Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Merking - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAerinaze
ATC-kodeR01BA52
Stoffdesloratadine / pseudophedrine sulphate
ProdusentMerck Sharp

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

PAKNINGER MED 2, 4, 7, 10, 14, 20 TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING

1.LEGEMIDLETS NAVN

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletter med modifisert frisetting desloratadin/pseudoefedrinsulfat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 2,5 mg desloratadin og 120 mg pseudoefedrinsulfat

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 tabletter med modifisert frisetting

4 tabletter med modifisert frisetting

7 tabletter med modifisert frisetting

10 tabletter med modifisert frisetting

14 tabletter med modifisert frisetting

20 tabletter med modifisert frisetting

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Tabletten svelges hel sammen med vann.

Skal ikke knuses, deles eller tygges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30° C.

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Innehaveren av markedsføringstillatelsen:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/399/001

2 tabletter med modifisert frisetting

EU/1/07/399/002

4 tabletter med modifisert frisetting

EU/1/07/399/003

7 tabletter med modifisert frisetting

EU/1/07/399/004

10 tabletter med modifisert frisetting

EU/1/07/399/005

14 tabletter med modifisert frisetting

EU/1/07/399/006

20 tabletter med modifisert frisetting

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Aerinaze

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletter med modifisert frisetting desloratadin/pseudoefedrinsulfat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter