Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Preparatomtale - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAflunov
ATC-kodeJ07BB02
Stoffinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ProdusentSeqirus S.r.l.  

1.LEGEMIDLETS NAVN

AFLUNOV injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Prepandemivaksine mot influensa (H5N1) (inaktivert, overflateantigen, med adjuvans).

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Overflateantigen fra influensavirus (hemagglutinin og neuraminidase)* av stammen:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-lignende stamme (NIBRG-23) 7,5 mikrogram** pr 0,5 ml dose

*dyrket i befruktede egg fra friske høner

**uttrykt i mikrogram hemagglutinin.

Adjuvans MF59C.1 inneholder:

 

skvalen

9,75 milligram pr 0,5 ml

polysorbat 80

1,175 milligram pr 0,5 ml

sorbitantrioleat

1,175 milligram pr 0,5 ml

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Vaksinen inneholder 1,899 milligram natrium og 0,081 milligram kalium per dose på 0,5 ml.

AFLUNOV kan inneholde rester av egg og kyllingproteiner, ovalbumin, kanamycin- og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB) som brukes i produksjonsprosessen (se pkt. 4.3).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Melkehvit væske

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Aktiv immunisering mot undergruppen H5N1 av influensa A-virus.

Denne indikasjonen er basert på immunogenitetsdata fra friske personer i alderen 18 år og oppover etter administrasjon av to doser av vaksine som inneholder A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-lignende stamme (se pkt. 5.1).

AFLUNOV skal brukes i overensstemmelse med offisielle anbefalinger.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Voksne og eldre (over 18 år):

En dose på 0,5 ml på en fastsatt dato.

En andre dose på 0,5 ml bør gis etter et intervall på minst 3 uker.

AFLUNOV er vurdert hos friske voksne (18-60 år) og friske eldre (over 60 år) etter et 1, 22. dag primært vaksinasjonsprogram og en boostervaksinasjon (se pkt. 4.8 og 5.1).

Det er begrenset erfaring hos eldre over 70 år (se pkt 5.1).

Dersom det inntreffer en offisielt erklært influensapandemi som skyldes et A/H5N1-virus, kan personer som tidligere er vaksinert med en eller to doser AFLUNOV som inneholdt hemagglutinin (HA)-antigen fra en annen gren av den samme influensasubtypen som den

influensastammen som forårsaker pandemien, få en enkelt dose AFLUNOV i stedet for de to dosene som kreves for tidligere uvaksinerte individer (se pkt. 5.1).

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av AFLUNOV hos barn under 18 år er ennå ikke fastslått.

For tiden tilgjengelige data hos barn i alderen 6 måneder til 18 år er beskrevet i pkt. 5.1, men ingen doseringsanbefalinger kan gis.

Det finnes ingen tilgjengelige data hos barn under 6 måneder.

Administrasjonsmåte

Immunisering bør utføres ved intramuskulær injeksjon i deltoidmuskelen.

4.3Kontraindikasjoner

Tidligere anafylaktisk (dvs. livstruende) reaksjon på noen av innholdsstoffene eller sporstoffene (egg og kyllingproteiner, ovalbumin, kanamycin og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB)) i denne vaksinen.

I en pandemisituasjon forårsaket av stammen som er inkludert i denne vaksinen, kan det imidlertid være hensiktsmessig å gi denne vaksinen til personer med en anamnese med anafylaksi som definert ovenfor, forutsatt at gjenopplivingsutstyr er umiddelbart tilgjengelig om det trengs.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Vis forsiktighet når denne vaksinen gis til personer med kjent overfølsomhet (annet enn anafylaktisk reaksjon) mot virkestoffet, noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 eller sporstoffene (egg og kyllingproteiner, ovalbumin, kanamycin og neomycinsulfat, bariumsulfat, formaldehyd og cetyltrimetylammoniumbromid (CTAB)).

Det er svært begrensede data tilgjengelige om personer med komorbiditet, inkludert immunkompromitterte individer når det gjelder denne H5N1-vaksinen.

Som med alle vaksiner til injeksjon bør adekvat medisinsk behandling og overvåkning alltid være lett tilgjengelig i tilfelle av en sjelden anafylaktisk reaksjon etter administrasjon av vaksinen.

Immunisering må utsettes hos alle pasienter som har feber eller akutt infeksjon.

Vaksinen skal ikke under noen omstendigheter settes intravaskulært eller intradermalt.

Det finnes ingen data for bruk av AFLUNOV gitt subkutant. Derfor må helsepersonell vurdere fordeler og potensiell risiko ved å sette vaksinen hos individer med trombocytopeni eller noen blødningforstyrrelse som gjør at intramuskulær injeksjon er kontraindisert, med mindre potensiell fordel er større enn risikoen for blødninger.

Pasienter med iatrogen eller endogen immunsuppresjon kan ha utilstrekkelig antistoffrespons. Det er ikke sikkert at alle vaksinerte får en beskyttende immunrespons. (se pkt. 5.1).

Noen kryssbeskyttelse ble observert mot relaterte H5N1-virusvarianter i kliniske studier (se pkt. 5.1).

Siden det anbefales en andre dose, bør det bemerkes at det ikke finnes noen sikkerhets-, immunogenitets- eller effektdata som støtter at AFLUNOV kan byttes ut med andre H5N1 monovalente vaksiner.

Synkope (besvimelse) kan inntreffe etter, eller til og med før, enhver vaksinasjon som en psykogen reaksjon på en injeksjon. Dette kan ledsages av en rekke nevrologiske symptomer, for eksempel forbigående synsforstyrrelser, parestesi og toniske/kloniske bevegelser i armer og ben under restitusjon. Det er viktig at det foreligger prosedyrer for å forhindre skade ved besvimelser.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Data fra voksne individer viser at samtidig administrasjon av H5N1-vaksine med adjuvans og sesong-(inaktivert overflate, uten adjuvans)antigener ikke førte til påvirkning av verken de sesongbetonte stammene eller H5N1-stammen. Enkel radial hemolyse (SRH)-antistoffrespons mot en homolog H5N1 Vietnam-stamme på dag 43 nådde alle CHMP-kriteriene for sesongmessige stammer og H5N1-stammer. Samtidig administrasjon var ikke forbundet med høyere frekvens av lokale eller systemiske reaksjoner sammenlignet med administrasjon av AFLUNOV alene.

Data viser derfor at AFLUNOV kan gis samtidig med sesonginfluensavaksine uten adjuvans (settes i motsatt arm).

Det finnes ingen data når det gjelder administrasjon av AFLUNOV samtidig med andre vaksiner.

Dersom det vurderes å sette en annen vaksine samtidig, bør denne settes i den andre armen. Det bør bemerkes at bivirkningene kan bli forverret.

Den immunologiske responsen kan bli redusert dersom pasienten får immunsuppressiv behandling.

Etter influensavaksine kan det forekomme falsk positive serologiske testresultater ved ELISA-metoden for antistoff mot humant immunsviktvirus-1 (HIV-1), hepatitt C-virus og spesielt humant T-lymfotropt virus, type 1 (HTLV-1). I slike tilfeller er Western Blot-metoden negativ. De forbigående falsk positive resultatene kan skyldes produksjon av IgM som respons på vaksinen.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det er begrensede data fra kvinner som ble gravide under kliniske studier med AFLUNOV (H5N1) eller H1N1v-vaksiner med MF59C.1.

Det er beregnet at mer enn 90 000 kvinner er vaksinert under svangerskap med Focetria H1N1v-vaksinen som inneholder samme mengde MF59C.1-adjuvans som AFLUNOV. Imidlertid er informasjonen om resultatene for tiden begrenset. Foreløpige data fra spontant rapporterte hendelser og fortløpende studier etter markedsføringen (svangerskapsregistre og prospektive intervensjonsstudier) tyder ikke på direkte eller indirekte skadelige effekter av influensavaksiner med MF59-adjuvans på svangerskapsforløp, fertilitet, embryo/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling.

Siden AFLUNOV ikke forventes brukt i en akuttsituasjon, kan man utsette administrasjon under svangerskap som et forsiktighetstiltak.

Helsepersonellet må vurdere fordeler og potensiell risiko før vaksinen gis til gravide kvinner, og vurdere de offisielle anbefalingene.

Amming

Det finnes ingen data for bruk av AFLUNOV under amming. Den potensielle fordelen for moren og risiko for barnet må vurderes før AFLUNOV gis under amming.

Fertilitet

En studie hos kaniner har ikke vist reproduksjons- eller utviklingstoksiske effekter av AFLUNOV (se pkt. 5.3).

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Noen av bivirkningene som er nevnt under pkt. 4.8 kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

a. Sammendrag av sikkerhetsprofilen

Insidensen av bivirkninger er vurdert i syv kliniske studier av voksne (18 år eller eldre) som omfattet flere enn 4300 voksne og eldre som fikk AFLUNOV (minst 7,5 µg HA, med adjuvans). Det

var 3872 personer i alderen 18-60 år, 365 personer i alderen 61-70 år og 89 personer over 70 år.

I samsvar med data som er observert i undersøkelser for utløste reaksjoner var det en generell trend mot færre rapporter om lokale reaksjoner etter den andre vaksineringen sammenlignet med den første injeksjonen. Uansett antigendose ble nesten alle systemiske reaksjoner rapportert på vaksinedagen (dag 1) eller i løpet av de 3 påfølgende dager.

Data vedrørende sikkerheten ved en boosterdose av den nåværende AFLUNOV-formuleringen er begrenset til tre studier (V87P1, V87P2 og V87P1E1) som inkluderte 116 voksne og 56 eldre. Ingen økning i reaksjoner ble rapportert når en boosterdose gis 6-18 måneder senere, etter den opprinnelige doseserien. En svak økning i reaksjoner hos voksne ble rapportert når en boosterdose gis 18 måneder etter den opprinnelige doseserien. Hos eldre økte rapporterte reaksjoner med den tredje boosterdosen bare når den ble sammenlignet med den andre dosen.

b.Liste over bivirkninger

Bivirkningsfrekvensen rapportert etter de enkelte vaksinedosene (dvs. 1, 2. eller booster) var lik og listes opp etter følgende frekvens:

Svært vanlige (≥1/10)

Vanlige (≥1/100 til <1/10)

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100)

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000)

Svært sjeldne (<1/10 000)

Nevrologiske sykdommer

Svært vanlige: hodepine

Sjeldne: kramper

Hud- og underhudssykdommer

Vanlige: svetting

Mindre vanlige: urticaria

Sjeldne: hevelse i øynene

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Svært vanlige: myalgi

Vanlige: artralgi

Gastrointestinale sykdommer

Vanlige: kvalme

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Svært vanlige: hevelse på injeksjonsstedet, smerte på injeksjonsstedet, indurasjon på injeksjonsstedet, rødhet på injeksjonsstedet, tretthet

Vanlige: ekkymose på injeksjonsstedet, feber, sykdomsfølelse, skjelving Mindre vanlige: influensalignende sykdom

Sjeldne: anafylaksi

De fleste av disse bivirkningene går vanligvis over i løpet av 1-2 dager uten behandling.

Overvåkning etter markedsføring

Det er ingen data tilgjengelige fra overvåkning etter markedsføring etter administrasjon av AFLUNOV.

c.Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Følgende tilleggsbivirkninger er rapportert fra overvåkning etter markedsføring av Focetria H1N1v- vaksinen (godkjent for bruk på barn på 6 måneder eller eldre, voksne og eldre, og med en sammensetning som tilsvarer AFLUNOV):

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

Lymfadenopati

Hjertesykdommer

Palpitasjon, takykardi

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Asteni

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Muskelsvakhet, smerter i ekstremitetene

Sykdommer i respirasjonsorganer

Hoste

Hud- og underhudssykdommer

Generaliserte hudreaksjoner, inklusive pruritus, urticaria eller ikke-spesifikt utslett, angioødem

Gastrointestinale sykdommer

Gastrointestinale plager som kvalme, oppkast, magesmerter og diaré

Nevrologiske sykdommer

Hodepine, svimmelhet, søvnighet, synkope. Nevrologiske sykdommer som nevralgi, parestesi, kramper og nevritt.

Forstyrrelser i immunsystemet

Allergiske reaksjoner, anafylaksi, inkludert dyspné, bronkospasme, larynksødem, som i sjeldne tilfeller fører til sjokk.

Følgende bivirkninger ble i tillegg rapportert fra overvåkning etter markedsføring med trivalente vaksiner uten adjuvans mot sesonginfluensa for alle aldersgrupper og en trivalent sesonginfluensavaksine med adjuvans med en sammensetning som tilsvarer AFLUNOV(overflateantigen, inaktivert, med MF59C.1-adjuvans) som er godkjent bare

til bruk hos eldre personer over 65 år:

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

Trombocytopeni (i enkelte tilfeller kan blodplatetall reversibelt være under 5000/mm³).

Forstyrrelser i immunsystemet

Vaskulitt med forbigående påvirkning av nyrene og eksudativt erythema multiforme.

Nevrologiske sykdommer

Nevrologiske sykdommer som encefalomyelitt og Guillain Barré-syndrom.

d.Pediatrisk populasjon

Forekomsten av bivirkninger er evaluert i én klinisk studie (studie V87P6) av barn (i alderen

6 måneder til 17 år): Uansett alder var det hyppigere reaksjoner etter den første dosen enn etter den andre vaksineringen. Forekomsten av reaksjoner etter en tredje dose, administrert 12 måneder etter første dose, var høyere enn etter både første og andre dose. Prosentandelen av personer som rapporterte lokale reaksjoner var høyere i de eldre aldersgruppene, noe som for det meste skyldtes flere rapporter om smerte. Hos småbarn var rødhet og ømhet de hyppigst rapporterte lokale reaksjonene, og irritabilitet og uvanlig gråting var de vanligste systemiske reaksjonene. Hos barn og ungdom var smerter den hyppigst rapporterte systemiske reaksjonen, og tretthet og hodepine var de vanligste systemiske reaksjonene. I alle aldersgrupper var det en lav prosentandel som rapporterte feber.

 

Injeksjon 1

Injeksjon 2

Injeksjon 3

 

AFLUNOV

AFLUNOV

AFLUNOV

Småbarn (6 - < 36 måneder)

N=145

N=138

N=124

Alle

76 %

68 %

80 %

Lokale

47 %

46 %

60 %

Systemiske

59 %

51 %

54 %

Feber ≥ 38 ºC (≥ 40 ºC)

0 %

0 %

0 %

Alle andre bivirkninger

54 %

49 %

35 %

Barn (3 - < 9 år)

N=96

N=93

N=85

Alle

72 %

68 %

79 %

Lokale

66 %

58 %

74 %

Systemiske

32 %

33 %

45 %

Feber ≥ 38 ºC (≥ 40 ºC)

4 %

2 %

6 %

Alle andre bivirkninger

36 %

31 %

19 %

Ungdom (9 - < 18 år)

N=93

N=91

N=83

Alle

91 %

82 %

89 %

Lokale

81 %

70 %

81 %

Systemiske

69 %

52 %

69 %

Feber ≥ 38 ºC (≥ 40 ºC)

0 %

1 %

2 %

Alle andre bivirkninger

30 %

27 %

22 %

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig

å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Annex V.

4.9Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Influensavaksine, ATC-kode: J07BB02.

Dette avsnittet beskriver den kliniske erfaringen med AFLUNOV etter en to-doseadministrasjon og booster.

Immunrespons mot homologe stammer [A/Vietnam/1194/2004 og A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)]

Voksne (18-60 år)

En klinisk studie (studie V87P1) ble utført med en H5N1-vaksine kombinert med MF95C.1-adjuvans hos 312 friske voksne. To doser vaksine som inneholdt H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, 7,5 µg HA/dose med adjuvans) ble gitt med tre ukers mellomrom til 156 friske voksne. I en annen klinisk studie (studie V87P13) ble det rekruttert 2693 voksne personer som fikk to doser vaksine som inneholdt H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, 7,5 µg HA/dose med adjuvans), gitt med tre ukers mellomrom. Immunogenitetsresultater er vurdert hos en undergruppe (n=197) av studiepopulasjonen. I en tredje klinisk studie (studie V87P11) ble 194 voksne personer inkludert og mottok to doser med vaksine som inneholdt H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7,5 mikrogram HA/dose adjuvans) som ble administrert med tre ukers mellomrom. Immunogenisitet ble vurdert i en undergruppe (n = 182)

av studiepopulasjonen.

Seroproteksjonsraten*, serokonversjonsraten* og serokonversjonsfaktoren** for anti-HA antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 og A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 hos de voksne målt ved SRH-analyse var som følger:

 

Studie V87P1

 

Studie V87P13

Studie V87P11

Anti-HA antistoff (SRH)

21 dager etter 2. dose

 

21 dager etter 2. dose

21 dager etter 2. dose

 

N=149

 

N=197

N=182

Seroproteksjonsrate (95 % CI)*

85 % (79-91)

 

91 % (87-95)

91 % (85-94)

Serokonversjonsrate (95 % CI)*

85 % (78-90)

 

78 % (72-84)

85 % (79-90)

Serokonversjonsfaktor (95 % CI)**

7,74 (6,6-9,07)

 

4,03 (3,54-4,59)

6 (5,2-6,93)

 

 

 

 

 

 

Studie V87P1

Studie V87P13

 

 

21 dager

 

Anti-HA antistoff (SRH)

21 dager etter 2. dose

-

etter 2. dose

 

N=69

 

 

N=128

 

 

 

 

 

Baseline serostatus

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Seroproteksjonsrate (95 % CI)*

87 % (77-94)

 

94 % (88-97)

-

Serokonversjonsrate (95 % CI)*

87 % (77-94)

 

73 % (65-81)

-

Serokonversjonsfaktor (95 % CI)**

8,87 (7,09-11)

 

2,71 (2,38-3,08)

-

*målt ved SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometrisk gjennomsnittsratio (GMR) for SRH

MN-resultater mot homolog A/Vietnam/1194/2004 indikerer en seroproteksjon og serokonversjonsrate i området fra henholdsvis 67 % (60-74) til 85 % (78-90) og 65 % (58-72) til 83 % (77-89). Immunrespons på vaksinering vurdert ved mikronøytraliseringsanalyse (MN-analyse) er på linje med resultatene som er oppnådd med SRH-analyser.

I studie V87P11 indikerer MN-resultater mot homolog A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 en seroproteksjons- og en serokonversjonsrate på henholdsvis 85 % (79-90) og 93 % (89-96).

Immunrespons ved vaksinasjon vurdert ved MN-analyse, er i tråd med resultatene oppnådd med SRH.

Opprettholdelse av antistoffnivå etter primærvaksinasjon i denne populasjonen ble undersøkt med HI-, SRH- og MN-analyser. Sammenlignet med antistoffnivå målt på dag 43 etter fullført

primærvaksinering, ble antistoffnivå på dag 202 funnet å være redusert med 1/5 til ½ i forhold til tidligere nivå.

I en fase 2 klinisk studie (studie V87P3) fikk voksne forsøkspersoner (18-65 år) som 6-8 år tidligere hadde fått 2 doser H5N3-vaksine /A/Duck/Singapore/97 med MF59-adjuvans, 2 boosterdoser med AFLUNOV. SRH-resultatene etter første dose, som tilsvarer prepandemisk priming pluss en enkel heterolog boosterdose, oppfylte alle CHMP-kriteriene.

Eldre (≥ 60 år)

Seroproteksjonsraten*, serokonversjonsraten* og serokonversjonsfaktoren** for anti-HA antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 og mot A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (studie V87P11) hos personer

over 60 år (et begrenset antall forsøkspersoner var over 70 år) målt ved SRH-analyse vurdert i tre kliniske studier var som følger:

 

Studie V87P1

 

Studie V87P13

 

Studie V87P11

Anti-HA antistoff (SRH)

21 dager

 

 

 

21 dager etter 2. dose

21 dager etter 2. dose

etter 2. dose

 

 

 

N=210

 

N=132

 

N=84

 

 

 

 

 

 

 

Seroproteksjonsrate (95 % CI)*

80 % (70-88)

 

82 % (76-87)

 

82 % (74-88)

Serokonversjonsrate (95 % CI)*

70 % (59-80)

 

63 % (56-69)

 

70 % (61-77)

Serokonversjonsfaktor (95 % CI)**

4,96 (3,87-6,37)

 

2,9 (2,53-3,31)

 

3,97 (3,36-4,69)

 

 

 

 

 

Studie V87P13

 

Studie V87P13

Anti-HA antistoff (SRH)

21 dager etter 2. dose

21 dager etter 2. dose

 

 

N=66

 

N=143

Baseline serostatus

< 4 mm2

 

≥ 4 mm2

Seroproteksjonsrate (95 % CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Serokonversjonsrate (95 % CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Serokonversjonsfaktor (95 % CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*målt ved SRH-analyse ≥ 25 mm2

**GMR for SRH

MN-resultater mot homolog A/Vietnam/1194/2004 indikerer en seroproteksjon og serokonversjonsrate i området fra henholdsvis 57 % (50-64) til 79 % (68-87) og 55 % (48-62) til 58 % (47-69). MN-resultater, på samme måte som SRH-resultater viste en sterk immunrespons etter fullført primærvaksinasjon i en populasjon av eldre personer.

I studie V87P11 indikerer MN-resultater mot homolog A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 en seroproteksjons- og en serokonversjonsrate på henholdsvis 68 % (59-75) og 81 % (74-87).

Immunrespons ved vaksinasjon vurdert ved MN-analyse, er i tråd med resultatene oppnådd med SRH.

Opprettholdelse av antistoffnivå etter primær vaksinasjon i denne befolkningsgruppen, vurdert med HI-, SRH- og MN-tester, var redusert med ½ til 1/5 fra post-vaksinasjonsnivå

dag 202 sammenlignet med dag 43 etter fullført primærvaksinasjonsprogram vurdert med hemagglutinasjonshemming (HI), SRH- og MN-tester. Opptil 50 % av eldre personer vaksinert med AFLUNOV var serobeskyttet etter seks måneder.

En tredje (booster)dose med AFLUNOV ble administrert fra 6 måneder etter primærvaksinasjonen. Resultatene er vist ved SRH.

Seroproteksjonsraten*, serokonversjonsraten* og serokonversjonsfaktoren** for anti-HA antistoff mot H5N1 A/Vietnam/1194/2004 målt ved SRH-analyse var som følger:

 

Studie V87P1 voksne

Studie V87P2 voksne

Studie V87P1 eldre

 

booster

 

booster etter 2. dose

booster etter 2. dose

 

etter 2. dose

 

 

 

SRH

N=71

N=13

N=38

Seroproteksjonsrate (95 % CI)*

89 % (79-95)

85 % (55-98)

84 % (69-94)

Serokonversjonsrate (95 % CI)*

83 % (72-91)

69 % (39-91)

63 % (46-78)

Serokonversjonsfaktor (95 % CI)**

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

*målt ved SRH-analyse ≥ 25 mm2

**GMR for SRH

Det er begrenset erfaring hos eldre.

Støttende data hos voksne

a)Kryssreaktivitet

Kryssreaktiv immunrespons indusert med A/H5N1/Vietnam/1194/2004 mot

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 og A/H5N1/Indonesia/5/05

En viss heterolog immunrespons mot A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23, gren 2.2) og A/H5N1/Indonesia/5/05 (gren 2.1) ble påvist både etter den andre og tredje vaksinasjon, noe som indikerer kryssreaktivitet mellom klade-1-vaksine og klade-2-stammer.

Seroproteksjonsrate*, serokonversjonrate* og serokonversjonsfaktor** for anti-HA-antistoffer mot H5N1 A/turkey/Turkey/1/05 etter 2. dose til voksne 18-60 år, målt ved SRH- og HI-analyser var som følger:

 

 

Studie V87P12

Studie V87P3

Studie V87P13

 

Anti-HA-antistoff

21 dager

21 dager

21 dager

 

etter 2. dose

etter 2. dose

etter 2. dose

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

SRH

Seroproteksjonsrate (95 % CI)*

65 % (52-77)

90 % (73-98)

59 % (52-66)

Serokonversjonsrate (95 % CI)*

65 % (52-77)

86 % (68-96)

49 % (42-56)

 

Serokonversjonsfaktor (95 % CI)**

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=60

N=30

N=197

HI

Seroproteksjonsrate (95 % CI)*

28 % (17-41)

24 % (10-44)

23 % (18-30)

Serokonversjonsrate (95 % CI)*

28 % (17-41)

21 % (8-40)

19 % (14-25)

 

Serokonversjonsfaktor (95 % CI)**

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

*målt ved SRH-analyse ≥ 25 mm2

**GMR for SRH

° målt ved HI-analyse ≥ 40

°°GMR for HI

MN-resultater for de tre kliniske studiene i tabellen ovenfor viste en seroproteksjonsrate og serokonversjonsrate mot A/turkey/Turkey/05 fra henholdsvis 10 % (2-27) til 39 % (32-46) og 10 % (2-27) til 36 % (29-43). MN-resultater viste en GMR mot A/turkey/Turkey/05 fra 1,59 til 2,95.

Kryssreaktiv immunrespons indusert med A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 mot

A/H5N1/Indonesia/5/05 og A/H5N1/Vietnam/1194/2004

Heterolog immunrespons mot A/H5N1/Indonesia/5/05 (gren 2.1) ble påvist i studie V87P11 etter andre vaksinasjon, noe som indikerer kryssreaktivitet av klade-2.2 vaksine mot klade-2.1-stammer.

Seroproteksjonsraten*, serokonversjonsrate* og serokonversjonsfaktor** for anti-HA antistoffer til A/H5N1/Indonesia/5/05 og A/H5N1/Vietnam/1194/2004 etter 2. dose for voksne (18-60 år) og eldre (> 60 år), målt ved SRH- og HI-analyser var som følger:

Anti-HA

 

V87P11 voksne (18-60 years)

V87P11 eldre (> 60 years)

antistoff

 

N=186

N=142

 

 

 

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

A/ Indonesia/

 

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

 

1194/2004

SRH

Seroproteksjonsrate

 

(95 % CI)*

(77-88)

(54-69)

52-69

 

(37-54)

 

 

 

Serokonversjonsrate

 

 

(95 % CI)*

(72-85)

(53-68)

(56-73)

 

(35-53)

 

Serokonversjons-faktor

6,24

4,45

3,87

 

3,03

 

(95 % CI)**

(5,44-7,16)

(3,85-5,14)

(3,31-4,53)

 

(2,56-3,58)

 

 

N=194

N=148

 

HI

Seroproteksjonsrate

 

(95 % CI)°

(43-57)

(40-55)

(26-42)

 

(31-48)

 

 

 

Serokonversjonsrate

 

 

(95 % CI)°

(42-56)

(37-51)

(25-41)

 

(26-42)

 

Serokonversjons-faktor

4,71

4,25

2,69

 

2,8

 

(95 % CI) °°

(3,74-5,93)

(3,36-5,37)

(2,18-3,32)

 

(2,2-3,55)

*målt ved SRH-analyse ≥ 25 mm2

**geometriske gjennomsnittsratioer for SRH

°målt ved HI-analyse ≥ 40

°°geometriske gjennomsnittsratioer for HI

MN-resultater for A/H5N1/Indonesia/5/05 viste en seroproteksjonsrate på 38 % (31-45) hos voksne (18-60 år) og 14 % (8-20) hos eldre (> 60 år); en serokonversjonsrate på 58 % (50-65) hos voksne

og 30 % (23-38) hos eldre og til slutt en GMR på 4,67 (3,95 til 5,56) hos voksne og 2,19 (1,86 til 2,58) hos eldre.

MN-resultater for A/H5N1/Vietnam/1194/2004 viste en seroproteksjonsrate på 10 % (6-16) hos voksne (18-60 år) og 6 % (3-11) hos eldre (> 60 år); en serokonversjonsrate på 19 % (13-25) hos voksne og 7 % (4-13) hos eldre og til slutt en GMR på 1,86 (1,63 til 2,12) hos voksne

og 1,33 (1,17-1,51) hos eldre.

b)Booster immunminne på lang sikt

En enkel vaksinering med AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) induserte en høy og rask serologisk respons hos personer som 6-8 år tidligere hadde fått to doser av en annen surrogat H5N-vaksine, som har samme formulering som AFLUNOV, men bruker stammen H5N3.

c)Forsøk med andre vaksineprogrammer

I en klinisk studie som evaluerte 4 forskjellige vaksineprogrammer hos 240 personer

i alderen 18 til 60 år, hvor andre dose ble gitt etter enten 1, 2, 3 eller 6 uker etter første dose AFLUNOV, ble SRH CHMP-kriterier oppnådd ved alle vaksineprogrammene 3 uker

etter 2. vaksinasjon. Størrelsen på immunresponsen var lavere i gruppen som fikk 2. dose 1 uke senere og høyere i gruppene med lengre intervaller.

Tilgjengelige data hos pediatriske populasjoner

En klinisk studie (studie V87P6) ble utført med en H5N1-vaksine kombinert med MF95C.1-adjuvans hos 471 barn fra 6 måneder til 17 år. To doser AFLUNOV ble gitt med tre ukers mellomrom og en tredje dose 12 måneder etter første dose. 3 uker etter 2. vaksinasjon (dag 43) oppnådde alle aldersgrupper (dvs. 6-35 måneder, 3-8 år og 9-17 år) høye nivåer av antistoffer (A/Vietnam/1194/2004) evaluert med SRH- og HI-analyser som presentert i tabellen under*.

I denne studien ble det ikke observert noen alvorlige vaksinerelaterte bivirkninger.

 

 

Småbarn

Barn (3 - < 9 år)

Ungdom (9 - < 18 år)

 

 

(6 - < 36 måneder)

 

 

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

% SP (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

GMR

dag 43 til dag 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

% SC (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

dag 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

% SP (95 % CI)

100 %

100 %

100 %

SRH

dag 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

GMR (95 % CI)

 

dag 43 til dag 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

% SC (95 % CI)

98 %

100 %

99 %

 

dag 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*Siden det ikke finnes CHMP immunogenitetskriterier for barn, ble CHMP

immunogenitetskriteriene som brukes til å evaluere vaksine mot sesonginfluensa til voksne brukt på de serologiske data som ble funnet etter vaksinering av barn.

SP = seroproteksjon SC = serokonversjon

MN-resultater mot A/Vietnam/1194/2004 indikerer en seroproteksjonsrate på 99 % (95 % CI: 94-100), en serokonversjonsrate fra 97 % (95 % CI: 91-99) til 99 % (95 % CI: 96-100), og en GMR

i området 29 (95 % CI: 25-35) til 50 (95 % CI: 44-58).

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med AFLUNOV i en eller flere undergrupper av den pediatriske populasjonen ved aktiv immunisering mot H5N1 undergruppe av influensa A virus

(se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

Informasjon fra prekliniske studier

Effekt mot smitte av virus som var homologe og heterologe med vaksinestammene ble vurdert

i en ildermodell. AFLUNOV, som inneholder HA fra A/Vietnam/1194/2004 (homolog i forhold til eksponeringsstammen) og AFLUNOV-lignende H5N1-vaksine som inneholder hemagglutinin fra A/turkey/Turkey/½005-lignende (heterolog i forhold til eksponeringsstammen) ble testet. Grupper på 8 ildere fikk en (dag 21) eller to (dag 0 og dag 21) doser vaksine som

inneholdt 3,75 eller 7,5 mikrogram antigen. Kontrolldyrene fikk kun adjuvans. Dyrene ble eksponert nasalt på dag 42 med en letal dose av A/Vietnam/1203/04-virus. Dyrene ble overvåket i 16-17 dager etter eksponeringen for å gi en omfattende vurdering av sykdomsprogresjon, inkludert tidspunkt for symptomdebut, mortalitet eller påfølgende tilfriskning.

Alle (100 %) av dyrene som fikk to doser AFLUNOV var beskyttet og 94 % av dyrene som fikk en enkeltdose AFLUNOV var beskyttet. 87 % av dyrene som ble eksponert med virus som var heterologe i forhold til vaksinestammen var beskyttet etter 2 vaksinedoser, og en enkeltdose heterolog vaksine beskyttet 56 % av dyrene. Alle kontrolldyrene døde innen 7 dager etter eksponeringen. Vaksinen beskyttet dyrene mot dødelig eksponering av virus som var homologe og heterologe i forhold til vaksinen.

I en lignende studie ble intranasal eksponering utsatt til omtrent 4 måneder etter andre vaksinedose som inneholdt enten 3,75 eller 7,5 mikrogram antigen var gitt. I denne studien var 100 % av dyrene

beskyttet mot homolog eksponering, og 81 % av dyrene var beskyttet mot heterolog eksponering. Vaksinen beskyttet dyrene mot dødelig eksponering selv om HI antistofftiter var lavt eller ikke påvisbart.

Effekt mot eksponering for det heterologe viruset A/Indonesia/5/05 ble også testet. Grupper på 6 ildere fikk en dose vaksine (dag 21) som inneholdt 3,75 mikrogram antigen eller to doser vaksine

(dag 0 og 21) som inneholdt enten 1,0 eller 3,75 mikrogram antigen (A/Vietnam/1194/2004).

En dødelig eksponering ble administrert intratrakealt på dag 49. To doser vaksine beskyttet 92 % av dyrene og en enkeltdose vaksine beskyttet 50 % av dyrene mot A/Indonesia/5/05-virus. Sammenlignet med kontrollgruppen som fikk adjuvans, ble lungeskade redusert i de vaksinerte gruppene. Virusutskillelse og virustiter i lungene var også redusert, noe som tyder på at vaksinering kan redusere risikoen for overføring av virus.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Ikke relevant.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data funnet med AFLUNOV og sesonginfluensavaksine som inneholder MF59C.1-adjuvans viser ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av toksisitetstester ved gjentatt dosering, lokal toleranse, kvinnelig fertilitet og reproduksjons- og utviklingstoksisitet (fram til slutten av ammeperioden).

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumklorid,

Kaliumklorid (E508),

Kaliumdihydrogenfosfat (E340),

Dinatriumfosfatdihydrat (E339),

Magnesiumkloridheksahydrat (E511),

Kalsiumkloriddihydrat (E509),

Natriumsitrat (E331),

Sitronsyre (E330),

Vann til injeksjonsvæsker.

For adjuvans, se pkt. 2

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3Holdbarhet

2 år

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C)

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

6.5Emballasje (type og innhold)

0,5 ml i en ferdigfylt sprøyte (type I glass) med stempelpropp (brombutylgummi). Pakker på 1 eller 10 ferdigfylte sprøyter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Inspiser suspensjonen visuelt før administrasjon. Dersom det finnes partikler og/eller den har unormalt utseende, skal vaksinen kasseres.

Vaksinen bør få tid til å oppnå romtemperatur før bruk. Rist forsiktig før bruk.

Ikke anvendt vaksine samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italia.

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/658/001-002

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

29. november 2010

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter