Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Preparatomtale - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBeneFIX
ATC-kodeB02BD04
Stoffnonacog alfa
ProdusentPfizer Ltd  

1.LEGEMIDLETS NAVN

BeneFIX 250 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

BeneFIX 500 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

BeneFIX 1000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

BeneFIX 1500 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

BeneFIX 2000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

BeneFIX 3000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

BeneFIX 250 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 250 IE nonacog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor IX). Etter oppløsning i medfølgende 5 ml (0,234 %) natriumklorid injeksjonsvæske inneholder hver ml av oppløsningen ca. 50 IE nonacog alfa.

BeneFIX 500 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 500 IE nonacog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor IX). Etter oppløsning i medfølgende 5 ml (0,234 %) natriumklorid injeksjonsvæske inneholder hver ml av oppløsningen ca. 100 IE nonacog alfa.

BeneFIX 1000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 1000 IE nonacog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor IX). Etter oppløsning i medfølgende 5 ml (0,234 %) natriumklorid injeksjonsvæske inneholder hver ml av oppløsningen ca. 200 IE nonacog alfa.

BeneFIX 1500 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 1500 IE nonacog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor IX). Etter oppløsning i medfølgende 5 ml (0,234 %) natriumklorid injeksjonsvæske inneholder hver ml av oppløsningen ca. 300 IE nonacog alfa.

BeneFIX 2000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 2000 IE nonacog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor IX). Etter oppløsning i medfølgende 5 ml (0,234 %) natriumklorid injeksjonsvæske inneholder hver ml av oppløsningen ca. 400 IE nonacog alfa.

BeneFIX 3000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvert hetteglass inneholder nominelt 3000 IE nonacog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor IX). Etter oppløsning i medfølgende 5 ml (0,234 %) natriumklorid injeksjonsvæske inneholder hver ml av oppløsningen ca. 600 IE nonacog alfa.

Styrken (IE) bestemmes ved å anvende den europeiske farmakopés 1-trinns koagulasjonstest. Den spesifikke aktiviteten av BeneFIX er ikke mindre enn 200 IE/mg protein.

BeneFIX inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor IX, (INN = nonacog alfa). Nonacog alfa er et renset protein som har 415 aminosyrer i en enkel kjede. Den har en primær aminosyresekvens som er sammenlignbar med den Ala148 alleliske formen av plasmafremstilt faktor IX og noen post- translasjonelle modifiseringer av det rekombinante molekylet er ulike fra det plasmafremstilte molekylet. Rekombinant koagulasjonsfaktor IX er et glykoprotein som utskilles fra genetisk modifiserte pattedyrceller fra en kinesisk hamster-ovarie (CHO) cellelinje.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

BeneFIX 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE, 3000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Hvitt/nesten hvitt pulver og klar og fargeløs oppløsningsvæske

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel).

BeneFIX kan brukes i alle aldersgrupper.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal skje under tilsyn av en lege med erfaring i behandling av hemofili.

Monitorering under behandling

Under behandlingstiden anbefales målinger av faktor IX-nivået som veiledning for dosen som skal administreres, og for hyppigheten av gjentatte infusjoner. Enkelte pasienter kan respondere forskjellig på faktor IX og kan ha ulik halveringstid og gjenvinning. Dosering basert på kroppsvekt kan kreve justering hos pasienter med undervekt eller overvekt. Særlig ved store kirurgiske inngrep er nøye overvåking av substitusjonsterapien gjennom bruk av koagulasjonsanalyse (plasmafaktor IX-aktivitet) uunnværlig.

Ved bruk av ettrinns koagulasjonsanalyse basert på in vitro tromboplastintid (aPTT) til bestemmelse av faktor IX-aktivitet i blodprøver fra pasienter, kan faktor IX-aktivitetsresultater for plasma bli signifikant påvirket av typen av aPTT-reagens og referansestandarden som brukes i analysen. Dette er særlig viktig ved bytte av laboratorium og/eller reagenser som brukes i analysen.

Dosering

Dose og varighet av substitusjonsbehandlingen er avhengig av alvorlighetsgraden av faktor IX- mangelen, av lokaliseringen og utbredelsen av blødningen samt av pasientens kliniske tilstand.

Antall enheter av faktor IX som administreres, er uttrykt i internasjonale enheter (IE), som er relatert til den nåværende WHO standarden for faktor IX produkter. Faktor IX aktivitet i plasma er uttrykt enten som en prosent (relativt til normalt humant plasma) eller i internasjonale enheter (relativt til en internasjonal standard for faktor IX i plasma).

Én internasjonal enhet (IE) av faktor IX-aktivitet tilsvarer mengden faktor IX i én ml av normalt humant plasma.

Behandling ved behov

Beregning av den nødvendige dosen BeneFIX kan baseres på erfaring av at én enhet av faktor IX aktivitet per kg kroppsvekt forventes å øke det sirkulerende nivået av faktor IX gjennomsnittlig med 0,8 IE/dl (intervall fra 0,4 til 1,4 IE/dl) hos pasienter ≥ 12 år (ytterligere informasjon se pkt. 5.2).

Den nødvendige dosen beregnes ved å bruke følgende formel:

Antall

= Kroppsvekt (i kg)

X ønsket faktor IX-økning

X resiproke verdi av

nødvendige

 

(%) eller (IE/dl)

oppnådd bedring

faktor IX IE

 

 

 

Eksempler: For en bedring på 0,8 IE/dl er formelen følgende:

Antall

= Kroppsvekt (i kg)

X ønsket faktor IX-økning X 1,3 IE/kg

nødvendige

 

(%) eller (IE/dl)

faktor IX IE

 

 

Mengden som skal administreres og hyppigheten av administrering skal alltid innrettes mot klinisk effektivitet i det enkelte tilfellet.

Ved følgende blødningsepisoder skal faktor IX aktiviteten ikke falle under de gitte plasma aktivitetsnivåene (i % av normal eller i IE/dl) i den korresponderende perioden. Følgende tabell kan anvendes som veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi:

Blødningsgrad /

Nødvendig faktor

Doseringsfrekvenser (Timer) /

Type kirurgisk prosedyre

IX-nivå (%) eller

Behandlingens varighet (Dager)

 

(IE/dl)

 

Blødning

 

 

Tidlig hemartrose,

20 - 40

muskelblødning eller oral

 

blødning

 

Mer omfattende hemartrose,

30 - 60

muskelblødning eller

 

hematom

 

Livstruende blødninger

60 - 100

Gjentas hver 24. time. Minst 1 dag inntil blødningsepisoden, som er indikert av smerte, er opphørt eller heling er oppnådd.

Gjenta infusjon hver 24. time i 3 - 4 dager eller mer inntil smerte og akutt funksjonshemming er opphørt. Gjenta infusjon hver 8. til 24. time inntil trusselen er opphørt.

Kirurgi

 

 

Mindre:

30 - 60

Hver 24. time, minst 1 dag inntil

Inkluderer tanntrekninger

 

heling er oppnådd.

Større

80 - 100

Gjenta infusjon hver 8. - 24. time

 

(pre- og

inntil adekvat sårheling, deretter

 

postoperativt)

behandling i minst 7 dager til for å

 

 

opprettholde en faktor IX aktivitet på

 

 

30 % til 60 % (IE/dl)

Profylakse

BeneFIX kan administreres ved langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili B. I en klinisk studie for rutinemessig sekundær profylakse, var den gjennomsnittlige dosen for tidligere behandlede pasienter (PTP) 40 IE/kg (mellom 13 til 78 IE/kg) ved intervaller på 3 til

4 dager.

I noen tilfeller, særlig hos yngre pasienter, kan det være nødvendig med kortere doseringsintervaller eller høyere doser.

Pediatrisk populasjon

Det er begrenset dokumentasjon på behandling ved behov og kirurgi hos pediatriske pasienter under 6 år som behandles med BeneFIX.

Gjennomsnittelig dose ( standardavvik) for profylakse var 63,7 ( 19,1) IE/kg ved intervaller på 3 til 7 dager. Hos yngre pasienter kan det være nødvendig med kortere doseringsintervaller eller høyere doser. Forbruket av FIX ved rutine-profylakse i 22 evaluerbare pasienter var 4607 ( 1849) IE/kg per år og 378 ( 152) IE/kg per måned.

Nøye monitorering av faktor IX plasma aktivitet skal derfor gjøres som klinisk indikert, samt kalkulering av farmakokinetiske parametre som bedring og halveringstid for å tilpasse riktige doser.

Eldre

Kliniske studier av BeneFIX omfattet ikke et tilstrekkelig antall personer 65 år til å kunne fastslå om de reagerer annerledes enn yngre personer. I likhet med alle andre pasienter som får BeneFIX, skal valg av dose til en eldre pasient tilpasses individuelt.

Administrasjonsmåte

BeneFIX administreres som intravenøs infusjon etter oppløsning av det frysetørkete pulveret til injeksjonsvæske, oppløsning i steril 0,234 % natriumkloridoppløsning (se pkt. 6.6).

BeneFIX bør administreres med en lav infusjonshastighet. I de fleste tilfellene har en infusjonshastighet opp mot 4 ml per minutt blitt brukt. Administrasjonshastigheten bør bestemmes ut fra pasientens velværegrad.

Dersom det forekommer overfølsomhetsreaksjoner som antas å være relatert til administrasjonen av BeneFIX, skal infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen avbrytes (se pkt. 4.4 og 4.8).

Agglutinasjon av røde blodlegemer i slangen/sprøyten

Det har vært rapporter om agglutinasjon av røde blodlegemer i slangen/sprøyten ved administrering av BeneFIX. Det har ikke vært rapportert om alvorlige hendelser i forbindelse med slike observasjoner. For å minimalisere risikoen for agglutinasjon er det viktig å begrense mengden blod som kommer inn i slangen. Blod bør ikke komme inn i sprøyten. Dersom agglutinasjon av røde blodlegemer blir observert i slangen/sprøyten, skal alt berørt materiale kasseres (slange, sprøyte og BeneFIX- oppløsning), og administrasjonen skal fortsette med en ny pakning.

Kontinuerlig infusjon

Administrasjon ved kontinuerlig infusjon er ikke godkjent og anbefales ikke (se også pkt. 4.4, og 6.6).

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor et eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Kjent allergisk reaksjon overfor hamsterproteiner.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Allergiliknende overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme med BeneFIX. Produktet inneholder spor av hamsterproteiner. Potensielt livstruende anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner har forekommet med faktor IX produkter, inkludert BeneFIX. Dersom det oppstår symptomer på overfølsomhet skal pasienter rådes til å avslutte bruken av legemidlet umiddelbart og kontakte lege. Pasientene bør informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner slik som pustevanskeligheter, kortpustethet, hevelse, elveblest, generalisert urtikaria, kløe, tetthet i brystet, bronkospasme, laryngospasme, hvesende pust, hypotensjon, tåkesyn og anafylaksi.

I noen tilfeller har disse reaksjonene blitt forverret til alvorlig anafylaksi. I tilfelle sjokk, skal gjeldende anvisninger for behandling av sjokk følges. I tilfelle alvorlige allergiske reaksjoner, skal alternative hemostatiske målinger vurderes.

Inhibitorer

Inhibitorer er uvanlig hos tidligere behandlede pasienter som får produkter inneholdende faktor IX. Siden én pasient tidligere behandlet med BeneFIX utviklet klinisk relevant lave responderende inhibitorer i kliniske studier, og erfaring med antigenisitet med rekombinant faktor IX ennå er begrenset, bør pasienter som behandles med BeneFIX monitoreres nøye med hensyn til utviklingen av faktor IX inhibitorer. Dette bør gjøres ved titrering av Bethesda enheter ved hjelp av passende biologisk testing.

Det har vært rapporter i litteraturen som viser en sammenheng mellom forekomsten av en faktor IX inhibitor og allergiske reaksjoner. Pasienter som får allergiske reaksjoner bør derfor evalueres med hensyn til forekomst av en inhibitor. Det bør noteres at pasienter med faktor IX inhibitorer kan ha større risiko for anafylaksi ved ytterligere behandlinger med faktor IX. Foreløpig informasjon indikerer at det kan foreligge en sammenheng mellom store delesjonsmutasjoner i en pasients faktor IX gen og en økt risiko for inhibitordannelse og akutte overfølsomhetsreaksjoner. Pasienter med kjente store delesjonsmutasjoner i faktor IX genet bør observeres nøye for tegn og symptomer på akutte overfølsomhetsreaksjoner, spesielt i tidlige faser med innledende produkteksponering.

På grunn av risikoen for allergiske reaksjoner mot faktor IX konsentrater bør de første administreringene av faktor IX, i henhold til behandlende leges avgjørelse, skje under medisinsk overvåkning. Dette sikrer at passende medisinsk behandling for allergiske reaksjoner er tilgjengelig.

Trombose

Selv om BeneFIX kun inneholder faktor IX bør risikoen for trombose og disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) iakttas. Siden anvendelsen av faktor IX kompleks konsentrater historisk har vært sett i sammenheng med utviklingen av tromboemboliske komplikasjoner, kan anvendelsen av faktor IX inneholdende produkter utgjøre en potensiell risiko hos pasienter med tegn på fibrinolyse og hos pasienter med disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). På grunn av den potensielle risikoen for trombotiske komplikasjoner bør klinisk overvåkning med hensyn til tidlige tegn på trombotisk og ødeleggende koagulopati initieres med passende biologisk testing ved administrering av dette produktet til pasienter med leversykdom, til postoperative pasienter, til nyfødte spedbarn eller til pasienter med risiko for trombotisk fenomen eller DIC. I hver av disse situasjonene bør fordelen med BeneFIX-behandling veies opp mot risikoen for disse komplikasjonene.

Sikkerheten og effekten ved administrasjon av BeneFIX som kontinuerlig infusjon er ikke fastslått (se også pkt. 4.2 og 4.8). Etter markedsføring er trombotiske hendelser, inkludert livstruende superior vena cava (SVC) syndrom hos kritisk syke nyfødte, blitt rapportert ved administrasjon av BeneFIX som kontinuerlig infusjon gjennom et sentralt venekateter (se også pkt. 4.8).

Kardiovaskulære hendelser

Hos pasienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitusjonsterapi med BeneFIX øke den kardiovaskulære risikoen.

Nefrotisk syndrom

Nefrotisk syndrom har vært rapportert etter forsøk på induksjon av immuntoleranse hos hemofili B pasienter med faktor IX inhibitorer og kjent historie med allergisk reaksjon. Sikkerheten og effekten ved å bruke BeneFIX for induksjon av immuntoleranse er ikke fastslått.

Spesielle populasjoner

Det foreligger ikke tilstrekkelige data fra kliniske studier på behandling av tidligere ubehandlede pasienter med BeneFIX.

Registrering av bruken

Det anbefales sterkt å registrere produktets navn og produksjonsnummer hver gang BeneFIX administreres til en pasient, slik at man opprettholder en kobling mellom pasienten og batchen til legemidlet. Pasienten kan feste en av de avtakbare etikettene fra hetteglasset i dagboken for å dokumentere produksjonsnummeret eller for å rapportere bivirkninger.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Det har ikke blitt rapportert om interaksjoner mellom produkter med human koagulasjonsfaktor IX (rDNA) og andre legemidler.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Reproduksjonsstudier med dyr er ikke utført med faktor IX. Basert på den sjeldne forekomsten av hemofili B hos kvinner, er erfaring med hensyn til bruk av faktor IX under graviditet og amming ikke tilgjengelig. Derfor skal faktor IX brukes under graviditet og amming kun dersom det er klart indikert.

Effekten av BeneFIX på fertilitet har ikke blitt fastslått.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

BeneFIX har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

Overfølsomhet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie eller stikkende følelse på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generalisert urtikaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, prikking, oppkast, hvesende pust) er blitt observert og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylakse (inkludert sjokk). I noen tilfeller har disse reaksjonene utviklet seg til alvorlig anafylakse, og de har forekommet tidsmessig nært tilknyttet utvikling av faktor IX-inhibitorer (se også pkt. 4.4). Nefrotisk syndrom er blitt rapportert etter forsøk på induksjon av immuntoleranse hos hemofili B-pasienter med faktor IX-inhibitorer og tidligere allergiske reaksjoner.

Utvikling av antistoffer til hamsterprotein med tilknyttede overfølsomhetsreaksjoner er blitt observert i svært sjeldne tilfeller.

Pasienter med hemofili B kan utvikle nøytralisende antistoffer (inhibitorer) til faktor IX. Hvis slike inhibitorer forekommer, vil tilstanden manifestere seg som utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det at et spesialisert hemofilisenter kontaktes.

Det er en mulig risiko for tromboemboliske hendelser etter administrasjon av faktor IX-produkter, se pkt. 4.4.

Bivirkningstabell

Tabellen nedenfor er i samsvar med MedDRA-organklassesystemet (SOC og foretrukket term-nivå). Frekvenser er angitt etter følgende konvensjon: svært vanlige (≥ 1/10); vanlige (≥ 1/100 til < 1/10); mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Tabellen angir bivirkninger som er rapportert i kliniske studier av tidligere behandlede pasienter og fra bruk etter markedsføring. Frekvensene bygger på alle behandlingsrelaterte uønskede medisinske hendelser, uansett årsak, som er registrert i samlede kliniske studier med 224 pasienter.

Innenfor hver frekvensgruppe er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Organklassesystem

Svært

 

Vanlige

Mindre

Frekvens

 

 

vanlige

 

≥ 1/100

vanlige

ikke kjent

 

 

≥ 1/10

 

til < 1/10

≥ 1/1000 til

(kan ikke anslås

 

 

 

 

 

< 1/100

utifra tilgjengelige

 

 

 

 

 

 

data)

Infeksiøse og

 

 

 

Cellulitt på

 

parasittære sykdommer

 

 

 

infusjonsstedeta

 

Sykdommer i blod og

 

 

 

Faktor IX-

 

lymfatiske organer

 

 

 

hemmingb

 

Forstyrrelser i

 

 

Overfølsomhetc

 

Anafylaktisk

immunsystemet

 

 

 

 

reaksjon*

Nevrologiske

Hodepined

 

Svimmelhet;

Søvnighet;

 

sykdommer

 

 

Dysgeusi

skjelving

 

Øyesykdommer

 

 

 

Nedsatt syne

 

Hjertesykdommer

 

 

 

Takykardif

 

Karsykdommer

 

 

Flebitt; rødmeg

Hypotensjonh

Vena cava superior-

 

 

 

 

 

 

syndromi,* ;

 

 

 

 

 

 

dyp venetrombose*;

 

 

 

 

 

 

trombose*;

 

 

 

 

 

 

thromboflebitt*

Sykdommer i

Hostej

 

 

 

 

respirasjonsorganer,

 

 

 

 

 

thorax og mediastinum

 

 

 

 

 

Gastrointestinale

 

 

Oppkast; kvalme

 

 

sykdommer

 

 

 

 

 

Hud- og

 

 

Utslettk; urtikaria

 

 

underhudssykdommer

 

 

 

 

 

Sykdommer i nyre og

 

 

 

Nyreinfarktl

 

urinveier

 

 

 

 

 

Generelle lidelser og

Feber

 

Ubehag i brysteto;

 

Utilstrekkelig

reaksjoner på

 

 

reaksjon på

 

terapeutisk respons*

administrasjonsstedet

 

 

infusjonsstedetn;

 

 

 

 

 

 

smerte på

 

 

 

 

 

 

infusjonsstedetm

 

 

Undersøkelser

 

 

 

 

Utilstrekkelig bedring

 

 

 

 

 

 

i faktor IXp, *

* Bivirkning identifisert etter markedsføring

 

 

 

a

inkludert cellulitt

 

 

 

 

 

b

dannelse av flyktige inhibitorer ved lavtiter

 

 

c

inkludert legemiddeloverfølsomhet, angioødem, bronkospasme, hvesende pust, dyspné og laryngospasme

d

inkludert migrene, sinushodepine

 

 

 

e

inkludert flimmerskotom og tåkesyn

 

 

 

f

inkludert økt puls, sinustakykardi

 

 

 

g

inkludert hetetokter, varmefølelse, varm hud

 

 

h

inkludert redusert blodtrykk

 

 

 

i

vena cava superior-syndrom (SVC) hos kritisk syke nyfødte som får kontinuerlig infusjon av BeneFIX

j

gjennom sentralt venekateter

 

 

 

inkludert produktiv hoste

 

 

 

 

 

k

inkludert makulært, papuløst og makulopapuløst utslett

 

 

l

utviklet hos en antistoffpositiv hepatitt C-pasient 12 dager etter en dose BeneFIX mot en blødningshendelse

m inkludert smerte på injeksjonsstedet, ubehag på infusjonsstedet

 

 

n

inkludert pruritus på infusjonsstedet, erytem på infusjonsstedet

 

 

o

inkludert brystsmerter og tetthet i brystet

 

 

 

p

Dette er en ordrett term. Det ble ikke funnet foretrukken term i MedDRA 17.1.

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Overfølsomhet/ allergiske reaksjoner

Ved mistanke om overfølsomhetsreaksjoner som kan være relatert til administrasjon av BeneFIX, se pkt. 4.2 og 4.4.

Inhibitorutvikling

En klinisk relevant lav responderende inhibitor ble oppdaget hos 1 av 65 pasienter (inkludert 9 pasienter som bare deltok i kirurgistudien) behandlet med BeneFIX, som tidligere hadde fått plasmafremstilte produkter. Denne pasienten forsatte behandlingen med BeneFIX uten noen økning av inhibitor eller anafylaksi i anamnesen (se pkt. 4.4).

Pediatrisk populasjon

Allergiske reaksjoner kan muligens oppleves hyppigere hos barn enn hos voksne.

Det finnes ikke tilstrekkelig data til å kunne gi informasjon om inhibitor hendelse hos pasienter som ikke har blitt behandlet tidligere (Previously Untreated Patients, PUPs) (se også pkt.5.1).

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Det har ikke blitt rapportert om symptomer på overdose med produkter med rekombinant koagulasjonsfaktor IX.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Antihemoragika, blodkoagulasjonsfaktor IX; ATC-kode: B02BD04

Virkningsmekanisme

BeneFIX inneholder rekombinant koagulasjonsfaktor IX (nonacog alfa). Rekombinant koagulasjonsfaktor IX er et enkeltkjedet glykoprotein med en omtrentlig molekylvekt på

55000 Daltons som tilhører serinproteasefamilien av vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer. Rekombinant koagulasjonsfaktor IX er et rekombinant DNA-basert protein som har strukturelle og funksjonelle karakteristika sammenlignbare med endogen faktor IX. Faktor IX aktiveres av faktor VII/vevsfaktorkompleks i ”extrinsic pathway” så vel som av faktor XIa i ”intrinsic coagulation pathway”. Aktivert faktor IX i kombinasjon med aktivert faktor VIII aktiverer faktor X. Dette resulterer til slutt i omdannelsen av protrombin til trombin. Trombin omdanner deretter fribrinogen til fibrin og et koagel kan dannes. Faktor IX-aktivitet er borte eller sterkt redusert hos pasienter med hemofili B og substitusjonsterapi kan være nødvendig.

Farmakodynamisk effekt

Hemofili B er en kjønnsbundet arvelig forstyrrelse i koagulasjon av blod som skyldes nedsatte nivåer av faktor IX, og som resulterer i store blødninger i ledd, muskler og indre organer, enten spontant eller som et resultat av skade eller kirurgisk trauma. Ved erstatningsbehandling øker faktor IX plasmanivåene og på den måten muliggjør en temporær korrigering av faktor- mangelen og korrigerer blødningstendensene.

Pediatrisk populasjon

Effektivitetsanalyse i studie 3090A1-301-WW var basert på 22 evaluerbare pediatriske pasienter på profylaktisk behandling, inkludert 4 pasienter som ble behandlet ved behov og som byttet til

profylaktisk behandling. To pasienter gjennomgikk kirurgiske prosedyrer (omskjæring og innleggelse av venekateter). Sikkerhetsanalyser av 25 evaluerbare pasienter viste som forventet en sikkerhetsprofil. Den eneste dokumenterte alvorlige hendelsen relatert med BeneFIX ble rapportert av den eneste pasienten som ikke var blitt behandlet tidligere (Previously Untreated Patient, PUP), som opplevde overfølsomhetsreaksjon og inhibitorutvikling.

I to åpne studier fant man at BeneFIX trygt kan administreres med 100 IE/kg én gang i uken. Produktets halveringstid (se pkt. 5.2) og de begrensede farmakokinetiske studiedataene for ukentlig dosering tillater imidlertid ikke generell anbefaling av denne doseringen ved langtidsprofylakse av pasienter med alvorlig hemofili B.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

I en randomisert, "cross-over" farmakokinetisk studie viste BeneFIX, som var løst opp i 0,234 % natriumklorid oppløsningsvæske, seg å være farmakokinetisk likeverdig med tidligere markedsførte BeneFIX (oppløst i sterilt vann) hos 24 tidligere behandlede pasienter (≥12 år) med en dose på

75 IE/kg. I tillegg ble farmakokinetiske parametere fulgt opp hos 23 av disse pasientene etter gjentatt administrering av BeneFIX i seks måneder, og funnet å være uendret sammenlignet med de som ble oppnådd i den første evalueringen. Et sammendrag av farmakokinetiske data presenteres i Tabell 1.

Tabell 1. Estimerte farmakokinetiske parametere for BeneFIX (75 IE/kg) ved baseline og måned 6 hos tidligere behandlede pasienter med hemofili B

Parameter

Baseline n = 24

Måned 6 n = 23

Gjennomsnitt ± SD

Gjennomsnitt ± SD

 

Cmax (IE/dl)

54,5

± 15,0

57,3

± 13,2

AUC(IE∙t/dl)

± 237

± 205

t1/2 (t)

22,4 ± 5,3

23,8 ± 6,5

CL (ml/t/kg)

8,47

± 2,12

8,54

± 2,04

Bedring

0,73

± 0,20

0,76

± 0,18

(IE/dl per IE/kg)

 

 

 

 

Forkortelser: AUC= areal under plasmakonsentrasjon-tidskurven fra tid null til uendelig; Cmax = maksimal konsentrasjon; t1/2 = halveringstiden i plasma; CL = clearance; SD = standardavvik.

En farmakokinetisk populasjonsmodell ble utviklet ved å benytte seg av data som ble samlet fra 73 pasienter i aldersgruppen 7 måneder til 60 år. Parameterne estimert ved hjelp av den endelige to- compartment modellen (final 2-compartment modell) er vist i tabell 2. Spedbarn og barn hadde høyere clearance, større distribusjonsvolum, kortere halveringstid og lavere bedring enn ungdom og voksne. Terminalfasen har ikke blitt dekket entydig på grunn av manglende data utover 24 timer hos pediatriske pasienter < 6 år.

Tabell 2. Gjennomsnitt SD farmakokinetiske parametere basert på individuelle Bayes- estimater fra farmakokinetiske analyser hos populasjonen

Alder (år)

Spedbarn/barn

Barn

Barn

Ungdom

Voksne

<2

2 to < 6

6 to < 12

12 to < 18

18 to 60

 

 

 

 

 

 

 

Antall

personer

 

 

 

 

 

Clearance

13.1 2.1

13.1 ± 2.9

15.5

9.2 ± 2.3

8.0 ± 0.6

(ml/time/kg)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

252 35

257 ± 25

234 ± 49

225 ± 59

 

 

 

 

 

 

Eliminasjon

15.6 1.2

 

 

 

 

halveringstid

16.7 ± 1.9

16.3

21.5 ± 5.0

23.9 ± 4.5

(time)

 

 

 

 

 

Bedring (IE/dl

0.61 0.10

0.60 ± 0.08

0.47

0.69 ± 0.16

0.74 ± 0.20

per IE/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av gentoksisitet.

Ingen undersøkelser på karsinogenitet, svekket fertilitet og fosterutviking er utført.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Sakkarose

Glysin

L-Histidin

Polysorbat 80

Oppløsningsvæske

Natriumklorid oppløsning

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler. Kun det vedlagte infusjonssettet skal brukes. Behandlingsfeil kan forekomme som en konsekvens av human koagulasjonsfaktor IX adsorpsjon til den indre overflaten i enkelte infusjonsutstyr.

6.3Holdbarhet

2 år

Det rekonstituerte produktet inneholder ikke konserveringsmiddel og bør anvendes umiddelbart, men ikke senere enn 3 timer etter rekonstituering. Kjemisk og fysikalsk stabilitet under bruk er vist for 3 timer ved temperaturer opp til 25 °C.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 30 C. Må ikke fryses.

6.5Emballasje (type og innhold)

BeneFIX 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE, 3000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

BeneFIX 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE, 3000 IE pulver i et 10 ml hetteglass (type I glass) med en propp (klorbutyl) og en flip-off forsegling (aluminium) og 5 ml klar og fargeløs oppløsningsvæske i en ferdigfylt sprøyte (type I glass) med en stempelstopper (brombutyl), en kanylehette (brombutyl) og en steril hetteglassadapter til rekonstituering, et sterilt infusjonssett, to spritservietter, et plaster og en gaskompress.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

BeneFIX administreres ved intravenøs (IV) infusjon etter rekonstituering av frysetørket pulver til injeksjonsvæske med den vedlagte oppløsningsvæsken (0,234 % w/v natriumklorid oppløsning) fra den ferdigfylte sprøyten (se også pkt 3 i pakningsvedlegget vedrørende instruksjoner for rekonstituering).

Ferdig tilberedt BeneFIX inneholder polysorbat 80, som er kjent for å øke di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)-ekstraksjonshastigheten fra polyvinylklorid (PVC). Dette må tas hensyn til ved tilberedning og administrering av BeneFIX. Det er viktig at anbefalingene i pkt. 4.2 følges nøye.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Siden anvendelse av BeneFIX ved kontinuerlig infusjon ikke har vært evaluert, bør BeneFIX ikke blandes med infusjonsoppløsninger eller gis i drypp.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 27. august 1997

Dato for siste fornyelse: 20. juli 2012

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter