Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Baraclude (entecavir) – Merking - J05AF10

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBaraclude
ATC-kodeJ05AF10
Stoffentecavir
ProdusentBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

TEKST PÅ YTTERKARTONG (BOKS OG BLISTERPAKNINGER) OG TEKST PÅ BOKSENS ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN

Baraclude 0,5 mg filmdrasjerte tabletter entekavir

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 0,5 mg entekavir.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktosemonohydrat.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

30 x 1 filmdrasjert tablett

Blisterpakning:

 

 

90 x 1 filmdrasjert tablett

Boks:

 

30 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Blisterpakning:

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen.

Boks:

Oppbevares ved høyst 25°C.

Hold boksen tett lukket.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/06/343/003

 

 

 

Blisterpakning:

30 x 1 filmdrasjert tablett

 

 

EU/1/06/343/006

90 x 1 filmdrasjert tablett

 

Boks:

 

EU/1/06/343/001

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ytterkartong: Baraclude 0,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Baraclude 0,5 mg tabletter entekavir

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

TEKST PÅ YTTERKARTONG (BOKS OG BLISTERPAKNINGER) OG TEKST PÅ BOKSENS ETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN

Baraclude 1 mg filmdrasjerte tabletter entekavir

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 mg entekavir.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktosemonohydrat.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

30 x 1 filmdrasjert tablett

Blisterpakning:

 

 

90 x 1 filmdrasjert tablett

Boks:

 

30 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Blisterpakning:

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevares i originalpakningen.

Boks:

Oppbevares ved høyst 25°C.

Hold boksen tett lukket.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/06/343/004

 

 

 

Blisterpakning:

30 x 1 filmdrasjert tablett

 

 

EU/1/06/343/007

90 x 1 filmdrasjert tablett

 

Boks:

 

EU/1/06/343/002

30 filmdrasjerte tabletter

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ytterkartong: Baraclude 1 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Baraclude 1 mg tabletter entekavir

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

TEKST PÅ YTTERKARTONG OG FLASKENS ETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN

Baraclude 0,05 mg/ml mikstur, oppløsning. entekavir

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ml inneholder 0,05 mg entekavir.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: maltitol, konserveringsmidler: E216, E218.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

210 ml mikstur, oppløsning med måleskje.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30°C.

Oppbevar flasken i ytterkartongen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/343/005

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ytterkartong: Baraclude 0,05 mg/ml

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter