Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Merking - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBiopoin
ATC-kodeB03XA01
Stoffepoetin theta
ProdusentTeva GmbH

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

YTTEREMBALLASJE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Biopoin 1 000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

epoetin theta

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En ferdigfylt sprøyte inneholder 1000 internasjonale enheter (IE) (8,3 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 2000 IE (16,7 mikrogram) epoetin theta per ml.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyre (6M) (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

6 ferdigfylte sprøyter, 0,5 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål, 0,5 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr, 0,5 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk

Bruksanvisning:

Boks for angitt dosering

Til subkutan eller intravenøs bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

Kan oppbevares i romtemperatur (ikke over 25 °C) i inntil 7 dager innen utløpsdatoen. Slutt på 7-dagers periode i romtemperatur __/__/___

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/565/001 6 ferdigfylte sprøyter

EU/1/09/565/002 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/029 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Biopoin 1000 IE/0,5 ml

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

YTTEREMBALLASJE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Biopoin 2 000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

epoetin theta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En ferdigfylt sprøyte inneholder 2000 internasjonale enheter (IE)(16,7 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 4000 IE (33,3 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyre (6M) (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

6 ferdigfylte sprøyter, 0,5 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål, 0,5 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr, 0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk

Bruksanvisning:

Boks for angitt dosering

Til subkutan eller intravenøs bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

Kan oppbevares i romtemperatur (ikke over 25 °C) i inntil 7 dager innen utløpsdatoen. Slutt på 7-dagers periode i romtemperatur __/__/___

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/565/003 6 ferdigfylte sprøyter

EU/1/09/565/004 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/030 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Biopoin 2000 IE/0,5 ml

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

YTTEREMBALLASJE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Biopoin 3 000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

epoetin theta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylt sprøyte inneholder 3000 internasjonale enheter (IE) (25 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 6000 IE (50 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyre (6M) (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

6 ferdigfylte sprøyter, 0,5 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål, 0,5 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr, 0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk

Bruksanvisning:

Boks for angitt dosering

Til subkutan eller intravenøs bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

Kan oppbevares i romtemperatur (ikke over 25 °C) i inntil 7 dager innen utløpsdatoen. Slutt på 7-dagers periode i romtemperatur __/__/___

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/565/005 6 ferdigfylte sprøyter

EU/1/09/565/006 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/031 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Biopoin 3000 IE/0,5 ml

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

YTTEREMBALLASJE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Biopoin 4 000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

epoetin theta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En ferdigfylt sprøyte inneholder 4000 internasjonale enheter (IE) (33,3 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 8000 IE (66,7 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyre (6M) (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

6 ferdigfylte sprøyter, 0,5 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål, 0,5 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr, 0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk

Bruksanvisning:

Boks for angitt dosering

Til subkutan eller intravenøs bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

Kan oppbevares i romtemperatur (ikke over 25 °C) i inntil 7 dager innen utløpsdatoen. Slutt på 7-dagers periode i romtemperatur __/__/___

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/565/007 6 ferdigfylte sprøyter

EU/1/09/565/008 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/032 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Biopoin 4000 IE/0,5 ml

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

YTTEREMBALLASJE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Biopoin 5 000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

epoetin theta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En ferdigfylt sprøyte inneholder 5000 internasjonale enheter (IE) (41,7 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 10 000 IE (83,3 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyre (6M) (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

6 ferdigfylte sprøyter, 0,5 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål, 0,5 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr, 0,5 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk

Bruksanvisning:

Boks for angitt dosering

Til subkutan eller intravenøs bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

Kan oppbevares i romtemperatur (ikke over 25 °C) i inntil 7 dager innen utløpsdatoen. Slutt på 7-dagers periode i romtemperatur __/__/___

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/565/009 6 ferdigfylte sprøyter

EU/1/09/565/010 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/033 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Biopoin 5000 IE/0,5 ml

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

YTTEREMBALLASJE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Biopoin 10 000 IE/1 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

epoetin theta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En ferdigfylt sprøyte inneholder 10 000 internasjonale enheter (IE) (83,3 mikrogram) epoetin theta i 1 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 10 000 IE (83,3 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyre (6M) (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 ferdigfylt sprøyte, 1 ml

1 ferdigfylt sprøyte med sikkerhetsnål, 1 ml

1 ferdigfylt sprøyte med sikkerhetsutstyr, 1 ml

4 ferdigfylte sprøyter, 1 ml

4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål, 1 ml

4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr, 1 ml

6 ferdigfylte sprøyter, 1 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål, 1 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr, 1 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk

Bruksanvisning:

Boks for angitt dosering

Til subkutan eller intravenøs bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

Kan oppbevares i romtemperatur (ikke over 25 °C) i inntil 7 dager innen utløpsdatoen. Slutt på 7-dagers periode i romtemperatur __/__/___

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/565/011 1 ferdigfylt sprøyte

EU/1/09/565/012 1 ferdigfylt sprøyte med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/013 4 ferdigfylte sprøyter

EU/1/09/565/014 4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/015 6 ferdigfylte sprøyter

EU/1/09/565/016 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/034 1 ferdigfylt sprøyte med sikkerhetsnål

EU/1/09/565/035 4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

EU/1/09/565/036 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Biopoin 10 000 IE/1 ml

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

YTTEREMBALLASJE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Biopoin 20 000 IE/1 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

epoetin theta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En ferdigfylt sprøyte inneholder 20 000 internasjonale enheter (IE) (166,7 mikrogram) epoetin theta i 1 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 20 000 IE (166,7 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyre (6M) (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 ferdigfylt sprøyte, 1 ml

1 ferdigfylt sprøyte med sikkerhetsnål, 1 ml

1 ferdigfylt sprøyte med sikkerhetsutstyr, 1 ml

4 ferdigfylte sprøyter, 1 ml

4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål, 1 ml

4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr, 1 ml

6 ferdigfylte sprøyter, 1 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål, 1 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr, 1 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk

Bruksanvisning:

Boks for angitt dosering

Til subkutan eller intravenøs bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

Kan oppbevares i romtemperatur (ikke over 25 °C) i inntil 7 dager innen utløpsdatoen. Slutt på 7-dagers periode i romtemperatur __/__/___

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/565/017 1 ferdigfylt sprøyte

EU/1/09/565/018 1 ferdigfylt sprøyte med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/019 4 ferdigfylte sprøyter

EU/1/09/565/020 4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/021 6 ferdigfylte sprøyter

EU/1/09/565/022 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/037 1 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

EU/1/09/565/038 4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

EU/1/09/565/039 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Biopoin 20 000 IE/1 ml

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

YTTEREMBALLASJE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Biopoin 30 000 IE/1 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

epoetin theta

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En ferdigfylt sprøyte inneholder 30 000 internasjonale enheter (IE (250 mikrogram) epoetin theta i 1 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 30 000 IE (250 mikrogram) epoetin theta per ml.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyre (6M) (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 ferdigfylt sprøyte, 1 ml

1 ferdigfylt sprøyte med sikkerhetsnål, 1 ml

1 ferdigfylt sprøyte med sikkerhetsutstyr, 1 ml

4 ferdigfylte sprøyter, 1 ml

4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål, 1 ml

4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr, 1 ml

6 ferdigfylte sprøyter, 1 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål, 1 ml

6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr, 1 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til engangsbruk

Bruksanvisning:

Boks for angitt dosering

Til subkutan eller intravenøs bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

Kan oppbevares i romtemperatur (ikke over 25 °C) i inntil 7 dager innen utløpsdatoen. Slutt på 7-dagers periode i romtemperatur __/__/___

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/565/023 1 ferdigfylt sprøyte

EU/1/09/565/024 1 ferdigfylt sprøyte med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/025 4 ferdigfylte sprøyter

EU/1/09/565/026 4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/027 6 ferdigfylte sprøyter

EU/1/09/565/028 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr

EU/1/09/565/040 1 ferdigfylt sprøyte med sikkerhetsnål

EU/1/09/565/041 4 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

EU/1/09/565/042 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Biopoin 30 000 IE/1 ml

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Biopoin 1000 IE/0,5 ml injeksjon

epoetin theta

s.c. i.v.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6.ANNET

IE

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Biopoin 2000 IE/0,5 ml injeksjon

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6. ANNET

IE

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Biopoin 3000 IE/0,5 ml injeksjon

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6. ANNET

IE

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Biopoin 4000 IE/0,5 ml injeksjon

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6. ANNET

IE

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Biopoin 5000 IE/0,5 ml injeksjon

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6. ANNET

IE

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Biopoin 10000 IE/1 ml injeksjon

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

6. ANNET

IE

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Biopoin 20000 IE/1 ml injeksjon

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

6. ANNET

IE

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Biopoin 30 000 IE/1 ml injeksjon

epoetin theta

s.c. i.v.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

6. ANNET

IE

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter