Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerius (desloratadine) – Merking - R06AX27

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAerius
ATC-kodeR06AX27
Stoffdesloratadine
ProdusentMerck Sharp

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE PAKNING MED 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 TABLETTER

1.LEGEMIDLETS NAVN

Aerius 5 mg tabletter, filmdrasjerte desloratadin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg desloratadin

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 filmdrasjert tablett

2 filmdrasjerte tabletter

3 filmdrasjerte tabletter

5 filmdrasjerte tabletter

7 filmdrasjerte tabletter

10 filmdrasjerte tabletter

14 filmdrasjerte tabletter

15 filmdrasjerte tabletter

20 filmdrasjerte tabletter

21 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

50 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Svelges hele med vann.

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C. Oppbevares i originalpakningen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/160/001 1 tablett

EU/1/00/160/002 2 tabletter

EU/1/00/160/003 3 tabletter

EU/1/00/160/004 5 tabletter

EU/1/00/160/005 7 tabletter

EU/1/00/160/006 10 tabletter

EU/1/00/160/007 14 tabletter

EU/1/00/160/008 15 tabletter

EU/1/00/160/009 20 tabletter

EU/1/00/160/010 21 tabletter

EU/1/00/160/011 30 tabletter

EU/1/00/160/012 50 tabletter

EU/1/00/160/036 90 tabletter

EU/1/00/160/013 100 tabletter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Aerius

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

PAKNING MED 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Aerius 5 mg tablett desloratadin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE PAKNING MED 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 SMELTETABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Aerius 2,5 mg smeltetabletter desloratadin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver smeltetablett inneholder 2,5 mg desloratadin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder mannitol og aspartam.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

5smeltetabletter

6smeltetabletter

10smeltetabletter

12smeltetabletter

15smeltetabletter

18smeltetabletter

20smeltetabletter

30smeltetabletter

50smeltetabletter

60smeltetabletter

90smeltetabletter

100smeltetabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/160/037

 

5 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/160/038

 

6 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/160/039

10 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/160/040

12 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/041

15 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/042

18 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/043

20 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/044

30 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/045

50 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/046

60 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/047

90 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/048

100 smeltetabletter

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Aerius 2,5 mg smeltetablett

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Aerius 2,5 mg smeltetabletter desloratadin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE PAKNING MED 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 SMELTETABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Aerius 5 mg smeltetabletter desloratadin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver smeltetablett inneholder 5 mg desloratadin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder mannitol og aspartam.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

5smeltetabletter

6smeltetabletter

10smeltetabletter

12smeltetabletter

15smeltetabletter

18smeltetabletter

20smeltetabletter

30smeltetabletter

50smeltetabletter

60smeltetabletter

90smeltetabletter

100smeltetabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/160/049

 

5 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/160/050

 

6 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/160/051

10 smeltetabletter

 

 

EU/1/00/160/052

12 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/053

15 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/054

18 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/055

20 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/056

30 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/057

50 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/058

60 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/059

90 smeltetabletter

 

EU/1/00/160/060

100 smeltetabletter

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Aerius 5 mg smeltetablett

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Aerius 5 mg smeltetabletter desloratadin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE FLASKE 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. LEGEMIDLETS NAVN

Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ml mikstur, oppløsning inneholder 0,5 mg desloratadin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder propylenglykol og sorbitol.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

mikstur, oppløsning 30 ml med en skje 50 ml med en skje 60 m med en skje 100 ml med en skje 120 ml med en skje 150 ml med en skje

150 ml med en oralsprøyte

225 ml med en skje

300 ml med en skje

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/160/061 30 ml med en skje

EU/1/00/160/062 50 ml med en skje

EU/1/00/160/063 60 ml med en skje

EU/1/00/160/064 100 ml med en skje

EU/1/00/160/065 120 ml med en skje

EU/1/00/160/066 150 ml med en skje

EU/1/00/160/069 150 ml med en oralsprøyte

EU/1/00/160/067 225 ml med en skje

EU/1/00/160/068 300 ml med en skje

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Aerius

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FLASKE 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML,150 ML, 225 ML, 300 ML

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Oral bruk

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder propylenglykol og sorbitol.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

7.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

8. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter