Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldurazyme (laronidase) – Merking - A16AB05

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAldurazyme
ATC-kodeA16AB05
Stofflaronidase
ProdusentGenzyme Europe B.V.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE KARTONG (1 HETTEGLASS, 10 HETTEGLASS, 25 HETTEGLASS)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Aldurazyme 100 E/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Laronidase

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml inneholder 100 E laronidase.

Hvert 5 ml hetteglass inneholder 500 E laronidase.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer:

Natriumklorid,

Monobasisk natriumfosfat monohydrat,

Dibasisk natriumfosfat heptahydrat,

Polysorbat 80,

Vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hetteglass konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

10 hetteglass konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

25 hetteglass konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intravenøs bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bare til engangsbruk.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C – 8 C).

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Eventuell ubrukt oppløsning skal kastes.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Innehaveren av Markedsføringstillatelsen:

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

NL-1411 DD Naarden

Nederland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/253/001/NO 1 Hetteglass

EU/1/03/253/002/NO 10 Hetteglass

EU/1/03/253/003/NO 25 Hetteglass

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Legemiddel underlagt reseptplikt.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Aldurazyme 100 E/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Laronidase

Intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

5 ml

6.ANNET

Oppbevares ved 2 C – 8 C.

Genzyme Europe B.V. - NL

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter