Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bexsero (recombinant Neisseria meningitidis group-B...) – Merking - J07AH09

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBexsero
ATC-kodeJ07AH09
Stoffrecombinant Neisseria meningitidis group-B NHBA fusion protein /recombinant Neisseria meningitidis group-B NadA protein /recombinant Neisseria meningitidis group B fHbp fusion protein /outer membrane vesiclesfrom Neisseria meningitidis group-B strain NZ98
ProdusentGSK Vaccines S.r.l.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTEREMBALLASJE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Bexsero injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Meningokokkgruppe B-vaksine (rDNA, komponent, adsorbert)

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

0,5 ml dose inneholder:

 

Rekombinant Neisseria meningitidis gruppe B NHBA/NadA/fHbp-proteiner

50/50/50 mikrogram

Yttermembranvesikler (OMV) fra Neisseria meningitidis gruppe B stamme

25 mikrogram

NZ98/254 målt som mengde av totalprotein som inneholder PorA P1.4

 

Adsorbert på aluminiumhydroksid (0,5 mg Al3+).

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

Hjelpestoffer: natriumklorid, histidin, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon (0,5 ml)

1 ferdigfylt sprøyte med 0,5 ml suspensjon med nåler

1 ferdigfylt sprøyte med 0,5 ml suspensjon uten nål

10 ferdigfylte sprøyter med 0,5 ml suspensjon hver med nåler 10 ferdigfylte sprøyter med 0,5 ml suspensjon hver uten nål

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Kun intramuskulær bruk.

Rist godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utl.dato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

GSK Vaccines S.r.l.,

Via Fiorentina 1,

I-53100 Siena,

Italia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/812/001

EU/1/12/812/002

EU/1/12/812/003

EU/1/12/812/004

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Bexsero injeksjonsvæske, suspensjon Meningokokk B-vaksine

i.m. bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose (0,5 ml)

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter