Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aloxi (palonosetron hydrochloride) – Pakningsvedlegg - A04AA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAloxi
ATC-kodeA04AA05
Stoffpalonosetron hydrochloride
ProdusentHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Aloxi 250 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning palonosetron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Aloxi er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Aloxi

3.Hvordan du bruker Aloxi

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Aloxi

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Aloxi er og hva det brukes mot

Aloxi tilhører en gruppe legemidler kjent som serotonin (5HT3)-antagonister.

Disse har evne til å blokkere virkningen av substansen serotonin, som kan forårsake kvalme og oppkast.

Aloxi brukes til forebygging av kvalme og oppkast forbundet med cellegiftbehandling hos voksne, ungdom og barn eldre enn én måned.

2. Hva du må vite før du bruker Aloxi

Bruk ikke Aloxi:

-Dersom du er allergisk overfor palonosetron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Aloxi

-Hvis du har akutt tarmblokkering eller tidligere gjentatt forstoppelse.

-Hvis du bruker Aloxi i tillegg til andre legemidler som kan medføre unormal hjerterytme, som amiodaron, nikardipin, kinidin, moksifloksacin, erytromycin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon.

-Hvis du eller noen i familien har hatt hjerterytmeforstyrrelser (QT-forlengelse).

-Hvis du har andre hjerteproblemer.

-Hvis du har en ubalanse i visse mineraler i blodet, som kalium og magnesium, som ikke har blitt behandlet.

Det er ikke anbefalt å ta Aloxi i dagene etter cellegift hvis du ikke får en cellegiftkur til.

Andre legemidler og Aloxi

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert:

SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere) som brukes til behandling av depresjon og/eller angst, inkludert fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram, escitalopram

SNRIer (serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere) som brukes til behandling av depresjon og/eller angst, inkludert venlafaksin, duloksetin.

Graviditet

Hvis du er gravid eller tror du kan være det, vil ikke legen gi deg Aloxi hvis ikke det er helt nødvendig. Det er ikke kjent om Aloxi vil forårsake skadelige effekter ved bruk under graviditet.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin hvis du er gravid eller tror du kan være det.

Amming

Det er ikke kjent om Aloxi gjenfinnes i morsmelk.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Aloxi hvis du ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Aloxi kan forårsake svimmelhet eller tretthet. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner hvis du påvirkes.

Aloxi inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per hetteglass, dvs. så godt som “natriumfritt”.

3.Hvordan du bruker Aloxi

En lege eller en sykepleier vil vanligvis injisere Aloxi ca 30 minutter før oppstart av cellegiftbehandling.

Voksne

Den anbefalte dosen av Aloxi er 250 mikrogram gitt som en rask injeksjon i en vene.

Barn og ungdom (i alderen 1 måned til 17 år)

Legen bestemmer dosen, avhengig av kroppsvekt, men maksimaldosen er 1500 mikrogram. Aloxi gis som en langsom infusjon i en vene.

Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Mulige bivirkninger og hyppigheten av disse er listet opp nedenfor:

Voksne

Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer): hodepine, svimmelhet, forstoppelse og diaré.

Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):

høyt eller lavt blodtrykk

unormal puls eller manglende blodforsyning til hjertet

endret farge på vener og/eller at vener blir større

unormalt høyt eller lavt kaliumnivå i blodet

høyt blodsukkernivå eller sukker i urinen

lavt kalsiumnivå i blodet

høye nivåer av fargestoffet bilirubin i blodet

høye nivåer av visse leverenzymer

oppstemthet eller angstfølelse

søvnighet eller søvnvansker

nedsatt eller manglende appetitt

svakhet, tretthet, feber eller influensaliknende symptomer

nummen, sviende, prikkende eller kriblende følelse i huden

kløende hudutslett

svekket syn eller øyeirritasjon

reisesyke

øresus

hikke, tarmluft, munntørrhet eller fordøyelsesbesvær

buk(mage)smerter

vannlatingsvansker

leddsmerter

elektrokardiogramforandringer (QT-forlengelse)

Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer): Allergiske reaksjoner på Aloxi.

Tegn kan omfatte hevelse i lepper, ansikt, tunge eller svelg, pustevansker eller kollaps, du bør også være oppmerksom på kløende, klumpete utslett (elveblest), svie eller smerter på injeksjonsstedet.

Barn og ungdom:

Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):

hodepine

Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):

svimmelhet

rykkete kroppsbevegelser

unormal puls

hoste og kortpustethet

neseblødning

kløende hudutslett eller elveblest

feber

smerter på infusjonsstedet

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Aloxi

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglasset og esken etter "EXP/Utløpsdato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Kun til engangsbruk, ubrukt oppløsning skal kastes.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Aloxi

-Virkestoff er palonosetron (som hydroklorid).

Hver ml oppløsning inneholder 50 mikrogram palonosetron. Hvert hetteglass på 5 ml oppløsning inneholder 250 mikrogram palonosetron.

-Andre innholdsstoffer er mannitol, dinatriumedetat, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat og vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid og saltsyre.

Hvordan Aloxi ser ut og innholdet i pakningen

Aloxi injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs oppløsning og leveres i en pakke med ett hetteglass av type I glass med silikonert klorbutylgummipropp og aluminumshette, som inneholder 5 ml oppløsning. Hvert hetteglass inneholder én dose.

Tilgjengelig i pakninger med 1 hetteglass inneholdende 5 ml oppløsning.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

IRL-Dublin 15

Irland

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Aloxi 500 mikrogram kapsler, myke palonosetron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Aloxi er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Aloxi

3.Hvordan du bruker Aloxi

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Aloxi

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Aloxi er og hva det brukes mot

Aloxi tilhører en gruppe legemidler kjent som serotonin (5HT3)-antagonister.

Disse har evne til å blokkere virkningen av substansen serotonin, som kan forårsake kvalme og oppkast.

Aloxi brukes til forebygging av kvalme og oppkast forbundet med cellegiftbehandling hos voksne pasienter.

2. Hva du må vite før du bruker Aloxi

Bruk ikke Aloxi:

-Dersom du er allergisk overfor palonosetron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Aloxi

-Hvis du har akutt tarmblokkering eller tidligere gjentatt forstoppelse.

-Hvis du bruker Aloxi i tillegg til andre legemidler som kan medføre unormal hjerterytme, som amiodaron, nikardipin, kinidin, moksifloksacin, erytromycin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon.

-Hvis du eller noen i familien har hatt hjerterytmeforstyrrelser (QT-forlengelse).

-Hvis du har andre hjerteproblemer.

-Hvis du har en ubalanse i visse mineraler i blodet, som kalium og magnesium, som ikke har blitt behandlet.

Det er ikke anbefalt å ta Aloxi i dagene etter cellegift hvis du ikke får en cellegiftkur til.

Barn

Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn.

Andre legemidler og Aloxi

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert:

SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere) som brukes til behandling av depresjon og/eller angst, inkludert fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram, escitalopram

SNRIer (serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere) som brukes til behandling av depresjon og/eller angst, inkludert venlafaksin, duloksetin.

Inntak av Aloxi sammen med mat og drikke

Aloxi kan tas med eller uten mat.

Graviditet

Hvis du er gravid eller tror du kan være det, vil ikke legen bruke Aloxi hvis ikke det er helt nødvendig. Det er ikke kjent om Aloxi vil forårsake skadelige effekter ved bruk under graviditet.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin hvis du er gravid eller tror du kan være det.

Amming

Det er ikke kjent om Aloxi gjenfinnes i morsmelk.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Aloxi hvis du ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Aloxi kan forårsake svimmelhet eller tretthet. Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du påvirkes.

Aloxi inneholder sorbitol (E420)

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Dette legemidlet kan inneholde spor av lecithin som kommer fra soya. Hvis du er allergisk overfor peanøtter eller soya, skal du oppsøke lege omgående hvis du får tegn på en allergisk reaksjon. Tegn kan være hevelse i lepper, ansikt, tunge eller svelg, pustevansker eller besvimelse, og du kan få et kløende, klumpete utslett (elveblest).

3. Hvordan du bruker Aloxi

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Du skal vanligvis ta Aloxi-kapsler ca.60 minutter før oppstart av cellegiftbehandling.

Den anbefalte dosen er én kapsel (500 mikrogram) av Aloxi, tatt med eller uten mat.

Dersom du tar for mye av Aloxi

Den vanlige dosen er én Aloxi-kapsel. Informer legen din omgående dersom du tror du har tatt for mye av Aloxi.

Dersom du har glemt å ta Aloxi

Det er lite sannsynlig at du kommer til å glemme å ta Aloxi, men informer legen din omgående dersom du likevel tror du har glemt å ta dosen din.

Dersom du avbryter behandling med Aloxi

Aloxi tas for å forebygge kvalme og oppkast forårsaket av cellegiftbehandling. Hvis du ikke ønsker å ta Aloxi, bør du diskutere dette grundig med legen din. Hvis du velger å ikke ta Aloxi (eller et annet tilsvarende legemiddel), kan du forvente at cellegiftbehandlingen vil medføre kvalme og/eller oppkast.

Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Mulige bivirkninger og hyppigheten av disse er listet opp nedenfor.

Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer): hodepine

Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer): søvnvansker

kortpustethet øyehevelse

unormale elektriske impulser i hjertet forstoppelse

kvalme

høye nivåer av fargestoffet bilirubin (en markør for leverproblemer) i blodet muskelsmerter

Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer): allergisk reaksjon

Tegn kan være hevelse i lepper, ansikt, tunge eller svelg, pustevansker eller besvimelse, og du kan få et kløende, klumpete utslett (elveblest). Oppsøk lege omgående hvis du får noen av disse tegnene på en allergisk reaksjon.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Aloxi

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter "EXP/Utløpsdato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Aloxi

-Virkestoff er palonosetron.

Hver kapsel inneholder 500 mikrogram palonosetron (som hydroklorid).

-Andre innholdsstoffer er mono/diglyserider av kapryl/kaprylsyre, polyglyserololeat, glyserol, renset vann, butylhydroksyanisol (BHA), gelatin, sorbitol (E420), glyserol, titandioksid (E171), jernoksid svart (E172), polyvinylacetatftalat og makrogol 400.

Hvordan Aloxi ser ut og innholdet i pakningen

Aloxi 500 mikrogram kapsler, myke er lys beige, opake, ovale, påtrykt svart logo “AlO”, og fylt med en klar, gulaktig oppløsning. De leveres i polyamid/aluminium/PVC-blisterpakninger inneholdende én eller fem kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

IRL-Dublin 15

Irland

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter