Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Binocrit (epoetin alfa) – Pakningsvedlegg - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBinocrit
ATC-kodeB03XA01
Stoffepoetin alfa
ProdusentSandoz GmbH

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Binocrit 1000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Binocrit 2000 IE/1 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Binocrit 3000 IE/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Binocrit 4000 IE/0,4 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Binocrit 5000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Binocrit 6000 IE/0,6 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Binocrit 7000 IE/0,7 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Binocrit 8000 IE/0,8 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Binocrit 9000 IE/0,9 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Binocrit 10 000 IE/1 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Binocrit 20 000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Binocrit 30 000 IE/0,75 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte

Binocrit 40 000 IE/1 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte

Epoetin alfa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Binocrit er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Binocrit

3.Hvordan du bruker Binocrit

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Binocrit

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Binocrit er og hva det brukes mot

Binocrit inneholder virkestoffet epoetin alfa, et protein som stimulerer benmargen til å produsere flere røde blodceller som inneholder hemoglobin (et stoff som transporterer oksygen). Epoetin alfa er en kopi av det humane proteinet erytropoietin og virker på samme måte.

Binocrit brukes til å behandle symptomatisk anemi (blodmangel) forårsaket av nyresykdom:

hos barn som får hemodialysebehandling

hos voksne som får hemodialysebehandling eller peritoneal dialysebehandling

hos voksne med alvorlig anemi som ikke har startet med dialysebehandling

Hvis du har nyresykdom, kan du ha for få røde blodceller hvis nyrene dine ikke produserer nok erytropoietin (nødvendig for produksjon av røde blodceller). Binocrit foreskrives for å stimulere benmargen din til å produsere flere røde blodceller.

Binocrit brukes til behandling av anemi hos voksne som får cellegift mot solide tumorer, malignt lymfom eller multippelt myelom (benmargskreft) som kan ha behov for blodtransfusjon. Binocrit kan redusere behovet for blodtransfusjon hos disse pasientene.

Binocrit brukes hos voksne med moderat anemi som donerer noe av blodet sitt før kirurgi slik at de kan få det tilbake etter inngrepet. Siden Binocrit stimulerer produksjonen av røde blodceller, kan leger ta mer blod fra disse personene.

Binocrit brukes hos voksne med moderat anemi som skal gjennomgå større ortopedisk kirurgi

(for eksempel hofte- eller kneutskiftningsoperasjoner), for å redusere et eventuelt behov for blodoverføring.

2. Hva du må vite før du bruker Binocrit

Bruk ikke Binocrit:

dersom du er allergisk overfor epoetin alfa eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

dersom du er diagnostisert med erytroaplasi (benmargen kan ikke produsere nok røde blodceller) etter tidligere behandling med legemidler som stimulerer produksjon av røde blodceller (herunder Binocrit). Se avsnitt 4.

dersom du har høyt blodtrykk som ikke er tilstrekkelig kontrollert med legemidler.

for å stimulere produksjonen av røde blodceller (slik at legene kan ta mer blod fra deg) hvis du ikke kan få transfusjoner med ditt eget blod under eller etter kirurgi.

dersom du står foran et større frivillig ortopedisk kirurgisk inngrep (for eksempel hofte- eller knekirurgi) og du:

har alvorlig hjertesykdom

har alvorlige sykdommer i venene og arteriene

nylig har hatt hjerteinfarkt eller slag

ikke kan ta blodfortynnende legemidler

Binocrit er kanskje ikke egnet for deg. Rådfør deg med lege. Når du tar Binocrit trenger enkelte personer legemidler for å redusere risikoen for blodpropp. Hvis du ikke kan ta legemidler som forhindrer koagulasjon av blodet, må du ikke ta Binocrit.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Binocrit.

Binocrit og andre produkter som stimulerer produksjonen av røde blodceller, kan øke risikoen for å utvikle blodpropper hos alle pasienter. Risikoen kan være større hvis du har andre risikofaktorer for å utvikle blodpropper (for eksempel hvis du har hatt blodpropp tidligere eller er overvektig, har diabetes eller har vært sengeliggende i lang tid grunnet kirurgiske inngrep eller sykdom). Du må informere legen om disse tingene. Legen din vil hjelpe deg med å avgjøre om Binocrit er egnet for deg.

Det er viktig å informere legen hvis noe av det følgende gjelder deg. Det kan fremdeles hende at du kan bruke Binocrit, men du må rådføre deg med lege først.

Hvis du vet at du har, eller har hatt:

høyt blodtrykk

epileptiske anfall

leversykdom

anemi av andre årsaker

porfyri (en sjelden blodsykdom).

Hvis du er en kreftpasient, må du være klar over at produkter som stimulerer produksjonen av røde blodceller (som Binocrit) kan virke som en vekstfaktor og derfor har en teoretisk mulighet for å påvirke kreftutviklingen.

Avhengig av din individuelle situasjon kan en blodtransfusjon være å foretrekke. Diskuter dette med lege.

Hvis du er en pasient med hepatitt C og du får interferon og ribavirin, må du diskutere dette med lege, siden epoetin alfa kombinert med interferon og ribavirin i sjeldne tilfeller har ført til manglende effekt og utvikling av en sykdom som kalles erytroaplasi (PRCA), en alvorlig form for anemi. Binocrit er ikke godkjent for behandling av anemi i forbindelse med hepatitt C.

Hvis du er en pasient med kronisk nyresvikt, og særlig hvis du ikke responderer riktig på Binocrit, vil legen kontrollere Binocrit-dosen din, fordi gjentatt økning av din Binocrit-dose hvis du ikke responderer på behandlingen, kan øke risikoen for at du får problemer med hjertet eller blodkarene, og det kan øke risikoen for myokardinfarkt, slag og død.

Hvis du er en kreftpasient må du være klar over at bruk av Binocrit kan være forbundet med kortere overlevelse og høyere dødelighet hos pasienter som har kreft i hode og hals, og hos pasienter som har brystkreft med spredning som får cellegift.

Vis forsiktighet med andre produkter som stimulerer produksjonen av røde blodceller:

Binocrit er én av en gruppe produkter som stimulerer produksjonen av røde blodceller på samme måte som det humane proteinet erytropoietin gjør. Helsepersonellet vil alltid notere nøyaktig hvilket produkt du bruker. Hvis du får tildelt et annet legemiddel enn Binocrit fra denne gruppen i løpet av behandlingen, må du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker det.

Andre legemidler og Binocrit

Binocrit reagerer normalt ikke med andre legemidler, men rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Dersom du bruker et legemiddel kalt cyklosporin (brukes f.eks. etter nyretransplantasjoner), vil kanskje legen din ta blodprøver for å måle nivået av cyklosporin mens du tar Binocrit.

Jerntilskudd og andre blodstimulerende midler kan øke effekten av Binocrit. Legen vil bestemme om det er riktig for deg å ta disse.

Hvis du besøker et sykehus, en klinikk eller fastlegen, må du fortelle at du får behandling med Binocrit. Det kan påvirke behandlinger eller testresultater.

Graviditet og amming

Det er viktig å informere legen hvis noe av det følgende gjelder deg. Det kan fremdeles hende at du kan bruke Binocrit, men du må diskutere det med legen først:

hvis du er gravid eller tror at du kan være gravid.

hvis du ammer.

Binocrit inneholder natrium

Binocrit inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. så godt som “natriumfritt”.

3.Hvordan du bruker Binocrit

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.

Legen har utført blodprøver og bestemt at du trenger Binocrit.

Binocrit kan gis som en injeksjon:

enten i en vene eller en slange som går inn i en vene (intravenøst)

eller under huden (subkutant).

Legen bestemmer hvor Binocrit skal injiseres. Normalt settes injeksjonene av lege, sykepleier eller annet helsepersonell. Noen personer, avhengig av hvorfor de trenger Binocrit-behandling, kan lære senere hvordan de injiserer seg selv under huden: se bruksanvisningen om hvordan du injiserer Binocrit selv bakerst i pakningsvedlegget.

Binocrit skal ikke brukes:

etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten eller på esken

dersom du vet eller tror at væsken i vanvare er blitt frosset, eller

dersom det har vært en feil med kjøleskapet.

Binocrit-dosen du får er basert på din kroppsvekt i kilogram. Årsaken til anemien er også en faktor når legen bestemmer riktig dose.

Legen vil overvåke blodtrykket ditt mens du bruker Binocrit.

Personer med nyresykdom

Legen vil vedlikeholde hemoglobinnivået ditt mellom 10 og 12 g/dl, siden et høyt hemoglobinnivå kan øke risikoen for blodpropper og dødsfall.

Normal startdose med Binocrit for voksne og barn er 50 internasjonale enheter (IE) per kilogram (/kg) kroppsvekt gitt tre ganger i uken. For pasienter som får peritoneal dialysebehandling, kan Binocrit gis to ganger i uken.

For voksne og barn gis Binocrit enten som en injeksjon i en vene (intravenøst) eller via en slange som går inn i en vene. Når slik tilgang (via vene eller slange) ikke er lett tilgjengelig, kan legen din bestemme at Binocrit skal injiseres under huden (subkutant). Dette inkluderer pasienter som får dialysebehandling og pasienter som ikke har startet med dialysebehandling.

Legen vil utføre regelmessige blodprøver for å se hvordan din anemi reagerer, og kan justere dosen, normalt ikke oftere enn hver fjerde uke.

Når anemien er korrigert, fortsetter legen å kontrollere blodet ditt med jevne mellomrom. Binocrit-dosen og hvor ofte du får det kan justeres ytterligere for å opprettholde behandlingsresponsen. Legen din vil bruke laveste effektive dose for å kontrollere symptomene av din anemi.

Hvis du ikke responderer riktig på Binocrit, vil legen kontrollere dosen din og informere deg hvis du må endre Binocrit-doser.

Hvis du er på et mer utvidet doseintervall med Binocrit (mer enn én gang per uke), kan det hende du ikke kan opprettholde rett hemoglobinnivå og det kan hende du trenger økt dose med Binocrit eller økt frekvens av hvor ofte du får det.

Du kan få jerntilskudd før og etter Binocrit-behandlingen for å gjøre den mer effektiv.

Hvis du får dialysebehandling når du starter behandling med Binocrit, kan det hende at dialyseregimet må justeres. Legen bestemmer dette.

Voksne på cellegift

Legen din kan starte behandling med Binocrit hvis hemoglobinnivået ditt er 10 g/dl eller mindre.

Legen vil vedlikeholde hemoglobinnivået ditt mellom 10 og 12 g/dl, siden et høyt hemoglobinnivå kan øke risikoen for blodpropper og dødsfall.

Startdosen er enten 150 IE per kilogram kroppsvekt tre ganger i uken eller 450 IE per kilogram kroppsvekt én gang i uken.

Binocrit gis som en injeksjon under huden.

Legen vil utføre regelmessige blodprøver, og kan justere dosen avhengig av hvordan din anemi reagerer på Binocrit-behandlingen.

Du kan få jerntilskudd før og etter Binocrit-behandlingen for å gjøre den mer effektiv.

Du vil normalt fortsette behandlingen med Binocrit i én måned etter avsluttet cellegift.

Voksne som donerer sitt eget blod (blodgivere)

Vanlig dose er 600 IE per kilogram kroppsvekt, to ganger i uken.

Binocrit gis som en injeksjon i en vene umiddelbart etter at du har donert blod i tre uker før inngrepet ditt.

Du kan få jerntilskudd før og etter Binocrit-behandlingen for å gjøre den mer effektiv.

Voksne som skal gjennomgå større ortopedisk kirurgi

Anbefalt dose er 600 IE per kilogram kroppsvekt, én gang i uken.

Binocrit gis som en injeksjon under huden hver uke i tre uker før inngrepet og på dagen for inngrepet.

Hvis det er medisinsk nødvendig å redusere tiden før inngrepet, vil du få en daglig dose på 300 IE/kg i opptil ti dager før inngrepet, på dagen for inngrepet og i fire dager rett etter.

Hvis blodprøver viser at hemoglobinet ditt er for høyt før inngrepet, stanses behandlingen.

Du kan få jerntilskudd før og etter Binocrit-behandlingen for å gjøre den mer effektiv.

Instruksjoner for injeksjon av Binocrit under huden

Når behandlingen starter injiseres vanligvis Binocrit av en lege eller en sykepleier. Senere kan det hende legen din foreslår at du eller en omsorgsperson lærer hvordan man skal injisere Binocrit under huden (subkutant).

Prøv ikke å sette injeksjonen selv, med mindre du har fått opplæring i dette fra lege eller sykepleier.

Bruk alltid Binocrit nøyaktig som anvist av lege eller sykepleier.

Pass på å kun injisere mengden væske som er anvist av lege eller sykepleier.

Bruk kun Binocrit hvis det har vært korrekt oppbevart – se avsnitt 5, Hvordan du oppbevarer Binocrit.

Før bruk skal sprøyten med Binocrit tempereres til romtemperatur. Dette tar normalt mellom 15 og 30 minutter. Bruk sprøyten innen tre dager etter at den er tatt ut av kjøleskapet.

Ta kun én dose med Binocrit fra hver sprøyte.

Dersom Binocrit injiseres under huden (subkutant), er mengden som injiseres, normalt ikke mer enn én milliliter (1 ml) i en enkelt injeksjon.

Binocrit gis alene og blandes ikke med andre injeksjonsvæsker.

Sprøyter med Binocrit må ikke rystes. Langvarig, kraftig rysting kan skade legemidlet. Hvis legemidlet er rystet kraftig, må det ikke brukes.

Du finner en bruksanvisning om hvordan du selv injiserer Binocrit helt bakerst i dette pakningsvedlegget.

Dersom du tar for mye av Binocrit

Kontakte lege eller sykepleier dersom du tror at du har fått injisert for mye av Binocrit. Bivirkninger fra overdosering med Binocrit er usannsynlig.

Dersom du har glemt å ta Binocrit

Ta neste injeksjon så snart du husker det. Hvis du skal ta neste injeksjon samme dag, hopper du over den glemte dosen og fortsetter med behandlingen som normalt. Ta ikke dobbelt opp med injeksjoner.

Spør lege, sykepleier eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart dersom du merker noen av bivirkningene i denne listen.

Svært vanlige bivirkninger

Disse kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer som bruker Binocrit.

Diaré

Kvalme

Oppkast

Feber

Tette luftveier, som tett nese og sår hals, er rapportert hos pasienter med nyresykdom som ikke har startet med dialysebehandling.

Vanlige bivirkninger

Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer som bruker Binocrit.

Økt blodtrykk. Hodepine, særlig plutselig, stikkende migrenelignende hodepine, følelse av forvirring eller epileptisk anfall kan være varselsymptomer på hurtig økning av blodtrykket. Dette krever øyeblikkelig behandling. Økt blodtrykk kan nødvendiggjøre behandling med andre legemidler (eller justering av legemidler du allerede tar for høyt blodtrykk).

Blodpropper (herunder dyp venetrombose og embolisme) som kan kreve øyeblikkelig hjelp. Du kan oppleve brystsmerter, andpustenhet og smertefulle hevelser og rødhet, vanligvis i bena som symptomer.

Hoste.

Hudutslett, som kan være et resultat av en allergisk reaksjon.

Skjelett- eller muskelsmerter

Influensalignende symptomer, for eksempel hodepine, smerter og leddsmerter, svakhetsfølelse, frysninger, tretthet og svimmelhet. Dette kan være vanligere i begynnelsen av behandlingen. Hvis du har disse bivirkningene under den injeksjonen inn i venen, kan en langsommere injisering bidra til å unngå dem i fremtiden.

Rødhet, brennende følelse og smerter rundt injeksjonsstedet.

Hevelser i anklene, føttene eller fingrene.

Mindre vanlige bivirkninger

Disse kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer som bruker Binocrit.

Høye nivåer av kalium i blodet som kan forårsake unormal hjerterytme (dette er en svært vanlig bivirkning hos pasienter som får dialysebehandling).

Anfall.

Tett nese eller luftveier.

Svært sjeldne bivirkninger

Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer som bruker Binocrit.

Symptomer på erytroaplasi (Pure Red Cell Aplasia – PRCA)

Erytroaplasi betyr at benmargen ikke lager nok røde blodceller. Erytroaplasi forårsaker plutselig og alvorlig anemi. Symptomene er:

uvanlig tretthet

svimmelhetsfølelse

andpustenhet

Erytroaplasi (Pure Red Cell Aplasia - PRCA) er svært sjeldent rapportert, hovedsakelig hos pasienter med nyresykdom, etter måneder til år med behandling med epoetin alfa og andre produkter som stimulerer produksjonen av røde blodceller.

Det kan forekomme en økning i nivået av små blodceller (kalt blodplater), som normalt er involvert i dannelsen av blodpropper, spesielt i begynnelsen av behandlingen. Legen din vil undersøke dette.

Dersom du gjennomgår hemodialyse:

Blodpropper (tromboser) kan dannes i dialyseshunten din. Dette er mer sannsynlig dersom du har lavt blodtrykk eller hvis fistelen din forårsaker komplikasjoner.

Blodpropper kan også dannes i hemodialysesystemet ditt. Legen din kan bestemme seg for å øke heparindosen din under dialyse.

Informer lege eller sykepleier umiddelbart dersom du er klar over noen av disse virkningene, eller hvis du merker andre virkninger mens du får behandling med Binocrit.

Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Binocrit

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten eller esken etter "EXP" eller "Utløpsdato".

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2°C - 8°C).

Du kan ta Binocrit ut av kjøleskapet og oppbevare det ved romtemperatur (ved opptil 25 °C) i maksimalt 3 dager. Så snart en sprøyte er tatt ut av kjøleskapet og har fått romtemperatur (opptil 25°C), må den enten brukes innen 3 dager eller destrueres.

Skal ikke fryses eller ristes.

Oppbevar i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager

at væsken har blitt frosset ved et uhell.

at det har vært en feil med kjøleskapet.

væsken er farget, eller du kan se flytende partikler i den.

forseglingen er brutt.

Legemidler skal ikke kaste i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Binocrit

-Virkestoff er epoetin alfa (se tabellen nedenfor for mengder).

-Andre innholdsstoffer er natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, glysin, polysorbat 80, saltsyre (for pH-justering), natriumhydroksid (for pH- justering) og vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Binocrit ser ut og innholdet i pakningen

Binocrit leveres som en klar, fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. Sprøytene er forseglet i en blisterpakning.

Presentasjon

Tilsvarende presentasjon i

Mengde

 

mengde/volum for hver styrke

epoetin alfa

Ferdigfylte sprøyter*

2000 IE/ml:

 

 

IE/0,5 ml

8,4 mikrogram

 

IE/1 ml

16,8 mikrogram

 

10 000

IE/ml:

25,2 mikrogram

 

IE/0,3 ml

 

IE/0,4 ml

33,6 mikrogram

 

IE/0,5 ml

42,0 mikrogram

 

IE/0,6 ml

50,4 mikrogram

 

IE/0,7 ml

58,8 mikrogram

 

IE/0,8 ml

67,2 mikrogram

 

IE/0,9 ml

75,6 mikrogram

 

10 000

IE/1 ml

84,0 mikrogram

 

40 000

IE/ml:

168,0 mikrogram

 

20 000

IE/0,5 ml

 

30 000

IE/0,75 ml

252,0 mikrogram

 

40 000

IE/1 ml

336,0 mikrogram

*Pakningsstørrelse med 1, 4 eller 6 ferdigfylte sprøyter med eller uten nålebeskyttelse. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Sandoz GmbH Biochemiestr. 10 A-6250 Kundl Østerrike

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sandoz nv-sa

Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Tel: +370 5 2636 037

България

Luxembourg/Luxemburg

Търговско представителство Сандоз д.д.

Sandoz GmbH

Тел.: +359 2 970 47 47

Tél/Tel: +43 5338 2000

Česká republika

Magyarország

Sandoz s.r.o.

Sandoz Hungária Kft.

Tel: +420 221 421 611

Tel.: +36 1 430 2890

Danmark/Ísland/Norge/Sverige

Malta

Sandoz A/S

Sandoz GmbH

Tlf/Sími/Tel: +45 63 95 10 00

Tel: +43 5338 2000

Deutschland

Nederland

Hexal AG

Sandoz B.V.

Tel: +49 8024 908 0

Tel: +31 36 52 41 600

Eesti

Österreich

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Sandoz GmbH

Tel: +372 6652 400

Tel: +43 5338 2000

Ελλάδα

Polska

Sandoz Pharmaceuticals d.d,

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 216 600 5000

Tel.: +48 22 209 70 00

ή

 

DEMO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική

 

Εταιρεία

 

Τηλ: +30 210 816 18 02

 

ή

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

España

Portugal

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: +34 900 456 856

Tel: +351 21 924 19 11

France

România

Sandoz

Sandoz Pharma Services SRL

Tél: + 33 1 49 64 48 00

Tel: 021-4075160

Hrvatska

Slovenija

Sandoz d.o.o.

Lek farmacevtska družba d.d.

Tel: +385 1 23 53 111

Tel: +386 1 580 21 11

Ireland

Slovenská republika

Novartis Ireland Limited

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Tel: + 353 1 260 12 55

Tel: +421 2 48 200 600

Italia

Suomi/Finland

Sandoz S.p.A.

Sandoz A/S

Tel: +39 02 96541

Puh/Tel: +358 10 6133 415

Κύπρος

United Kingdom

P.T.Hadjigeorgiou co ltd

Sandoz Ltd

Τηλ: +357 25372425

Tel: + 44 1276 69 8020

Latvija

 

Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

 

Tel: +371 67 892 006

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}.

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bruksanvisning for hvordan du setter sprøyte på deg selv (gjelder bare for pasienter med symptomatisk anemi (blodmangel) forårsaket av nyresykdom, for pasienter som får cellegift eller voksne pasienter som er satt opp for ortopediske inngrep)

Dette avsnittet inneholder opplysninger om hvordan du gir deg selv en injeksjon med Binocrit. Det er viktig at du ikke prøver å gi deg selv en injeksjon med mindre du har fått spesiell opplæring i dette av lege eller sykepleier. Binocrit leveres med eller uten nålebeskyttelse, og du vil bli vist hvordan du skal bruke denne av lege eller sykepleier. Dersom du ikke er sikker på hvordan du skal sette sprøyten, eller dersom du har spørsmål, må du be legen eller sykepleieren om hjelp.

1.Vask hendene dine.

2.Ta en sprøyte ut av pakningen og fjern beskyttelseslokket fra kanylen. Sprøytene er preget med graderingsringer for å muliggjøre delbruk om nødvendig. Hver graderingsring tilsvarer et volum på 0,1 ml. Fjern uønsket oppløsning før injeksjonen dersom det er nødvendig å kun bruke deler av innholdet i en sprøyte.

3.Rengjør huden på injeksjonsstedet med et sprittørk.

4.Lag en folde i huden ved å klemme huden mellom tommel og pekefinger.

5.Før kanylen inn i hudfolden med en rask, bestemt bevegelse. Injiser Binocrit-oppløsningen slik som legen din har vist deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Ferdigfylt sprøyte uten nålebeskyttelse

6.Hold hele tiden huden fastklypt og press stemplet sakte og jevnt inn.

7.Trekk ut nålen og slipp løs huden etter at du har injisert væsken. Trykk mot injeksjonsstedet med en tørr, steril kompress.

8.Destruer ubrukt legemiddel eller avfall. Bruk bare sprøytene til én injeksjon.

Ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse

6.Hold alltid huden fastklypt og press stemplet sakte og jevnt ned til hele dosen er gitt, og det ikke er mulig å presse stemplet lenger ned. Løsne ikke trykket på stemplet!

7.Etter at du har injisert væsken, trekker du ut nålen mens du fortsatt holder trykket på stemplet. Slipp så huden din. Trykk mot injeksjonsstedet med en tørr, steril kompress.

8.Slipp løs stemplet. Nålebeskyttelsen beveges raskt og dekker til nålen.

9.Destruer ubrukt legemiddel eller avfall. Bruk sprøytene til bare én injeksjon.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter