Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Merking - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBeneFIX
ATC-kodeB02BD04
Stoffnonacog alfa
ProdusentPfizer Ltd  

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

BeneFIX 250 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning BeneFIX 500 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning BeneFIX 1000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning BeneFIX 1500 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning BeneFIX 2000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning BeneFIX 3000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning nonacog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor IX)

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 hetteglass: 250 IE nonacog alfa (ca. 50 IE/ml etter rekonstituering) 1 hetteglass: 500 IE nonacog alfa (ca. 100 IE/ml etter rekonstituering)

1 hetteglass: 1000 IE nonacog alfa (ca. 200 IE/ml etter rekonstituering) 1 hetteglass: 1500 IE nonacog alfa (ca. 300 IE/ml etter rekonstituering) 1 hetteglass: 2000 IE nonacog alfa (ca. 400 IE/ml etter rekonstituering) 1 hetteglass: 3000 IE nonacog alfa (ca. 600 IE/ml etter rekonstituering)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Sakkarose, glysin, L-histidin, natriumklorid og polysorbat 80.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass med 250 IE nonacog alfa

1 hetteglass med 500 IE nonacog alfa

1 hetteglass med 1000 IE nonacog alfa

1 hetteglass med 1500 IE nonacog alfa

1 hetteglass med 2000 IE nonacog alfa

1 hetteglass med 3000 IE nonacog alfa

1 ferdigfylt sprøyte med 5 ml oppløsningsvæske

1 steril hetteglassadapter til tilberedning

1 sterilt infusjonssett

2 spritservietter

1 plaster

1 gaskompress

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Til intravenøs bruk, kun til engangsbruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Kun den ferdigfylte sprøyten med oppløsningsvæske som medfølger pakningen skal brukes til oppløsning.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Brukes umiddelbart eller innen 3 timer etter tilberedning.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 C. Skal ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

BeneFIX 250

BeneFIX 500

BeneFIX 1000

BeneFIX 1500

BeneFIX 2000

BeneFIX 3000

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT TIL HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

BeneFIX 250 IE pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

BeneFIX 500 IE pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

BeneFIX 1000 IE pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

BeneFIX 1500 IE pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

BeneFIX 2000 IE pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

BeneFIX 3000 IE pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

nonacog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor IX) Til intravenøs bruk.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Til engangs injeksjon.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

Se frontetikett (Lot, EXP)

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

250 IE

500 IE

1000 IE

1500 IE

2000 IE

3000 IE

6.ANNET

Oppbevares ved høyst 30 C. Skal ikke fryses.

Kun den ferdigfylte sprøyten som medfølger pakningen skal brukes til oppløsning.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT TIL SPRØYTE MED OPPLØSNINGSVÆSKE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Oppløsningsvæske for BeneFIX

Til intravenøs bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Bruk hele innholdet.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

Pfizer Limited

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

Inneholder 5 ml 0,234 % natriumklorid injeksjonsvæske.

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter