Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bronchitol (mannitol) – Merking - R05CB16

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBronchitol
ATC-kodeR05CB16
Stoffmannitol
ProdusentPharmaxis Pharmaceuticals Limited

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

ESKE – STARTPAKNING

1.LEGEMIDLETS NAVN

Bronchitol 40 mg, inhalasjonspulver, harde kapsler mannitol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver harde kapsel inneholder 40 mg mannitol.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver, harde kapsler. 10 harde kapsler og 1 inhalator

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Startdosen må inntas under legetilsyn og overvåking av lungefunksjonen. Brukes som beskrevet av lege.

Les pakningsvedlegget for instruksjoner for inhalatoren.

Kapslene inneholder pulver for oral inhalering ved hjelp av medfølgende inhalator. Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til inhalasjon.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Kapslene må ikke svelges.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

Oppbevares i den opprinnelige blisterpakningen for å beskyttes mot fuktighet. Kapslene skal bare tas ut like før bruk.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

25 Moorgate

London

EC2R 6AY

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/12/760/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Bronchitol 40 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN ESKE – 2-UKERSPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Bronchitol 40 mg, inhalasjonspulver, harde kapsler mannitol

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver harde kapsel inneholder 40 mg mannitol.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver, harde kapsler.

2-ukerspakning med 280 harde kapsler og 2 inhalatorer

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Brukes som beskrevet av lege.

Se pakningsvedlegget for instruksjoner for inhalatoren.

Kapslene inneholder pulver for oral inhalering ved hjelp av medfølgende inhalator. Fjern kapslene fra blisteren rett før de skal brukes.

Les pakningsvedlegget.

Kun til inhalasjon.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Kapslene må ikke svelges.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited

25 Moorgate

London

EC2R 6AY

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/12/760/002

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Bronchitol 40 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Bronchitol 40 mg, inhalasjonspulver, harde kapsler mannitol

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pharmaxis

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter