Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avamys (fluticasone furoate) – Merking - R01AD12

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnAvamys
ATC-kodeR01AD12
Stofffluticasone furoate
ProdusentGlaxo Group Limited

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

Avamys 27,5 mikrogram/dose nesespray, suspensjon

Flutikasonfuroat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én frigjort dose inneholder 27,5 mikrogram flutikasonfuroat

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: Vannfri glukose, dispersibel cellulose, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, renset vann.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Nesespray, suspensjon 1 flaske - 30 doser

1 flaske - 60 doser

1 flaske - 120 doser

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Omrystes før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Nasal bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Holdbarhet etter anbrudd: 2 måneder

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Skal oppbevares stående.

La alltid beskyttelseshetten være på.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/434/001

EU/1/07/434/002

EU/1/07/434/003

13.PRODUKSJONSNUMMER

LOT

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

avamys

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

NESESPRAY/ETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Avamys 27,5 mikrogram/dose nesespray suspensjon

Flutikasonfuroat

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3.UTLØPSDATO

Exp

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30 doser

60 doser

120 doser

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter