Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Merking - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBemfola
ATC-kodeG03GA05
Stofffollitropin alfa
ProdusentGedeon Richter Plc.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE MED 1, 5 ELLER 10 FERDIGFYLTE PENNER

1.LEGEMIDLETS NAVN

Bemfola 75 IE / 0,125 ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn follitropin alfa

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn leverer 75 IE follitropin alfa, tilsvarende 5,5 mikrogram per 0,125 ml. Hver ml av oppløsningen inneholder 600 IE, tilsvarende 44 mikrogram.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Poloksamer 188, sukrose, metionin, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, fosforsyre og vann til injeksjoner.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn. 1 ferdigfylt penn

1 injeksjonsnål

5 ferdigfylte penner

5 injeksjonsnåler

10 ferdigfylte penner

10 injeksjonsnåler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Innen utløpsdatoen kan legemidlet oppbevares ved eller under 25°C i opptil 3 måneder utenfor kjøleskapet og må avhendes hvis det ikke har vært brukt etter 3 måneder.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19–21. 1103 Budapest Ungarn

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

bemfola 75 ie / 0,125 ml

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT TIL FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Bemfola 75 IE / 0,125 ml injeksjon follitropin alfa

SC

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,125 ml

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE MED 1, 5 ELLER 10 FERDIGFYLTE PENNER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Bemfola 150 IE / 0,25 ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn follitropin alfa

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn leverer 150 IE follitropin alfa, tilsvarende 11 mikrogram per 0,25 ml. Hver ml av oppløsningen inneholder 600 IE, tilsvarende 44 mikrogram.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Poloksamer 188, sukrose, metionin, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, fosforsyre og vann til injeksjoner.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn. 1 ferdigfylt penn

1 injeksjonsnål

5 ferdigfylte penner

5 injeksjonsnåler

10 ferdigfylte penner

10 injeksjonsnåler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Innen utløpsdatoen kan legemidlet oppbevares ved eller under 25°C i opp til 3 måneder utenfor kjøleskapet og må avhendes hvis det ikke har vært brukt etter 3 måneder.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19–21. 1103 Budapest Ungarn

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

bemfola 150 ie / 0,25 ml

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT TIL FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Bemfola 150 IE / 0,125 ml injeksjon follitropin alfa

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,25 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE MED 1, 5 ELLER 10 FERDIGFYLTE PENNER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Bemfola 225 IE / 0,375 ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn follitropin alfa

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn leverer 225 IE follitropin alfa, tilsvarende 16.5 mikrogram per 0,375 ml. Hver ml av oppløsningen inneholder 600 IE, tilsvarende 44 mikrogram.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Poloksamer 188, sukrose, metionin, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, fosforsyre og vann til injeksjoner.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn. 1 ferdigfylt penn

1 injeksjonsnål

5 ferdigfylte penner

5 injeksjonsnåler

10 ferdigfylte penner

10 injeksjonsnåler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Innen utløpsdatoen kan legemidlet oppbevares ved eller under 25°C i opp til 3 måneder utenfor kjøleskapet og må avhendes hvis det ikke har vært brukt etter 3 måneder.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19–21. 1103 Budapest Ungarn

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

bemfola 225 ie / 0,375 ml

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT TIL FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Bemfola 225 IE / 0,375 ml injeksjon follitropin alfa

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,375 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE MED 1, 5 ELLER 10 FERDIGFYLTE PENNER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Bemfola 300 IE / 0,50 ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn follitropin alfa

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn leverer 300 IE follitropin alfa, tilsvarende 22 mikrogram per 0,5 ml. Hver ml av oppløsningen inneholder 600 IE, tilsvarende 44 mikrogram.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Poloksamer 188, sukrose, metionin, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, fosforsyre og vann til injeksjoner.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn. 1 ferdigfylt penn

1 injeksjonsnål

5 ferdigfylte penner

5 injeksjonsnåler

10 ferdigfylte penner

10 injeksjonsnåler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Innen utløpsdatoen kan legemidlet oppbevares ved eller under 25°C i opp til 3 måneder utenfor kjøleskapet og må avhendes hvis det ikke har vært brukt etter 3 måneder.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19–21. 1103 Budapest Ungarn

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

bemfola 300 ie / 0,5 ml

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT TIL FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Bemfola 300 IE / 0,50 ml injeksjon follitropin alfa

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,50 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE MED 1, 5 ELLER 10 FERDIGFYLTE PENNER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Bemfola 450 IE / 0,75 ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn follitropin alfa

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn leverer 450 IE follitropin alfa, tilsvarende 33 mikrogram per 0,75 ml. Hver ml av oppløsningen inneholder 600 IE, tilsvarende 44 mikrogram.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Poloksamer 188, sukrose, metionin, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, fosforsyre og vann til injeksjoner.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn. 1 ferdigfylt penn

1 injeksjonsnål

5 ferdigfylte penner

5 injeksjonsnåler

10 ferdigfylte penner

10 injeksjonsnåler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Innen utløpsdatoen kan legemidlet oppbevares ved eller under 25°C i opp til 3 måneder utenfor kjøleskapet og må avhendes hvis det ikke har vært brukt etter 3 måneder.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19–21. 1103 Budapest Ungarn

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

bemfola 450 ie / 0,75 ml

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT TIL FERDIGFYLT PENN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Bemfola 450 IE / 0,75 ml injeksjon follitropin alfa

SC

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,75 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter