Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bydureon (exenatide) – Merking - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBydureon
ATC-kodeA10BX04
Stoffexenatide
ProdusentAstraZeneca AB

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG - 4 ENKELTDOSESETT

1.LEGEMIDLETS NAVN

Bydureon 2 mg pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon eksenatid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass inneholder 2 mg eksenatid

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Pulver

poly (D,L-laktid-ko-glykolid) sukrose

Væske: karmellosenatrium natriumklorid polysorbat 20

natriumdihydrogenfosfat, monohydrat dinatriumfosfat, heptahydrat

vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon. Hver kartong inneholder 4 enkeltdosesett:

1 enkeltdosesett inneholder:

1 hetteglass med 2 mg eksenatid

1 ferdigfylt sprøyte med 0,65 ml væske

1hetteglasskobling

2kanyler for injeksjon

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Følg Instruksjoner for brukeren for å klargjøre og injisere dosen din. Subkutan bruk

Bydureon skal injiseres rett etter blanding av pulveret i væsken. Ukentlig injeksjon

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Settet kan oppbevares ved høyst 30 ºC i opptil 4 uker før bruk.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/696/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

bydureon

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

INNERKARTONG, MULTIPAKNING MED 3 X (4 ENKELTDOSESETT) - UTEN BLUE BOX

1.LEGEMIDLETS NAVN

Bydureon 2 mg pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon eksenatid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass inneholder 2 mg eksenatid

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Pulver

poly (D,L-laktid-ko-glykolid) sukrose

Væske: karmellosenatrium natriumklorid polysorbat 20

natriumdihydrogenfosfat, monohydrat dinatriumfosfat, heptahydrat

vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon.

Del av multipakke med 3 x (4 enkeltdosesett). Skal ikke selges separat. Hver kartong inneholder 4 enkeltdosesett:

1 enkeltdosesett inneholder:

1 hetteglass med 2 mg eksenatid

1 ferdigfylt sprøyte med 0,65 ml væske

1hetteglasskobling

2kanyler for injeksjon

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Følg Instruksjoner for brukeren for å klargjøre og injisere dosen din.

Subkutan bruk

Bydureon skal injiseres rett etter blanding av pulveret i væsken.

Ukentlig injeksjon

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Settet kan oppbevares ved høyst 30 ºC i opptil 4 uker før bruk.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/696/002

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

bydureon

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG, MULTIPAKNING MED 3 X (4 ENKELTDOSESETT) – MED BLUE BOX

1.LEGEMIDLETS NAVN

Bydureon 2 mg pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon eksenatid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass inneholder 2 mg eksenatid

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Pulver

poly (D,L-laktid-ko-glykolid) sukrose

Væske: karmellosenatrium natriumklorid polysorbat 20

natriumdihydrogenfosfat, monohydrat dinatriumfosfat, heptahydrat

vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon.

Multipakning på 3 x (4 enkeltdosesett). Skal ikke selges separat

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Følg Instruksjoner for brukeren for å klargjøre og injisere dosen din.

Subkutan bruk

Bydureon skal injiseres rett etter blanding av pulveret i væsken.

Ukentlig injeksjon

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Settet kan oppbevares ved høyst 30 ºC i opptil 4 uker før bruk.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/696/002

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

bydureon

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT PÅ HETTEGLASS

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Bydureon 2 mg pulver til injeksjonsvæske eksenatid

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2 mg

6.ANNET

AstraZeneca AB

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT PÅ VÆSKE

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Væske for Bydureon

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,65 ml

6.ANNET

AstraZeneca AB

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG – (PAKKE MED 4 ENKELTDOSE FERDIGFYLTE PENNER)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Bydureon 2 mg pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn eksenatid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 2 mg eksenatid. Etter rekonstituering er gitt dose 2 mg/0,65 ml.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Pulver

poly (D,L-laktid-ko-glykolid) sukrose

Væske: karmellosenatrium natriumklorid polysorbat 20

natriumdihydrogenfosfat, monohydrat dinatriumfosfat, heptahydrat

vann til injeksjonsvæsker natriumhydroksid

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon. 4 enkeltdose ferdigfylte penner

1 ekstra kanyle for injeksjon

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Følg Instruksjoner for brukeren for å klargjøre og injisere dosen din.

Subkutan bruk

Kun til engangsbruk

Bydureon skal injiseres rett etter blanding.

Ukentlig injeksjon

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

Den ferdigfylte pennen kan oppbevares ved høyst 30 ºC i opptil 4 uker før bruk. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/696/003

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

bydureon

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ INDRE EMBALLASJE

INNERKARTONG MULTIPAKNING MED 3 X (4 ENKELTDOSE FERDIGFYLTE PENNER) - UTEN BLUE BOX

1.LEGEMIDLETS NAVN

Bydureon 2 mg pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn eksenatid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 2 mg eksenatid. Etter rekonstituering er gitt dose 2 mg/0,65 ml.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Pulver

poly (D,L-laktid-ko-glykolid) sukrose

Væske: karmellosenatrium natriumklorid polysorbat 20

natriumdihydrogenfosfat, monohydrat dinatriumfosfat, heptahydrat

vann til injeksjonsvæsker natriumhydroksid

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon.

4 enkeltdose ferdigfylte penner. Del av multipakning, kan ikke selges separat. 1 ekstra kanyle for injeksjon

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Følg Instruksjoner for brukeren for å klargjøre og injisere dosen din.

Subkutan bruk

Kun til engangsbruk

Bydureon skal injiseres rett etter blanding.

Ukentlig injeksjon

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

De ferdigfylte pennene kan oppbevares ved høyst 30 ºC i opptil 4 uker før bruk. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/696/004

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

bydureon

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG MULTIPAKNING MED 3 X (4 ENKELTDOSE FERDIGFYLTE PENNER) - MED BLUE BOX

1.LEGEMIDLETS NAVN

Bydureon 2 mg pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn eksenatid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 2 mg eksenatid. Etter rekonstituering er gitt dose 2 mg/0,65 ml.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Pulver

poly (D,L-laktid-ko-glykolid) sukrose

Væske: karmellosenatrium natriumklorid polysorbat 20

natriumdihydrogenfosfat, monohydrat dinatriumfosfat, heptahydrat

vann til injeksjonsvæsker natriumhydroksid

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Multipakke: 12 (3 pakker med 4) enkeltdose ferdigfylte penner

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Følg Instruksjoner for brukeren for å klargjøre og injisere dosen din.

Subkutan bruk

Kun til engangsbruk

Bydureon skal injiseres rett etter blanding.

Ukentlig injeksjon

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

De ferdigfylte pennene kan oppbevares ved høyst 30 ºC i opptil 4 uker før bruk. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/696/004

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

bydureon

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT PÅ PENNENS SKAFT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Bydureon 2 mg pulver og væske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon eksenatid

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2 mg

6.ANNET

AstraZeneca AB

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter