Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Merking - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAerivio Spiromax
ATC-kodeR03AK06
Stoffsalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
ProdusentTeva B.V.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Aerivio Spiromax 50 mikrogram/500 mikrogram inhalasjonspulver salmeterol/flutikasonpropionat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tilmålte dose inneholder 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 500 mikrogram flutikasonpropionat.

Hver leverte dose (dosen fra munnstykket) inneholder 45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 465 mikrogram flutikasonpropionat.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver

1 inhalator med 60 doser.

3 inhalatorer, hver med 60 doser.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Bruk til inhalasjon.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Brukes som anvist av legen din.

Frontpanel: Skal ikke brukes av barn og ungdom.

Sidepanel: Kun til bruk hos voksne i alderen 18 år og eldre.

Skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.

8.UTLØPSDATO

EXP:

Brukes innen 3 måneder etter at foliepakningen er fjernet.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C. Hold munnstykkedekselet lukket etter fjerning av foliepakningen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Aerivio Spiromax 50 mikrog/500 mikrog

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FOLIE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Aerivio Spiromax 50 mikrogram/500 mikrogram inhalasjonspulver

salmeterol/flutikasonpropionat

Til inhalasjon

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

Inneholder 1 inhalator

6.ANNET

Hold munnstykkedekselet lukket. Brukes innen 3 måneder etter fjerning fra foliepakningen.

Teva B.V.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

INHALATOR

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Aerivio Spiromax 50 mikrogram/500 mikrogram

Inhalasjonspulver

salmeterol/flutikasonpropionat

Til inhalasjon

2. ADMINISTRASJONSMÅTE Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

60 doser

6. ANNET

Kun for voksne.

Inneholder laktose.

Start:

Teva B.V.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter