Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Brimica Genuair (aclidinium / formoterol fumarate dihydrate) – Merking - R03AL05

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBrimica Genuair
ATC-kodeR03AL05
Stoffaclidinium / formoterol fumarate dihydrate
ProdusentAstraZeneca AB

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Brimica Genuair 340/12 mikrogram inhalasjonspulver aklidinium/formoterolfumaratdihydrat

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver leverte dose inneholder 396 mikrogram aklidiniumbromid (tilsvarende 340 mikrogram aklidinium) og 11,8 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: Laktose

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 inhalator med 30 doser

1 inhalator med 60 doser

3 inhalatorer med 60 doser hver

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til inhalasjon

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Exp

Brukes innen 60 dager etter at posen åpnes.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Hold Genuair-inhalatoren beskyttet inne i den forseglede posen til administrasjonsperioden starter.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

EU/1/14/963/001

 

 

 

1 inhalator med 60 doser

 

EU/1/14/963/002

3 inhalatorer med 60 doser hver

 

 

EU/1/14/963/003

1 inhalator med 30 doser

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

 

Lot

 

 

 

 

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

brimica genuair

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

ALUMINIUMSPOSE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Brimica Genuair 340/12 mikrogram inhalasjonspulver aklidinium/formoterolfumaratdihydrat

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

3.UTLØPSDATO

Exp

Brukes innen 60 dager etter at posen åpnes.

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

Hold Genuair-inhalatoren beskyttet inne i den forseglede posen til administrasjonsperioden starter.

[pil] Riv her

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

INHALATORETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Brimica Genuair 340/12 mikrogram inhalasjonspulver aklidinium/formoterolfumaratdihydrat

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Til inhalasjon

3. UTLØPSDATO

Exp

Brukes innen 60 dager etter at posen åpnes.

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30 doser

60 doser

6.ANNET

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter