Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brilique (ticagrelor) – Pakningsvedlegg - B01AC24

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBrilique
ATC-kodeB01AC24
Stoffticagrelor
ProdusentAstraZeneca AB

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Brilique 60 mg filmdrasjerte tabletter tikagrelor

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Brilique er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Brilique

3.Hvordan du bruker Brilique

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Brilique

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Brilique er og hva det brukes mot

Hva Brilique er

Brilique inneholder et virkestoff som kalles tikagrelor. Dette tilhører en gruppe legemidler som kalles "blodplatehemmere".

Hva Brilique brukes mot

Brilique i kombinasjon med acetylsalisylsyre (en annen blodplatehemmer), skal bare brukes av voksne. Du har fått dette legemidlet fordi du har hatt:

et hjerteinfarkt for mer enn ett år siden

Det reduserer sjansen din for å få et nytt hjerteinfarkt, slag eller å dø av en sykdom som har tilknytning til hjertet ditt eller blodårene dine.

Hvordan Brilique virker

Brilique påvirker celler som kalles "blodplater" (trombocytter). Disse svært små blodcellene hjelper til med å stoppe blødninger ved klumpe seg sammen for å tette små hull i blodårer som er kuttet opp eller skadet.

Blodplatene kan imidlertid danne propper på innsiden av syke/skadde blodårer i hjertet og hjernen. Dette kan være svært farlig fordi:

proppen kan stoppe blodgjennomstrømningen fullstendig. Dette kan forårsake hjerteinfarkt (myokardinfarkt) eller slag, eller

proppen kan delvis blokkere blodårene til hjertet. Dette kan redusere blodgjennomstrømningen til hjertet og kan gi brystsmerter som kommer og går (kalles ”ustabil angina”).

Brilique hjelper til med å hindre klumping av blodplater. Dette reduserer sjansen for at det dannes en blodpropp som kan redusere blodgjennomstrømningen.

2. Hva du må vite før du bruker Brilique

Bruk ikke Brilique:

dersom du er allergisk overfor tikagrelor eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

dersom du har blødninger nå.

dersom du har hatt slag forårsaket av hjerneblødning.

dersom du har alvorlig leversykdom.

dersom du tar noen av de følgende legemidlene:

-ketokonazol (brukes til å behandle soppinfeksjoner)

-klaritromycin (brukes til å behandle bakterieinfeksjoner)

-nefazodon (et legemiddel mot depresjon)

-ritonavir og atazanavir (brukes til å behandle HIV-infeksjoner og AIDS).

Bruk ikke Brilique hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Dersom du er usikker, snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Brilique:

dersom du har økt blødningsrisiko på grunn av:

-en nylig alvorlig skade

-nylig operasjon (inkludert tannoperasjon, spør tannlegen din om dette)

-du har en sykdom som påvirker blodkoagulasjonen

-nylig blødning fra magen eller tarmen (som magesår eller polypper i tykktarmen)

dersom du skal opereres (inkludert tannoperasjon) mens du tar Brilique. Dette er på grunn av den økte blødningsrisikoen. Legen din kan be deg slutte å ta dette legemidlet 7 dager før operasjon.

dersom hjerteslagene er unormalt lave (færre en 60 slag per minutt) og du ikke allerede har på plass en innretning som regulerer hjerterytmen (pacemaker).

dersom du har astma eller andre lungeproblemer eller pustevansker.

dersom du har problemer med leveren eller tidligere har hatt en sykdom som kan ha påvirket leveren din.

dersom en blodprøve du har tatt viser mer enn normal mengde av urinsyre

Dersom noe av det ovennevnte gjelder for deg (eller dersom du er usikker), snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.

Barn og ungdom

Brilique anbefales ikke til barn eller ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Brilique

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er fordi Brilique kan endre virkemåten for enkelte medisiner og fordi noen medisiner kan ha en effekt på Brilique.

Informer legen din eller en apotekfarmasøyt dersom du tar noen av de følgende legemidlene:

mer enn 40 mg daglig av enten simvastatin eller lovastatin (medisiner som brukes til å behandle høyt kolesterol)

rifampicin (et antibiotikum)

fenytoin, karbamazepin og fenobarbital (brukes for å kontrollere epileptiske anfall)

digoksin (brukes til å behandle hjertesvikt)

cyklosporin (brukes til å nedsette immunsystemet)

kinidin og diltiazem (brukes til å behandle unormal hjerterytme)

betablokkere og verapamil (brukes til å behandle høyt blodtrykk).

Det er spesielt viktig at du informerer legen din eller apotekfarmasøyt dersom du tar noen av følgende medisiner som øker blødningsrisikoen:

"perorale antikoagulanter", som ofte kalles "blodfortynnende midler", blant annet warfarin.

ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (forkortet NSAID) som ofte tas som smertestillende midler, slik som ibuprofen og naproksen.

selektive seretoninreopptakshemmere (forkortet SSRI) som tas mot depresjon, slik som paroksetin, sertralin og citalopram.

andre medisiner slik som ketokonazol (brukes til å behandle soppinfeksjoner), klaritromycin brukes til å behandle bakterieinfeksjoner), nefazadon (et legemiddel mot depresjon), ritonavir og atazanavir (brukes til å behandle HIV-infeksjoner og AIDS), cisaprid (brukes til å behandle halsbrann/sure oppstøt), ergotalkaloider (brukes til å behandle migrene og hodeverk).

Siden du tar Brilique kan du ha en økt risiko for blødning dersom legen din gir deg legemidler som løser opp blodpropper, slik som streptokinase eller alteplase. Informer legen din om dette.

Graviditet og amming

Det anbefales ikke å bruke Brilique hvis du er gravid eller kan komme til å bli gravid. Kvinner bør bruke egnet prevensjon for å unngå graviditet mens de tar dette legemidlet.

Rådfør deg med legen din før du tar dette legemidlet hvis du ammer. Legen din vil fortelle deg om fordeler og risiki ved å ta Brilique i løpet av denne tiden.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Brilique antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Vær varsom når du kjører bil eller bruker maskiner dersom du føler deg svimmel eller forvirret når du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Brilique

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Hvor mye du skal ta

Den vanlige dosen er én tablett på 60 mg 2 ganger daglig. Fortsett å ta Brilique så lenge legen sier det.

Ta dette legemidlet på omtrent samme tid hver dag (f.eks. én tablett om morgenen og én om kvelden).

Inntak av Brilique sammen med andre legemidler som hindrer dannelse av blodpropper

Legen din vil sannsynligvis også be deg ta acetylsalisylsyre. Dette er et stoff som finnes i mange legemidler som brukes til å hindre dannelse av blodpropp. Legen din vil fortelle deg hvor mye du skal ta (vanligvis mellom 75-150 mg daglig).

Hvordan du bruker Brilique

Du kan ta tabletten med eller uten mat.

Du kan sjekke når du sist tok en Brilique-tablett ved å se på blisterpakningen. Det er en sol (for morgen) og en måne (for kveld). Dette vil hjelpe deg å huske om du har tatt dosen.

Dersom du har problemer med å svelge tabletten

Dersom du har problemer med å svelge tabletten kan du knuse dem og blande med vann som følger:

Knus tabletten til et fint pulver

Hell pulveret i et halvt glass vann

Rør og drikk umiddelbart

For å sikre at det ikke er noe medisin igjen, så skyll det tomme glasset med nok et halvt glass

vann og drikk det

Dersom du er på sykehus, kan tabletten blandes med litt vann og gis gjennom en sonde via nesen (nasogastrisk sonde).

Dersom du tar for mye av Brilique

Dersom du tar mer Brilique enn du skal, må du kontakte legen din eller straks oppsøke legevakt. Ta med deg legemiddelpakningen. Du kan ha økt risiko for blødning.

Dersom du har glemt å ta Brilique

Hvis du glemmer å ta en dose, så ta neste dose som normalt.

Du må ikke ta en dobbelt dose (to doser samtidig) som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Brilique

Ikke slutt å ta Brilique før du har rådført deg med legen din. Ta dette legemidlet regelmessig og så lenge legen din forskriver det. Dersom du stopper med å ta Brilique, kan det øke sjansen din for å få et nytt hjerteinfarkt eller slag eller dø av en sykdom som har forbindelse med hjertet ditt eller blodårer.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan oppstå med dette legemidlet:

Brilique påvirker dannelsen av blodpropper, så de fleste bivirkningene er forbundet med blødninger. Blødninger kan oppstå hvor som helst i kroppen. Noen blødninger er vanlige (som blåmerker og neseblod). Alvorlige blødninger er sjeldne, men kan være livstruende.

Kontakt lege straks dersom du merker noen av de følgende bivirkningene. Du kan trenge øyeblikkelig legehjelp:

Blødning i hjernen eller på innsiden av skallen er en mindre vanlig bivirkning og kan gi tegn på slag, slik som:

-plutselig nummenhet eller svakhet i arm, ben eller ansikt, spesielt hvis det bare er på den ene siden av kroppen

-plutselig forvirring, talevansker eller vansker med å forstå andre

-plutselige vansker med å gå eller tap av balanse eller koordinasjon

-plutselig følelse av svimmelhet eller plutselig kraftig hodepine uten kjent årsak

Tegn på blødning som:

-alvorlig blødning eller blødning du ikke får kontroll over

-uventede blødninger eller blødninger som varer lenge

-rosa, rød eller brun urin

-oppkast av rødt blod eller oppkast som ser ut som ‘kaffegrut’

-rød eller sort avføring (ser ut som tjære)

-hoster opp eller kaster opp blodklumper

Besvimelse

-Et midlertidig tap av bevissthet på grunn av et plutselig fall i blodgjennomstrømningen til hjernen (vanlige)

Rådfør deg med legen din hvis du merker noen av følgende bivirkninger:

Følelse av kortpustethet. Dette er svært vanlig. Det kan komme av hjertelidelsen din eller ha en annen årsak, eller det kan være en bivirkning av Brilique. Kortpustethet forbundet med Brilique er vanligvis mild og beskrevet som en plutselig, uventet higen etter luft som vanligvis skjer ved hvile og kan forekomme i de første ukene av behandlingen og som forsvinner for mange. Rådfør deg med legen din hvis du merker at kortpustetheten blir verre eller varer lenge. Legen din vil avgjøre om dette skal behandles eller undersøkes nærmere.

Andre mulige bivirkninger

Svært vanlige (kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer)

Høyt urinsyrenivå i blodet (målt med tester)

Blødninger forårsaket av blodsykdom

Vanlige (kan oppstå hos inntil 1 av 10 personer)

Blåmerker

Hodepine

Følelse av svimmelhet eller at rommet snurrer

Diaré eller fordøyelsesvansker

Kvalme

Forstoppelse

Utslett

Kløe

Sterke smerter og hevelse i leddene – dette kan være tegn på urinsyregikt

Følelse av svimmelhet eller ørhet eller få tåkesyn – dette er tegn på lavt blodtrykk

Neseblødning

Mer enn normal blødning etter operasjoner eller fra kutt (for eksempel ved barbering) og sår

Blødninger fra magens slimhinne (magesår)

Blødende tannkjøtt

Mindre vanlige (kan oppstå hos inntil 1 av 100 personer)

Allergisk reaksjon: utslett, kløe, hovent ansikt, hovne lepper eller hoven tunge kan være tegn på en allergisk reaksjon.

Forvirring

Synsforstyrrelser forårsaket av blod i øyne

Vaginal blødning som er sterkere eller skjer på andre tider enn dine normale menstruasjonsperioder

Blødninger inne i ledd og muskler som fører til smertefull hevelse

Blod i ørene

Indre blødning, dette kan føre til svimmelhet eller ørhet

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Brilique

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter utløpsdato (EXP). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Brilique

Virkestoffet er tikagrelor. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 60 mg tikagrelor.

Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne: mannitol (E421), kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, natriumstivelsesglykolat type A, hydroksypropylcellulose (E463), magnesiumstearat (E470b).

Tablettens filmdrasjering: hypromellose (E464), titandioksid (E171), makrogol 400, sort jernoksid (E172) og rødt jernoksid (E172).

Hvordan Brilique ser ut og innholdet i pakningen

Filmdrasjert tablett: Tablettene er runde, bikonvekse, rosa, filmdrasjerte og er merket med "60" over "T" på den ene siden.

Brilique leveres i:

standard blisterpakninger (med sol/måne-symboler) i esker på 60 og 180 tabletter

kalenderblisterpakninger (med sol/måne-symboler) i esker på 14, 56 og 168 tabletter Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

AstraZeneca AB

SE-151 85

Södertälje

Sverige

Tilvirker:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85

Södertälje

Sverige

Tilvirker:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

United Kingdom

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България

AstraZeneca S.A./N.V.

ЕООД

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Teл.: +359 2 44 55 000

 

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Brilique 90 mg filmdrasjerte tabletter tikagrelor

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Brilique er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Brilique

3.Hvordan du bruker Brilique

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Brilique

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Brilique er og hva det brukes mot

Hva Brilique er

Brilique inneholder et virkestoff som kalles tikagrelor. Dette tilhører en gruppe legemidler som kalles "blodplatehemmere".

Hva Brilique brukes mot

Brilique i kombinasjon med acetylsalisylsyre (en annen blodplatehemmer), skal bare brukes av voksne. Du har fått dette legemidlet fordi du har hatt:

et hjerteinfarkt, eller

ustabil angina (angina eller brystsmerter som ikke er godt kontrollert)

Det reduserer sjansen din for å få et nytt hjerteinfarkt, slag eller å dø av en sykdom som har tilknytning til hjertet ditt eller blodårene dine.

Hvordan Brilique virker

Brilique påvirker celler som kalles "blodplater" (trombocytter). Disse svært små blodcellene hjelper til med å stoppe blødninger ved klumpe seg sammen for å tette små hull i blodårer som er kuttet opp eller skadet.

Blodplatene kan imidlertid danne propper på innsiden av syke/skadde blodårer i hjertet og hjernen. Dette kan være svært farlig fordi:

proppen kan stoppe blodgjennomstrømningen fullstendig. Dette kan forårsake hjerteinfarkt (myokardinfarkt) eller slag, eller

proppen kan delvis blokkere blodårene til hjertet. Dette kan redusere blodgjennomstrømningen til hjertet og kan gi brystsmerter som kommer og går (kalles ”ustabil angina”).

Brilique hjelper til med å hindre klumping av blodplater. Dette reduserer sjansen for at det dannes en blodpropp som kan redusere blodgjennomstrømningen.

2. Hva du må vite før du bruker Brilique

Bruk ikke Brilique:

dersom du er allergisk overfor tikagrelor eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

dersom du har blødninger nå.

dersom du har hatt slag forårsaket av hjerneblødning.

dersom du har alvorlig leversykdom.

dersom du tar noen av de følgende legemidlene:

-ketokonazol (brukes til å behandle soppinfeksjoner)

-klaritromycin (brukes til å behandle bakterieinfeksjoner)

-nefazodon (et legemiddel mot depresjon)

-ritonavir og atazanavir (brukes til å behandle HIV-infeksjoner og AIDS).

Bruk ikke Brilique hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Dersom du er usikker, snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Brilique:

dersom du har økt blødningsrisiko på grunn av:

-en nylig alvorlig skade

-nylig operasjon (inkludert tannoperasjon, spør tannlegen din om dette)

-du har en sykdom som påvirker blodkoagulasjonen

-nylig blødning fra magen eller tarmen (som magesår eller polypper i tykktarmen)

dersom du skal opereres (inkludert tannoperasjon) mens du tar Brilique. Dette er på grunn av den økte blødningsrisikoen. Legen din kan be deg slutte å ta dette legemidlet 7 dager før operasjon.

dersom hjerteslagene er unormalt lave (færre en 60 slag per minutt) og du ikke allerede har på plass en innretning som regulerer hjerterytmen (pacemaker).

dersom du har astma eller andre lungeproblemer eller pustevansker.

dersom du har problemer med leveren eller tidligere har hatt en sykdom som kan ha påvirket leveren din.

dersom en blodprøve du har tatt viser mer enn normal mengde av urinsyre.

Dersom noe av det ovennevnte gjelder for deg (eller dersom du er usikker), snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.

Barn og ungdom

Brilique anbefales ikke til barn eller ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Brilique

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er fordi Brilique kan endre virkemåten for enkelte medisiner og fordi noen medisiner kan ha en effekt på Brilique.

Informer legen din eller en apotekfarmasøyt dersom du tar noen av de følgende legemidlene:

mer enn 40 mg daglig av enten simvastatin eller lovastatin (medisiner som brukes til å behandle høyt kolesterol)

rifampicin (et antibiotikum)

fenytoin, karbamazepin og fenobarbital (brukes for å kontrollere epileptiske anfall)

digoksin (brukes til å behandle hjertesvikt)

cyklosporin (brukes til å nedsette immunsystemet)

kinidin og diltiazem (brukes til å behandle unormal hjerterytme)

betablokkere og verapamil (brukes til å behandle høyt blodtrykk).

Det er spesielt viktig at du informerer legen din eller apotekfarmasøyt dersom du tar noen av følgende medisiner som øker blødningsrisikoen:

"perorale antikoagulanter", som ofte kalles "blodfortynnende midler", blant annet warfarin.

ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (forkortet NSAID) som ofte tas som smertestillende midler, slik som ibuprofen og naproksen.

selektive seretoninreopptakshemmere (forkortet SSRI) som tas mot depresjon, slik som paroksetin, sertralin og citalopram.

andre medisiner slik som ketokonazol (brukes til å behandle soppinfeksjoner), klaritromycin brukes til å behandle bakterieinfeksjoner), nefazadon (et legemiddel mot depresjon), ritonavir og atazanavir (brukes til å behandle HIV-infeksjoner og AIDS), cisaprid (brukes til å behandle halsbrann/sure oppstøt), ergotalkaloider (brukes til å behandle migrene og hodeverk).

Siden du tar Brilique kan du ha en økt risiko for blødning dersom legen din gir deg legemidler som løser opp blodpropper, slik som streptokinase eller alteplase. Informer legen din om dette.

Graviditet og amming

Det anbefales ikke å bruke Brilique hvis du er gravid eller kan komme til å bli gravid. Kvinner bør bruke egnet prevensjon for å unngå graviditet mens de tar dette legemidlet.

Rådfør deg med legen din før du tar dette legemidlet hvis du ammer. Legen din vil fortelle deg om fordeler og risiki ved å ta Brilique i løpet av denne tiden.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Brilique antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Vær varsom når du kjører bil eller bruker maskiner dersom du føler deg svimmel eller forvirret når du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Brilique

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Hvor mye du skal ta

Startdosen er to tabletter samtidig (dose på 180 mg). Denne dosen vil vanligvis gis til deg på sykehuset.

Etter denne startdosen er vanlig dose én tablett på 90 mg to ganger daglig inntil 12 måneder med mindre legen din sier noe annet.

Ta dette legemidlet på omtrent samme tid hver dag (f.eks. én tablett om morgenen og én om kvelden).

Inntak av Brilique sammen med andre legemidler som hindrer dannelse av blodpropper

Legen din vil sannsynligvis også be deg ta acetylsalisylsyre. Dette er et stoff som finnes i mange legemidler som brukes til å hindre dannelse av blodpropp. Legen din vil fortelle deg hvor mye du skal ta (vanligvis mellom 75-150 mg daglig).

Hvordan du bruker Brilique

Du kan ta tabletten med eller uten mat.

Du kan sjekke når du sist tok en Brilique-tablett ved å se på blisterpakningen. Det er en sol (for morgen) og en måne (for kveld). Dette vil hjelpe deg å huske om du har tatt dosen.

Dersom du har problemer med å svelge tabletten

Dersom du har problemer med å svelge tabletten kan du knuse dem og blande med vann som følger:

Knus tabletten til et fint pulver

Hell pulveret i et halvt glass vann

Rør og drikk umiddelbart

For å sikre at det ikke er noe medisin igjen, så skyll det tomme glasset med nok et halvt glass vann og drikk det

Dersom du er på sykehus, kan tabletten blandes med litt vann og gis gjennom en sonde via nesen (nasogastrisk sonde).

Dersom du tar for mye av Brilique

Dersom du tar mer Brilique enn du skal, må du kontakte legen din eller straks oppsøke legevakt. Ta med deg legemiddelpakningen. Du kan ha økt risiko for blødning.

Dersom du har glemt å ta Brilique

Hvis du glemmer å ta en dose, så ta neste dose som normalt.

Du må ikke ta en dobbelt dose (to doser samtidig) som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Brilique

Ikke slutt å ta Brilique før du har rådført deg med legen din. Ta dette legemidlet regelmessig og så lenge legen din forskriver det. Dersom du stopper med å ta Brilique, kan det øke sjansen din for å få et nytt hjerteinfarkt eller slag eller dø av en sykdom som har forbindelse med hjertet ditt eller blodårer.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan oppstå med dette legemidlet:

Brilique påvirker dannelsen av blodpropper, så de fleste bivirkningene er forbundet med blødninger. Blødninger kan oppstå hvor som helst i kroppen. Noen blødninger er vanlige (som blåmerker og neseblod). Alvorlige blødninger er sjeldne, men kan være livstruende.

Kontakt lege straks dersom du merker noen av de følgende bivirkningene. Du kan trenge øyeblikkelig legehjelp:

Blødning i hjernen eller på innsiden av skallen er en mindre vanlig bivirkning og kan gi tegn på slag, slik som:

-plutselig nummenhet eller svakhet i arm, ben eller ansikt, spesielt hvis det bare er på den ene siden av kroppen

-plutselig forvirring, talevansker eller vansker med å forstå andre

-plutselige vansker med å gå eller tap av balanse eller koordinasjon

-plutselig følelse av svimmelhet eller plutselig kraftig hodepine uten kjent årsak

Tegn på blødning som:

-alvorlig blødning eller blødning du ikke får kontroll over

-uventede blødninger eller blødninger som varer lenge

-rosa, rød eller brun urin

-oppkast av rødt blod eller oppkast som ser ut som ‘kaffegrut’

-rød eller sort avføring (ser ut som tjære)

-hoster opp eller kaster opp blodklumper

Besvimelse

-Et midlertidig tap av bevissthet på grunn av et plutselig fall i blodgjennomstrømningen til hjernen (vanlige)

Rådfør deg med legen din hvis du merker noen av følgende bivirkninger:

Følelse av kortpustethet. Dette er svært vanlig. Det kan komme av hjertelidelsen din eller ha en annen årsak, eller det kan være en bivirkning av Brilique. Kortpustethet forbundet med Brilique er vanligvis mild og beskrevet som en plutselig, uventet higen etter luft som vanligvis

skjer ved hvile og kan forekomme i de første ukene av behandlingen og som forsvinner for mange. Rådfør deg med legen din hvis du merker at kortpustetheten blir verre eller varer lenge. Legen din vil avgjøre om dette skal behandles eller undersøkes nærmere.

Andre mulige bivirkninger

Svært vanlige (kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer)

Høyt urinsyrenivå i blodet (målt med tester)

Blødninger forårsaket av blodsykdom

Vanlige (kan oppstå hos inntil 1 av 10 personer)

Blåmerker

Hodepine

Følelse av svimmelhet eller at rommet snurrer

Diaré eller fordøyelsesvansker

Kvalme

Forstoppelse

Utslett

Kløe

Sterke smerter og hevelse i leddene – dette kan være tegn på urinsyregikt

Følelse av svimmelhet eller ørhet eller få tåkesyn – dette er tegn på lavt blodtrykk

Neseblødning

Mer enn normal blødning etter operasjoner eller fra kutt (for eksempel ved barbering) og sår

Blødninger fra magens slimhinne (magesår)

Blødende tannkjøtt

Mindre vanlige (kan oppstå hos inntil 1 av 100 personer)

Allergisk reaksjon: utslett, kløe, hovent ansikt, hovne lepper eller hoven tunge kan være tegn på en allergisk reaksjon.

Forvirring

Synsforstyrrelser forårsaket av blod i øyne

Vaginal blødning som er sterkere eller skjer på andre tider enn dine normale menstruasjonsperioder

Blødninger inne i ledd og muskler som fører til smertefull hevelse

Blod i ørene

Indre blødning, dette kan føre til svimmelhet eller ørhet

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Brilique

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter utløpsdato (EXP). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Brilique

Virkestoffet er tikagrelor. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 90 mg tikagrelor.

Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne: mannitol (E421), kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, natriumstivelsesglykolat type A, hydroksypropylcellulose (E463), magnesiumstearat (E470b).

Tablettens filmdrasjering: hypromellose (E464), titandioksid (E171), talkum, makrogol 400 og gult jernoksid (E172).

Hvordan Brilique ser ut og innholdet i pakningen

Filmdrasjert tablett: Tablettene er runde, bikonvekse, gule, filmdrasjerte og er merket med "90" over "T" på den ene siden.

Brilique leveres i:

standard blisterpakninger (med sol/måne-symboler) i esker på 60 og 180 tabletter

kalenderblisterpakninger (med sol/måne-symboler) i esker på 14, 56 og 168 tabletter

perforerte endose blisterpakninger i esker på 100 x1 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

AstraZeneca AB

SE-151 85

Södertälje

Sverige

Tilvirker:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85

Södertälje

Sverige

Tilvirker:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

United Kingdom

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България

AstraZeneca S.A./N.V.

ЕООД

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Teл.: +359 2 44 55 000

 

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Brilique 90 mg smeltetabletter tikagrelor

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Brilique er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Brilique

3.Hvordan du bruker Brilique

4.Mulige bivirkninger

6.Hvordan du oppbevarer Brilique

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Brilique er og hva det brukes mot

Hva Brilique er

Brilique inneholder et virkestoff som kalles tikagrelor. Dette tilhører en gruppe legemidler som kalles "blodplatehemmere".

Hva Brilique brukes mot

Brilique i kombinasjon med acetylsalisylsyre (en annen blodplatehemmer), skal bare brukes av voksne. Du har fått dette legemidlet fordi du har hatt:

et hjerteinfarkt, eller

ustabil angina (angina eller brystsmerter som ikke er godt kontrollert)

Det reduserer sjansen din for å få et nytt hjerteinfarkt, slag eller å dø av en sykdom som har tilknytning til hjertet ditt eller blodårene dine.

Hvordan Brilique virker

Brilique påvirker celler som kalles "blodplater" (trombocytter). Disse svært små blodcellene hjelper til med å stoppe blødninger ved klumpe seg sammen for å tette små hull i blodårer som er kuttet opp eller skadet.

Blodplatene kan imidlertid danne propper på innsiden av syke/skadde blodårer i hjertet og hjernen. Dette kan være svært farlig fordi:

proppen kan stoppe blodgjennomstrømningen fullstendig. Dette kan forårsake hjerteinfarkt (myokardinfarkt) eller slag, eller

proppen kan delvis blokkere blodårene til hjertet. Dette kan redusere blodgjennomstrømningen til hjertet og kan gi brystsmerter som kommer og går (kalles ”ustabil angina”).

Brilique hjelper til med å hindre klumping av blodplater. Dette reduserer sjansen for at det dannes en blodpropp som kan redusere blodgjennomstrømningen.

2. Hva du må vite før du bruker Brilique

Bruk ikke Brilique:

dersom du er allergisk overfor tikagrelor eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

dersom du har blødninger nå.

dersom du har hatt slag forårsaket av hjerneblødning.

dersom du har alvorlig leversykdom.

dersom du tar noen av de følgende legemidlene:

-ketokonazol (brukes til å behandle soppinfeksjoner)

-klaritromycin (brukes til å behandle bakterieinfeksjoner)

-nefazodon (et legemiddel mot depresjon)

-ritonavir og atazanavir (brukes til å behandle HIV-infeksjoner og AIDS).

Bruk ikke Brilique hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Dersom du er usikker, snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Brilique:

dersom du har økt blødningsrisiko på grunn av:

-en nylig alvorlig skade

-nylig operasjon (inkludert tannoperasjon, spør tannlegen din om dette)

-du har en sykdom som påvirker blodkoagulasjonen

-nylig blødning fra magen eller tarmen (som magesår eller polypper i tykktarmen)

dersom du skal opereres (inkludert tannoperasjon) mens du tar Brilique. Dette er på grunn av den økte blødningsrisikoen. Legen din kan be deg slutte å ta dette legemidlet 7 dager før operasjon.

dersom hjerteslagene er unormalt lave (færre en 60 slag per minutt) og du ikke allerede har på plass en innretning som regulerer hjerterytmen (pacemaker).

dersom du har astma eller andre lungeproblemer eller pustevansker.

dersom du har problemer med leveren eller tidligere har hatt en sykdom som kan ha påvirket leveren din.

dersom en blodprøve du har tatt viser mer enn normal mengde av urinsyre.

Dersom noe av det ovennevnte gjelder for deg (eller dersom du er usikker), snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.

Barn og ungdom

Brilique anbefales ikke til barn eller ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Brilique

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er fordi Brilique kan endre virkemåten for enkelte medisiner og fordi noen medisiner kan ha en effekt på Brilique.

Informer legen din eller en apotekfarmasøyt dersom du tar noen av de følgende legemidlene:

mer enn 40 mg daglig av enten simvastatin eller lovastatin (medisiner som brukes til å behandle høyt kolesterol)

rifampicin (et antibiotikum)

fenytoin, karbamazepin og fenobarbital (brukes for å kontrollere epileptiske anfall)

digoksin (brukes til å behandle hjertesvikt)

cyklosporin (brukes til å nedsette immunsystemet)

kinidin og diltiazem (brukes til å behandle unormal hjerterytme)

betablokkere og verapamil (brukes til å behandle høyt blodtrykk).

Det er spesielt viktig at du informerer legen din eller apotekfarmasøyt dersom du tar noen av følgende medisiner som øker blødningsrisikoen:

"perorale antikoagulanter", som ofte kalles "blodfortynnende midler", blant annet warfarin.

ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (forkortet NSAID) som ofte tas som smertestillende midler, slik som ibuprofen og naproksen.

selektive seretoninreopptakshemmere (forkortet SSRI) som tas mot depresjon, slik som paroksetin, sertralin og citalopram.

andre medisiner slik som ketokonazol (brukes til å behandle soppinfeksjoner), klaritromycin brukes til å behandle bakterieinfeksjoner), nefazadon (et legemiddel mot depresjon), ritonavir og atazanavir (brukes til å behandle HIV-infeksjoner og AIDS), cisaprid (brukes til å behandle halsbrann/sure oppstøt), ergotalkaloider (brukes til å behandle migrene og hodeverk).

Siden du tar Brilique kan du ha en økt risiko for blødning dersom legen din gir deg legemidler som løser opp blodpropper, slik som streptokinase eller alteplase. Informer legen din om dette.

Graviditet og amming

Det anbefales ikke å bruke Brilique hvis du er gravid eller kan komme til å bli gravid. Kvinner bør bruke egnet prevensjon for å unngå graviditet mens de tar dette legemidlet.

Rådfør deg med legen din før du tar dette legemidlet hvis du ammer. Legen din vil fortelle deg om fordeler og risiki ved å ta Brilique i løpet av denne tiden.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Brilique antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Vær varsom når du kjører bil eller bruker maskiner dersom du føler deg svimmel eller forvirret når du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Brilique

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Hvor mye du skal ta

Startdosen er to tabletter samtidig (dose på 180 mg). Denne dosen vil vanligvis gis til deg på sykehuset.

Etter denne startdosen er vanlig dose én tablett på 90 mg to ganger daglig inntil 12 måneder med mindre legen din sier noe annet.

Ta dette legemidlet på omtrent samme tid hver dag (f.eks. én tablett om morgenen og én om kvelden).

Inntak av Brilique sammen med andre legemidler som hindrer dannelse av blodpropper

Legen din vil sannsynligvis også be deg ta acetylsalisylsyre. Dette er et stoff som finnes i mange legemidler som brukes til å hindre dannelse av blodpropp. Legen din vil fortelle deg hvor mye du skal ta (vanligvis mellom 75-150 mg daglig).

Hvordan du bruker Brilique

Ikke åpne blisteret før det er tid for å ta legemidlet.

Riv opp blisterfolien for å ta ut tabletten - ikke trykk den gjennom folien, da tabletten kan knuse.

Legg tabletten på tungen og la den løses opp.

Du kan deretter svelge den med eller uten vann.

Du kan ta tabletten med eller uten mat.

Dersom du er på sykehus, kan tabletten blandes med litt vann og gis gjennom en sonde via nesen (nasogastrisk sonde).

Dersom du tar for mye av Brilique

Dersom du tar mer Brilique enn du skal, må du kontakte legen din eller straks oppsøke legevakt. Ta med deg legemiddelpakningen. Du kan ha økt risiko for blødning.

Dersom du har glemt å ta Brilique

Hvis du glemmer å ta en dose, så ta neste dose som normalt.

Du må ikke ta en dobbelt dose (to doser samtidig) som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Brilique

Ikke slutt å ta Brilique før du har rådført deg med legen din. Ta dette legemidlet regelmessig og så lenge legen din forskriver det. Dersom du stopper med å ta Brilique, kan det øke sjansen din for å få et nytt hjerteinfarkt eller slag eller dø av en sykdom som har forbindelse med hjertet ditt eller blodårer.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan oppstå med dette legemidlet:

Brilique påvirker dannelsen av blodpropper, så de fleste bivirkningene er forbundet med blødninger. Blødninger kan oppstå hvor som helst i kroppen. Noen blødninger er vanlige (som blåmerker og neseblod). Alvorlige blødninger er sjeldne, men kan være livstruende.

Kontakt lege straks dersom du merker noen av de følgende bivirkningene. Du kan trenge øyeblikkelig legehjelp:

Blødning i hjernen eller på innsiden av skallen er en mindre vanlig bivirkning og kan gi tegn på slag, slik som:

-plutselig nummenhet eller svakhet i arm, ben eller ansikt, spesielt hvis det bare er på den ene siden av kroppen

-plutselig forvirring, talevansker eller vansker med å forstå andre

-plutselige vansker med å gå eller tap av balanse eller koordinasjon

-plutselig følelse av svimmelhet eller plutselig kraftig hodepine uten kjent årsak

Tegn på blødning som:

-alvorlig blødning eller blødning du ikke får kontroll over

-uventede blødninger eller blødninger som varer lenge

-rosa, rød eller brun urin

-oppkast av rødt blod eller oppkast som ser ut som ‘kaffegrut’

-rød eller sort avføring (ser ut som tjære)

-hoster opp eller kaster opp blodklumper

Besvimelse

-Et midlertidig tap av bevissthet på grunn av et plutselig fall i blodgjennomstrømningen til hjernen (vanlige)

Rådfør deg med legen din hvis du merker noen av følgende bivirkninger:

Følelse av kortpustethet. Dette er svært vanlig. Det kan komme av hjertelidelsen din eller ha en annen årsak, eller det kan være en bivirkning av Brilique. Kortpustethet forbundet med Brilique er vanligvis mild og beskrevet som en plutselig, uventet higen etter luft som vanligvis skjer ved hvile og kan forekomme i de første ukene av behandlingen og som forsvinner for mange. Rådfør deg med legen din hvis du merker at kortpustetheten blir verre eller varer lenge. Legen din vil avgjøre om dette skal behandles eller undersøkes nærmere.

Andre mulige bivirkninger

Svært vanlige (kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer)

Høyt urinsyrenivå i blodet (målt med tester)

Blødninger forårsaket av blodsykdom

Vanlige (kan oppstå hos inntil 1 av 10 personer)

Blåmerker

Hodepine

Følelse av svimmelhet eller at rommet snurrer

Diaré eller fordøyelsesvansker

Kvalme

Forstoppelse

Utslett

Kløe

Sterke smerter og hevelse i leddene – dette kan være tegn på urinsyregikt

Følelse av svimmelhet eller ørhet eller få tåkesyn – dette er tegn på lavt blodtrykk

Neseblødning

Mer enn normal blødning etter operasjoner eller fra kutt (for eksempel ved barbering) og sår

Blødninger fra magens slimhinne (magesår)

Blødende tannkjøtt

Mindre vanlige (kan oppstå hos inntil 1 av 100 personer)

Allergisk reaksjon: utslett, kløe, hovent ansikt, hovne lepper eller hoven tunge kan være tegn på en allergisk reaksjon.

Forvirring

Synsforstyrrelser forårsaket av blod i øyne

Vaginal blødning som er sterkere eller skjer på andre tider enn dine normale menstruasjonsperioder

Blødninger inne i ledd og muskler som fører til smertefull hevelse

Blod i ørene

Indre blødning, dette kan føre til svimmelhet eller ørhet

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Brilique

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter utløpsdato (EXP). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Brilique

Virkestoffet er tikagrelor. Hver smeltetablett inneholder 90 mg tikagrelor.

Andre innholdsstoffer er:

mannitol (E421), mikrokrystallinsk cellulose (E460), krysspovidon (E1202), xylitol (E967), vannfritt kalsiumhydrogenfosfat (E341), natriumstearylfumarat, hydroksypropylcellulose (E463), kolloidal vannfri silika.

Hvordan Brilique ser ut og innholdet i pakningen

Smeltetablettene er runde, flate, hvite til lys rosa med avskrådde kanter, merket med "90" over "TI" på den ene siden.

Brilique leveres i:

perforerte endose blisterpakninger i esker på 10 x1, 56 x 1 og 60 x 1 smeltetabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

AstraZeneca AB

SE-151 85

Södertälje

Sverige

Tilvirker:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85

Södertälje

Sverige

Tilvirker:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

United Kingdom

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България

AstraZeneca S.A./N.V.

ЕООД

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Teл.: +359 2 44 55 000

 

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter