Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Merking - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAflunov
ATC-kodeJ07BB02
Stoffinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ProdusentSeqirus S.r.l.  

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

AFLUNOV injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Prepandemivaksine mot influensa (H5N1) (inaktivert, overflateantigen, med adjuvans).

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

En dose på 0,5 ml inneholder: Overflateantigen fra influensavirus (hemagglutinin og neuraminidase), dyrket i befruktede egg fra friske høner, av stammen:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-lignende stamme (NIBRG-23) 7,5 mikrogram hemagglutinin

Adjuvans: MF59C.1 olje som består av skvalen, polysorbat 80 og sorbitantrioleat.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid

Kaliumklorid (E508)

Kaliumdihydrogenfosfat (E340)

Dinatriumfosfatdihydrat (E339)

Magnesiumkloridheksahydrat (E511)

Kalsiumkloriddihydrat (E509)

Natriumsitrat (E311)

Sitronsyre (E330)

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon

1 ferdigfylt sprøyte (0,5 ml)

10 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml)

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Skal gis intramuskulært i deltoidmuskelen.

Advarsel: Skal ikke gis intravaskulært eller intradermalt.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Vaksinen bør få tid til å oppnå romtemperatur før bruk. Rist forsiktig før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utl.dato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ AV INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italia.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/1/10/658/001 1 ferdigfylt sprøyte

EU/1/10/658/002 10 ferdigfylte sprøyter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

MERKING FOR SPRØYTEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

AFLUNOV injeksjonsvæske

H5N1 influensavaksine

IM

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6.ANNET

Oppbevares i kjøleskap.

Seqirus S.r.l. – Italy

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter