstod med høyest hyppighet, var utvikling av nøytraliserende antistoffer mot faktor VIII (inhibitorer), hodepine og feber.

Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie og stikking på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generell urtikaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger, hvesing) er observert sjelden og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk).

Utvikling av antistoffer mot proteiner fra mus og/eller hamster med relaterte hypersensitivitetsreaksjoner kan observeres.

Pasienter med hemofili A kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII. Hvis slike inhibitorer oppstår, vil tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter.

Tabellmessig oversikt over bivirkninger

Følgende tabell 2 angir frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontan rapportering. Tabellen er i samsvar med MedDRAs organklassesystem og foretrukket termnivå.

Frekvenskategorier er definert i henhold til den følgende konvensjonen: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (≥ 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering angis bivirkninger etter avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Infeksiøse og parasittære

Influensa

Mindre vanlige

sykdommer

Laryngitt

Mindre vanlige

 

 

 

Sykdommer i blod og lymfatiske

Faktor VIII-inhibering

Vanlige

organer

Lymfangitt

Mindre vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk reaksjon

Ikke kjent

 

Overfølsomhetc

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Vanlige

 

Svimmelhet

Mindre vanlige

 

Svekket hukommelse

Mindre vanlige

 

Synkope

Mindre vanlige

 

Skjelving

Mindre vanlige

 

Migrene

Mindre vanlige

 

Smaksforstyrrelse

Mindre vanlige

Øyesykdommer

Øyebetennelse

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

Palpitasjoner

Mindre vanlige

Karsykdommer

Hematom

Mindre vanlige

 

Hetetokter

Mindre vanlige

 

Blekhet

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Dyspné

Mindre vanlige

thorax og mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Diaré

Mindre vanlige

 

Smerte i øvre del av buken

Mindre vanlige

 

Kvalme

Mindre vanlige

 

Brekninger

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

Kløe

Mindre vanlige

 

Utslett

Mindre vanlige

 

Økt svetting

Mindre vanlige

 

Urtikaria

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på

Feber

Vanlige

administrasjonsstedet

Perifert ødem

Mindre vanlige

 

Brystsmerte

Mindre vanlige

 

Ubehag i brystet

Mindre vanlige

 

Frysninger

Mindre vanlige

 

Unormal følelse

Mindre vanlige

 

Hematom på punksjonssted

Mindre vanlige

 

Utmattelse

Ikke kjent

 

Reaksjon på injeksjonssted

Ikke kjent

 

Sykdomsfølelse

Ikke kjent

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Undersøkelser

 

 

 

Økt antall monocytter

Mindre vanlige

 

Nedsatt nivå av koagulasjonsfaktor

Mindre vanlige

 

VIIIb

 

 

Nedsatt hematokrit

Mindre vanlige

 

Unormale laboratorieprøver

Mindre vanlige

Skader, forgiftninger og

Komplikasjon etter prosedyre

Mindre vanlige

komplikasjoner ved medisinske

Blødning etter prosedyre

Mindre vanlige

prosedyrer

Reaksjon på prosedyrested

Mindre vanlige

a)Beregnet på grunnlag av totalt antall pasienter som fikk ADVATE (418).

b)Den uventede nedgangen i nivå av koagulasjonsfaktor VIII forekom hos én pasient under kontinuerlig infusjon av ADVATE etter kirurgi (postoperativt dag 10–14). Hemostase ble opprettholdt hele tiden under denne perioden, og både plasmanivå og clearance av faktor VIII gikk tilbake til passende nivå innen postoperativ dag 15. Faktor VIII-inhibitortester som ble utført etter at den kontinuerlige infusjonen var ferdig og ved endt studie, var negative.

c)Bivirkning forklart i delen under.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Inhibitorutvikling

Inhibitorutvikling hos tidligere behandlede pasienter og hos tidligere ubehandlede pasienter er rapportert. For informasjon, se pkt. 5.1 (Farmakologiske egenskaper) og 4.4 (Advarsler og forsiktighetsregler).

Bivirkninger som er spesifikke for rester fra produksjonsprosessen

Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot eggcelleprotein fra kinesisk hamster (CHO), viste 3 en statistisk signifikant økning i titer ved lineær regresjonsanalyse, 4 viste vedvarende eller forbigående topper og en pasient hadde begge deler, men ingen kliniske symptomer. Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot murint IgG, viste 10 en statistisk signifikant økning, 2 viste en vedvarende eller forbigående topp og en pasient hadde begge deler. Fire av disse pasientene rapporterte isolerte tilfeller av urtikaria, kløe, utslett og lett forhøyet eosinofiltall ved gjentatte eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhet

Reaksjoner av allergisk type omfatter anafylakse og er blitt manifestert ved svimmelhet, parestesier, utslett, hetetokter, opphovning i ansiktet, urtikaria og pruritus.

Pediatrisk populasjon

Bortsett fra utvikling av inhibitorer hos tidligere ubehandlede pediatriske pasienter (PUP) og kateterrelaterte komplikasjoner ble det ikke registrert aldersspesifikke ulikheter i bivirkninger i de kliniske studiene.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering med rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: antihemoragika: koagulasjonsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrands faktor-komplekset består av to molekyler (faktor VIII og von Willebrands faktor) med forskjellige fysiologiske funksjoner. ADVATE inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein som er biologisk ekvivalent til faktor VIII glykoprotein funnet i humant plasma.

Octocog alfa er et glykoprotein som består av 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylmasse

på 280 kD. Når det blir infundert i en pasient med hemofili, vil octocog alfa binde seg til endogent von Willebrands faktor i pasientens kretsløp. Aktivert faktor VIII fungerer som en kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin vil så omdanne fibrinogen til fibrin, og et blodkoagel kan dannes. Hemofili A er en kjønnsbundet arvelig sykdom som innvirker på blodets koagulasjon på grunn av nedsatt nivå av faktor VIII-aktivitet, og resulterer i kraftige blødninger i ledd, muskler eller indre organer, enten spontant eller som et resultat av tilfeldige eller kirurgiske traumer. Plasmanivået av faktor VIII økes ved substitusjonsbehandling, og det skapes dermed en midlertidig korrigering av faktor VIII-underskuddet og en korrigering av blødningstendensen.

Inhibitorutvikling

Immunogeniteten til ADVATE ble evaluert hos tidligere behandlede pasienter. Under kliniske forsøk med ADVATE hos 233 pediatriske og voksne pasienter [pediatriske pasienter (i alderen 0–16 år) og voksne pasienter (over 16 år)] med diagnose alvorlig hemofili A (faktor VIII < 1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-konsentrater ≥ 150 dager for voksne og eldre barn og ≥ 50 dager for barn < 6 år, utviklet én pasient en lav titer-inhibitor (2,4 BE ved modifisert Bethesda-analyse)

etter 26 eksponeringsdager for ADVATE. Oppfølgingsinhibitortester hos denne pasienten etter tilbaketrekking fra studien var negative. I alle studiene var gjennomsnittlig antall eksponeringsdager for ADVATE 97,0 eksponeringsdager per pasient (område 1 til 709) for tidligere behandlede pasienter. Total forekomst av all faktor VIII-inhibitorutvikling (lav eller høy) var 0,4 % (1 av 233).

I den fullførte ukontrollerte studie 060103 var det 16 av 45 (35,6 %) tidligere ubehandlede pasienter med alvorlig hemofili A (FVIII < 1 %) og minst 25 eksponeringsdager for FVIII-utviklede FVIII-inhibitorer: 7 (15,6 %) pasienter som utviklet høy titer-inhibitor og 9 (20 %) pasienter som utviklet lav titer-inhibitor, 1 av disse ble også klassifisert som en forbigående inhibitor.

Risikofaktorer knyttet til inhibitorutvikling i denne studien omfatter ikke-kaukasisk etnisitet, familiehistorie med inhibitorer og intensiv behandling med høy dose i løpet av de

første 20 eksponeringsdagene. Hos de 20 pasientene som ikke hadde noen av disse risikofaktorene, var det ingen inhibitorutvikling.

Data for immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med inhibitorer er blitt innhentet. I en understudie av PUP-studie 060103 ble ITI-behandling hos 11 PUP-er dokumentert. Retrospektiv gjennomgåelse av journaler ble utført for 30 personer på ITI (studie 060703), og innhenting av registerdata pågår.

I studie 060201 ble to langsiktige behandlingsopplegg sammenlignet hos 53 tidligere behandlede pasienter: et individualisert farmakokinetisk styrt doseringsregime (innenfor et område på 20 til 80 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) sammenlignet med et standard profylaktisk doseringsregime (20 til 40 IE/kg med 48 ± 6 timers mellomrom, n = 30). Det farmakokinetisk styrte doseringsregimet (i henhold til en spesifikk formel) ble målrettet for å opprettholde bunnivå av faktor VIII ≥ 1 % i intervallet på 72 timer mellom doser. Dataene fra denne studien viser at de to profylaktiske doseringsregimene er sammenlignbare når det gjelder reduksjon av blødningsfrekvens.

Det europeiske legemiddelkonturet (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med ADVATE i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) i ”Immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) som har utviklet inhibitorer mot faktor VIII” og ”behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)” (se

pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE ble utført på tidligere behandlede pasienter med alvorlig til moderat alvorlig hemofili A (baseline faktor VIII ≤ 2 %). Analysene av plasmaprøvene ble utført

i et laboratorium ved hjelp av en ett-trinns koagulasjonstest.

Totalt 195 personer med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %) gav farmakokinetiske parametere som var inkludert i det farmakokinetiske analysesettet per protokoll. Kategorier av disse analysene for småbarn (1 måned til < 2 år), barn (2 til < 5 år), eldre barn (5 til < 12 år), ungdommer (12 til < 18 år) og voksne (18 år og eldre) ble brukt til å oppsummere famakokinetiske parametre, der alder ble definert som alderen ved tidspunktet for farmakokinetisk infusjon.

Tabell 3 Sammendrag av farmakokinetiske parametre for ADVATE per aldergruppe med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %)

Parameter

Småbarn

Barn

Eldre barn

Ungdommer

Voksne

(middelverdi ±

(n = 5)

(n = 30)

(n = 18)

(n = 33)

(n = 109)

standardavvik)

 

 

 

 

 

 

Total AUC

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,

1506,6 ± 530,

1317,1 ± 438,

1538,5 ± 519,

(IE*·t/dl)

 

Justert inkrementell

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

gjenvinning ved

 

 

 

 

 

 

Cmax (IE/dl per

 

 

 

 

 

 

IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimum

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

plasma-konsentrasj

 

 

 

 

 

 

on etter infusjon

 

 

 

 

 

 

(IE/dl)

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

residenstid (t)

 

 

 

 

 

 

Distribusjons-volu

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

m ved steady state

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

Clearance

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

(ml/kg*t)

 

 

 

 

 

 

a)Beregnet som (Cmax - baseline for faktor VIII) dividert med dosen i IE/kg, der Cmax er den maksimale målte verdien av faktor VIII etter infusjon.

Sikkerhet og hemostatisk effekt av ADVATE i den pediatriske populasjonen er som hos voksne pasienter. Justert gjenvinning og terminal halveringstid (t½) var omtrent 20 % lavere hos yngre barn (yngre enn 6 år) enn hos voksne, noe som delvis kan skyldes det kjente høyere plasmavolumet per kg kroppsvekt hos yngre pasienter.

Det finnes ingen tilgjengelige farmakokinetiske data for ADVATE på tidligere ubehandlede pasienter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på studier av sikkerhetsfarmakologi, akutt toksisitet, toksisitetstester ved gjentatt dosering, lokal toksisitet og gentoksisitet.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumklorid

Histidin

Trehalose

Kalsiumklorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutation (redusert)

Oppløsningsmiddel

Sterilt vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende forlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsmidler.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør preparatet av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er imidlertid vist for 3 timer ved 25 °C.

I løpet av holdbarhetstiden kan preparatet oppbevares i romtemperatur (høyst 25 °C) i en enkelt periode som ikke overskrider 6 måneder. Sluttdatoen for 6 måneders oppbevaring ved romtemperatur bør angis på preparatets eske. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses.

ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Oppbevar hetteglasset med produktet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Oppbevar den forseglede blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Både hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml oppløsningsmiddel er av type I-glass lukket med propp av klorbutylgummi. Produktet leveres i én av følgende konfigurasjoner:

-ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Hver pakning inneholder et hetteglass med pulver, et hetteglass som inneholder 5 ml oppløsningsmiddel, og et hjelpemiddel for rekonstituering (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning inneholder et bruksklart BAXJECT III-system i en forseglet blisterpakning (hetteglasset med pulver og hetteglasset med 5 ml

oppløsnings-middel er ferdigmontert med systemet for rekonstituering).

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

ADVATE skal administreres intravenøst etter rekonstituering av produktet.

Den rekonstituerte oppløsningen skal inspiseres visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller misfarging.

Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller har bunnfall.

-For administrasjon er det nødvendig å bruke en luer-lock-sprøyte.

-Administreres innen tre timer etter rekonstituering.

-Rekonstituert preparat må ikke oppbevares i kjøleskap.

-Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Rekonstituering med BAXJECT II-utstyret

-Bruk kun vedlagte sterilt vann til injeksjonsvæsker og utstyret i pakningen til rekonstitueringen.

-Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

-Aseptisk teknikk skal brukes.

1.Ta ADVATE hetteglass med pulver og hetteglass med oppløsningsmiddel ut av kjøleskapet, hvis de fremdeles oppbevares i kjøleskap og la dem oppnå romtemperatur

(mellom 15 °C – 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Fjern beskyttelseshettene fra hetteglassene med pulver og oppløsningsmiddel.

4.Rengjør proppene med injeksjonstørkene. Plasser hetteglassene på en flat, ren overflate.

5.Åpne pakken som inneholder BAXJECT II-utstyret ved å dra av papirlokket uten å komme i berøring med innsiden (Fig. A). Ikke ta utstyret ut av pakningen. Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

6.Snu pakningen rundt, og sett spissen av klar plast inn gjennom gummiproppen til oppløsningsmidlet. Ta tak i kanten på pakningen, og trekk pakningen av BAXJECT II-utstyret (Fig. B). Ikke fjern den blå hetten fra BAXJECT II-utstyret.

7.For rekonstituering skal kun det vedlagte sterile vannet til injeksjonsvæsker og det vedlagte rekonstitueringsutstyret brukes. Med BAXJECT II koblet til hetteglasset med oppløsningsmidlet, snu systemet slik at hetteglasset med oppløsningsmidlet kommer øverst på utstyret. Sett den hvite spissen av plast inn gjennom gummiproppen til hetteglasset med ADVATE-pulver. Vakuumet vil trekke oppløsningsmidlet inn i hetteglasset med ADVATE-pulver (Fig. c).

8.Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstituering med BAXJECT III-systemet

-Skal ikke brukes dersom lokket ikke er helt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis produktet fremdeles oppbevares i kjøleskap, skal du ta den forseglede blisterpakningen (inneholder hetteglass med pulver og oppløsningsmiddel ferdigmontert med systemet for rekonstituering) ut av kjøleskapet og la den nå romtemperatur (mellom 15 °C og 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Åpne ADVATE-pakningen ved å trekke av lokket. Ta BAXJECT III-systemet ut av blisterpakningen.

4.Plasser ADVATE på et flatt underlag med hetteglasset med fortynningsmiddel øverst (Fig. 1). Hetteglasset med fortynningsmiddel har en blå stripe. Ikke fjern den blå hetten før dette står beskrevet i et senere trinn.

5.Hold ADVATE i BAXJECT III-systemet med den ene hånden, og press bestemt ned på hetteglasset med fortynningsmiddel med den andre hånden inntil systemet er helt sammenpresset og fortynningsmiddelet strømmer inn i ADVATE-hetteglasset (Fig. 2). Ikke hell på systemet før overføringen er ferdig.

6.Bekreft at overføringen av fortynningsmiddelet er fullført. Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Administrasjon

Bruk aseptisk teknikk

Legemidler til parenteral bruk skal inspiseres for partikler før administrasjon når oppløsningen og beholderen gjør dette mulig. Kun en klar og fargeløs oppløsning skal brukes.

1.Fjern den blå hetten fra BAXJECT II / BAXJECT III. Ikke trekk luft inn i sprøyten. Koble sprøyten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Snu systemet opp ned (hetteglasset med rekonstituert oppløsning skal være øverst). Trekk den rekonstituerte oppløsningen inn i sprøyten ved å dra stempelet sakte bakover.

3.Koble fra sprøyten.

4.Koble en sommerfuglkanyle til sprøyten. Injiser intravenøst. Oppløsningen skal administreres sakte, med en hastighet som bestemmes av pasientens komfortnivå, ikke mer enn 10 ml per minutt. Pulsfrekvensen skal måles før og under administrasjon av ADVATE. Dersom det oppstår en betydelig pulsøkning, vil en reduksjon av administrasjonshastigheten eller en pause i injeksjonen vanligvis føre til at symptomene forsvinner umiddelbart (se avsnittene 4.4 og 4.8).

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østerrike

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/271/006

EU/1/03/271/016

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 2. mars 2004

Dato for siste fornyelse: 2. mars 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADVATE 250 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder nominelt 250 IE human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa. ADVATE inneholder omtrent 125 IE per ml human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa etter rekonstituering.

Potensen (Internasjonale Enheter) bestemmes ved å bruke Den europeiske farmakopés kromogene test. Den spesifikke aktiviteten for ADVATE er omtrent 4000–10000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA)) er et renset protein som har 2332 aminosyrer. Det er produsert ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi i eggceller fra kinesisk hamster (CHO-celler). Tilberedt uten tilsetting av noen (eksogene) human- eller dyrederiverte proteiner

i cellekulturprosessen, rensingen eller i den endelige formuleringen.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Pulver: Hvitt til gulhvitt, lettsmuldrende pulver.

Oppløsning: Klar og fargeløs oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). ADVATE er indisert for alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal innledes under ledelse av en lege med erfaring i behandling av hemofili og med mulighet for gjenopplivning umiddelbart tilgjengelig i tilfelle anafylakse.

Dosering

Doseringen og varigheten av substitusjonsbehandlingen avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, samt lokaliseringen og omfanget av blødningen og av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter for faktor VIII angis i Internasjonale Enheter (IE), som er relatert til WHO-standarden for faktor VIII-preparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma blir uttrykt enten som et prosenttall (relatert til normalt humant plasma) eller i IE (relatert til den internasjonale standarden for faktor VIII

i plasma).

Én Internasjonal Enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent til mengden faktor VIII i én ml normalt humant plasma.

Symptomatisk behandling

Beregning av den nødvendige dosen faktor VIII er basert på empiriske data som viser at 1 IE faktor VIII per kg kroppsvekt hever aktiviteten av faktor VIII i plasma med 2 IE/dl. Den nødvendige dosen blir bestemt ved hjelp av følgende formel:

Nødvendige enheter (IE) = kroppsvekt (kg) x ønsket faktor VIII-økning (%) x 0,5

I de følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under det angitte nivå av plasmaaktivitet (i % av normaltilstand eller IE/dl) i den korresponderende perioden. Den følgende tabell 1 kan benyttes som hjelp til doseringen ved blødningsepisoder og kirurgi:

Tabell 1 Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad / type

Nødvendig faktor

Doseringsfrekvens (timer) / varighet av

kirurgi

VIII-nivå (% eller IE/dl)

behandling (dager)

Blødning

 

 

Tidlig leddblødning,

20–40

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller oral

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

blødning.

 

under 6 år) i minst 1 døgn, inntil

 

 

blødningstilstanden, indikert ved smerte,

 

 

har opphørt eller det er oppnådd tilheling.

Mer uttalt leddblødning,

30–60

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

hematom.

 

under 6 år) i 3–4 dager eller mer, inntil

 

 

smerte og akutt funksjonshemming er

 

 

borte.

Livstruende

60–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

blødningstilstander.

 

(hver 6. til 12. time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil risikoen er over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30–60

Hver 24. time (hver 12. til 24 time for

Inkludert trekking av

 

pasienter som er under 6 år),

tenner.

 

i minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.

Større

80–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

 

(pre- og postoperativt)

(hver 6. til 24 time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil adekvat sårtilheling

 

 

oppnås, fortsett så behandling i ytterligere

 

 

minst 7 dager for å opprettholde faktor

 

 

VIII-aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl).

Dosen og administrasjonshyppigheten skal tilpasses pasientens kliniske respons i det enkelte tilfelle. I visse tilfeller (f.eks. ved nærvær av en inhibitor i lav titer) kan det bli nødvendig med større doser enn det som er kalkulert etter formelen.

I løpet av behandlingen anbefales det, på passende måte, å bestemme faktor VIII-nivået i plasma som en veiledning for dosering og frekvens av gjentatte injeksjoner. Spesielt i tilfeller med større kirurgiske intervensjoner er en presis overvåkning av substitusjonsbehandlingen ved hjelp av måling

av aktiviteten til faktor VIII i plasma helt nødvendig. Det kan være individuelle forskjeller med hensyn til responsen på faktor VIII både ved at tilheling in vivo oppnås ved forskjellige nivåer og ved forskjellige halveringstider.

Profylakse

Ved langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili A er den normale doseringen 20 til 40 IE faktor VIII per kg kroppsvekt i intervaller på 2 til 3 dager.

Pediatrisk populasjon

For symptomatisk behandling avviker ikke dosene hos pediatriske pasienter (0 til 18 år) fra voksne pasienter. Hos pasienter under 6 år anbefales doser på 20 til 50 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt 3 til 4 ganger i uken til profylaktisk behandling.

Bruk av 2 ml oppløsning er ikke dokumentert for pediatriske pasienter < 2 års alder.

Administrasjonsmåte

ADVATE skal administreres intravenøst. Dersom administreringen gjøres av ikke-helsepersonell, er passende opplæring nødvendig.

Administrasjonshastigheten skal tilpasses for å sikre at det føles behagelig for pasienten, opptil et maksimum på 10 ml/minutt.

Etter rekonstituering er oppløsningen klar, fargeløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller overfor mus- eller hamsterproteiner.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Overfølsomhetsreaksjoner av allergisk type, inkludert anafylakse, er blitt rapportert for ADVATE. Preparatet inneholder spor av proteiner fra mus og hamster. Dersom symptomer på overfølsomhet inntrer, skal pasientene anbefales å avbryte bruken av preparatet omgående og kontakte lege. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, generell urtikaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi.

Ved tilfelle av sjokk skal standard medisinsk behandling av sjokk iverksettes.

På grunn av reduksjon i injeksjonsvolumet for ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner er det mindre tid til å reagere med å stoppe injeksjonen hvis hypersensitivitetsreaksjoner inntreffer. Derfor tilrådes det å utvise forsiktighet under injeksjon av ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner, spesielt hos barn.

Inhibitorer

Dannelsen av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon

i behandlingen av individer med hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, som er kvantifisert i Bethesda-enheter (BE) per ml plasma ved bruk av den modifiserte analysen. Hos pasienter som utvikler inhibitorer mot faktor VIII, kan tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter. Risikoen for utvikling av inhibitorer er korrelert til graden av eksponering for faktor VIII, med den største risikoen innen de første 20 eksponeringsdagene,

og til andre genetiske faktorer og miljøfaktorer. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene.

Tilfeller av tilbakekomst av inhibitorer (lav titer) er observert etter bytte fra et faktor VIII-produkt til et annet hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager og som har en tidligere historie med inhibitorutvikling. Derfor anbefales det å overvåke alle pasienter nøye for dannelse av inhibitorer hver gang det byttes produkt.

Generelt bør alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII, overvåkes nøye for utviklingen av inhibitorer ved hjelp av passende kliniske observasjoner og laboratorietester. Dersom den forventede faktor VIII-aktiviteten i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kan kontrolleres med en passende dose, skal en test utføres for å bestemme om en faktor VIII-inhibitor er tilstede. Hos pasienter med høye inhibitornivåer kan substitusjonsbehandling med faktor VIII være uten ønsket virkning, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av leger med erfaring i behandling av pasienter med hemofili og inhibitorer mot faktor VIII.

Feil bruk av ADVATE

For ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner kan feil bruk (intraarterielt eller paravenøst) føre til milde, kortvarige reaksjoner på injeksjonsstedet, som blåmerker og erytem.

Kateterrelaterte komplikasjoner ved behandling

Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning.

Hjelpestoffrelaterte hensyn

Etter rekonstituering inneholder dette legemidlet 0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass. Det må tas hensyn til dette for pasienter som er på en natriumfattig diett.

Det anbefales sterkt at navnet og batchnummeret på produktet registreres hver gang ADVATE administreres til en pasient, for å opprettholde en kobling mellom pasienten og batchen med legemiddelprodukt.

Pediatrisk populasjon:

De nevnte advarslene og forholdsreglene gjelder for både voksne og barn.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er utført med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført med faktor VIII. Basert på den sjeldne forekomsten av hemofili A hos kvinner er det ingen erfaring med bruk av faktor VIII under graviditet og amming. Derfor skal faktor VIII kun brukes under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

ADVATE har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og håndtere maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Kliniske studier med ADVATE omfattet 418 personer med minst én eksponering for ADVATE som rapporterte om totalt 93 bivirkninger. De bivirkningene som oppstod med høyest hyppighet, var utvikling av nøytraliserende antistoffer mot faktor VIII (inhibitorer), hodepine og feber.

Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie og stikking på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generell urtikaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger, hvesing) er observert sjelden og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk).

Utvikling av antistoffer mot proteiner fra mus og/eller hamster med relaterte hypersensitivitetsreaksjoner kan observeres.

Pasienter med hemofili A kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII. Hvis slike inhibitorer oppstår, vil tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter.

Tabellmessig oversikt over bivirkninger

Følgende tabell 2 angir frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontan rapportering. Tabellen er i samsvar med MedDRAs organklassesystem og foretrukket termnivå.

Frekvenskategorier er definert i henhold til den følgende konvensjonen: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (≥ 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering angis bivirkninger etter avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

 

 

 

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Infeksiøse og parasittære

Influensa

Mindre vanlige

sykdommer

Laryngitt

Mindre vanlige

Sykdommer i blod og lymfatiske

Faktor VIII-inhibering

Vanlige

organer

Lymfangitt

Mindre vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk reaksjon

Ikke kjent

 

Overfølsomhetc

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Vanlige

 

Svimmelhet

Mindre vanlige

 

Svekket hukommelse

Mindre vanlige

 

Synkope

Mindre vanlige

 

Skjelving

Mindre vanlige

 

Migrene

Mindre vanlige

 

Smaksforstyrrelse

Mindre vanlige

Øyesykdommer

Øyebetennelse

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

Palpitasjoner

Mindre vanlige

Karsykdommer

Hematom

Mindre vanlige

 

Hetetokter

Mindre vanlige

 

Blekhet

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Dyspné

Mindre vanlige

thorax og mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Diaré

Mindre vanlige

 

Smerte i øvre del av buken

Mindre vanlige

 

Kvalme

Mindre vanlige

 

Brekninger

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

Kløe

Mindre vanlige

 

Utslett

Mindre vanlige

 

Økt svetting

Mindre vanlige

 

Urtikaria

Mindre vanlige

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Generelle lidelser og reaksjoner på

Feber

Vanlige

administrasjonsstedet

Perifert ødem

Mindre vanlige

 

Brystsmerte

Mindre vanlige

 

Ubehag i brystet

Mindre vanlige

 

Frysninger

Mindre vanlige

 

Unormal følelse

Mindre vanlige

 

Hematom på punksjonssted

Mindre vanlige

 

Utmattelse

Ikke kjent

 

Reaksjon på injeksjonssted

Ikke kjent

 

Sykdomsfølelse

Ikke kjent

Undersøkelser

Økt antall monocytter

Mindre vanlige

 

 

 

 

Nedsatt nivå av koagulasjonsfaktor

Mindre vanlige

 

VIIIb

 

 

Nedsatt hematokrit

Mindre vanlige

 

Unormale laboratorieprøver

Mindre vanlige

Skader, forgiftninger og

Komplikasjon etter prosedyre

Mindre vanlige

komplikasjoner ved medisinske

Blødning etter prosedyre

Mindre vanlige

prosedyrer

Reaksjon på prosedyrested

Mindre vanlige

a)Beregnet på grunnlag av totalt antall pasienter som fikk ADVATE (418).

b)Den uventede nedgangen i nivå av koagulasjonsfaktor VIII forekom hos én pasient under kontinuerlig infusjon av ADVATE etter kirurgi (postoperativt dag 10–14). Hemostase ble opprettholdt hele tiden under denne perioden, og både plasmanivå og clearance av faktor VIII gikk tilbake til passende nivå innen postoperativ dag 15. Faktor VIII-inhibitortester som ble utført etter at den kontinuerlige infusjonen var ferdig og ved endt studie, var negative.

c)Bivirkning forklart i delen under.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Inhibitorutvikling

Inhibitorutvikling hos tidligere behandlede pasienter og hos tidligere ubehandlede pasienter er rapportert. For informasjon, se pkt. 5.1 (Farmakologiske egenskaper) og 4.4 (Advarsler og forsiktighetsregler).

Bivirkninger som er spesifikke for rester fra produksjonsprosessen

Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot eggcelleprotein fra kinesisk hamster (CHO), viste 3 en statistisk signifikant økning i titer ved lineær regresjonsanalyse, 4 viste vedvarende eller forbigående topper og en pasient hadde begge deler, men ingen kliniske symptomer. Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot murint IgG, viste 10 en statistisk signifikant økning, 2 viste en vedvarende eller forbigående topp og en pasient hadde begge deler. Fire av disse pasientene rapporterte isolerte tilfeller av urtikaria, kløe, utslett og lett forhøyet eosinofiltall ved gjentatte eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhet

Reaksjoner av allergisk type omfatter anafylakse og er blitt manifestert ved svimmelhet, parestesier, utslett, hetetokter, opphovning i ansiktet, urtikaria og pruritus.

Pediatrisk populasjon

Bortsett fra utvikling av inhibitorer hos tidligere ubehandlede pediatriske pasienter (PUP) og kateterrelaterte komplikasjoner ble det ikke registrert aldersspesifikke ulikheter i bivirkninger i de kliniske studiene.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering med rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: antihemoragika: koagulasjonsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrands faktor-komplekset består av to molekyler (faktor VIII og von Willebrands faktor) med forskjellige fysiologiske funksjoner. ADVATE inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein som er biologisk ekvivalent til faktor VIII glykoprotein funnet i humant plasma.

Octocog alfa er et glykoprotein som består av 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylmasse

på 280 kD. Når det blir infundert i en pasient med hemofili, vil octocog alfa binde seg til endogent von Willebrands faktor i pasientens kretsløp. Aktivert faktor VIII fungerer som en kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin vil så omdanne fibrinogen til fibrin, og et blodkoagel kan dannes. Hemofili A er en kjønnsbundet arvelig sykdom som innvirker på blodets koagulasjon på grunn av nedsatt nivå av faktor VIII-aktivitet, og resulterer i kraftige blødninger i ledd, muskler eller indre organer, enten spontant eller som et resultat av tilfeldige eller kirurgiske traumer. Plasmanivået av faktor VIII økes ved substitusjonsbehandling, og det skapes dermed en midlertidig korrigering av faktor VIII-underskuddet og en korrigering av blødningstendensen.

Inhibitorutvikling

Immunogeniteten til ADVATE ble evaluert hos tidligere behandlede pasienter. Under kliniske forsøk med ADVATE hos 233 pediatriske og voksne pasienter [pediatriske pasienter (i alderen 0–16 år) og voksne pasienter (over 16 år)] med diagnose alvorlig hemofili A (faktor VIII < 1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-konsentrater ≥ 150 dager for voksne og eldre barn og ≥ 50 dager for barn < 6 år, utviklet én pasient en lav titer-inhibitor (2,4 BE ved modifisert Bethesda-analyse)

etter 26 eksponeringsdager for ADVATE. Oppfølgingsinhibitortester hos denne pasienten etter tilbaketrekking fra studien var negative. I alle studiene var gjennomsnittlig antall eksponeringsdager for ADVATE 97,0 eksponeringsdager per pasient (område 1 til 709) for tidligere behandlede pasienter. Total forekomst av all faktor VIII-inhibitorutvikling (lav eller høy) var 0,4 % (1 av 233).

I den fullførte ukontrollerte studie 060103 var det 16 av 45 (35,6 %) tidligere ubehandlede pasienter med alvorlig hemofili A (FVIII < 1 %) og minst 25 eksponeringsdager for FVIII-utviklede FVIII-inhibitorer: 7 (15,6 %) pasienter som utviklet høy titer-inhibitor og 9 (20 %) pasienter som utviklet lav titer-inhibitor, 1 av disse ble også klassifisert som en forbigående inhibitor.

Risikofaktorer knyttet til inhibitorutvikling i denne studien omfatter ikke-kaukasisk etnisitet, familiehistorie med inhibitorer og intensiv behandling med høy dose i løpet av de

første 20 eksponeringsdagene. Hos de 20 pasientene som ikke hadde noen av disse risikofaktorene, var det ingen inhibitorutvikling.

Data for immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med inhibitorer er blitt innhentet. I en understudie av PUP-studie 060103 ble ITI-behandling hos 11 PUP-er dokumentert. Retrospektiv

gjennomgåelse av journaler ble utført for 30 personer på ITI (studie 060703), og innhenting av registerdata pågår.

I studie 060201 ble to langsiktige behandlingsopplegg sammenlignet hos 53 tidligere behandlede pasienter: et individualisert farmakokinetisk styrt doseringsregime (innenfor et område på 20 til 80 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) sammenlignet med et standard profylaktisk doseringsregime (20 til 40 IE/kg med 48 ± 6 timers mellomrom, n = 30). Det farmakokinetisk styrte doseringsregimet (i henhold til en spesifikk formel) ble målrettet for å opprettholde bunnivå av faktor VIII ≥ 1 % i intervallet på 72 timer mellom doser. Dataene fra denne studien viser at de to profylaktiske doseringsregimene er sammenlignbare når det gjelder reduksjon av blødningsfrekvens.

Det europeiske legemiddelkonturet (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med ADVATE i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) i ”Immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) som har utviklet inhibitorer mot faktor VIII” og ”behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)” (se

pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE ble utført på tidligere behandlede pasienter med alvorlig til moderat alvorlig hemofili A (baseline faktor VIII ≤ 2 %). Analysene av plasmaprøvene ble utført

i et laboratorium ved hjelp av en ett-trinns koagulasjonstest.

Totalt 195 personer med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %) gav farmakokinetiske parametere som var inkludert i det farmakokinetiske analysesettet per protokoll. Kategorier av disse analysene for småbarn (1 måned til < 2 år), barn (2 til < 5 år), eldre barn (5 til < 12 år), ungdommer (12 til < 18 år) og voksne (18 år og eldre) ble brukt til å oppsummere famakokinetiske parametre, der alder ble definert som alderen ved tidspunktet for farmakokinetisk infusjon.

Tabell 3 Sammendrag av farmakokinetiske parametre for ADVATE per aldergruppe med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %)

Parameter

Småbarn

Barn

Eldre barn

Ungdommer

Voksne

(middelverdi ±

(n = 5)

(n = 30)

(n = 18)

(n = 33)

(n = 109)

standardavvik)

 

 

 

 

 

 

Total AUC

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,

1506,6 ± 530,

1317,1 ± 438,

1538,5 ± 519,

(IE*·t/dl)

 

Justert inkrementell

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

gjenvinning ved

 

 

 

 

 

 

Cmax (IE/dl per

 

 

 

 

 

 

IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimum

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

plasma-konsentrasj

 

 

 

 

 

 

on etter infusjon

 

 

 

 

 

 

(IE/dl)

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

residenstid (t)

 

 

 

 

 

 

Distribusjons-volu

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

m ved steady state

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

Clearance

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

(ml/kg*t)

 

 

 

 

 

 

a)Beregnet som (Cmax - baseline for faktor VIII) dividert med dosen i IE/kg, der Cmax er den maksimale målte verdien av faktor VIII etter infusjon.

Sikkerhet og hemostatisk effekt av ADVATE i den pediatriske populasjonen er som hos voksne pasienter. Justert gjenvinning og terminal halveringstid (t½) var omtrent 20 % lavere hos yngre barn (yngre enn 6 år) enn hos voksne, noe som delvis kan skyldes det kjente høyere plasmavolumet per kg kroppsvekt hos yngre pasienter.

Det finnes ingen tilgjengelige farmakokinetiske data for ADVATE på tidligere ubehandlede pasienter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på studier av sikkerhetsfarmakologi, akutt toksisitet, toksisitetstester ved gjentatt dosering, lokal toksisitet og gentoksisitet.

En lokal toleransestudie med kaniner viste at ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner tolereres godt etter intravenøs administrasjon. Lettere forbigående rødhet ved administrasjonsstedet ble observert etter intraarteriell anvendelse og etter paravenøs administrasjon. Men ingen tilsvarende skadelige histopatologiske endringer s, kunne observeres, noe som indikerer at denne reaksjonen er forbigående.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumklorid

Histidin

Trehalose

Kalsiumklorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutation (redusert)

Oppløsningsmiddel

Sterilt vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende forlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsmidler.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør preparatet av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er imidlertid vist for 3 timer ved 25 °C.

I løpet av holdbarhetstiden kan preparatet oppbevares i romtemperatur (høyst 25 °C) i en enkelt periode som ikke overskrider 6 måneder. Sluttdatoen for 6 måneders oppbevaring ved romtemperatur bør angis på preparatets eske. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses.

ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Oppbevar hetteglasset med produktet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Oppbevar den forseglede blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Både hetteglasset med pulver og hetteglasset med 2 ml oppløsningsmiddel er av type I-glass lukket med propp av klorbutylgummi. Produktet leveres i én av følgende konfigurasjoner:

-ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Hver pakning inneholder et hetteglass med pulver, et hetteglass som inneholder 2 ml oppløsningsmiddel, og et hjelpemiddel for rekonstituering (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning inneholder et bruksklart BAXJECT III-system

i en forseglet blisterpakning (hetteglasset med pulver og hetteglasset med 2 ml oppløsnings-middel er ferdigmontert med systemet for rekonstituering).

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

ADVATE skal administreres intravenøst etter rekonstituering av produktet.

Den rekonstituerte oppløsningen skal inspiseres visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller misfarging.

Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller har bunnfall.

-For administrasjon er det nødvendig å bruke en luer-lock-sprøyte.

-Administreres innen tre timer etter rekonstituering.

-Rekonstituert preparat må ikke oppbevares i kjøleskap.

-Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Rekonstituering med BAXJECT II-utstyret

-Bruk kun vedlagte sterilt vann til injeksjonsvæsker og utstyret i pakningen til rekonstitueringen.

-Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

-Aseptisk teknikk skal brukes.

1.Ta ADVATE hetteglass med pulver og hetteglass med oppløsningsmiddel ut av kjøleskapet, hvis de fremdeles oppbevares i kjøleskap og la dem oppnå romtemperatur

(mellom 15 °C – 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Fjern beskyttelseshettene fra hetteglassene med pulver og oppløsningsmiddel.

4.Rengjør proppene med injeksjonstørkene. Plasser hetteglassene på en flat, ren overflate.

5.Åpne pakken som inneholder BAXJECT II-utstyret ved å dra av papirlokket uten å komme i berøring med innsiden (Fig. A). Ikke ta utstyret ut av pakningen. Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

6.Snu pakningen rundt, og sett spissen av klar plast inn gjennom gummiproppen til oppløsningsmidlet. Ta tak i kanten på pakningen, og trekk pakningen av BAXJECT II-utstyret (Fig. B). Ikke fjern den blå hetten fra BAXJECT II-utstyret.

7.For rekonstituering skal kun det vedlagte sterile vannet til injeksjonsvæsker og det vedlagte rekonstitueringsutstyret brukes. Med BAXJECT II koblet til hetteglasset med

oppløsningsmidlet, snu systemet slik at hetteglasset med oppløsningsmidlet kommer øverst på utstyret. Sett den hvite spissen av plast inn gjennom gummiproppen til hetteglasset med ADVATE-pulver. Vakuumet vil trekke oppløsningsmidlet inn i hetteglasset med ADVATE-pulver (Fig. c).

8.Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstituering med BAXJECT III-systemet

-Skal ikke brukes dersom lokket ikke er helt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis produktet fremdeles oppbevares i kjøleskap, skal du ta den forseglede blisterpakningen (inneholder hetteglass med pulver og oppløsningsmiddel ferdigmontert med systemet for rekonstituering) ut av kjøleskapet og la den nå romtemperatur (mellom 15 °C og 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Åpne ADVATE-pakningen ved å trekke av lokket. Ta BAXJECT III-systemet ut av blisterpakningen.

4.Plasser ADVATE på et flatt underlag med hetteglasset med fortynningsmiddel øverst (Fig. 1). Hetteglasset med fortynningsmiddel har en blå stripe. Ikke fjern den blå hetten før dette står beskrevet i et senere trinn.

5.Hold ADVATE i BAXJECT III-systemet med den ene hånden, og press bestemt ned på hetteglasset med fortynningsmiddel med den andre hånden inntil systemet er helt sammenpresset og fortynningsmiddelet strømmer inn i ADVATE-hetteglasset (Fig. 2). Ikke hell på systemet før overføringen er ferdig.

6.Bekreft at overføringen av fortynningsmiddelet er fullført. Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Administrasjon

Bruk aseptisk teknikk

Legemidler til parenteral bruk skal inspiseres for partikler før administrasjon når oppløsningen og beholderen gjør dette mulig. Kun en klar og fargeløs oppløsning skal brukes.

1.Fjern den blå hetten fra BAXJECT II / BAXJECT III. Ikke trekk luft inn i sprøyten. Koble sprøyten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Snu systemet opp ned (hetteglasset med rekonstituert oppløsning skal være øverst). Trekk den rekonstituerte oppløsningen inn i sprøyten ved å dra stempelet sakte bakover.

3.Koble fra sprøyten.

4.Koble en sommerfuglkanyle til sprøyten. Injiser intravenøst. Oppløsningen skal administreres sakte, med en hastighet som bestemmes av pasientens komfortnivå, ikke mer enn 10 ml per minutt. Pulsfrekvensen skal måles før og under administrasjon av ADVATE. Dersom det oppstår en betydelig pulsøkning, vil en reduksjon av administrasjonshastigheten eller en pause i injeksjonen vanligvis føre til at symptomene forsvinner umiddelbart (se avsnittene 4.4 og 4.8).

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østerrike

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/271/007

EU/1/03/271/017

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 2. mars 2004

Dato for siste fornyelse: 2. mars 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADVATE 500 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder nominelt 500 IE human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa. ADVATE inneholder omtrent 250 IE per ml human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa etter rekonstituering.

Potensen (Internasjonale Enheter) bestemmes ved å bruke Den europeiske farmakopés kromogene test. Den spesifikke aktiviteten for ADVATE er omtrent 4000–10000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA)) er et renset protein som har 2332 aminosyrer. Det er produsert ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi i eggceller fra kinesisk hamster (CHO-celler). Tilberedt uten tilsetting av noen (eksogene) human- eller dyrederiverte proteiner

i cellekulturprosessen, rensingen eller i den endelige formuleringen.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Pulver: Hvitt til gulhvitt, lettsmuldrende pulver.

Oppløsning: Klar og fargeløs oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). ADVATE er indisert for alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal innledes under ledelse av en lege med erfaring i behandling av hemofili og med mulighet for gjenopplivning umiddelbart tilgjengelig i tilfelle anafylakse.

Dosering

Doseringen og varigheten av substitusjonsbehandlingen avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, samt lokaliseringen og omfanget av blødningen og av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter for faktor VIII angis i Internasjonale Enheter (IE), som er relatert til WHO-standarden for faktor VIII-preparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma blir uttrykt enten som et prosenttall (relatert til normalt humant plasma) eller i IE (relatert til den internasjonale standarden for faktor VIII

i plasma).

Én Internasjonal Enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent til mengden faktor VIII i én ml normalt humant plasma.

Symptomatisk behandling

Beregning av den nødvendige dosen faktor VIII er basert på empiriske data som viser at 1 IE faktor VIII per kg kroppsvekt hever aktiviteten av faktor VIII i plasma med 2 IE/dl. Den nødvendige dosen blir bestemt ved hjelp av følgende formel:

Nødvendige enheter (IE) = kroppsvekt (kg) x ønsket faktor VIII-økning (%) x 0,5

I de følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under det angitte nivå av plasmaaktivitet (i % av normaltilstand eller IE/dl) i den korresponderende perioden. Den følgende tabell 1 kan benyttes som hjelp til doseringen ved blødningsepisoder og kirurgi:

Tabell 1 Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad / type

Nødvendig faktor

Doseringsfrekvens (timer) / varighet av

kirurgi

VIII-nivå (% eller IE/dl)

behandling (dager)

Blødning

 

 

Tidlig leddblødning,

20–40

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller oral

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

blødning.

 

under 6 år) i minst 1 døgn, inntil

 

 

blødningstilstanden, indikert ved smerte,

 

 

har opphørt eller det er oppnådd tilheling.

Mer uttalt leddblødning,

30–60

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

hematom.

 

under 6 år) i 3–4 dager eller mer, inntil

 

 

smerte og akutt funksjonshemming er

 

 

borte.

Livstruende

60–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

blødningstilstander.

 

(hver 6. til 12. time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil risikoen er over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30–60

Hver 24. time (hver 12. til 24 time for

Inkludert trekking av

 

pasienter som er under 6 år),

tenner.

 

i minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.

Større

80–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

 

(pre- og postoperativt)

(hver 6. til 24 time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil adekvat sårtilheling

 

 

oppnås, fortsett så behandling i ytterligere

 

 

minst 7 dager for å opprettholde faktor

 

 

VIII-aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl).

Dosen og administrasjonshyppigheten skal tilpasses pasientens kliniske respons i det enkelte tilfelle. I visse tilfeller (f.eks. ved nærvær av en inhibitor i lav titer) kan det bli nødvendig med større doser enn det som er kalkulert etter formelen.

I løpet av behandlingen anbefales det, på passende måte, å bestemme faktor VIII-nivået i plasma som en veiledning for dosering og frekvens av gjentatte injeksjoner. Spesielt i tilfeller med større kirurgiske intervensjoner er en presis overvåkning av substitusjonsbehandlingen ved hjelp av måling

av aktiviteten til faktor VIII i plasma helt nødvendig. Det kan være individuelle forskjeller med hensyn til responsen på faktor VIII både ved at tilheling in vivo oppnås ved forskjellige nivåer og ved forskjellige halveringstider.

Profylakse

Ved langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili A er den normale doseringen 20 til 40 IE faktor VIII per kg kroppsvekt i intervaller på 2 til 3 dager.

Pediatrisk populasjon

For symptomatisk behandling avviker ikke dosene hos pediatriske pasienter (0 til 18 år) fra voksne pasienter. Hos pasienter under 6 år anbefales doser på 20 til 50 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt 3 til 4 ganger i uken til profylaktisk behandling.

Bruk av 2 ml oppløsning er ikke dokumentert for pediatriske pasienter < 2 års alder.

Administrasjonsmåte

ADVATE skal administreres intravenøst. Dersom administreringen gjøres av ikke-helsepersonell, er passende opplæring nødvendig.

Administrasjonshastigheten skal tilpasses for å sikre at det føles behagelig for pasienten, opptil et maksimum på 10 ml/minutt.

Etter rekonstituering er oppløsningen klar, fargeløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller overfor mus- eller hamsterproteiner.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Overfølsomhetsreaksjoner av allergisk type, inkludert anafylakse, er blitt rapportert for ADVATE. Preparatet inneholder spor av proteiner fra mus og hamster. Dersom symptomer på overfølsomhet inntrer, skal pasientene anbefales å avbryte bruken av preparatet omgående og kontakte lege. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, generell urtikaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi.

Ved tilfelle av sjokk skal standard medisinsk behandling av sjokk iverksettes.

På grunn av reduksjon i injeksjonsvolumet for ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner er det mindre tid til å reagere med å stoppe injeksjonen hvis hypersensitivitetsreaksjoner inntreffer. Derfor tilrådes det å utvise forsiktighet under injeksjon av ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner, spesielt hos barn.

Inhibitorer

Dannelsen av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon

i behandlingen av individer med hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, som er kvantifisert i Bethesda-enheter (BE) per ml plasma ved bruk av den modifiserte analysen. Hos pasienter som utvikler inhibitorer mot faktor VIII, kan tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter. Risikoen for utvikling av inhibitorer er korrelert til graden av eksponering for faktor VIII, med den største risikoen innen de første 20 eksponeringsdagene,

og til andre genetiske faktorer og miljøfaktorer. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene.

Tilfeller av tilbakekomst av inhibitorer (lav titer) er observert etter bytte fra et faktor VIII-produkt til et annet hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager og som har en

tidligere historie med inhibitorutvikling. Derfor anbefales det å overvåke alle pasienter nøye for dannelse av inhibitorer hver gang det byttes produkt.

Generelt bør alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII, overvåkes nøye for utviklingen av inhibitorer ved hjelp av passende kliniske observasjoner og laboratorietester. Dersom den forventede faktor VIII-aktiviteten i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kan kontrolleres med en passende dose, skal en test utføres for å bestemme om en faktor VIII-inhibitor er tilstede. Hos pasienter med høye inhibitornivåer kan substitusjonsbehandling med faktor VIII være uten ønsket virkning, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av leger med erfaring i behandling av pasienter med hemofili og inhibitorer mot faktor VIII.

Feil bruk av ADVATE

For ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner kan feil bruk (intraarterielt eller paravenøst) føre til milde, kortvarige reaksjoner på injeksjonsstedet, som blåmerker og erytem.

Kateterrelaterte komplikasjoner ved behandling

Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning.

Hjelpestoffrelaterte hensyn

Etter rekonstituering inneholder dette legemidlet 0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass. Det må tas hensyn til dette for pasienter som er på en natriumfattig diett.

Det anbefales sterkt at navnet og batchnummeret på produktet registreres hver gang ADVATE administreres til en pasient, for å opprettholde en kobling mellom pasienten og batchen med legemiddelprodukt.

Pediatrisk populasjon:

De nevnte advarslene og forholdsreglene gjelder for både voksne og barn.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er utført med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført med faktor VIII. Basert på den sjeldne forekomsten av hemofili A hos kvinner er det ingen erfaring med bruk av faktor VIII under graviditet og amming. Derfor skal faktor VIII kun brukes under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

ADVATE har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og håndtere maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Kliniske studier med ADVATE omfattet 418 personer med minst én eksponering for ADVATE som rapporterte om totalt 93 bivirkninger. De bivirkningene som oppstod med høyest hyppighet, var utvikling av nøytraliserende antistoffer mot faktor VIII (inhibitorer), hodepine og feber.

Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie og stikking på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generell urtikaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger, hvesing) er observert sjelden og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk).

Utvikling av antistoffer mot proteiner fra mus og/eller hamster med relaterte hypersensitivitetsreaksjoner kan observeres.

Pasienter med hemofili A kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII. Hvis slike inhibitorer oppstår, vil tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter.

Tabellmessig oversikt over bivirkninger

Følgende tabell 2 angir frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontan rapportering. Tabellen er i samsvar med MedDRAs organklassesystem og foretrukket termnivå.

Frekvenskategorier er definert i henhold til den følgende konvensjonen: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (≥ 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering angis bivirkninger etter avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Infeksiøse og parasittære

Influensa

Mindre vanlige

sykdommer

Laryngitt

Mindre vanlige

Sykdommer i blod og lymfatiske

Faktor VIII-inhibering

Vanlige

organer

Lymfangitt

Mindre vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk reaksjon

Ikke kjent

 

Overfølsomhetc

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Vanlige

 

Svimmelhet

Mindre vanlige

 

Svekket hukommelse

Mindre vanlige

 

Synkope

Mindre vanlige

 

Skjelving

Mindre vanlige

 

Migrene

Mindre vanlige

 

Smaksforstyrrelse

Mindre vanlige

Øyesykdommer

Øyebetennelse

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

Palpitasjoner

Mindre vanlige

Karsykdommer

Hematom

Mindre vanlige

 

Hetetokter

Mindre vanlige

 

Blekhet

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Dyspné

Mindre vanlige

thorax og mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Diaré

Mindre vanlige

 

Smerte i øvre del av buken

Mindre vanlige

 

Kvalme

Mindre vanlige

 

Brekninger

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

Kløe

Mindre vanlige

 

Utslett

Mindre vanlige

 

Økt svetting

Mindre vanlige

 

Urtikaria

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på

Feber

Vanlige

administrasjonsstedet

Perifert ødem

Mindre vanlige

 

Brystsmerte

Mindre vanlige

 

Ubehag i brystet

Mindre vanlige

 

Frysninger

Mindre vanlige

 

Unormal følelse

Mindre vanlige

 

Hematom på punksjonssted

Mindre vanlige

 

Utmattelse

Ikke kjent

 

Reaksjon på injeksjonssted

Ikke kjent

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

 

Sykdomsfølelse

Ikke kjent

Undersøkelser

Økt antall monocytter

Mindre vanlige

 

Nedsatt nivå av koagulasjonsfaktor

Mindre vanlige

 

VIIIb

 

 

Nedsatt hematokrit

Mindre vanlige

 

Unormale laboratorieprøver

Mindre vanlige

Skader, forgiftninger og

Komplikasjon etter prosedyre

Mindre vanlige

komplikasjoner ved medisinske

Blødning etter prosedyre

Mindre vanlige

prosedyrer

Reaksjon på prosedyrested

Mindre vanlige

a)Beregnet på grunnlag av totalt antall pasienter som fikk ADVATE (418).

b)Den uventede nedgangen i nivå av koagulasjonsfaktor VIII forekom hos én pasient under kontinuerlig infusjon av ADVATE etter kirurgi (postoperativt dag 10–14). Hemostase ble opprettholdt hele tiden under denne perioden, og både plasmanivå og clearance av faktor VIII gikk tilbake til passende nivå innen postoperativ dag 15. Faktor VIII-inhibitortester som ble utført etter at den kontinuerlige infusjonen var ferdig og ved endt studie, var negative.

c)Bivirkning forklart i delen under.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Inhibitorutvikling

Inhibitorutvikling hos tidligere behandlede pasienter og hos tidligere ubehandlede pasienter er rapportert. For informasjon, se pkt. 5.1 (Farmakologiske egenskaper) og 4.4 (Advarsler og forsiktighetsregler).

Bivirkninger som er spesifikke for rester fra produksjonsprosessen

Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot eggcelleprotein fra kinesisk hamster (CHO), viste 3 en statistisk signifikant økning i titer ved lineær regresjonsanalyse, 4 viste vedvarende eller forbigående topper og en pasient hadde begge deler, men ingen kliniske symptomer. Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot murint IgG, viste 10 en statistisk signifikant økning, 2 viste en vedvarende eller forbigående topp og en pasient hadde begge deler. Fire av disse pasientene rapporterte isolerte tilfeller av urtikaria, kløe, utslett og lett forhøyet eosinofiltall ved gjentatte eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhet

Reaksjoner av allergisk type omfatter anafylakse og er blitt manifestert ved svimmelhet, parestesier, utslett, hetetokter, opphovning i ansiktet, urtikaria og pruritus.

Pediatrisk populasjon

Bortsett fra utvikling av inhibitorer hos tidligere ubehandlede pediatriske pasienter (PUP) og kateterrelaterte komplikasjoner ble det ikke registrert aldersspesifikke ulikheter i bivirkninger i de kliniske studiene.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering med rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: antihemoragika: koagulasjonsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrands faktor-komplekset består av to molekyler (faktor VIII og von Willebrands faktor) med forskjellige fysiologiske funksjoner. ADVATE inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein som er biologisk ekvivalent til faktor VIII glykoprotein funnet i humant plasma.

Octocog alfa er et glykoprotein som består av 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylmasse

på 280 kD. Når det blir infundert i en pasient med hemofili, vil octocog alfa binde seg til endogent von Willebrands faktor i pasientens kretsløp. Aktivert faktor VIII fungerer som en kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin vil så omdanne fibrinogen til fibrin, og et blodkoagel kan dannes. Hemofili A er en kjønnsbundet arvelig sykdom som innvirker på blodets koagulasjon på grunn av nedsatt nivå av faktor VIII-aktivitet, og resulterer i kraftige blødninger i ledd, muskler eller indre organer, enten spontant eller som et resultat av tilfeldige eller kirurgiske traumer. Plasmanivået av faktor VIII økes ved substitusjonsbehandling, og det skapes dermed en midlertidig korrigering av faktor VIII-underskuddet og en korrigering av blødningstendensen.

Inhibitorutvikling

Immunogeniteten til ADVATE ble evaluert hos tidligere behandlede pasienter. Under kliniske forsøk med ADVATE hos 233 pediatriske og voksne pasienter [pediatriske pasienter (i alderen 0–16 år) og voksne pasienter (over 16 år)] med diagnose alvorlig hemofili A (faktor VIII < 1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-konsentrater ≥ 150 dager for voksne og eldre barn og ≥ 50 dager for barn < 6 år, utviklet én pasient en lav titer-inhibitor (2,4 BE ved modifisert Bethesda-analyse)

etter 26 eksponeringsdager for ADVATE. Oppfølgingsinhibitortester hos denne pasienten etter tilbaketrekking fra studien var negative. I alle studiene var gjennomsnittlig antall eksponeringsdager for ADVATE 97,0 eksponeringsdager per pasient (område 1 til 709) for tidligere behandlede pasienter. Total forekomst av all faktor VIII-inhibitorutvikling (lav eller høy) var 0,4 % (1 av 233).

I den fullførte ukontrollerte studie 060103 var det 16 av 45 (35,6 %) tidligere ubehandlede pasienter med alvorlig hemofili A (FVIII < 1 %) og minst 25 eksponeringsdager for FVIII-utviklede FVIII-inhibitorer: 7 (15,6 %) pasienter som utviklet høy titer-inhibitor og 9 (20 %) pasienter som utviklet lav titer-inhibitor, 1 av disse ble også klassifisert som en forbigående inhibitor.

Risikofaktorer knyttet til inhibitorutvikling i denne studien omfatter ikke-kaukasisk etnisitet, familiehistorie med inhibitorer og intensiv behandling med høy dose i løpet av de

første 20 eksponeringsdagene. Hos de 20 pasientene som ikke hadde noen av disse risikofaktorene, var det ingen inhibitorutvikling.

Data for immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med inhibitorer er blitt innhentet. I en understudie av PUP-studie 060103 ble ITI-behandling hos 11 PUP-er dokumentert. Retrospektiv gjennomgåelse av journaler ble utført for 30 personer på ITI (studie 060703), og innhenting av registerdata pågår.

I studie 060201 ble to langsiktige behandlingsopplegg sammenlignet hos 53 tidligere behandlede pasienter: et individualisert farmakokinetisk styrt doseringsregime (innenfor et område på 20 til 80 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) sammenlignet med et standard profylaktisk doseringsregime (20 til 40 IE/kg med 48 ± 6 timers mellomrom, n = 30). Det farmakokinetisk styrte doseringsregimet (i henhold til en spesifikk formel) ble målrettet for å opprettholde bunnivå av faktor VIII ≥ 1 % i intervallet på 72 timer mellom doser. Dataene fra denne studien viser at de to profylaktiske doseringsregimene er sammenlignbare når det gjelder reduksjon av blødningsfrekvens.

Det europeiske legemiddelkonturet (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med ADVATE i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) i ”Immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) som har utviklet inhibitorer mot faktor VIII” og ”behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)” (se

pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE ble utført på tidligere behandlede pasienter med alvorlig til moderat alvorlig hemofili A (baseline faktor VIII ≤ 2 %). Analysene av plasmaprøvene ble utført

i et laboratorium ved hjelp av en ett-trinns koagulasjonstest.

Totalt 195 personer med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %) gav farmakokinetiske parametere som var inkludert i det farmakokinetiske analysesettet per protokoll. Kategorier av disse analysene for småbarn (1 måned til < 2 år), barn (2 til < 5 år), eldre barn (5 til < 12 år), ungdommer (12 til < 18 år) og voksne (18 år og eldre) ble brukt til å oppsummere famakokinetiske parametre, der alder ble definert som alderen ved tidspunktet for farmakokinetisk infusjon.

Tabell 3 Sammendrag av farmakokinetiske parametre for ADVATE per aldergruppe med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %)

Parameter

Småbarn

Barn

Eldre barn

Ungdommer

Voksne

(middelverdi ±

(n = 5)

(n = 30)

(n = 18)

(n = 33)

(n = 109)

standardavvik)

 

 

 

 

 

 

Total AUC

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,

1506,6 ± 530,

1317,1 ± 438,

1538,5 ± 519,

(IE*·t/dl)

 

Justert inkrementell

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

gjenvinning ved

 

 

 

 

 

 

Cmax (IE/dl per

 

 

 

 

 

 

IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimum

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

plasma-konsentrasj

 

 

 

 

 

 

on etter infusjon

 

 

 

 

 

 

(IE/dl)

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

residenstid (t)

 

 

 

 

 

 

Distribusjons-volu

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

m ved steady state

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

Clearance

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

(ml/kg*t)

 

 

 

 

 

 

a)Beregnet som (Cmax - baseline for faktor VIII) dividert med dosen i IE/kg, der Cmax er den maksimale målte verdien av faktor VIII etter infusjon.

Sikkerhet og hemostatisk effekt av ADVATE i den pediatriske populasjonen er som hos voksne pasienter. Justert gjenvinning og terminal halveringstid (t½) var omtrent 20 % lavere hos yngre barn (yngre enn 6 år) enn hos voksne, noe som delvis kan skyldes det kjente høyere plasmavolumet per kg kroppsvekt hos yngre pasienter.

Det finnes ingen tilgjengelige farmakokinetiske data for ADVATE på tidligere ubehandlede pasienter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på studier av sikkerhetsfarmakologi, akutt toksisitet, toksisitetstester ved gjentatt dosering, lokal toksisitet og gentoksisitet.

En lokal toleransestudie med kaniner viste at ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner tolereres godt etter intravenøs administrasjon. Lettere forbigående rødhet ved administrasjonsstedet ble observert etter intraarteriell anvendelse og etter paravenøs administrasjon. Men ingen tilsvarende skadelige histopatologiske endringer s, kunne observeres, noe som indikerer at denne reaksjonen er forbigående.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumklorid

Histidin

Trehalose

Kalsiumklorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutation (redusert)

Oppløsningsmiddel

Sterilt vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende forlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsmidler.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør preparatet av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er imidlertid vist for 3 timer ved 25 °C.

I løpet av holdbarhetstiden kan preparatet oppbevares i romtemperatur (høyst 25 °C) i en enkelt periode som ikke overskrider 6 måneder. Sluttdatoen for 6 måneders oppbevaring ved romtemperatur bør angis på preparatets eske. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses.

ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Oppbevar hetteglasset med produktet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Oppbevar den forseglede blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Både hetteglasset med pulver og hetteglasset med 2 ml oppløsningsmiddel er av type I-glass lukket med propp av klorbutylgummi. Produktet leveres i én av følgende konfigurasjoner:

-ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Hver pakning inneholder et hetteglass med pulver, et hetteglass som inneholder 2 ml oppløsningsmiddel, og et hjelpemiddel for rekonstituering (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning inneholder et bruksklart BAXJECT III-system i en forseglet blisterpakning (hetteglasset med pulver og hetteglasset med 2 ml

oppløsnings-middel er ferdigmontert med systemet for rekonstituering).

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

ADVATE skal administreres intravenøst etter rekonstituering av produktet.

Den rekonstituerte oppløsningen skal inspiseres visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller misfarging.

Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller har bunnfall.

-For administrasjon er det nødvendig å bruke en luer-lock-sprøyte.

-Administreres innen tre timer etter rekonstituering.

-Rekonstituert preparat må ikke oppbevares i kjøleskap.

-Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Rekonstituering med BAXJECT II-utstyret

-Bruk kun vedlagte sterilt vann til injeksjonsvæsker og utstyret i pakningen til rekonstitueringen.

-Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

-Aseptisk teknikk skal brukes.

1.Ta ADVATE hetteglass med pulver og hetteglass med oppløsningsmiddel ut av kjøleskapet, hvis de fremdeles oppbevares i kjøleskap og la dem oppnå romtemperatur

(mellom 15 °C – 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Fjern beskyttelseshettene fra hetteglassene med pulver og oppløsningsmiddel.

4.Rengjør proppene med injeksjonstørkene. Plasser hetteglassene på en flat, ren overflate.

5.Åpne pakken som inneholder BAXJECT II-utstyret ved å dra av papirlokket uten å komme i berøring med innsiden (Fig. A). Ikke ta utstyret ut av pakningen. Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

6.Snu pakningen rundt, og sett spissen av klar plast inn gjennom gummiproppen til oppløsningsmidlet. Ta tak i kanten på pakningen, og trekk pakningen av BAXJECT II-utstyret (Fig. B). Ikke fjern den blå hetten fra BAXJECT II-utstyret.

7.For rekonstituering skal kun det vedlagte sterile vannet til injeksjonsvæsker og det vedlagte rekonstitueringsutstyret brukes. Med BAXJECT II koblet til hetteglasset med oppløsningsmidlet, snu systemet slik at hetteglasset med oppløsningsmidlet kommer øverst på utstyret. Sett den hvite spissen av plast inn gjennom gummiproppen til hetteglasset med ADVATE-pulver. Vakuumet vil trekke oppløsningsmidlet inn i hetteglasset med ADVATE-pulver (Fig. c).

8.Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstituering med BAXJECT III-systemet

-Skal ikke brukes dersom lokket ikke er helt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis produktet fremdeles oppbevares i kjøleskap, skal du ta den forseglede blisterpakningen (inneholder hetteglass med pulver og oppløsningsmiddel ferdigmontert med systemet for rekonstituering) ut av kjøleskapet og la den nå romtemperatur (mellom 15 °C og 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Åpne ADVATE-pakningen ved å trekke av lokket. Ta BAXJECT III-systemet ut av blisterpakningen.

4.Plasser ADVATE på et flatt underlag med hetteglasset med fortynningsmiddel øverst (Fig. 1). Hetteglasset med fortynningsmiddel har en blå stripe. Ikke fjern den blå hetten før dette står beskrevet i et senere trinn.

5.Hold ADVATE i BAXJECT III-systemet med den ene hånden, og press bestemt ned på hetteglasset med fortynningsmiddel med den andre hånden inntil systemet er helt sammenpresset og fortynningsmiddelet strømmer inn i ADVATE-hetteglasset (Fig. 2). Ikke hell på systemet før overføringen er ferdig.

6.Bekreft at overføringen av fortynningsmiddelet er fullført. Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Administrasjon

Bruk aseptisk teknikk

Legemidler til parenteral bruk skal inspiseres for partikler før administrasjon når oppløsningen og beholderen gjør dette mulig. Kun en klar og fargeløs oppløsning skal brukes.

1.Fjern den blå hetten fra BAXJECT II / BAXJECT III. Ikke trekk luft inn i sprøyten. Koble sprøyten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Snu systemet opp ned (hetteglasset med rekonstituert oppløsning skal være øverst). Trekk den rekonstituerte oppløsningen inn i sprøyten ved å dra stempelet sakte bakover.

3.Koble fra sprøyten.

4.Koble en sommerfuglkanyle til sprøyten. Injiser intravenøst. Oppløsningen skal administreres sakte, med en hastighet som bestemmes av pasientens komfortnivå, ikke mer enn 10 ml per minutt. Pulsfrekvensen skal måles før og under administrasjon av ADVATE. Dersom det oppstår en betydelig pulsøkning, vil en reduksjon av administrasjonshastigheten eller en pause i injeksjonen vanligvis føre til at symptomene forsvinner umiddelbart (se avsnittene 4.4 og 4.8).

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østerrike

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/271/008

EU/1/03/271/018

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 2. mars 2004

Dato for siste fornyelse: 2. mars 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADVATE 1000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder nominelt 1000 IE human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa. ADVATE inneholder omtrent 500 IE per ml human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa etter rekonstituering.

Potensen (Internasjonale Enheter) bestemmes ved å bruke Den europeiske farmakopés kromogene test. Den spesifikke aktiviteten for ADVATE er omtrent 4000–10000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA)) er et renset protein som har 2332 aminosyrer. Det er produsert ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi i eggceller fra kinesisk hamster (CHO-celler). Tilberedt uten tilsetting av noen (eksogene) human- eller dyrederiverte proteiner

i cellekulturprosessen, rensingen eller i den endelige formuleringen.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Pulver: Hvitt til gulhvitt, lettsmuldrende pulver.

Oppløsning: Klar og fargeløs oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). ADVATE er indisert for alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal innledes under ledelse av en lege med erfaring i behandling av hemofili og med mulighet for gjenopplivning umiddelbart tilgjengelig i tilfelle anafylakse.

Dosering

Doseringen og varigheten av substitusjonsbehandlingen avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, samt lokaliseringen og omfanget av blødningen og av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter for faktor VIII angis i Internasjonale Enheter (IE), som er relatert til WHO-standarden for faktor VIII-preparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma blir uttrykt enten som et prosenttall (relatert til normalt humant plasma) eller i IE (relatert til den internasjonale standarden for faktor VIII

i plasma).

Én Internasjonal Enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent til mengden faktor VIII i én ml normalt humant plasma.

Symptomatisk behandling

Beregning av den nødvendige dosen faktor VIII er basert på empiriske data som viser at 1 IE faktor VIII per kg kroppsvekt hever aktiviteten av faktor VIII i plasma med 2 IE/dl. Den nødvendige dosen blir bestemt ved hjelp av følgende formel:

Nødvendige enheter (IE) = kroppsvekt (kg) x ønsket faktor VIII-økning (%) x 0,5

I de følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under det angitte nivå av plasmaaktivitet (i % av normaltilstand eller IE/dl) i den korresponderende perioden. Den følgende tabell 1 kan benyttes som hjelp til doseringen ved blødningsepisoder og kirurgi:

Tabell 1 Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad / type

Nødvendig faktor

Doseringsfrekvens (timer) / varighet av

kirurgi

VIII-nivå (% eller IE/dl)

behandling (dager)

Blødning

 

 

Tidlig leddblødning,

20–40

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller oral

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

blødning.

 

under 6 år) i minst 1 døgn, inntil

 

 

blødningstilstanden, indikert ved smerte,

 

 

har opphørt eller det er oppnådd tilheling.

Mer uttalt leddblødning,

30–60

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

hematom.

 

under 6 år) i 3–4 dager eller mer, inntil

 

 

smerte og akutt funksjonshemming er

 

 

borte.

Livstruende

60–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

blødningstilstander.

 

(hver 6. til 12. time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil risikoen er over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30–60

Hver 24. time (hver 12. til 24 time for

Inkludert trekking av

 

pasienter som er under 6 år),

tenner.

 

i minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.

Større

80–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

 

(pre- og postoperativt)

(hver 6. til 24 time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil adekvat sårtilheling

 

 

oppnås, fortsett så behandling i ytterligere

 

 

minst 7 dager for å opprettholde faktor

 

 

VIII-aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl).

Dosen og administrasjonshyppigheten skal tilpasses pasientens kliniske respons i det enkelte tilfelle. I visse tilfeller (f.eks. ved nærvær av en inhibitor i lav titer) kan det bli nødvendig med større doser enn det som er kalkulert etter formelen.

I løpet av behandlingen anbefales det, på passende måte, å bestemme faktor VIII-nivået i plasma som en veiledning for dosering og frekvens av gjentatte injeksjoner. Spesielt i tilfeller med større kirurgiske intervensjoner er en presis overvåkning av substitusjonsbehandlingen ved hjelp av måling

av aktiviteten til faktor VIII i plasma helt nødvendig. Det kan være individuelle forskjeller med hensyn til responsen på faktor VIII både ved at tilheling in vivo oppnås ved forskjellige nivåer og ved forskjellige halveringstider.

Profylakse

Ved langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili A er den normale doseringen 20 til 40 IE faktor VIII per kg kroppsvekt i intervaller på 2 til 3 dager.

Pediatrisk populasjon

For symptomatisk behandling avviker ikke dosene hos pediatriske pasienter (0 til 18 år) fra voksne pasienter. Hos pasienter under 6 år anbefales doser på 20 til 50 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt 3 til 4 ganger i uken til profylaktisk behandling.

Bruk av 2 ml oppløsning er ikke dokumentert for pediatriske pasienter < 2 års alder.

Administrasjonsmåte

ADVATE skal administreres intravenøst. Dersom administreringen gjøres av ikke-helsepersonell, er passende opplæring nødvendig.

Administrasjonshastigheten skal tilpasses for å sikre at det føles behagelig for pasienten, opptil et maksimum på 10 ml/minutt.

Etter rekonstituering er oppløsningen klar, fargeløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller overfor mus- eller hamsterproteiner.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Overfølsomhetsreaksjoner av allergisk type, inkludert anafylakse, er blitt rapportert for ADVATE. Preparatet inneholder spor av proteiner fra mus og hamster. Dersom symptomer på overfølsomhet inntrer, skal pasientene anbefales å avbryte bruken av preparatet omgående og kontakte lege. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, generell urtikaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi.

Ved tilfelle av sjokk skal standard medisinsk behandling av sjokk iverksettes.

På grunn av reduksjon i injeksjonsvolumet for ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner er det mindre tid til å reagere med å stoppe injeksjonen hvis hypersensitivitetsreaksjoner inntreffer. Derfor tilrådes det å utvise forsiktighet under injeksjon av ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner, spesielt hos barn.

Inhibitorer

Dannelsen av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon

i behandlingen av individer med hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, som er kvantifisert i Bethesda-enheter (BE) per ml plasma ved bruk av den modifiserte analysen. Hos pasienter som utvikler inhibitorer mot faktor VIII, kan tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter. Risikoen for utvikling av inhibitorer er korrelert til graden av eksponering for faktor VIII, med den største risikoen innen de første 20 eksponeringsdagene,

og til andre genetiske faktorer og miljøfaktorer. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene.

Tilfeller av tilbakekomst av inhibitorer (lav titer) er observert etter bytte fra et faktor VIII-produkt til et annet hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager og som har en

tidligere historie med inhibitorutvikling. Derfor anbefales det å overvåke alle pasienter nøye for dannelse av inhibitorer hver gang det byttes produkt.

Generelt bør alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII, overvåkes nøye for utviklingen av inhibitorer ved hjelp av passende kliniske observasjoner og laboratorietester. Dersom den forventede faktor VIII-aktiviteten i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kan kontrolleres med en passende dose, skal en test utføres for å bestemme om en faktor VIII-inhibitor er tilstede. Hos pasienter med høye inhibitornivåer kan substitusjonsbehandling med faktor VIII være uten ønsket virkning, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av leger med erfaring i behandling av pasienter med hemofili og inhibitorer mot faktor VIII.

Feil bruk av ADVATE

For ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner kan feil bruk (intraarterielt eller paravenøst) føre til milde, kortvarige reaksjoner på injeksjonsstedet, som blåmerker og erytem.

Kateterrelaterte komplikasjoner ved behandling

Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning.

Hjelpestoffrelaterte hensyn

Etter rekonstituering inneholder dette legemidlet 0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass. Det må tas hensyn til dette for pasienter som er på en natriumfattig diett.

Det anbefales sterkt at navnet og batchnummeret på produktet registreres hver gang ADVATE administreres til en pasient, for å opprettholde en kobling mellom pasienten og batchen med legemiddelprodukt.

Pediatrisk populasjon:

De nevnte advarslene og forholdsreglene gjelder for både voksne og barn.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er utført med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført med faktor VIII. Basert på den sjeldne forekomsten av hemofili A hos kvinner er det ingen erfaring med bruk av faktor VIII under graviditet og amming. Derfor skal faktor VIII kun brukes under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

ADVATE har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og håndtere maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Kliniske studier med ADVATE omfattet 418 personer med minst én eksponering for ADVATE som rapporterte om totalt 93 bivirkninger. De bivirkningene som oppstod med høyest hyppighet, var utvikling av nøytraliserende antistoffer mot faktor VIII (inhibitorer), hodepine og feber.

Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie og stikking på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generell urtikaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger, hvesing) er observert sjelden og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk).

Utvikling av antistoffer mot proteiner fra mus og/eller hamster med relaterte hypersensitivitetsreaksjoner kan observeres.

Pasienter med hemofili A kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII. Hvis slike inhibitorer oppstår, vil tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter.

Tabellmessig oversikt over bivirkninger

Følgende tabell 2 angir frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontan rapportering. Tabellen er i samsvar med MedDRAs organklassesystem og foretrukket termnivå.

Frekvenskategorier er definert i henhold til den følgende konvensjonen: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (≥ 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering angis bivirkninger etter avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Infeksiøse og parasittære

Influensa

Mindre vanlige

sykdommer

Laryngitt

Mindre vanlige

Sykdommer i blod og lymfatiske

Faktor VIII-inhibering

Vanlige

organer

Lymfangitt

Mindre vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk reaksjon

Ikke kjent

 

Overfølsomhetc

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Vanlige

 

Svimmelhet

Mindre vanlige

 

Svekket hukommelse

Mindre vanlige

 

Synkope

Mindre vanlige

 

Skjelving

Mindre vanlige

 

Migrene

Mindre vanlige

 

Smaksforstyrrelse

Mindre vanlige

Øyesykdommer

Øyebetennelse

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

Palpitasjoner

Mindre vanlige

Karsykdommer

Hematom

Mindre vanlige

 

Hetetokter

Mindre vanlige

 

Blekhet

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Dyspné

Mindre vanlige

thorax og mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Diaré

Mindre vanlige

 

Smerte i øvre del av buken

Mindre vanlige

 

Kvalme

Mindre vanlige

 

Brekninger

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

Kløe

Mindre vanlige

 

Utslett

Mindre vanlige

 

Økt svetting

Mindre vanlige

 

Urtikaria

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på

Feber

Vanlige

administrasjonsstedet

Perifert ødem

Mindre vanlige

 

Brystsmerte

Mindre vanlige

 

Ubehag i brystet

Mindre vanlige

 

Frysninger

Mindre vanlige

 

Unormal følelse

Mindre vanlige

 

Hematom på punksjonssted

Mindre vanlige

 

Utmattelse

Ikke kjent

 

Reaksjon på injeksjonssted

Ikke kjent

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

 

Sykdomsfølelse

Ikke kjent

Undersøkelser

Økt antall monocytter

Mindre vanlige

 

Nedsatt nivå av koagulasjonsfaktor

Mindre vanlige

 

VIIIb

 

 

Nedsatt hematokrit

Mindre vanlige

 

Unormale laboratorieprøver

Mindre vanlige

Skader, forgiftninger og

Komplikasjon etter prosedyre

Mindre vanlige

komplikasjoner ved medisinske

Blødning etter prosedyre

Mindre vanlige

prosedyrer

Reaksjon på prosedyrested

Mindre vanlige

a)Beregnet på grunnlag av totalt antall pasienter som fikk ADVATE (418).

b)Den uventede nedgangen i nivå av koagulasjonsfaktor VIII forekom hos én pasient under kontinuerlig infusjon av ADVATE etter kirurgi (postoperativt dag 10–14). Hemostase ble opprettholdt hele tiden under denne perioden, og både plasmanivå og clearance av faktor VIII gikk tilbake til passende nivå innen postoperativ dag 15. Faktor VIII-inhibitortester som ble utført etter at den kontinuerlige infusjonen var ferdig og ved endt studie, var negative.

c)Bivirkning forklart i delen under.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Inhibitorutvikling

Inhibitorutvikling hos tidligere behandlede pasienter og hos tidligere ubehandlede pasienter er rapportert. For informasjon, se pkt. 5.1 (Farmakologiske egenskaper) og 4.4 (Advarsler og forsiktighetsregler).

Bivirkninger som er spesifikke for rester fra produksjonsprosessen

Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot eggcelleprotein fra kinesisk hamster (CHO), viste 3 en statistisk signifikant økning i titer ved lineær regresjonsanalyse, 4 viste vedvarende eller forbigående topper og en pasient hadde begge deler, men ingen kliniske symptomer. Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot murint IgG, viste 10 en statistisk signifikant økning, 2 viste en vedvarende eller forbigående topp og en pasient hadde begge deler. Fire av disse pasientene rapporterte isolerte tilfeller av urtikaria, kløe, utslett og lett forhøyet eosinofiltall ved gjentatte eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhet

Reaksjoner av allergisk type omfatter anafylakse og er blitt manifestert ved svimmelhet, parestesier, utslett, hetetokter, opphovning i ansiktet, urtikaria og pruritus.

Pediatrisk populasjon

Bortsett fra utvikling av inhibitorer hos tidligere ubehandlede pediatriske pasienter (PUP) og kateterrelaterte komplikasjoner ble det ikke registrert aldersspesifikke ulikheter i bivirkninger i de kliniske studiene.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering med rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: antihemoragika: koagulasjonsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrands faktor-komplekset består av to molekyler (faktor VIII og von Willebrands faktor) med forskjellige fysiologiske funksjoner. ADVATE inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein som er biologisk ekvivalent til faktor VIII glykoprotein funnet i humant plasma.

Octocog alfa er et glykoprotein som består av 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylmasse

på 280 kD. Når det blir infundert i en pasient med hemofili, vil octocog alfa binde seg til endogent von Willebrands faktor i pasientens kretsløp. Aktivert faktor VIII fungerer som en kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin vil så omdanne fibrinogen til fibrin, og et blodkoagel kan dannes. Hemofili A er en kjønnsbundet arvelig sykdom som innvirker på blodets koagulasjon på grunn av nedsatt nivå av faktor VIII-aktivitet, og resulterer i kraftige blødninger i ledd, muskler eller indre organer, enten spontant eller som et resultat av tilfeldige eller kirurgiske traumer. Plasmanivået av faktor VIII økes ved substitusjonsbehandling, og det skapes dermed en midlertidig korrigering av faktor VIII-underskuddet og en korrigering av blødningstendensen.

Inhibitorutvikling

Immunogeniteten til ADVATE ble evaluert hos tidligere behandlede pasienter. Under kliniske forsøk med ADVATE hos 233 pediatriske og voksne pasienter [pediatriske pasienter (i alderen 0–16 år) og voksne pasienter (over 16 år)] med diagnose alvorlig hemofili A (faktor VIII < 1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-konsentrater ≥ 150 dager for voksne og eldre barn og ≥ 50 dager for barn < 6 år, utviklet én pasient en lav titer-inhibitor (2,4 BE ved modifisert Bethesda-analyse)

etter 26 eksponeringsdager for ADVATE. Oppfølgingsinhibitortester hos denne pasienten etter tilbaketrekking fra studien var negative. I alle studiene var gjennomsnittlig antall eksponeringsdager for ADVATE 97,0 eksponeringsdager per pasient (område 1 til 709) for tidligere behandlede pasienter. Total forekomst av all faktor VIII-inhibitorutvikling (lav eller høy) var 0,4 % (1 av 233).

I den fullførte ukontrollerte studie 060103 var det 16 av 45 (35,6 %) tidligere ubehandlede pasienter med alvorlig hemofili A (FVIII < 1 %) og minst 25 eksponeringsdager for FVIII-utviklede FVIII-inhibitorer: 7 (15,6 %) pasienter som utviklet høy titer-inhibitor og 9 (20 %) pasienter som utviklet lav titer-inhibitor, 1 av disse ble også klassifisert som en forbigående inhibitor.

Risikofaktorer knyttet til inhibitorutvikling i denne studien omfatter ikke-kaukasisk etnisitet, familiehistorie med inhibitorer og intensiv behandling med høy dose i løpet av de

første 20 eksponeringsdagene. Hos de 20 pasientene som ikke hadde noen av disse risikofaktorene, var det ingen inhibitorutvikling.

Data for immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med inhibitorer er blitt innhentet. I en understudie av PUP-studie 060103 ble ITI-behandling hos 11 PUP-er dokumentert. Retrospektiv gjennomgåelse av journaler ble utført for 30 personer på ITI (studie 060703), og innhenting av registerdata pågår.

I studie 060201 ble to langsiktige behandlingsopplegg sammenlignet hos 53 tidligere behandlede pasienter: et individualisert farmakokinetisk styrt doseringsregime (innenfor et område på 20 til 80 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) sammenlignet med et standard profylaktisk doseringsregime (20 til 40 IE/kg med 48 ± 6 timers mellomrom, n = 30). Det farmakokinetisk styrte doseringsregimet (i henhold til en spesifikk formel) ble målrettet for å opprettholde bunnivå av faktor VIII ≥ 1 % i intervallet på 72 timer mellom doser. Dataene fra denne studien viser at de to profylaktiske doseringsregimene er sammenlignbare når det gjelder reduksjon av blødningsfrekvens.

Det europeiske legemiddelkonturet (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med ADVATE i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) i ”Immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) som har utviklet inhibitorer mot faktor VIII” og ”behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)” (se

pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE ble utført på tidligere behandlede pasienter med alvorlig til moderat alvorlig hemofili A (baseline faktor VIII ≤ 2 %). Analysene av plasmaprøvene ble utført

i et laboratorium ved hjelp av en ett-trinns koagulasjonstest.

Totalt 195 personer med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %) gav farmakokinetiske parametere som var inkludert i det farmakokinetiske analysesettet per protokoll. Kategorier av disse analysene for småbarn (1 måned til < 2 år), barn (2 til < 5 år), eldre barn (5 til < 12 år), ungdommer (12 til < 18 år) og voksne (18 år og eldre) ble brukt til å oppsummere famakokinetiske parametre, der alder ble definert som alderen ved tidspunktet for farmakokinetisk infusjon.

Tabell 3 Sammendrag av farmakokinetiske parametre for ADVATE per aldergruppe med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %)

Parameter

Småbarn

Barn

Eldre barn

Ungdommer

Voksne

(middelverdi ±

(n = 5)

(n = 30)

(n = 18)

(n = 33)

(n = 109)

standardavvik)

 

 

 

 

 

 

Total AUC

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,

1506,6 ± 530,

1317,1 ± 438,

1538,5 ± 519,

(IE*·t/dl)

 

Justert inkrementell

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

gjenvinning ved

 

 

 

 

 

 

Cmax (IE/dl per

 

 

 

 

 

 

IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimum

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

plasma-konsentrasj

 

 

 

 

 

 

on etter infusjon

 

 

 

 

 

 

(IE/dl)

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

residenstid (t)

 

 

 

 

 

 

Distribusjons-volu

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

m ved steady state

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

Clearance

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

(ml/kg*t)

 

 

 

 

 

 

a)Beregnet som (Cmax - baseline for faktor VIII) dividert med dosen i IE/kg, der Cmax er den maksimale målte verdien av faktor VIII etter infusjon.

Sikkerhet og hemostatisk effekt av ADVATE i den pediatriske populasjonen er som hos voksne pasienter. Justert gjenvinning og terminal halveringstid (t½) var omtrent 20 % lavere hos yngre barn (yngre enn 6 år) enn hos voksne, noe som delvis kan skyldes det kjente høyere plasmavolumet per kg kroppsvekt hos yngre pasienter.

Det finnes ingen tilgjengelige farmakokinetiske data for ADVATE på tidligere ubehandlede pasienter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på studier av sikkerhetsfarmakologi, akutt toksisitet, toksisitetstester ved gjentatt dosering, lokal toksisitet og gentoksisitet.

En lokal toleransestudie med kaniner viste at ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner tolereres godt etter intravenøs administrasjon. Lettere forbigående rødhet ved administrasjonsstedet ble observert etter intraarteriell anvendelse og etter paravenøs administrasjon. Men ingen tilsvarende skadelige histopatologiske endringer s, kunne observeres, noe som indikerer at denne reaksjonen er forbigående.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumklorid

Histidin

Trehalose

Kalsiumklorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutation (redusert)

Oppløsningsmiddel

Sterilt vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende forlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsmidler.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør preparatet av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er imidlertid vist for 3 timer ved 25 °C.

I løpet av holdbarhetstiden kan preparatet oppbevares i romtemperatur (høyst 25 °C) i en enkelt periode som ikke overskrider 6 måneder. Sluttdatoen for 6 måneders oppbevaring ved romtemperatur bør angis på preparatets eske. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses.

ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Oppbevar hetteglasset med produktet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Oppbevar den forseglede blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Både hetteglasset med pulver og hetteglasset med 2 ml oppløsningsmiddel er av type I-glass lukket med propp av klorbutylgummi. Produktet leveres i én av følgende konfigurasjoner:

-ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Hver pakning inneholder et hetteglass med pulver, et hetteglass som inneholder 2 ml oppløsningsmiddel, og et hjelpemiddel for rekonstituering (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning inneholder et bruksklart BAXJECT III-system i en forseglet blisterpakning (hetteglasset med pulver og hetteglasset med 2 ml

oppløsnings-middel er ferdigmontert med systemet for rekonstituering).

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

ADVATE skal administreres intravenøst etter rekonstituering av produktet.

Den rekonstituerte oppløsningen skal inspiseres visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller misfarging.

Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller har bunnfall.

-For administrasjon er det nødvendig å bruke en luer-lock-sprøyte.

-Administreres innen tre timer etter rekonstituering.

-Rekonstituert preparat må ikke oppbevares i kjøleskap.

-Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Rekonstituering med BAXJECT II-utstyret

-Bruk kun vedlagte sterilt vann til injeksjonsvæsker og utstyret i pakningen til rekonstitueringen.

-Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

-Aseptisk teknikk skal brukes.

1.Ta ADVATE hetteglass med pulver og hetteglass med oppløsningsmiddel ut av kjøleskapet, hvis de fremdeles oppbevares i kjøleskap og la dem oppnå romtemperatur

(mellom 15 °C – 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Fjern beskyttelseshettene fra hetteglassene med pulver og oppløsningsmiddel.

4.Rengjør proppene med injeksjonstørkene. Plasser hetteglassene på en flat, ren overflate.

5.Åpne pakken som inneholder BAXJECT II-utstyret ved å dra av papirlokket uten å komme i berøring med innsiden (Fig. A). Ikke ta utstyret ut av pakningen. Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

6.Snu pakningen rundt, og sett spissen av klar plast inn gjennom gummiproppen til oppløsningsmidlet. Ta tak i kanten på pakningen, og trekk pakningen av BAXJECT II-utstyret (Fig. B). Ikke fjern den blå hetten fra BAXJECT II-utstyret.

7.For rekonstituering skal kun det vedlagte sterile vannet til injeksjonsvæsker og det vedlagte rekonstitueringsutstyret brukes. Med BAXJECT II koblet til hetteglasset med oppløsningsmidlet, snu systemet slik at hetteglasset med oppløsningsmidlet kommer øverst på utstyret. Sett den hvite spissen av plast inn gjennom gummiproppen til hetteglasset med ADVATE-pulver. Vakuumet vil trekke oppløsningsmidlet inn i hetteglasset med ADVATE-pulver (Fig. c).

8.Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstituering med BAXJECT III-systemet

-Skal ikke brukes dersom lokket ikke er helt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis produktet fremdeles oppbevares i kjøleskap, skal du ta den forseglede blisterpakningen (inneholder hetteglass med pulver og oppløsningsmiddel ferdigmontert med systemet for rekonstituering) ut av kjøleskapet og la den nå romtemperatur (mellom 15 °C og 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Åpne ADVATE-pakningen ved å trekke av lokket. Ta BAXJECT III-systemet ut av blisterpakningen.

4.Plasser ADVATE på et flatt underlag med hetteglasset med fortynningsmiddel øverst (Fig. 1). Hetteglasset med fortynningsmiddel har en blå stripe. Ikke fjern den blå hetten før dette står beskrevet i et senere trinn.

5.Hold ADVATE i BAXJECT III-systemet med den ene hånden, og press bestemt ned på hetteglasset med fortynningsmiddel med den andre hånden inntil systemet er helt sammenpresset og fortynningsmiddelet strømmer inn i ADVATE-hetteglasset (Fig. 2). Ikke hell på systemet før overføringen er ferdig.

6.Bekreft at overføringen av fortynningsmiddelet er fullført. Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Administrasjon

Bruk aseptisk teknikk

Legemidler til parenteral bruk skal inspiseres for partikler før administrasjon når oppløsningen og beholderen gjør dette mulig. Kun en klar og fargeløs oppløsning skal brukes.

1.Fjern den blå hetten fra BAXJECT II / BAXJECT III. Ikke trekk luft inn i sprøyten. Koble sprøyten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Snu systemet opp ned (hetteglasset med rekonstituert oppløsning skal være øverst). Trekk den rekonstituerte oppløsningen inn i sprøyten ved å dra stempelet sakte bakover.

3.Koble fra sprøyten.

4.Koble en sommerfuglkanyle til sprøyten. Injiser intravenøst. Oppløsningen skal administreres sakte, med en hastighet som bestemmes av pasientens komfortnivå, ikke mer enn 10 ml per minutt. Pulsfrekvensen skal måles før og under administrasjon av ADVATE. Dersom det oppstår en betydelig pulsøkning, vil en reduksjon av administrasjonshastigheten eller en pause i injeksjonen vanligvis føre til at symptomene forsvinner umiddelbart (se avsnittene 4.4 og 4.8).

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østerrike

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/271/009

EU/1/03/271/019

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 2. mars 2004

Dato for siste fornyelse: 2. mars 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

1. LEGEMIDLETS NAVN

ADVATE 1500 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder nominelt 1500 IE human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa. ADVATE inneholder omtrent 750 IE per ml human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa etter rekonstituering.

Potensen (Internasjonale Enheter) bestemmes ved å bruke Den europeiske farmakopés kromogene test. Den spesifikke aktiviteten for ADVATE er omtrent 4000–10000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulasjonsfaktor VIII (rDNA)) er et renset protein som har 2332 aminosyrer. Det er produsert ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi i eggceller fra kinesisk hamster (CHO-celler). Tilberedt uten tilsetting av noen (eksogene) human- eller dyrederiverte proteiner

i cellekulturprosessen, rensingen eller i den endelige formuleringen.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

Pulver: Hvitt til gulhvitt, lettsmuldrende pulver.

Oppløsning: Klar og fargeløs oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). ADVATE er indisert for alle aldersgrupper.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal innledes under ledelse av en lege med erfaring i behandling av hemofili og med mulighet for gjenopplivning umiddelbart tilgjengelig i tilfelle anafylakse.

Dosering

Doseringen og varigheten av substitusjonsbehandlingen avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, samt lokaliseringen og omfanget av blødningen og av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter for faktor VIII angis i Internasjonale Enheter (IE), som er relatert til WHO-standarden for faktor VIII-preparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma blir uttrykt enten som et prosenttall (relatert til normalt humant plasma) eller i IE (relatert til den internasjonale standarden for faktor VIII

i plasma).

Én Internasjonal Enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent til mengden faktor VIII i én ml normalt humant plasma.

Symptomatisk behandling

Beregning av den nødvendige dosen faktor VIII er basert på empiriske data som viser at 1 IE faktor VIII per kg kroppsvekt hever aktiviteten av faktor VIII i plasma med 2 IE/dl. Den nødvendige dosen blir bestemt ved hjelp av følgende formel:

Nødvendige enheter (IE) = kroppsvekt (kg) x ønsket faktor VIII-økning (%) x 0,5

I de følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under det angitte nivå av plasmaaktivitet (i % av normaltilstand eller IE/dl) i den korresponderende perioden. Den følgende tabell 1 kan benyttes som hjelp til doseringen ved blødningsepisoder og kirurgi:

Tabell 1 Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad / type

Nødvendig faktor

Doseringsfrekvens (timer) / varighet av

kirurgi

VIII-nivå (% eller IE/dl)

behandling (dager)

Blødning

 

 

Tidlig leddblødning,

20–40

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller oral

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

blødning.

 

under 6 år) i minst 1 døgn, inntil

 

 

blødningstilstanden, indikert ved smerte,

 

 

har opphørt eller det er oppnådd tilheling.

Mer uttalt leddblødning,

30–60

Gjenta injeksjonene hver 12. til 24 time

muskelblødning eller

 

(hver 8. til 24 time for pasienter som er

hematom.

 

under 6 år) i 3–4 dager eller mer, inntil

 

 

smerte og akutt funksjonshemming er

 

 

borte.

Livstruende

60–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

blødningstilstander.

 

(hver 6. til 12. time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil risikoen er over.

Kirurgi

 

 

Mindre

30–60

Hver 24. time (hver 12. til 24 time for

Inkludert trekking av

 

pasienter som er under 6 år),

tenner.

 

i minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.

Større

80–100

Gjenta injeksjonene hver 8. til 24 time

 

(pre- og postoperativt)

(hver 6. til 24 time for pasienter som er

 

 

under 6 år) inntil adekvat sårtilheling

 

 

oppnås, fortsett så behandling i ytterligere

 

 

minst 7 dager for å opprettholde faktor

 

 

VIII-aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl).

Dosen og administrasjonshyppigheten skal tilpasses pasientens kliniske respons i det enkelte tilfelle. I visse tilfeller (f.eks. ved nærvær av en inhibitor i lav titer) kan det bli nødvendig med større doser enn det som er kalkulert etter formelen.

I løpet av behandlingen anbefales det, på passende måte, å bestemme faktor VIII-nivået i plasma som en veiledning for dosering og frekvens av gjentatte injeksjoner. Spesielt i tilfeller med større kirurgiske intervensjoner er en presis overvåkning av substitusjonsbehandlingen ved hjelp av måling

av aktiviteten til faktor VIII i plasma helt nødvendig. Det kan være individuelle forskjeller med hensyn til responsen på faktor VIII både ved at tilheling in vivo oppnås ved forskjellige nivåer og ved forskjellige halveringstider.

Profylakse

Ved langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili A er den normale doseringen 20 til 40 IE faktor VIII per kg kroppsvekt i intervaller på 2 til 3 dager.

Pediatrisk populasjon

For symptomatisk behandling avviker ikke dosene hos pediatriske pasienter (0 til 18 år) fra voksne pasienter. Hos pasienter under 6 år anbefales doser på 20 til 50 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt 3 til 4 ganger i uken til profylaktisk behandling.

Bruk av 2 ml oppløsning er ikke dokumentert for pediatriske pasienter < 2 års alder.

Administrasjonsmåte

ADVATE skal administreres intravenøst. Dersom administreringen gjøres av ikke-helsepersonell, er passende opplæring nødvendig.

Administrasjonshastigheten skal tilpasses for å sikre at det føles behagelig for pasienten, opptil et maksimum på 10 ml/minutt.

Etter rekonstituering er oppløsningen klar, fargeløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller overfor mus- eller hamsterproteiner.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Overfølsomhetsreaksjoner av allergisk type, inkludert anafylakse, er blitt rapportert for ADVATE. Preparatet inneholder spor av proteiner fra mus og hamster. Dersom symptomer på overfølsomhet inntrer, skal pasientene anbefales å avbryte bruken av preparatet omgående og kontakte lege. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, generell urtikaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi.

Ved tilfelle av sjokk skal standard medisinsk behandling av sjokk iverksettes.

På grunn av reduksjon i injeksjonsvolumet for ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner er det mindre tid til å reagere med å stoppe injeksjonen hvis hypersensitivitetsreaksjoner inntreffer. Derfor tilrådes det å utvise forsiktighet under injeksjon av ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner, spesielt hos barn.

Inhibitorer

Dannelsen av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon

i behandlingen av individer med hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, som er kvantifisert i Bethesda-enheter (BE) per ml plasma ved bruk av den modifiserte analysen. Hos pasienter som utvikler inhibitorer mot faktor VIII, kan tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter. Risikoen for utvikling av inhibitorer er korrelert til graden av eksponering for faktor VIII, med den største risikoen innen de første 20 eksponeringsdagene,

og til andre genetiske faktorer og miljøfaktorer. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene.

Tilfeller av tilbakekomst av inhibitorer (lav titer) er observert etter bytte fra et faktor VIII-produkt til et annet hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager og som har en

tidligere historie med inhibitorutvikling. Derfor anbefales det å overvåke alle pasienter nøye for dannelse av inhibitorer hver gang det byttes produkt.

Generelt bør alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII, overvåkes nøye for utviklingen av inhibitorer ved hjelp av passende kliniske observasjoner og laboratorietester. Dersom den forventede faktor VIII-aktiviteten i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kan kontrolleres med en passende dose, skal en test utføres for å bestemme om en faktor VIII-inhibitor er tilstede. Hos pasienter med høye inhibitornivåer kan substitusjonsbehandling med faktor VIII være uten ønsket virkning, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av leger med erfaring i behandling av pasienter med hemofili og inhibitorer mot faktor VIII.

Feil bruk av ADVATE

For ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner kan feil bruk (intraarterielt eller paravenøst) føre til milde, kortvarige reaksjoner på injeksjonsstedet, som blåmerker og erytem.

Kateterrelaterte komplikasjoner ved behandling

Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning.

Hjelpestoffrelaterte hensyn

Etter rekonstituering inneholder dette legemidlet 0,45 mmol natrium (10 mg) per hetteglass. Det må tas hensyn til dette for pasienter som er på en natriumfattig diett.

Det anbefales sterkt at navnet og batchnummeret på produktet registreres hver gang ADVATE administreres til en pasient, for å opprettholde en kobling mellom pasienten og batchen med legemiddelprodukt.

Pediatrisk populasjon:

De nevnte advarslene og forholdsreglene gjelder for både voksne og barn.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er utført med ADVATE.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført med faktor VIII. Basert på den sjeldne forekomsten av hemofili A hos kvinner er det ingen erfaring med bruk av faktor VIII under graviditet og amming. Derfor skal faktor VIII kun brukes under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

ADVATE har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og håndtere maskiner.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

Kliniske studier med ADVATE omfattet 418 personer med minst én eksponering for ADVATE som rapporterte om totalt 93 bivirkninger. De bivirkningene som oppstod med høyest hyppighet, var utvikling av nøytraliserende antistoffer mot faktor VIII (inhibitorer), hodepine og feber.

Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie og stikking på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generell urtikaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger, hvesing) er observert sjelden og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk).

Utvikling av antistoffer mot proteiner fra mus og/eller hamster med relaterte hypersensitivitetsreaksjoner kan observeres.

Pasienter med hemofili A kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII. Hvis slike inhibitorer oppstår, vil tilstanden manifestere seg selv som en utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et spesialisert hemofilisenter.

Tabellmessig oversikt over bivirkninger

Følgende tabell 2 angir frekvensen av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontan rapportering. Tabellen er i samsvar med MedDRAs organklassesystem og foretrukket termnivå.

Frekvenskategorier er definert i henhold til den følgende konvensjonen: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (≥ 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering angis bivirkninger etter avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

Infeksiøse og parasittære

Influensa

Mindre vanlige

sykdommer

Laryngitt

Mindre vanlige

Sykdommer i blod og lymfatiske

Faktor VIII-inhibering

Vanlige

organer

Lymfangitt

Mindre vanlige

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk reaksjon

Ikke kjent

 

Overfølsomhetc

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Vanlige

 

Svimmelhet

Mindre vanlige

 

Svekket hukommelse

Mindre vanlige

 

Synkope

Mindre vanlige

 

Skjelving

Mindre vanlige

 

Migrene

Mindre vanlige

 

Smaksforstyrrelse

Mindre vanlige

Øyesykdommer

Øyebetennelse

Mindre vanlige

Hjertesykdommer

Palpitasjoner

Mindre vanlige

Karsykdommer

Hematom

Mindre vanlige

 

Hetetokter

Mindre vanlige

 

Blekhet

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Dyspné

Mindre vanlige

thorax og mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Diaré

Mindre vanlige

 

Smerte i øvre del av buken

Mindre vanlige

 

Kvalme

Mindre vanlige

 

Brekninger

Mindre vanlige

Hud- og underhudssykdommer

Kløe

Mindre vanlige

 

Utslett

Mindre vanlige

 

Økt svetting

Mindre vanlige

 

Urtikaria

Mindre vanlige

Generelle lidelser og reaksjoner på

Feber

Vanlige

administrasjonsstedet

Perifert ødem

Mindre vanlige

 

Brystsmerte

Mindre vanlige

 

Ubehag i brystet

Mindre vanlige

 

Frysninger

Mindre vanlige

 

Unormal følelse

Mindre vanlige

 

Hematom på punksjonssted

Mindre vanlige

 

Utmattelse

Ikke kjent

 

Reaksjon på injeksjonssted

Ikke kjent

Tabell 2 Frekvens av bivirkninger i kliniske forsøk og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Bivirkning

Frekvensa

organklassesystem

 

 

 

Sykdomsfølelse

Ikke kjent

Undersøkelser

Økt antall monocytter

Mindre vanlige

 

Nedsatt nivå av koagulasjonsfaktor

Mindre vanlige

 

VIIIb

 

 

Nedsatt hematokrit

Mindre vanlige

 

Unormale laboratorieprøver

Mindre vanlige

Skader, forgiftninger og

Komplikasjon etter prosedyre

Mindre vanlige

komplikasjoner ved medisinske

Blødning etter prosedyre

Mindre vanlige

prosedyrer

Reaksjon på prosedyrested

Mindre vanlige

a)Beregnet på grunnlag av totalt antall pasienter som fikk ADVATE (418).

b)Den uventede nedgangen i nivå av koagulasjonsfaktor VIII forekom hos én pasient under kontinuerlig infusjon av ADVATE etter kirurgi (postoperativt dag 10–14). Hemostase ble opprettholdt hele tiden under denne perioden, og både plasmanivå og clearance av faktor VIII gikk tilbake til passende nivå innen postoperativ dag 15. Faktor VIII-inhibitortester som ble utført etter at den kontinuerlige infusjonen var ferdig og ved endt studie, var negative.

c)Bivirkning forklart i delen under.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Inhibitorutvikling

Inhibitorutvikling hos tidligere behandlede pasienter og hos tidligere ubehandlede pasienter er rapportert. For informasjon, se pkt. 5.1 (Farmakologiske egenskaper) og 4.4 (Advarsler og forsiktighetsregler).

Bivirkninger som er spesifikke for rester fra produksjonsprosessen

Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot eggcelleprotein fra kinesisk hamster (CHO), viste 3 en statistisk signifikant økning i titer ved lineær regresjonsanalyse, 4 viste vedvarende eller forbigående topper og en pasient hadde begge deler, men ingen kliniske symptomer. Av de 229 behandlede pasientene som ble undersøkt for antistoffer mot murint IgG, viste 10 en statistisk signifikant økning, 2 viste en vedvarende eller forbigående topp og en pasient hadde begge deler. Fire av disse pasientene rapporterte isolerte tilfeller av urtikaria, kløe, utslett og lett forhøyet eosinofiltall ved gjentatte eksponeringer for studieproduktet.

Overfølsomhet

Reaksjoner av allergisk type omfatter anafylakse og er blitt manifestert ved svimmelhet, parestesier, utslett, hetetokter, opphovning i ansiktet, urtikaria og pruritus.

Pediatrisk populasjon

Bortsett fra utvikling av inhibitorer hos tidligere ubehandlede pediatriske pasienter (PUP) og kateterrelaterte komplikasjoner ble det ikke registrert aldersspesifikke ulikheter i bivirkninger i de kliniske studiene.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering med rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: antihemoragika: koagulasjonsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrands faktor-komplekset består av to molekyler (faktor VIII og von Willebrands faktor) med forskjellige fysiologiske funksjoner. ADVATE inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor VIII (octocog alfa), et glykoprotein som er biologisk ekvivalent til faktor VIII glykoprotein funnet i humant plasma.

Octocog alfa er et glykoprotein som består av 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylmasse

på 280 kD. Når det blir infundert i en pasient med hemofili, vil octocog alfa binde seg til endogent von Willebrands faktor i pasientens kretsløp. Aktivert faktor VIII fungerer som en kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin vil så omdanne fibrinogen til fibrin, og et blodkoagel kan dannes. Hemofili A er en kjønnsbundet arvelig sykdom som innvirker på blodets koagulasjon på grunn av nedsatt nivå av faktor VIII-aktivitet, og resulterer i kraftige blødninger i ledd, muskler eller indre organer, enten spontant eller som et resultat av tilfeldige eller kirurgiske traumer. Plasmanivået av faktor VIII økes ved substitusjonsbehandling, og det skapes dermed en midlertidig korrigering av faktor VIII-underskuddet og en korrigering av blødningstendensen.

Inhibitorutvikling

Immunogeniteten til ADVATE ble evaluert hos tidligere behandlede pasienter. Under kliniske forsøk med ADVATE hos 233 pediatriske og voksne pasienter [pediatriske pasienter (i alderen 0–16 år) og voksne pasienter (over 16 år)] med diagnose alvorlig hemofili A (faktor VIII < 1 %) og med tidligere eksponering for faktor VIII-konsentrater ≥ 150 dager for voksne og eldre barn og ≥ 50 dager for barn < 6 år, utviklet én pasient en lav titer-inhibitor (2,4 BE ved modifisert Bethesda-analyse)

etter 26 eksponeringsdager for ADVATE. Oppfølgingsinhibitortester hos denne pasienten etter tilbaketrekking fra studien var negative. I alle studiene var gjennomsnittlig antall eksponeringsdager for ADVATE 97,0 eksponeringsdager per pasient (område 1 til 709) for tidligere behandlede pasienter. Total forekomst av all faktor VIII-inhibitorutvikling (lav eller høy) var 0,4 % (1 av 233).

I den fullførte ukontrollerte studie 060103 var det 16 av 45 (35,6 %) tidligere ubehandlede pasienter med alvorlig hemofili A (FVIII < 1 %) og minst 25 eksponeringsdager for FVIII-utviklede FVIII-inhibitorer: 7 (15,6 %) pasienter som utviklet høy titer-inhibitor og 9 (20 %) pasienter som utviklet lav titer-inhibitor, 1 av disse ble også klassifisert som en forbigående inhibitor.

Risikofaktorer knyttet til inhibitorutvikling i denne studien omfatter ikke-kaukasisk etnisitet, familiehistorie med inhibitorer og intensiv behandling med høy dose i løpet av de

første 20 eksponeringsdagene. Hos de 20 pasientene som ikke hadde noen av disse risikofaktorene, var det ingen inhibitorutvikling.

Data for immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med inhibitorer er blitt innhentet. I en understudie av PUP-studie 060103 ble ITI-behandling hos 11 PUP-er dokumentert. Retrospektiv gjennomgåelse av journaler ble utført for 30 personer på ITI (studie 060703), og innhenting av registerdata pågår.

I studie 060201 ble to langsiktige behandlingsopplegg sammenlignet hos 53 tidligere behandlede pasienter: et individualisert farmakokinetisk styrt doseringsregime (innenfor et område på 20 til 80 IE av faktor VIII per kg kroppsvekt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) sammenlignet med et standard profylaktisk doseringsregime (20 til 40 IE/kg med 48 ± 6 timers mellomrom, n = 30). Det farmakokinetisk styrte doseringsregimet (i henhold til en spesifikk formel) ble målrettet for å opprettholde bunnivå av faktor VIII ≥ 1 % i intervallet på 72 timer mellom doser. Dataene fra denne studien viser at de to profylaktiske doseringsregimene er sammenlignbare når det gjelder reduksjon av blødningsfrekvens.

Det europeiske legemiddelkonturet (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med ADVATE i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) i ”Immuntoleranseinduksjon (ITI) hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) som har utviklet inhibitorer mot faktor VIII” og ”behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)” (se

pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE ble utført på tidligere behandlede pasienter med alvorlig til moderat alvorlig hemofili A (baseline faktor VIII ≤ 2 %). Analysene av plasmaprøvene ble utført

i et laboratorium ved hjelp av en ett-trinns koagulasjonstest.

Totalt 195 personer med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %) gav farmakokinetiske parametere som var inkludert i det farmakokinetiske analysesettet per protokoll. Kategorier av disse analysene for småbarn (1 måned til < 2 år), barn (2 til < 5 år), eldre barn (5 til < 12 år), ungdommer (12 til < 18 år) og voksne (18 år og eldre) ble brukt til å oppsummere famakokinetiske parametre, der alder ble definert som alderen ved tidspunktet for farmakokinetisk infusjon.

Tabell 3 Sammendrag av farmakokinetiske parametre for ADVATE per aldergruppe med alvorlig hemofili A (baseline for faktor VIII < 1 %)

Parameter

Småbarn

Barn

Eldre barn

Ungdommer

Voksne

(middelverdi ±

(n = 5)

(n = 30)

(n = 18)

(n = 33)

(n = 109)

standardavvik)

 

 

 

 

 

 

Total AUC

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,

1506,6 ± 530,

1317,1 ± 438,

1538,5 ± 519,

(IE*·t/dl)

 

Justert inkrementell

2,2 ± 0,6

1,8

± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

gjenvinning ved

 

 

 

 

 

 

Cmax (IE/dl per

 

 

 

 

 

 

IE/kg)a

 

 

 

 

 

 

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6

± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimum

110,5 ± 30,2

90,8

± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

plasma-konsentrasj

 

 

 

 

 

 

on etter infusjon

 

 

 

 

 

 

(IE/dl)

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

residenstid (t)

 

 

 

 

 

 

Distribusjons-volu

0,4 ± 0,1

0,5

± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

m ved steady state

 

 

 

 

 

 

(dl/kg)

 

 

 

 

 

 

Clearance

3,9 ± 0,9

4,8

± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

(ml/kg*t)

 

 

 

 

 

 

a)Beregnet som (Cmax - baseline for faktor VIII) dividert med dosen i IE/kg, der Cmax er den maksimale målte verdien av faktor VIII etter infusjon.

Sikkerhet og hemostatisk effekt av ADVATE i den pediatriske populasjonen er som hos voksne pasienter. Justert gjenvinning og terminal halveringstid (t½) var omtrent 20 % lavere hos yngre barn (yngre enn 6 år) enn hos voksne, noe som delvis kan skyldes det kjente høyere plasmavolumet per kg kroppsvekt hos yngre pasienter.

Det finnes ingen tilgjengelige farmakokinetiske data for ADVATE på tidligere ubehandlede pasienter.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på studier av sikkerhetsfarmakologi, akutt toksisitet, toksisitetstester ved gjentatt dosering, lokal toksisitet og gentoksisitet.

En lokal toleransestudie med kaniner viste at ADVATE rekonstituert i 2 ml sterilisert vann for injeksjoner tolereres godt etter intravenøs administrasjon. Lettere forbigående rødhet ved administrasjonsstedet ble observert etter intraarteriell anvendelse og etter paravenøs administrasjon. Men ingen tilsvarende skadelige histopatologiske endringer s, kunne observeres, noe som indikerer at denne reaksjonen er forbigående.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumklorid

Histidin

Trehalose

Kalsiumklorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutation (redusert)

Oppløsningsmiddel

Sterilt vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende forlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsmidler.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør preparatet av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er imidlertid vist for 3 timer ved 25 °C.

I løpet av holdbarhetstiden kan preparatet oppbevares i romtemperatur (høyst 25 °C) i en enkelt periode som ikke overskrider 6 måneder. Sluttdatoen for 6 måneders oppbevaring ved romtemperatur bør angis på preparatets eske. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses.

ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Oppbevar hetteglasset med produktet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Oppbevar den forseglede blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Både hetteglasset med pulver og hetteglasset med 2 ml oppløsningsmiddel er av type I-glass lukket med propp av klorbutylgummi. Produktet leveres i én av følgende konfigurasjoner:

-ADVATE med BAXJECT II-utstyr: Hver pakning inneholder et hetteglass med pulver, et hetteglass som inneholder 2 ml oppløsningsmiddel, og et hjelpemiddel for rekonstituering (BAXJECT II).

-ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning inneholder et bruksklart BAXJECT III-system i en forseglet blisterpakning (hetteglasset med pulver og hetteglasset med 2 ml

oppløsnings-middel er ferdigmontert med systemet for rekonstituering).

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

ADVATE skal administreres intravenøst etter rekonstituering av produktet.

Den rekonstituerte oppløsningen skal inspiseres visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller misfarging.

Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller har bunnfall.

-For administrasjon er det nødvendig å bruke en luer-lock-sprøyte.

-Administreres innen tre timer etter rekonstituering.

-Rekonstituert preparat må ikke oppbevares i kjøleskap.

-Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Rekonstituering med BAXJECT II-utstyret

-Bruk kun vedlagte sterilt vann til injeksjonsvæsker og utstyret i pakningen til rekonstitueringen.

-Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

-Aseptisk teknikk skal brukes.

1.Ta ADVATE hetteglass med pulver og hetteglass med oppløsningsmiddel ut av kjøleskapet, hvis de fremdeles oppbevares i kjøleskap og la dem oppnå romtemperatur

(mellom 15 °C – 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Fjern beskyttelseshettene fra hetteglassene med pulver og oppløsningsmiddel.

4.Rengjør proppene med injeksjonstørkene. Plasser hetteglassene på en flat, ren overflate.

5.Åpne pakken som inneholder BAXJECT II-utstyret ved å dra av papirlokket uten å komme i berøring med innsiden (Fig. A). Ikke ta utstyret ut av pakningen. Skal ikke brukes dersom BAXJECT II-utstyret, dets sterile barriere eller dets pakning er skadet eller viser tegn på forringelse.

6.Snu pakningen rundt, og sett spissen av klar plast inn gjennom gummiproppen til oppløsningsmidlet. Ta tak i kanten på pakningen, og trekk pakningen av BAXJECT II-utstyret (Fig. B). Ikke fjern den blå hetten fra BAXJECT II-utstyret.

7.For rekonstituering skal kun det vedlagte sterile vannet til injeksjonsvæsker og det vedlagte rekonstitueringsutstyret brukes. Med BAXJECT II koblet til hetteglasset med oppløsningsmidlet, snu systemet slik at hetteglasset med oppløsningsmidlet kommer øverst på utstyret. Sett den hvite spissen av plast inn gjennom gummiproppen til hetteglasset med ADVATE-pulver. Vakuumet vil trekke oppløsningsmidlet inn i hetteglasset med ADVATE-pulver (Fig. c).

8.Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Rekonstituering med BAXJECT III-systemet

-Skal ikke brukes dersom lokket ikke er helt forseglet på blisterpakningen.

1.Hvis produktet fremdeles oppbevares i kjøleskap, skal du ta den forseglede blisterpakningen (inneholder hetteglass med pulver og oppløsningsmiddel ferdigmontert med systemet for rekonstituering) ut av kjøleskapet og la den nå romtemperatur (mellom 15 °C og 25 °C).

2.Vask hendene dine godt med såpe og varmt vann.

3.Åpne ADVATE-pakningen ved å trekke av lokket. Ta BAXJECT III-systemet ut av blisterpakningen.

4.Plasser ADVATE på et flatt underlag med hetteglasset med fortynningsmiddel øverst (Fig. 1). Hetteglasset med fortynningsmiddel har en blå stripe. Ikke fjern den blå hetten før dette står beskrevet i et senere trinn.

5.Hold ADVATE i BAXJECT III-systemet med den ene hånden, og press bestemt ned på hetteglasset med fortynningsmiddel med den andre hånden inntil systemet er helt sammenpresset og fortynningsmiddelet strømmer inn i ADVATE-hetteglasset (Fig. 2). Ikke hell på systemet før overføringen er ferdig.

6.Bekreft at overføringen av fortynningsmiddelet er fullført. Roter forsiktig inntil alt materiale er oppløst. Forsikre deg om at ADVATE-pulveret er fullstendig oppløst, i motsatt fall vil ikke all rekonstituert oppløsning passere gjennom utstyrets filter. Preparatet oppløses raskt (vanligvis i løpet av mindre enn 1 minutt). Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar, fargeløs og fri for fremmede partikler.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Administrasjon

Bruk aseptisk teknikk

Legemidler til parenteral bruk skal inspiseres for partikler før administrasjon når oppløsningen og beholderen gjør dette mulig. Kun en klar og fargeløs oppløsning skal brukes.

1.Fjern den blå hetten fra BAXJECT II / BAXJECT III. Ikke trekk luft inn i sprøyten. Koble sprøyten til BAXJECT II / BAXJECT III.

2.Snu systemet opp ned (hetteglasset med rekonstituert oppløsning skal være øverst). Trekk den rekonstituerte oppløsningen inn i sprøyten ved å dra stempelet sakte bakover.

3.Koble fra sprøyten.

4.Koble en sommerfuglkanyle til sprøyten. Injiser intravenøst. Oppløsningen skal administreres sakte, med en hastighet som bestemmes av pasientens komfortnivå, ikke mer enn 10 ml per minutt. Pulsfrekvensen skal måles før og under administrasjon av ADVATE. Dersom det oppstår en betydelig pulsøkning, vil en reduksjon av administrasjonshastigheten eller en pause i injeksjonen vanligvis føre til at symptomene forsvinner umiddelbart (se avsnittene 4.4 og 4.8).

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wien Østerrike

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/271/010

EU/1/03/271/020

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 2. mars 2004

Dato for siste fornyelse: 2. mars 2014

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter