Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Pakningsvedlegg - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBiopoin
ATC-kodeB03XA01
Stoffepoetin theta
ProdusentTeva GmbH

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Biopoin 1000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte

Biopoin 2000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte

Biopoin 3000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte

Biopoin 4000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte

Biopoin 5000 IE/0,5 ml injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte

Biopoin 10000 IE/1 ml injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte

Biopoin 20000 IE/1 ml injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte

Biopoin 30000 IE/1 ml injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte

epoetin theta

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Biopoin er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Biopoin

3.Hvordan du bruker Biopoin

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Biopoin

6.Innhodet i pakningen og ytterligere informasjon

7.Informasjon for å injisere deg selv

1.Hva Biopoin er, og hva det brukes mot

Hva Biopoin er

Biopoin inneholder virkestoffet epoetin theta, som er nesten identisk med erytropoietin, et naturlig hormon som produseres i kroppen. Epoetin theta er et protein produsert ved hjelp av bioteknologi. Det virker på eksakt samme måte som erytropoietin. Erytropoietin produseres i nyrene og stimulerer benmargen til å produsere røde blodceller. Røde blodceller er svært viktige for å distribuere oksygen inne i kroppen

Hva Biopoin brukes for

Biopoin brukes til behandling av anemi som følges av symptomer (for eksempel tretthet, svakhet og kortpustethet). Anemi forekommer når blodet ikke inneholder nok røde blodceller. Behandling av anemi gis til voksne pasienter med kronisk nyresvikt eller til voksne pasienter med ikke-myelogen kreft (kreft som ikke har sin opprinnelse i benmargen) som samtidig får kjemoterapi (legemidler til behandling av kreft).

2. Hva du må vite før du bruker Biopoin

Bruk IKKE Biopoin

-dersom du er allergisk overfor epoetin theta, et annet epoetin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-dersom du har høyt blodtrykk som ikke kan kontrolleres.

Advarsler og forsiktighetsregler

Generelt

Dette legemidlet passer ikke for følgende pasienter. Ta kontakt med legen hvis du tilhører en av disse pasientgruppene:

-Pasienter med leverproblemer

-Pasienter med patologiske endringer i de røde blodcellene (homozygot sigdcelleanemi)

Blodtrykket må sjekkes nøye før og under behandling med dette legemidlet. Hvis blodtrykket øker kan legen gi deg legemidler som senker blodtrykket. Hvis du allerede tar legemidler som reduserer blodtrykket kan legen øke dosen. Det kan også bli behov for å redusere din dose med Biopoin eller å stanse behandlingen med Biopoin for en kort tid.

Hvis du får hodepine, særlig plutselig, bankende migrenelignende hodepine, forvirring, taleforstyrrelser, ustø gange, anfall eller kramper, gi straks beskjed til legen. Dette kan være tegn på alvorlig forhøyet blodtrykk, selv om blodtrykket vanligvis er normalt eller lavt. Det trenger øyeblikkelig behandling.

Legen vil ta regelmessige blodprøver for å kontrollere forskjellige komponenter i blodet og deres nivå. I tillegg vil jernnivået i blodet bli kontrollert før og under behandling med dette legemidlet. Hvis jernnivået er for lavt, kan legen også forskrive et jernpreparat.

Hvis du føler deg trett og svak eller opplever pustevanskeligheter må du kontakte legen. Disse symptomene kan indikere at behandlingen med dette legemidlet er ineffektivt. Legen vil sjekke at du ikke har andre årsaker til anemi og vil ta blodprøver eller undersøke benmargen.

Helsepersonellet vil alltid registere nøyaktig hvilket produkt du bruker. Dette kan bidra til å gi mer informasjon om sikkerheten til legemidler som dette.

Friske mennesker bør ikke bruke Biopoin. Bruk av dette legemidlet av friske mennesker kan i for stor grad øke visse blodparametre og ved å gjøre det forårsake problemer med hjertet eller blodårene som kan være livstruende.

Anemi på grunn av kronisk nyresvikt

Hvis du er en pasient med kronisk nyresvikt vil legen sjekke at en spesiell blodparameter (hemoglobin) ikke stiger over en definert terskel. Hvis denne blodparameteren blir for høy kan det oppstå hjerte- eller karproblemer som øker dødsrisikoen.

Hvis du er en pasient med kronisk nyresvikt, og spesielt hvis du ikke responderer godt på Biopoin, vil legen sjekke dosen din med Biopoin, fordi det å øke dosen din med Biopoin flere ganger hvis du ikke responderer på behandlingen, kan øke risikoen for problemer med hjertet eller blodårene, og det kan også øke risikoen for myokardinfarkt, slag og død.

Hvis du har tilstivning av blodårene i nyrene (nefrosklerose) men ikke trenger å gjennomgå dialyse, vil legen vurdere om behandlingen passer for deg. Dette er fordi man ikke med absolutt sikkerhet kan utelukke en mulig akselererende utvikling av nyresykdommen.

Hvis du går til dialyse, brukes det legemidler som hindrer koagulering av blodet. Hvis du blir behandlet med Biopoin kan det hende at dosen med antikoagulerende legemidler må økes. Hvis ikke kan den økte mengden med røde blodceller gi blokkering av den arterio-venøse fistelen (en kunstig forbindelse mellom en arterie og en vene som lages kirurgisk hos dialysepasienter).

Anemi hos kreftpasienter

Hvis du er en kreftpasient bør du være oppmerksom på at dette legemidlet kan virke som en blodcellevekstfaktor og i noen tilfelle ha en negativ virkning på din kreft. Avhengig av din individuelle situasjon kan en blodoverføring være å foretrekke. Du kan diskutere dette med legen.

Barn og ungdom

Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år, da det ikke finnes data som viser at dette legemidlet er trygt og virker i denne aldersgruppen.

Andre legemidler og Biopoin

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet og amming

Biopoin er ikke testet på gravide kvinner. Det er viktig å fortelle legen hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, fordi legen kan bestemme at du ikke skal bruke dette legemidlet.

Det er ukjent om virkestoffet i dette legemidlet går over i brystmelk. Legen kan derfor bestemme at du ikke skal bruke dette legemidlet hvis du ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Dette legemidlet har ingen påvirkning på din evne til å kjøre bil og bruke maskiner.

Biopoin inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per ferdigfylt sprøyte, dvs så godt som natriumfritt.

3.Hvordan du bruker Biopoin

Din behandling med dette legemidlet iverksettes av en lege som har erfaring med de ovennevnte indikasjonene.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen er…

Dosen med Biopoin (uttrykt i Internasjonale Enheter eller IE) er avhengig av din sykdomstilstand, kroppsvekten din og hvordan injeksjonen gis (under huden [subkutan injeksjon] eller inn i en vene [intravenøs injeksjon]). Legen vil beregne den riktige dosen for deg.

Anemi på grunn av kronisk nyresvikt

Injeksjonene blir gitt under huden eller inn i en vene. Pasienter i hemodialyse vil vanligvis få injeksjonen ved avslutning av dialysen via en arterio-venøs fistel. Pasienter som ikke må gjennomgå hemodialyse blir vanligvis gitt injeksjonen under huden. Legen vil foreta blodprøver regelmessig og justere dosen eller utsette behandlingen hvis nødvendig. Hemoglobinverdiene i blodet bør ikke overstige en verdi på 12 g/dl (7,45 mmol/l). Legen vil bruke den laveste effektive dosen for å kontrollere symptomene på din anemi. Hvis du ikke responderer godt nok på Biopoin, vil legen sjekke dosen din og informere deg dersom du trenger å endre doser med Biopoin.

Behandling med Biopoin er delt i to stadier: a) Korrigering av anemien

Initial dose for injeksjoner under huden er 20 IE per kg kroppsvekt, gitt 3 ganger per uke. Hvis nødvendig vil legen øke dosen med månedlige intervaller.

Initial dose for injeksjoner inn i en vene er 40 IE per kg kroppsvekt, gitt 3 ganger per uke. Hvis nødvendig vil legen øke dosen med månedlige intervaller.

b) Vedlikehold av tilstrekkelig nivå av røde blodceller

Så snart et tilstrekkelig antall av røde blodceller er oppnådd, vil legen bestemme vedlikeholdsdosen som trengs for å holde antallet konstant.

Ved injeksjoner under huden kan den ukentlige dosen gis enten som 1 injeksjon per uke eller som 3 oppdelte doser per uke.

Ved injeksjoner inn i en vene kan doseringene endres til 2 injeksjoner per uke.

Hvis administrasjonsfrekvensen endres kan det bli behov for dosejustering.

Behandling med Biopoin er vanligvis en langvarig behandling.

Maksimal dose bør ikke overskride 700 IE per kg kroppsvekt per uke.

Anemi hos kreftpasienter

Injeksjoner gis under huden. Injeksjonen vil bli gitt 1 gang ukentlig. Initial dose er 20 000 IE. Legen vil foreta blodprøver regelmessig og justere dosen eller suspendere behandlingen hvis nødvendig. Hemoglobinverdiene i blodet bør ikke overstige en verdi på 12 g/dl (7,45 mmol/l). Du vil vanligvis få Biopoin inntil 1 måned etter avslutning av kjemoterapi.

Maksimal dose bør ikke overstige 60 000 IE.

Hvordan gis injeksjonen?

Dette legemidlet blir gitt som en injeksjon fra en ferdigfylt sprøyte. Injeksjonen gis enten inn i en vene (intravenøs injeksjon) eller inn i vevet rett under huden (subkutan injeksjon).

Hvis du får Biopoin som en injeksjon under huden, kan legen foreslå at du lærer hvordan du injiserer deg selv med dette legemidlet. Lege eller sykepleier vil gi deg instruksjoner om hvordan du skal gjøre det. Du må ikke forsøke å gi deg selv dette legemidlet uten denne treningen. Noe av informasjonen som trengs for å bruke den ferdigfylte sprøyten finnes på slutten av dette pakningsvedlegget (se pkt. 7 ”Informasjon for å injisere deg selv”). God behandling av sykdommen krever imidlertid tett og kontinuerlig samarbeid med legen.

Hver ferdigfylt sprøyte er kun for engangsbruk.

Dersom du tar for mye av Biopoin

Du må ikke øke dosen som legen har gitt deg. Hvis du tror du har injisert mer Biopoin enn du skulle, ta kontakt med legen. Det er ikke sannsynlig at det er alvorlig. Selv ved svært høye blodnivåer er det ikke observert symptomer på forgiftning.

Dersom du har glemt å ta Biopoin

Dersom du har glemt en injeksjon eller injisert for lite, ta kontakt med legen.

Du må ikke injisere en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Biopoin

Ta kontakt med legen før du slutter å bruke dette legemidlet.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Alvorlige bivirkninger:

-Alvorlig høyt blodtrykk:

Hvis du får hodepine, spesielt plutselig, bankende, migrenelignende hodepine, forvirring, taleforstyrrelser, ustø gange, anfall eller kramper, gi straks beskjed til legen. Dette kan være tegn på alvorlig høyt blodtrykk (vanlig hos pasienter med kronisk nyresvikt, kan oppstå hos opptil 1 av 10 brukere), selv om blodtrykket vanligvis er normalt eller lavt. Det trenger øyeblikkelig behandling.

-Allergiske reaksjoner:

Allergiske reaksjoner som hudreaksjoner, hovne områder på huden som klør og alvorlige allergiske reaksjoner med svakhet, fall i blodtrykk, vanskeligheter med å puste og opphovning av ansiktet er rapportert (ikke kjent, hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data). Hvis du tror du har denne type reaksjon må du stanse din Biopoin injeksjon og få medisinsk hjelp øyeblikkelig.

Du kan oppleve følgende bivirkninger i tillegg:

Vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 10 brukere)

-Hodepine

-Høyt blodtrykk

-Influensalignende symptomer, som feber, frysninger, følelse av svakhet, tretthet.

-Hudreaksjoner, som utslett, kløe eller reaksjoner omkring injeksjonsstedet.

Vanlige hos pasienter med kronisk nyresvikt (kan oppstå hos opptil 1 av 10 brukere)

-Blodpropp i arterie-venøs fistel hos pasienter i dialyse

Vanlige hos kreftpasienter (kan oppstå hos opptil 1 av 10 brukere)

-Leddsmerter

Ikke kjent hos pasienter med kronisk nyresvikt (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)

-Tilfeller med en tilstand som kalles erytroaplasi (pure red cell aplasia - PRCA) er rapportert i svært sjeldne tilfelle hos pasienter behandlet med andre epoetiner. PRCA betyr at kroppen har stanset eller redusert produksjonen av røde blodceller, noe som gir alvorlig anemi. Hvis legen mistenker eller bekrefter at du har denne tilstanden skal du ikke behandles med Biopoin eller annet epoetin.

Ikke kjent hos kreftpasienter ( hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)

-Tromboembolisk hendelse, dvs. økning i blodpropper

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Biopoin

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og den ferdigfylte sprøyten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i kjøleskap (2 C-8 C)

Skal ikke fryses

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Du kan ta Biopoin ut av kjøleskapet og oppbevare den ikke over 25 °C for en enkelt periode inntil 7 dager uten å overskride utløpsdatoen. Så snart det er fjernet fra kjøleskapet må legemidlet brukes innen denne perioden eller destrueres.

Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at den er blakket eller at det er partikler i den.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Biopoin

-Virkestoff er epoetin theta

Biopoin 1000 IE/0,5 ml: En ferdigfylt sprøyte inneholder 1000 Internasjonale Enheter (IE)(8,3 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, tilsvarende

2000 internasjonale enheter (IE)(16,7 mikrogram) per ml.

Biopoin 2000 IE/0,5 ml: En ferdigfylt sprøyte inneholder 2000 Internasjonale Enheter (IE)(16,7 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, tilsvarende

4000 internasjonale enheter (IE)(33,3 mikrogram) per ml.

Biopoin 3000 IE/0,5 ml: En ferdigfylt sprøyte inneholder 3000 Internasjonale Enheter (IE)(25 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, tilsvarende

6000 internasjonale enheter (IE)(50 mikrogram) per ml.

Biopoin 4000 IE/0,5 ml: En ferdigfylt sprøyte inneholder 4000 Internasjonale Enheter (IE)(33,3 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, tilsvarende

8000 internasjonale enheter (IE)(66,7 mikrogram) per ml.

Biopoin 5000 IE/0,5 ml: En ferdigfylt sprøyte inneholder 5000 Internasjonale Enheter (IE)(41,7 mikrogram) epoetin theta i 0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, tilsvarende

10000 internasjonale enheter (IE)(83,3 mikrogram) per ml.

Biopoin 10000 IE/1 ml: En ferdigfylt sprøyte inneholder 10000 Internasjonale Enheter (IE)(83,3 mikrogram) epoetin theta i 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning, tilsvarende

10000 internasjonale enheter (IE)(83,3 mikrogram) per ml.

Biopoin 20000 IE/1 ml: En ferdigfylt sprøyte inneholder 20000 Internasjonale Enheter (IE)(166,7 mikrogram) epoetin theta i 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning, tilsvarende 20000 internasjonale enheter (IE)(166,7 mikrogram) per ml.

Biopoin 30000 IE/1 ml: En ferdigfylt sprøyte inneholder 30000 Internasjonale Enheter (IE)(250 mikrogram) epoetin theta i 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning, tilsvarende

30000 internasjonale enheter (IE)(250 mikrogram) per ml.

-Andre innholdstoffer er natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 20, trometamol, saltsyre (6 M) (til pH justering) og vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Biopoin ser ut og innholdet i pakningen

Biopoin er en klar og fargeløs injeksjonsvæske i en ferdigfylt sprøyte sammen med en injeksjonsnål.

Biopoin 1000 IE/0,5 ml, Biopoin 2000 IE/0,5 ml, Biopoin 3000 IE/0,5 ml, Biopoin 4000 IE/0,5 ml, Biopoin 5000 IE/0,5 ml: Hver ferdigfylt sprøyte inneholder 0,5 ml oppløsning. Pakninger med 6 ferdigfylte sprøyter; 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål eller 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr.

Biopoin 10000 IE/1 ml, Biopoin 20000 IE/1 ml, Biopoin 30000 IE/1 ml: Hver ferdigfylt sprøyte inneholder 1 ml oppløsning. Pakninger med 1, 4 og 6 ferdigfylte sprøyter; 1, 4 og 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsnål eller 1, 4 og 6 ferdigfylte sprøyter med sikkerhetsutstyr.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

Tilvirker

Teva Biotech GmbH

Dornierstraβe 10

89079 Ulm

Tyskland

For informasjon om dette legemidlet, vennligst ta kontakt med den lokale representanten for innehaver av markedsføringstillatelsen

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 891 798 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelverket (www.ema.europa.eu/).

7. Informasjon for å injisere deg selv

Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du kan gi deg selv injeksjoner med Biopoin under huden. Det er viktig at du ikke prøver å gi deg selv injeksjonen uten at du har fått spesialtrening av lege eller sykepleier. Hvis du ikke er sikker på hvordan du gir deg selv en injeksjon eller du har spørsmål, ta kontakt med lege eller sykepleier for hjelp.

Hvordan Biopoin brukes

Du skal gi deg selv en injeksjon inn i vevet like under huden. Dette kalles en subkutan injeksjon.

Utstyr du trenger

For å gi deg selv en injeksjon inn i vevet under huden trenger du:

-En ferdigfylt sprøyte med Biopoin

-En alkoholserviett

-Gasbandasje eller en steril gastupfer

-En punkteringssikker beholder (plastbeholder som du kan skaffe fra sykehus eller apotek) så du kan kassere brukte sprøyter sikkert.

Hva du bør gjøre før injeksjonen din

1.Ta en pakning med en ferdigfylt sprøyte ut av kjøleskapet.

2.Åpne pakningen og ta den ferdigfylte sprøyten og nålebeholderen ut av pakningen. Ikke ta tak i den ferdigfylte sprøytens stempel eller toppdeksel.

3.Sjekk utløpsdatoen på etiketten på den ferdigfylte sprøyten (EXP). Bruk den ikke hvis datoen er passert den siste dagen i den måneden som vises.

4.Sjekk utseendet på Biopoin. Det må være en klar og fargeløs væske. Hvis det er partikler i den eller den er blakket, må du ikke bruke den

5.Det er et deksel i enden på beholderen for nålen. Bryt etikettforseglingen og fjern dekselet (se bilde 1)

6.Fjern toppdekselet fra den ferdigfylte sprøyten (se bilde 2).

7.Fest nålen til sprøyten (se bilde 3). Fjern ikke dekselet til sprøyten på dette tidspunkt.

8.For en mer komfortabel injeksjon, la den ferdigfylte sprøyten stå i 30 minutter for å nå romtemperatur (høyst 25 °C) eller hold den ferdigfylte sprøyten forsiktig i hånden i noen minutter. Du må ikke varme Biopoin på noen annen måte (du må for eksempel ikke varme den i mikrobølgeovnen eller i varmt vann).

9.Du må ikke fjerne dekselet på nålen før du er klar til å injisere.

10.Finn et komfortabelt, godt opplyst sted. Legg alt du trenger innen rekkevidde slik at du lett kan nå det (Biopoin ferdigfylt sprøyte, alkoholserviett, gasbandasje eller en steril gastupfer og den punkteringssikre beholderen).

11.Vask hendene grundig.

Hvordan forberede deg for injeksjonen din?

Før du gir deg selv en Biopoin injeksjon, må du gjøre følgende:

1.Hold sprøyten og ta forsiktig av dekselet for nålen uten å vri. Trekk rett ut, som vist på bildet 4. Ikke berør nålen eller trykk på stempelet.

2.Det kan hende at du legger merke til små luftbobler i den ferdigfylte sprøyten. Hvis det er luftbobler der, skal du banke forsiktig på sprøyten med fingrene til luftboblen går opp til toppen av sprøyten. Med sprøyten pekende oppover, fjerner du luftboblen fra sprøyten ved å trykke stempelet forsiktig oppover.

3.Sprøyten har en skala. Trykk stempelet opp til det antall (IE) på sprøyten som passer til den dosen Biopoin som legen har forskrevet.

4.Sjekk igjen for å forsikre deg om at det er riktig dose med Biopoin i sprøyten.

5.Du kan nå bruke den ferdigfylte sprøyten.

Hvor injeksjonen din skal settes

De mest passende stedene å injisere deg selv er:

-øverst på låret

-buken, unntatt området omkring navlen (se grå områder på bilde 5)

Hvis en annen injiserer deg, kan de også bruke baksiden og siden av overarmene (se grå områder på bilde 6).

Det er bedre å endre injeksjonssted hver dag for å unngå risiko for sårhet på en av sidene.

Hvordan du skal injisere deg selv

1.Desinfiser injeksjonsstedet på huden med en alkoholserviett og klyp huden mellom tommelen og pekefingeren, uten å klemme den (se bilde 7).

2.Sett nålen helt inn i huden som vist av lege eller sykepleier. Vinkelen mellom nålen og huden skal ikke være for liten (minst 45°, se bilde 8).

3.Injiser væsken sakte og jevnt inn i vevet, mens du holder huden i klypetaket.

4.Etter å ha injisert væsken, fjern nålen og slipp taket i huden.

5.Trykk mot injeksjonsstedet med et stykke gasbandasje eller en steril gastupfer i flere sekunder.

6.Bruk hver sprøyte bare til én injeksjon. Bruk ikke noe Biopoin som er igjen i sprøyten

Husk

Ta kontakt med lege eller sykepleier for hjelp og råd hvis du har noen problemer.

Kassering av brukte sprøyter

-Sett ikke på dekselet igjen på brukte nåler

-Legg brukte nåler i den punkteringssikre beholderen og oppbevar denne beholderen utilgjengelig for barn.

-Kassér den fulle beholderen etter anvisning av lege, apotek eller sykepleier.

-Kast aldri brukte sprøyter i det vanlige husholdningsavfallet.

7. Informasjon for å injisere deg selv

Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du kan gi deg selv injeksjoner med Biopoin under huden. Det er viktig at du ikke prøver å gi deg selv injeksjonen uten at du har fått spesialtrening av lege eller sykepleier. Hvis du ikke er sikker på hvordan du gir deg selv en injeksjon eller du har spørsmål, ta kontakt med lege eller sykepleier for hjelp.

Hvordan Biopoin brukes

Du skal gi deg selv en injeksjon inn i vevet like under huden. Dette kalles en subkutan injeksjon.

Utstyr du trenger

For å gi deg selv en injeksjon inn i vevet under huden trenger du:

-En ferdigfylt sprøyte med Biopoin

-En alkoholserviett

-Gasbandasje eller en steril gastupfer

-En punkteringssikker beholder (plastbeholder som du kan skaffe fra sykehus eller apotek) så du kan kassere brukte sprøyter sikkert.

Hva du bør gjøre før injeksjonen din

1.Ta en pakning med en ferdigfylt sprøyte ut av kjøleskapet.

2.Åpne pakningen og ta den ferdigfylte sprøyten og nåleposen ut av pakningen. Ikke ta tak i den ferdigfylte sprøytens stempel eller toppdeksel.

3.Sjekk utløpsdatoen på etiketten på den ferdigfylte sprøyten (EXP). Bruk den ikke hvis datoen er passert den siste dagen i den måneden som vises.

4.Sjekk utseendet på Biopoin. Det må være en klar og fargeløs væske. Hvis det er partikler i den eller den er blakket, må du ikke bruke den.

5.Det er fliker i enden på nåleposen. Åpne nåleposen ved flikene (se bilde 1).

6.Fjern toppdekselet fra den ferdigfylte sprøyten (se bilde 2).

7.Fest nålen til sprøyten (se bilde 3). Fjern ikke dekselet til sprøyten på dette tidspunkt.

8.Skyv nålebeskyttelsen vekk fra nålen og mot sprøytens sylinder. Nålebeskyttelsen blir stående i den posisjonen du setter den i (se bilde 4).

9.For en mer komfortabel injeksjon, la den ferdigfylte sprøyten stå i 30 minutter for å nå romtemperatur (høyst 25 °C) eller hold den ferdigfylte sprøyten forsiktig i hånden i noen minutter. Du må ikke varme Biopoin på noen annen måte (du må for eksempel ikke varme den i mikrobølgeovnen eller i varmt vann).

10.Du må ikke fjerne dekselet på nålen før du er klar til å injisere.

11.Finn et komfortabelt, godt opplyst sted. Legg alt du trenger innen rekkevidde slik at du lett kan nå det (Biopoin ferdigfylt sprøyte, alkoholserviett, gasbandasje eller en steril gastupfer og den punkteringssikre beholderen).

12.Vask hendene grundig.

Hvordan forberede deg for injeksjonen din

Før du gir deg selv en Biopoin injeksjon, må du gjøre følgende:

1.Hold sprøyten og ta forsiktig av dekselet for nålen uten å vri. Trekk rett ut, som vist på bilde 5. Ikke berør nålen eller trykk på stempelet.

2.Det kan hende at du legger merke til små luftbobler i den ferdigfylte sprøyten. Hvis det er luftbobler der, skal du banke forsiktig på sprøyten med fingrene til luftboblen går opp til toppen av sprøyten. Med sprøyten pekende oppover, fjerner du luftboblen fra sprøyten ved å trykke stempelet forsiktig oppover.

3.Sprøyten har en skala. Trykk stempelet opp til det antall (IE) på sprøyten som passer til den dosen Biopoin som legen har forskrevet.

4.Sjekk igjen for å forsikre deg om at det er riktig dose med Biopoin i sprøyten.

5.Du kan nå bruke den ferdigfylte sprøyten.

Hvor injeksjonen din skal settes?

De mest passende stedene å injisere deg selv er:

-øverst på låret

-buken, unntatt området omkring navlen (se grå områder på bilde 6)

Hvis en annen injiserer deg, kan de også bruke baksiden og siden av overarmene (se grå områder på bilde 7).

Det er bedre å endre injeksjonssted hver dag for å unngå risiko for sårhet på en av sidene.

Hvordan du skal injisere deg selv

1.Desinfiser injeksjonsstedet på huden med en alkoholserviett og klyp huden mellom tommelen og pekefingeren, uten å klemme den (se bilde 8).

2.Sett nålen helt inn i huden som vist av lege eller sykepleier. Vinkelen mellom nålen og huden skal ikke være for liten (minst 45°, se bilde 9 og 10).

3.Injiser væsken sakte og jevnt inn i vevet, mens du holder huden i klypetaket (se bilde 11).

4.Etter å ha injisert væsken, fjern nålen og slipp taket i huden.

5.Trykk mot injeksjonsstedet med et stykke gasbandasje eller en steril gastupfer i flere sekunder.

6.Skyv nålebeskyttelsen mot nålen (se bilde 12).

7.Plasser nålebeskyttelsen med ca. 45° vinkel mot et flatt underlag (se bilde 13).

8.Press nålen raskt ned til du hører et klikk (se bilde 14).

9.Forsikre deg om at nålen står i korrekt posisjon i nålebeskyttelsen, under låsen (se bilde 15).

10.Bruk hver sprøyte bare til én injeksjon. Bruk ikke noe Biopoin som er igjen i sprøyten.

 

 

Husk

Ta kontakt med lege eller sykepleier for hjelp og råd hvis du har noen problemer.

Kassering av brukte sprøyter

-Legg brukte nåler i den punkteringssikre beholderen og oppbevar denne beholderen utilgjengelig for barn.

-Kassér den fulle beholderen etter anvisning av lege, apotek eller sykepleier.

-Kast aldri brukte sprøyter i det vanlige husholdningsavfallet.

7. Informasjon for å injisere deg selv

Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du kan gi deg selv injeksjoner med Biopoin under huden. Det er viktig at du ikke prøver å gi deg selv injeksjonen uten at du har fått spesialtrening av lege eller sykepleier. Hvis du ikke er sikker på hvordan du gir deg selv en injeksjon eller du har spørsmål, ta kontakt med lege eller sykepleier for hjelp.

Hvordan Biopoin brukes

Du skal gi deg selv en injeksjon inn i vevet like under huden. Dette kalles en subkutan injeksjon.

Utstyr du trenger

For å gi deg selv en injeksjon inn i vevet under huden trenger du:

-En ferdigfylt sprøyte med Biopoin

-En alkoholserviett

-Gasbandasje eller en steril gastupfer

Hva du bør gjøre før injeksjonen din

1.Ta en pakning med en ferdigfylt sprøyte ut av kjøleskapet.

2.Åpne pakningen og ta den ferdigfylte sprøyten og nålebeholderen ut av pakningen. Ikke ta tak i den ferdigfylte sprøytens stempel eller toppdeksel.

3.Sjekk utløpsdatoen på etiketten på den ferdigfylte sprøyten (EXP). Bruk den ikke hvis datoen er passert den siste dagen i den måneden som vises.

4.Sjekk utseendet på Biopoin. Det må være en klar og fargeløs væske. Hvis det er partikler i den eller den er blakket, må du ikke bruke den

5.Det er et deksel i enden på beholderen for nålen. Bryt etikettforseglingen og fjern dekselet (se bilde 1)

6.Fjern toppdekselet fra den ferdigfylte sprøyten (se bilde 2).

7.Fest nålen til sprøyten (se bilde 3). Fjern ikke dekselet til sprøyten på dette tidspunkt.

8.For en mer komfortabel injeksjon, la den ferdigfylte sprøyten stå i 30 minutter for å nå romtemperatur (høyst 25 °C) eller hold den ferdigfylte sprøyten forsiktig i hånden i noen minutter. Du må ikke varme Biopoin på noen annen måte (du må for eksempel ikke varme den i mikrobølgeovnen eller i varmt vann).

9.Du må ikke fjerne dekselet på nålen før du er klar til å injisere.

10.Finn et komfortabelt, godt opplyst sted. Legg alt du trenger innen rekkevidde slik at du lett kan nå det (Biopoin ferdigfylt sprøyte, alkoholserviett og gasbandasje eller en steril gastupfer).

11.Vask hendene grundig.

Hvordan forberede deg for injeksjonen din?

Før du gir deg selv en Biopoin injeksjon, må du gjøre følgende:

1.Hold sprøyten og ta forsiktig av dekselet for nålen uten å vri. Trekk rett ut, som vist på bildet 4. Nålen er omgitt av en nålbeskyttelse som kan trekkes tilbake. Ikke berør nålen eller nålbeskyttelsen eller trykk på stempelet (se bilde 5).

2.Det kan hende at du legger merke til små luftbobler i den ferdigfylte sprøyten. Hvis det er luftbobler der, skal du banke forsiktig på sprøyten med fingrene til luftboblen går opp til toppen av sprøyten. Med sprøyten pekende oppover, fjerner du luftboblen fra sprøyten ved å trykke stempelet forsiktig oppover.

3.Sprøyten har en skala. Trykk stempelet opp til det antall (IE) på sprøyten som passer til den dosen Biopoin som legen har forskrevet.

4.Sjekk igjen for å forsikre deg om at det er riktig dose med Biopoin i sprøyten.

5.Du kan nå bruke den ferdigfylte sprøyten.

Hvor injeksjonen din skal settes?

De mest passende stedene å injisere deg selv er:

-øverst på låret, og

-buken, unntatt området omkring navlen (se grå områder på bilde 6)

Hvis en annen injiserer deg, kan de også bruke baksiden og siden av overarmene (se grå områder på bilde 7).

Det er bedre å endre injeksjonssted hver dag for å unngå risiko for sårhet på en av sidene.

Hvordan du skal injisere deg selv

1.Desinfiser injeksjonsstedet på huden med en alkoholserviett og klyp huden mellom tommelen og pekefingeren, uten å klemme den (se bilde 8).

2.Sett den beskyttede nålen uten å nøle og i én sammenhengende bevegelse helt inn i huden som vist av lege eller sykepleier. Vinkelen mellom nålen og huden skal ikke være for liten (minst 45°, se bilde 9). Nålbeskyttelsen vil trekkes helt tilbake når du setter nålen inn i huden (se bilde 10).

3.Injiser væsken sakte og jevnt inn i vevet, mens du holder huden i klypetaket (se bilde 11).

4.Etter å ha injisert væsken, fjern nålen og slipp taket i huden. Nålen vil være beskyttet og låses automatisk slik at du ikke kan stikk deg (se bilde 12).

5.Trykk mot injeksjonsstedet med et stykke gasbandasje eller en steril gastupfer i flere sekunder.

6.Bruk hver sprøyte bare til én injeksjon. Bruk ikke noe Biopoin som er igjen i sprøyten

Husk

Vær ikke redd for å ta kontakt med lege eller sykepleier for hjelp og råd hvis du har noen problemer.

Kassering av brukte sprøyter

Sikkerhetsutstyret forhindrer stikkskader etter bruk, så det er ikke nødvendig med spesielle forholdsregler for kassering. Kassér sprøyter med sikkerhetsutstyr etter anvisning av lege, apotek eller sykepleier.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter