Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Byetta (exenatide) – Pakningsvedlegg - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnByetta
ATC-kodeA10BX04
Stoffexenatide
ProdusentAstraZeneca AB

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Byetta 5 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Byetta 10 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn eksenatid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Byetta er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Byetta

3.Hvordan du bruker Byetta

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Byetta

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Byetta er og hva det brukes mot

Byetta inneholder virkestoffet eksenatid. Det er et injiserbart legemiddel som brukes til å forbedre blodsukkerkontrollen hos voksne med type 2-diabetes mellitus (ikke-insulinavhengig).

Byetta brukes til behandling av diabetes sammen med andre legemidler som heter metformin, sulfonylurea, tiazolidindion og basal- eller langtidsvirkende insuliner. Legen din har nå forskrevet Byetta som en tilleggsmedisin som skal hjelpe deg å kontrollere blodsukkeret ditt. Fortsett å følge din kostholds- og treningsplan.

Du har diabetes fordi kroppen din ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået ditt, eller fordi kroppen din ikke klarer å bruke insulinet på riktig måte. Legemidlet i Byetta hjelper kroppen din med å øke insulinproduksjon når blodsukkernivået ditt er høyt.

2. Hva du må vite før du bruker Byetta

Bruk ikke Byetta:

-dersom du er allergisk overfor eksenatid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller diabetessykepleier om følgende før du bruker Byetta:

-Ved samtidig bruk av dette legemidlet og sulfonylurea kan du få lavt blodsukkernivå (hypoglykemi). Kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier dersom du er usikker på om noen av legemidlene du tar inneholder sulfonylurea

-Dersom du har type 1 diabetes eller diabetisk ketoacidose (en farlig tilstand som kan oppstå hvis du har diabetes), siden du da ikke skal bruke dette legemidlet

-Hvordan du injiserer dette legemidlet. Det skal injiseres under huden, og ikke i en vene eller i muskelen

-Bruk av dette legemidlet anbefales ikke dersom du har alvorlige problemer med langsom magetømming eller med fordøyelsen. Virkestoffet i dette legemidlet forsinker tømming av magesekken slik at maten passerer tregere gjennom magen

-Dersom du har hatt betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) (se avsnitt 4)

-Rådfør deg med legen dersom du mister vekt for raskt (mer enn 1,5 kg per uke), da dette kan forårsake problemer som f.eks. gallestein

-Bruk av dette legemidlet anbefales ikke dersom du har alvorlig nyrelidelse eller bruker dialyse. Det er lite erfaring med bruk av dette legemidlet hos pasienter med nyreproblemer

Barn og ungdom

Bruk ikke dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år da det ikke er noen erfaring med bruk av dette legemidlet i den aldersgruppen.

Andre legemidler og Byetta

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, spesielt:

-legemidler som brukes til å behandle type 2 diabetes som virker på samme måte som Byetta (f.eks. liraglutid og eksenatid med forsinket frisetting) da det ikke anbefales at disse legemidlene brukes sammen med Byetta

-legemidler som brukes for å fortynne blodet (antikoagulantia) f.eks. warfarin, da det vil kreve ekstra testing av endringer i INR (måling av blodfortynning) ved oppstart av behandlingen av dette legemidlet

Spør legen din om hvorvidt tidspunktet du tar enkelte tabletter bør endres fordi dette legemidlet forsinker tømming av magesekken, og kan påvirke legemidler som skal passere hurtig gjennom magen f.eks.:

-tabletter eller kapsler som ikke løses opp i magesekken (f.eks. legemidler som reduserer magesyre (protonpumpehemmere) og som ikke bør ligge for lenge i magesekken. Det kan være nødvendig å ta disse 1 time før eller fire timer etter dette legemidlet.

-enkelte antibiotika må tas en time før Byetta-injeksjonen.

-tabletter som skal tas sammen med mat bør tas sammen med et måltid på et tidspunkt som dette legemidlet ikke tas.

Inntak av Byetta sammen med mat

Ta dette legemidlet når som helst i løpet av 60 minutter (1 time) før måltidet. (Se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Byetta”). Du må ikke ta dette legemidlet etter måltidet.

Graviditet og amming

Det er ikke kjent om dette legemidlet kan skade ditt ufødte barn. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, ettersom det ikke skal brukes under graviditet.

Det er ikke kjent om eksenatid går over i morsmelk. Dette legemidlet bør ikke brukes under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Dersom du bruker dette legemidlet sammen med et sulfonylureapreparat eller insulin kan du få lavt blodsukkernivå (hypoglykemi). Hypoglykemi kan redusere konsentrasjonsevnen din. Vær vennlig å ta hensyn til dette i alle situasjoner der du kan utsette deg selv eller andre for fare (f.eks. når du kjører bil eller bruker maskiner).

Byetta inneholder metakresol

Metakresol kan forårsake allergiske reaksjoner.

Byetta inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. er praktisk talt ”natriumfri”.

3.Hvordan du bruker Byetta

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din, apoteket eller diabetessykepleieren har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier hvis du er usikker.

Byetta er tilgjengelig i to styrker: Byetta 5 mikrogram og Byetta 10 mikrogram. Legen vil be deg om å bruke Byetta 5 mikrogram to ganger daglig i begynnelsen. Etter at du har brukt Byetta 5 mikrogram to ganger daglig i 30 dager kan legen øke dosen din til Byetta 10 mikrogram to ganger daglig.

Dersom du er over 70 år eller har problemer med nyrene så kan det ta lengre enn 30 dager å tolerere Byetta 5 mikrogram dosen og derfor kan det være at legen ikke øker dosen din.

Én injeksjon med den ferdigfylte pennen gir deg dosen din. Du må ikke forandre dosen uten at legen din har fortalt deg det.

Dette legemidlet skal injiseres når som helst i løpet av 60 minutter (1 time) før morgen- og kveldsmåltidet, eller før dagens to hovedmåltider, som skal inntas med ca. 6 timers mellomrom eller mer. Du må ikke bruke dette legemidlet etter måltidet.

Byetta skal injiseres under huden (subkutan injeksjon) øverst på benet (låret), i mageområdet (abdomen) eller i overarmen. Hvis du bruker Byetta og et insulin skal du sette to separate injeksjoner.

Du vil ikke ha behov for å teste dine sukkernivåer fra dag til dag for å bestemme Byetta-dosen. Dersom du imidlertid også bruker sulfonylurea eller et insulin kan det hende at legen din ber deg sjekke ditt blodsukkernivå for å justere dosen for sulfonylurea eller insulin.

Se hvordan du skal bruke Byetta-pennen i vedlagte Bruksanvisning for penn.

Lege eller sykepleier må lære deg hvordan du skal injisere Byetta før du bruker det første gang.

Becton, Dickinson and Company (BD) kanyler er egnet for å bruke med Byetta-penn. Kanyler til pennen er ikke vedlagt.

Bruk en ny kanyle for hver injeksjon, og kast den etter hver bruk. Dette legemidlet er til deg; del aldri en Byetta-penn med andre.

Dersom du tar for mye av Byetta

Dersom du tar mer av dette legemidlet enn du skal, ta kontakt med lege eller sykehus umiddelbart. Bruk av for mye av dette legemidlet kan forårsake kvalme, oppkast, svimmelhet eller symptomer på lavt blodsukker (se avsnitt 4).

Dersom du har glemt å ta Byetta

Dersom du glemmer en dose av dette legemidlet skal du hoppe over den dosen, og bruk neste dose til planlagt tid. Du må ikke bruke en ekstra dose eller øke mengden på den neste dosen som erstatning for den glemte dosen.

Dersom du avbryter behandling med Byetta

Spør legen først dersom du føler at du bør slutte å bruke dette legemidlet. Dersom du slutter å bruke dette legemidlet kan det påvirke blodsukkernivået ditt.

Spør lege, apotek eller diabetessykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) er rapportert sjeldent (kan berøre opptil 1 av 1000 brukere).

Du bør oppsøke lege omgående hvis du opplever symptomer som:

hevelser i ansikt, tunge eller svelg (angioødem)

utslett, kløe og rask opphovning av vev i hals, ansikt, munn eller svelg

svelgevansker

elveblest og pustevansker

Tilfeller av betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) er rapportert (frekvens ikke kjent) hos pasienter som får dette legemidlet. Pankreatitt kan være en alvorlig, potensielt livstruende medisinsk tilstand.

Fortell det til legen hvis du har hatt pankreatitt, gallestein, alkoholisme eller svært høye triglyseridnivåer. Disse medisinske tilstandene kan øke faren for å få pankreatitt eller å få det på nytt, uansett om du bruker dette legemidlet eller ikke.

SLUTT å ta dette legemidlet og kontakt lege umiddelbart hvis du opplever kraftige og vedvarende magesmerter, med eller uten oppkast, ettersom du kan ha betent bukspyttkjertel (pankreatitt).

Svært vanlige bivirkninger (kan berøre mer enn 1 av 10 brukere):

kvalme (kvalme er mest vanlig når du starter med dette legemidlet, og avtar over tid hos de fleste pasienter)

oppkast

diaré

lavt blodsukker (hypoglykemi)

Når dette legemidlet brukes sammen med et legemiddel som inneholder sulfonylurea eller et insulin, er det svært vanlig å oppleve tilfeller med lavt blodsukker (hypoglykemi, generelt mild til moderat). Det kan hende du må redusere dosen av sulfonylureapreparatet eller insulinet mens du bruker dette legemidlet. Tegn og symptomer på lavt blodsukker kan være hodepine, tretthet, svakhet, svimmelhet, forvirring, irritabilitet, sultfølelse, hurtig hjerterytme, svetting og følelse av uro. Legen din vil fortelle deg hvordan du behandler lavt blodsukker.

Vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 10 brukere):

svimmelhet

hodepine

uro

forstoppelse

smerter i mageregionen

oppblåsthet

dårlig fordøyelse

kløe (med eller uten utslett)

luft i magen (promping)

økt svetting

tap av energi og styrke

halsbrann

nedsatt appetitt

Dette legemidlet kan redusere appetitten din, mengden mat du spiser, og vekten din.

Dersom du går for fort ned i vekt (mer enn 1,5 kg i uken) bør du snakke med legen din, siden dette kan forårsake problemer slik som gallestein.

Mindre vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 100 brukere):

nedsatt nyrefunksjon

dehydrering, som kan være forbundet med kvalme, oppkast og/eller diare

uvanlig smak i munnen

raping

reaksjoner på injeksjonsstedet (rødhet)

søvnighet

hårtap

vekttap

Sjeldne bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 1000 brukere):

intestinal obstruksjon (blokkering i tarmen)

I tillegg er enkelte andre bivirkninger rapportert (frekvensen er ikke kjent, kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

endringer i INR (mål på blodfortynning) er rapportert ved bruk sammen med warfarin.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller diabetessykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Byetta

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og kartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til siste dagen i den måneden.

Lagres i kjøleskap (2 °C - 8 °C). Etter at pennen er tatt i bruk skal den oppbevares i 30 dager ved høyst 25 ºC . Kast den brukte pennen etter 30 dager selv om det fortsatt er rester etter legemiddel i pennen.

Sett pennehetten på igjen for å beskytte mot lys. Må ikke fryses. Byetta-penner som har frosset skal kastes.

Bruk ikke dette legemidlet-pennen hvis du oppdager partikler i oppløsningen, eller hvis den er uklar eller farget.

Pennen skal ikke oppbevares med kanylen på. Dersom kanylen beholdes på kan legemiddel lekke fra pennen eller luftbobler kan dannes i sylinderampullen.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Byetta

-Virkestoff er eksenatid.

-To ferdigfylte penner er tilgjengelige, den ene gir 5 mikrogram pr. dose, den andre gir 10 mikrogram pr. dose.

-Hver dose på 5 mikrogram Byetta-oppløsning til injeksjon inneholder 5 mikrogram eksenatid i 20 mikroliter.

-Hver dose på 10 mikrogram Byetta-oppløsning til injeksjon inneholder 10 mikrogram eksenatid i 40 mikroliter.

-Hver milliliter (ml) injeksjonsvæske, oppløsning, inneholder 0,25 milligram (mg) eksenatid.

-Andre innholdsstoffer er metakresol (44 mikrogram/dose i Byetta 5 mikrogram oppløsning til injeksjon og 88 mikrogram/dose i Byetta 10 mikrogram oppløsning til injeksjon) mannitol, konsentrert eddiksyre, natriumacetattrihydrat og vann til injeksjonsvæsker (se avsnitt 2).

Hvordan Byetta ser ut og innholdet i pakningen

Byetta er en klar og fargeløs væske (injeksjonsvæske, oppløsning) som er fylt i sylinderampuller av glass i en penn. Når pennen er tom kan du ikke bruke den igjen. Hver penn inneholder 60 doser, som er nok til to daglige injeksjoner i 30 dager.

Pakningsstørrelser på 1 og 3 ferdigfylte penner av Byetta er tilgjengelig. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Tilvirker

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Storbritannia

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare

Irland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 24455000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

 

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

BRUKSANVISNING FOR PENN

Byetta 5 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt penn

(eksenatid)

Del 1. DET DU BEHØVER Å VITE OM DIN Byetta-penn

Les hele denne delen før du starter. Du kan så gå til del 2 – komme i gang.

Les disse instruksjonene nøye FØR du tar Byetta-pennen i bruk.

Les også Byetta pakningsvedlegg som ligger i Byetta-kartongen.

Du må bruke pennen korrekt for å få best mulig effekt av Byetta. Følger man ikke instruksjonene fullstendig, kan det føre til en feil dose, en ødelagt penn eller en infeksjon.

Disse instruksjonene erstatter ikke kontakt med helsepersonell vedrørende din helse eller behandling. Ta kontakt med helsepersonell dersom du har problemer med å bruke Byetta- pennen.

VIKTIG INFORMASJON OM DIN Byetta-penn

Byetta injiseres 2 ganger daglig. Pennen inneholder legemiddel til bruk i 30 dager. Pennen måler dosen slik at du ikke behøver å måle den selv

OVERFØR IKKE DETTE LEGEMIDLET TIL EN SPRØYTE

Del ikke din penn eller kanyle med andre da dette kan medføre økt infeksjonsfare

Hvis en av pennens deler virker skadet eller ødelagt, må du ikke bruke pennen

Denne pennen anbefales ikke til bruk av blinde eller personer med nedsatt syn. Det er nødvendig med assistanse fra en person som er trenet i riktig bruk av pennen

Helsepersonell skal følge lokale - eller institusjoners retningslinjer for håndtering av kanyler

Følg de instruksjonene for hygienisk injeksjonsteknikk som helsepersonell anbefaler

Del 2 skal følges kun før første gang en ny penn brukes

Del 3 i denne bruksanvisningen skal gjennomføres ved hver injeksjon

OM KANYLER

Kanyler fra Becton, Dickinson and Company (BD-kanyler) er egnet for bruk med din Byetta-penn.

Skal jeg bruke en ny kanyle for hver injeksjon?

Ja. Bruk ikke kanylene flere ganger.

Fjern kanylen etter hver fullførte injeksjon. Dette vil bidra til å forebygge lekkasje av Byetta, hindre luftbobler, redusere faren for tett kanyle og redusere risikoen for infeksjon.

Press aldri inn injeksjonsknappen uten kanyle på.

Hvordan skal jeg kaste kanylene?

Brukte kanyler kastes i en beholder som det ikke kan stikkes hull i, eller som instruert av helsepersonell

Kast ikke pennen med kanyle på

OPPBEVARING AV DIN Byetta-penn

Hvordan oppbevarer jeg min Byetta-penn?

Lagres i kjøleskap (2 °C til 8 °C)

Skal ikke fryses. Byetta-penner som har frosset skal kastes

Etter at den er tatt i bruk, skal Byetta-pennen din oppbevares ved høyst 25 °C

Sett tilbake pennehetten for å beskytte mot lys

Byetta-pennen skal ikke oppbevares med kanylen på. Dersom kanylen beholdes på, kan Byetta legemiddel lekke fra Byetta-pennen eller luftbobler kan dannes i sylinderampullen

Penn og kanyler skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Hvor lenge kan jeg bruke en Byetta-penn?

Du kan benytte en Byetta-penn i kun 30 dager etter å ha klargjort en ny penn for første gangs bruk. Etter 30 dager skal en brukt Byetta-penn kastes, selv om den fremdeles inneholder noe legemiddel.

Noter datoen du først tok i bruk pennen din, og datoen 30 dager senere i det åpne feltet under:

Dato for første gangs bruk

Dato for kassering

Bruk ikke Byetta etter utløpsdatoen som er trykket på pennens etikett og på kartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til siste dagen i den måneden

Hvordan rengjør jeg min Byetta-penn?

Ved behov kan utsiden av pennen tørkes med en ren, fuktig klut

Utenpå enden av sylinderampullen kan det forekomme hvite partikler ved normal bruk. Dette kan du fjerne med en desinfeksjonsserviett

Vennligst les Byetta pakningsvedlegg som følger med. Kontakt helsepersonell for ytterligere informasjon.

Del 2. KOMME I GANG

Les og følg instruksjonene i denne delen etter at du har lest del 1 - det du behøver å vite om din Byetta-penn.

Klargjør hver ny penn kun før du bruker den for første gang. Gjør Klargjøring av penn kun en gang. Gjenta ikke Klargjøring av penn for daglig bruk. Dersom du gjentar dette, vil du få for lite Byetta til 30 dagers bruk.

Byetta-pennens deler

Blå pennehette

Sylinder-

Byetta

Etikett Doserings-

Doserings-

Injeksjons-

 

ampulle

væske

vindu

knapp

stempel

KANYLEDELER

SYMBOLER I DOSERINGSVINDUET

 

(Kanyler er ikke inkludert)

 

klar til å trekke ut doseringsknapp

 

 

 

 

 

 

 

 

klar til å vri til innstilling av dose

 

 

 

 

klar til å injisere 5 mikrogram

 

Beskyttelses-

Kanyle- Kanyle

Papir-

doseringsknapp inne og klar til å

 

hette

beskytter

stykke

stilles inn igjen

 

 

KLARGJØRING AV PENN – GJØR DETTE KUN EN GANG

TRINN A Sjekk pennen

Vask hendene før bruk

Sjekk etiketten på pennen for å forsikre deg om at det er din 5 mikrogram penn

Trekk av den blå pennehetten

Sjekk Byetta i sylinderampullen. Væsken skal være klar, fargeløs og uten partikler. Hvis ikke skal den ikke brukes.

Merk: En liten luftboble i ampullen er normalt.

TRINN B Sett på kanylen

Fjern papirstykket fra beskyttelseshetten

Trykk kanylen med beskyttelseshetten rett på pennen og skru kanylen til den sitter fast

Trekk av beskyttelseshetten. Ikke kast denne. Etter injeksjonen skal beskyttelseshetten brukes når du fjerner kanylen fra pennen

Trekk av kanylebeskytteren og kast den. En liten dråpe væske kan komme til syne. Dette er normalt.

TRINN C Still inn dosen

Sjekk at

vises i doseringsvinduet. Hvis ikke, vri doseringsknappen med klokken til den

 

stopper og

vises i doseringsvinduet

Trekk ut doseringsknappen til den stopper og vises i doseringsvinduet

Vri doseringsknappen med klokken til den stopper . Forsikre deg om at 5 med strek under, vises midt i doseringsvinduet

Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen med klokken til , se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.

TRINN D Testing av pennen

Hold pennen med kanylen pekende opp og bort fra deg selv

PRESS og HOLD

Press injeksjonsknappen inn med et fast grep til den stopper. Fortsett å holde injeksjonsknappen inne mens du teller sakte til 5

Dersom du ikke ser en stråle eller flere dråper komme ut av kanylespissen, repetér Trinn C og D

Testing av pennen er fullført når vises i midten av doseringsvinduet OG du har sett en stråle eller flere dråper komme ut av kanylespissen

Merk: Dersom du ikke ser væsken etter 4 forsøk, se Spørsmål og svar nummer 3, i Del 4 i denne bruksanvisningen.

TRINN E Fullfør Klargjøring av ny penn

Vri doseringsknappen med klokken til den stopper og vises i doseringsvinduet

Klargjøring av ny penn er nå gjort. Du må ikke repetere Del 2 for rutinemessig bruk. Dersom du gjør det, vil du få for lite Byetta til 30 dagers bruk

Det er nå klart for din første Byetta-dose

Gå til Del 3, Trinn 3, for instruksjoner om hvordan du injiserer din første rutinemessige dose

Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen, se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.

Del 3. RUTINEMESSIG BRUK

Nå som du har gjennomført Klargjøring av ny penn, følg Del 3 for alle injeksjoner.

TRINN 1 Sjekk pennen

Vask hendene før bruk

Sjekk etiketten på pennen for å forsikre deg om at det er din 5 mikrogram penn

Trekk av den blå pennehetten

Sjekk Byetta i sylinderampullen

Væsken skal være klar, fargeløs og uten partikler. Hvis ikke skal den ikke brukes

Merk: En liten luftboble i ampullen vil ikke skade eller påvirke dosen din.

TRINN 2 Sett på kanylen

Fjern papirstykket fra beskyttelseshetten

Trykk kanylen med beskyttelseshetten rett på pennen og skru kanylen til den sitter fast

Trekk av beskyttelseshetten. Ikke kast denne. Etter injeksjonen skal beskyttelseshetten brukes når du fjerner kanylen fra pennen

Trekk av kanylebeskytteren og kast den. En liten dråpe væske kan komme til syne. Dette er normalt

TRINN 3 Still inn dosen

Sjekk at

vises i doseringsvinduet. Hvis ikke, vri doseringsknappen med klokken til den

 

stopper og

vises i doseringsvinduet

Trekk ut doseringsknappen til den stopper og vises i doseringsvinduet

Vri doseringsknappen med klokken til den stopper . Forsikre deg om at 5 med strek under, vises midt i doseringsvinduet

Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen med klokken til , se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.

TRINN 4 Injisere dosen

Hold pennen godt i hånden

Unngå å klemme huden hardt sammen før injeksjon. Stikk kanylen inn i huden ved å benytte nøyaktig den injeksjonsteknikken som helsepersonell har anbefalt

PRESS og HOLD

Press injeksjonsknappen med tommelen inn med et fast grep til den stopper. Fortsett å holde injeksjonsknappen inne mens du teller sakte til 5, slik at du får hele dosen

Hold inne injeksjonsknappen samtidig som du trekker kanylen ut av huden. Se Spørsmål og svar 4

Injeksjonen er fullført når vises i midten av doseringsvinduet

Pennen er nå klar til å stilles tilbake til startposisjon

Merk: Dersom du ser dråper komme ut av kanylen etter injeksjon, ble injeksjonsknappen ikke presset helt inn. Se Spørsmål og svar, nummer 5, i Del 4 i denne bruksanvisningen.

TRINN 5 Stille tilbake til startposisjon

Vri doseringsknappen med klokken til den stopper og vises i doseringsvinduet

Merk: Dersom du ikke kan vri doseringsknappen, pennen lekker eller hele dosen ikke kommer ut. Se Spørsmål og svar, nummer 5 og 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.

TRINN 6 Fjerning og kasting av kanyler

Fjern kanylen etter injeksjon

Sett beskyttelseshetten forsiktig på kanylen

Skru av kanylen

Sett den blå pennehetten på igjen under oppbevaring

Brukte kanyler kastes i en beholder som det ikke kan stikkes hull i, eller som instruert av helsepersonell

TRINN 7 Oppbevaring av pennen til neste dose

Byetta-pennen skal oppbevares riktig. (For ytterligere informasjon: Se Oppbevaring av din Byetta-penn i Del 1 i denne bruksanvisningen)

Del 4. SPØRSMÅL OG SVAR

1. Må jeg følge Klargjøring av ny penn før hver dose?

Nei. Klargjøring av ny penn gjøres kun en gang, før hver nye penn tas i bruk for første gang.

Hensikten med klargjøringen er å sjekke at Byetta-pennen er klar for bruk de neste 30 dagene.

Dersom du gjentar Klargjøring av ny penn før hver rutinemessige dose, vil du ikke ha nok Byetta til 30 dager. Den lille mengden Byetta som brukes ved Klargjøring av ny penn, vil ikke påvirke mengden du trenger til 30-dagers forbruk.

2.Hvorfor er det luftbobler i sylinderampullen?

En liten luftboble er vanlig. Den vil ikke skade deg eller påvirke dosen din

Hvis pennen oppbevares med påsatt kanyle kan luftbobler dannes inne i sylinderampullen. Oppbevar ikke pennen med kanylen på

3. Hva gjør jeg hvis det ikke kommer Byetta ut gjennom kanylen etter 4 forsøk på Klargjøring av ny penn?

Sett forsiktig beskyttelseshetten på kanylen og fjern kanylen. Skru av og kast kanylen forsvarlig

Sett på en ny kanyle og gjenta instruksjonene i Klargjøring av ny penn, Trinn B-E, del 2 i denne bruksanvisningen. Når du ser flere dråper eller en stråle væske komme ut, er klargjøringen ferdig

4.Hvorfor ser jeg partikler i sylinderampullen etter at jeg har injisert?

Partikler eller misfarging kan forekomme i sylinderampullen etter en injeksjon. Det kan skje hvis huden er klemt for hardt sammen eller hvis du slutter å presse på injeksjonsknappen før kanylen er fjernet fra huden.

5. Hvorfor ser jeg Byetta lekke fra kanylen etter at jeg har injisert?

En enkelt dråpe kan være igjen når injeksjonen er ferdig. Dette er normalt. Hvis du ser mer enn en dråpe:

Du har kanskje ikke fått full dose. Ikke injiser en ny dose. Snakk med helsepersonell om hva du skal gjøre dersom du får deler av en dose

For å forhindre dette ved neste dose, press fast inn og hold injeksjonsknappen inne og tell sakte til 5 (se Del 3, Trinn 4 Injisere dosen)

6.Hva betyr pilene?

Pilene betyr at du er klar for neste trinn. Disse pilene viser den retningen doseringsknappen

skal trekkes ut eller vris i det neste trinnet. Dette symbolet betyr at doseringsknappen er presset inn og pennen er klar for å stilles tilbake til startposisjon.

7. Hvordan kan jeg se at injeksjonen er fullført?

Injeksjonen er fullført når:

Du har presset injeksjonsknappen godt inn, hele veien til den stopper

og

Du har talt sakte til 5 mens du fortsatt holder injeksjonsknappen inne og kanylen sitter i huden

og

 

vises i midten av doseringsvinduet

8. Hvor skal jeg injisere Byetta?

Byetta skal injiseres i mageområdet (abdomen), i låret eller i overarmen. Bruk injeksjonsteknikk som vist av helsepersonell.

Kroppens Kroppens

fremside bakside

9. Hva skal jeg gjøre dersom jeg ikke kan trekke ut, vri eller presse inn doseringsknappen?

Sjekk symbolet i doseringsvinduet. Følg fremgangsmåte for det symbolet som vises.

Dersom vises i doseringsvinduet:

Trekk doseringsknappen ut til vises

Dersom

vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan vris:

Sylinderampullen i Byetta-pennen har kanskje ikke nok væske til å gi en full dose. En liten mengde Byetta vil alltid være igjen i sylinderampullen. Hvis sylinderampullen inneholder en liten mengde eller ser tom ut, må du skaffe en ny Byetta-penn

Dersom og en del av vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan trykkes inn:

Doseringsknappen ble ikke vridd helt frem. Fortsett å vri doseringsknappen til vises midt i doseringsvinduet

Dersom en del av og en del av vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan presses inn:

Kanylen kan være tett, bøyd eller ikke festet riktig

Sett på en ny kanyle. Forsikre deg om at kanylen er festet rett på og skrudd godt til

Press injeksjonsknappen fast helt inn. Byetta skal da komme ut fra kanylespissen

Dersom

vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan vris:

Injeksjonsknappen ble ikke presset helt inn og du fikk ikke en hel dose. Snakk med helsepersonell om hva du skal gjøre dersom du får deler av en dose

Gjør følgende for å stille tilbake til startposisjon for neste injeksjon:

-Press injeksjonsknappen fast helt inn til den stopper. Hold injeksjonsknappen inne og tell sakte til 5. Vri så doseringsknappen med klokken til vises i doseringsvinduet.

-Dersom du ikke kan vri doseringsknappen, kan kanylen være tett. Sett på en ny kanyle og gjenta som beskrevet ovenfor for å stille tilbake til startposisjon.

Når du tar neste dose: Forsikre deg om at du presser fast inn og holder injeksjonsknappen inne og teller sakte til 5, før du tar kanylen ut av huden.

Se vedlagte pakningsvedlegg. For ytterligere informasjon ta kontakt med helsepersonell.

BRUKSANVISNING FOR PENN

Byetta 10 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

(eksenatid)

Del 1. DET DU BEHØVER Å VITE OM DIN Byetta-penn

Les hele denne delen før du starter. Du kan så gå til del 2 – komme i gang.

Les disse instruksjonene nøye FØR du tar Byetta-pennen i bruk.

Les også Byetta pakningsvedlegg som ligger i Byetta-kartongen.

Du må bruke pennen korrekt for å få best mulig effekt av Byetta. Følger man ikke instruksjonene fullstendig, kan det føre til en feil dose, en ødelagt penn eller en infeksjon.

Disse instruksjonene erstatter ikke kontakt med helsepersonell vedrørende din helse eller behandling. Ta kontakt med helsepersonell dersom du har problemer med å bruke Byetta-pennen.

VIKTIG INFORMASJON OM DIN Byetta-penn

Byetta injiseres 2 ganger daglig. Pennen inneholder legemiddel til bruk i 30 dager. Pennen måler dosen slik at du ikke behøver å måle den selv

OVERFØR IKKE DETTE LEGEMIDLET TIL EN SPRØYTE

Hvis en av pennens deler virker skadet eller ødelagt, må du ikke bruke pennen

Del ikke din penn eller kanyle med andre da dette kan medføre økt infeksjonsfare

Denne pennen anbefales ikke til bruk av blinde eller personer med nedsatt syn. Det er nødvendig med assistanse fra en person som er trenet i riktig bruk av pennen

Helsepersonell skal følge lokale - eller institusjoners retningslinjer for håndtering av kanyler.

Følg de instruksjonene for hygienisk injeksjonsteknikk som helsepersonell anbefaler

Del 2 skal følges kun før første gang en ny penn brukes

Del 3 i denne bruksanvisningen skal gjennomføres ved hver injeksjon

OM KANYLER

Kanyler fra Becton, Dickinson and Company (BD-kanyler) er egnet for bruk med din Byetta-penn.

Skal jeg bruke en ny kanyle for hver injeksjon?

Ja. Bruk ikke kanylene flere ganger.

Fjern kanylen etter hver fullførte injeksjon. Dette vil bidra til å forebygge lekkasje av Byetta, hindre luftbobler, redusere faren for tett kanyle og redusere risikoen for infeksjon.

Press aldri inn injeksjonsknappen uten kanyle på.

Hvordan skal jeg kaste kanylene?

Brukte kanyler kastes i en beholder som det ikke kan stikkes hull i, eller som instruert av helsepersonell

Kast ikke pennen med kanyle på

OPPBEVARING AV DIN Byetta-penn

Hvordan oppbevarer jeg min Byetta-penn?

Lagres i kjøleskap (2 °C til 8 °C)

Skal ikke fryses. Byetta-penner som har frosset skal kastes

Etter at den er tatt i bruk, skal Byetta-pennen din oppbevares ved høyst 25 °C

Sett tilbake pennehetten for å beskytte mot lys

Byetta-pennen skal ikke oppbevares med kanylen på. Dersom kanylen beholdes på, kan Byetta legemiddel lekke fra Byetta-pennen eller luftbobler kan dannes i sylinderampullen

Penn og kanyler skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Hvor lenge kan jeg bruke en Byetta-penn?

Du kan benytte en Byetta-penn i kun 30 dager etter å ha klargjort en ny penn for første gangs bruk. Etter 30 dager skal en brukt Byetta-penn kastes, selv om den fremdeles inneholder noe legemiddel.

Noter datoen du først tok i bruk pennen din, og datoen 30 dager senere i det åpne feltet under:

Dato for første gangs bruk

Dato for kassering

Bruk ikke Byetta etter utløpsdatoen som er trykket på pennens etikett og på kartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til siste dagen i den månede

Hvordan rengjør jeg min Byetta-penn?

Ved behov kan utsiden av pennen tørkes med en ren, fuktig klut

Utenpå enden av sylinderampullen kan det forekomme hvite partikler ved normal bruk. Dette kan du fjerne med en desinfeksjonsserviett

Vennligst les Byetta pakningsvedlegg som følger med. Kontakt helsepersonell for ytterligere informasjon.

Del 2. KOMME IGANG

Les og følg instruksjonene i denne delen etter at du har lest i del 1 - det du behøver å vite om din Byetta-penn.

Klargjør hver ny penn kun før du bruker den for første gang. Gjør Klargjøring av penn kun en gang. Gjenta ikke Klargjøring av penn for daglig bruk. Dersom du gjentar dette, vil du få for lite Byetta til 30 dagers bruk.

Byetta-pennens deler

Blå pennehette

 

Sylinder-

Byetta

Etikett Doserings-

Doserings-

Injeksjons-

 

 

ampulle

væske

vindu

knapp

stempel

KANYLEDELER

 

SYMBOLER I DOSERINGSVINDUET

 

(Kanyler er ikke inkludert)

 

 

klar til å trekke ut doseringsknapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klar til å vri til innstilling av dose

 

 

 

 

 

klar til å injisere 10 mikrogram

 

Beskyttelses-

Kanyle-

Kanyle Papir-

 

doseringsknapp inne og klar til å

 

hette

beskytter

stykke

stilles inn igjen

 

 

KLARGJØRING AV PENN – GJØR DETTE KUN EN GANG

TRINN A Sjekk pennen

Vask hendene før bruk

Sjekk etiketten på pennen for å forsikre deg om at det er din 10 mikrogram penn

Trekk av den blå pennehetten

Sjekk Byetta i sylinderampullen. Væsken skal være klar, fargeløs og uten partikler. Hvis ikke skal den ikke brukes.

Merk: En liten luftboble i ampullen er normalt.

TRINN B Sett på kanylen

Fjern papirstykket fra beskyttelseshetten

Trykk kanylen med beskyttelseshetten rett på pennen og skru kanylen til den sitter fast

Trekk av beskyttelseshetten. Ikke kast denne. Etter injeksjonen skal beskyttelseshetten brukes når du fjerner kanylen fra pennen

Trekk av kanylebeskytteren og kast den. En liten dråpe væske kan komme til syne. Dette er normalt

TRINN C Still inn dosen

Sjekk at

vises i doseringsvinduet. Hvis ikke, vri doseringsknappen med klokken til den

 

stopper og

vises i doseringsvinduet

Trekk ut doseringsknappen til den stopper og vises i doseringsvinduet

Vri doseringsknappen med klokken til den stopper . Forsikre deg om at 10 med strek under, vises midt i doseringsvinduet

Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen med klokken til, se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen

TRINN D Testing av pennen

Hold pennen med kanylen pekende opp og bort fra deg selv

sekunder

PRESS og HOLD

Press injeksjonsknappen inn med et fast grep til den stopper. Fortsett å holde injeksjonsknappen inne mens du teller sakte til 5

Dersom du ikke ser en stråle eller flere dråper komme ut av kanylespissen, repetér Trinn C og D

Testing av pennen er fullført når vises i midten av doseringsvinduet OG du har sett en stråle eller flere dråper komme ut av kanylespissen

Merk: Dersom du ikke ser væsken etter 4 forsøk, se Spørsmål og svar nummer 3, i Del 4 i denne bruksanvisningen.

TRINN E Fullfør Klargjøring av ny penn

Vri doseringsknappen med klokken til den stopper og vises i doseringsvinduet

Klargjøring av ny penn er nå gjort. Du må ikke repetere Del 2 for rutinemessig bruk. Dersom du gjør det, vil du få for lite Byetta til 30 dagers bruk

Det er nå klart for din første Byetta-dose

Gå til Del 3, Trinn 3, for instruksjoner om hvordan du injiserer din første rutinemessige dose

Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen, se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.

Del 3. RUTINEMESSIG BRUK

Nå som du har gjennomført Klargjøring av ny penn, følg Del 3 for alle injeksjoner.

TRINN 1 Sjekk pennen

Vask hendene før bruk

Sjekk etiketten på pennen for å forsikre deg om at det er din 10 mikrogram penn

Trekk av den blå pennehetten

Sjekk Byetta i sylinderampullen

Væsken skal være klar, fargeløs og uten partikler. Hvis ikke skal den ikke brukes

Merk: En liten luftboble i ampullen vil ikke skade eller påvirke dosen din.

TRINN 2 Sett på kanylen

Fjern papirstykket fra beskyttelseshetten

Trykk kanylen med beskyttelseshetten rett på pennen og skru kanylen til den sitter fast

Trekk av beskyttelseshetten. Ikke kast denne. Etter injeksjonen skal beskyttelseshetten brukes når du fjerner kanylen fra pennen

Trekk av kanylebeskytteren og kast den. En liten dråpe væske kan komme til syne. Dette er normalt

TRINN 3 Still inn dosen

Sjekk at

vises i doseringsvinduet. Hvis ikke, vri doseringsknappen med klokken til den

 

stopper og

vises i doseringsvinduet

Trekk ut doseringsknappen til den stopper og vises i doseringsvinduet

Vri doseringsknappen med klokken til den stopper . Forsikre deg om at 10 med strek under, vises midt i doseringsvinduet

Merk: Hvis du ikke kan vri doseringsknappen med klokken til , se Spørsmål og svar, nummer 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.

TRINN 4 Injisere dosen

Hold pennen godt i hånden

Unngå å klemme huden hardt sammen før injeksjon. Stikk kanylen inn i huden ved å benytte nøyaktig den injeksjonsteknikken som helsepersonell har anbefalt

sekunder

PRESS og HOLD

Press injeksjonsknappen med tommelen inn med et fast grep til den stopper. Fortsett å holde injeksjonsknappen inne mens du teller sakte til 5, slik at du får hele dosen

Hold inne injeksjonsknappen samtidig som du trekker kanylen ut av huden. Se Spørsmål og svar 4

Injeksjonen er fullført når vises i midten av doseringsvinduet

Pennen er nå klar til å stilles tilbake til startposisjon

Merk: Dersom du ser dråper komme ut av kanylen etter injeksjon, ble injeksjonsknappen ikke presset helt inn. Se Spørsmål og svar, nummer 5, i Del 4 i denne bruksanvisningen.

TRINN 5 Stille tilbake til startposisjon

Vri doseringsknappen med klokken til den stopper og vises i doseringsvinduet

Merk: Dersom du ikke kan vri doseringsknappen, pennen lekker eller hele dosen ikke kommer ut. Se Spørsmål og svar, nummer 5 og 9, i Del 4 i denne bruksanvisningen.

TRINN 6 Fjerning og kasting av kanyler

Fjern kanylen etter injeksjon

Sett beskyttelseshetten forsiktig på kanylen

Skru av kanylen

Sett den blå pennehetten på igjen under oppbevaring

Brukte kanyler kastes i en beholder som det ikke kan stikkes hull i, eller som instruert av helsepersonell

TRINN 7 Oppbevaring av pennen til neste dose

Byetta-pennen skal oppbevares riktig. (For ytterligere informasjon: Se Oppbevaring av din Byetta-penn i Del 1 i denne bruksanvisningen)

Del 4. SPØRSMÅL OG SVAR

1. Må jeg følge Klargjøring av ny penn før hver dose?

Nei. Klargjøring av ny penn gjøres kun en gang, før hver nye penn tas i bruk for første gang.

Hensikten med klargjøringen er å sjekke at Byetta-pennen er klar for bruk de neste 30 dagene.

Dersom du gjentar Klargjøring av ny penn før hver rutinemessige dose, vil du ikke ha nok Byetta til 30 dager. Den lille mengden Byetta som brukes ved Klargjøring av ny penn, vil ikke påvirke mengden du trenger til 30-dagers forbruk.

2. Hvorfor er det luftbobler i sylinderampullen?

En liten luftboble er vanlig. Den vil ikke skade deg eller påvirke dosen din.

Hvis pennen oppbevares med påsatt kanyle kan luftbobler dannes inne i sylinderampullen. Oppbevar ikke pennen med kanylen på.

3. Hva gjør jeg hvis det ikke kommer Byetta ut gjennom kanylen etter 4 forsøk på Klargjøring av ny penn?

Sett forsiktig beskyttelseshetten på kanylen og fjern kanylen. Skru av og kast kanylen forsvarlig

Sett på en ny kanyle og gjenta instruksjonene i Klargjøring av ny penn, Trinn B-E, del 2 i denne bruksanvisningen. Når du ser flere dråper eller en stråle væske komme ut, er Klargjøringen ferdig

4. Hvorfor ser jeg partikler i sylinderampullen etter at jeg har injisert?

Partikler eller misfarging kan forekomme i sylinderampullen etter en injeksjon. Det kan skje hvis huden er klemt for hardt sammen eller hvis du slutter å presse på injeksjonsknappen før kanylen er fjernet fra huden.

5. Hvorfor ser jeg Byetta lekke fra kanylen etter at jeg har injisert?

En enkelt dråpe kan være igjen når injeksjonen er ferdig. Dette er normalt. Hvis du ser mer enn en dråpe:

Du har kanskje ikke fått full dose. Ikke injiser en ny dose. Snakk med helsepersonell om hva du skal gjøre dersom du får deler av en dose

For å forhindre dette ved neste dose, press fast inn og hold injeksjonsknappen inne og tell sakte til 5 (se Del 3, Trinn 4 Injisere dosen)

6. Hva betyr pilene?

Pilene betyr at du er klar for neste trinn. Disse pilene viser den retningen doseringsknappen

skal trekkes ut eller vris i det neste trinnet. Dette symbolet betyr at doseringsknappen er presset inn og pennen er klar for å stilles tilbake til startposisjon.

7. Hvordan kan jeg se at injeksjonen er fullført?

Injeksjonen er fullført når:

Du har presset injeksjonsknappen godt inn, hele veien til den stopper

og

Du har talt sakte til 5 mens du fortsatt holder injeksjonsknappen inne og kanylen sitter i huden

og

 

vises i midten av doseringsvinduet.

8. Hvor skal jeg injisere Byetta?

Byetta skal injiseres i mageområdet (abdomen), i låret eller i overarmen. Bruk injeksjonsteknikk som vist av helsepersonell.

Kroppens Kroppens fremside bakside

9. Hva skal jeg gjøre dersom jeg ikke kan trekke ut, vri eller presse inn doseringsknappen?

Sjekk symbolet i doseringsvinduet. Følg fremgangsmåte for det symbolet som vises.

Dersom vises i doseringsvinduet:

Trekk doseringsknappen ut til vises

Dersom

vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan vris:

Sylinderampullen i Byetta-pennen har kanskje ikke nok væske til å gi en full dose. En liten mengde BYETTA vil alltid være igjen i sylinderampullen. Hvis sylinderampullen inneholder en liten mengde eller ser tom ut, må du skaffe en ny BYETTA-penn.

Dersom og en del av vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan trykkes inn:

Doseringsknappen ble ikke vridd helt frem. Fortsett å vri doseringsknappen til vises midt i doseringsvinduet

Dersom en del av og en del av vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan presses inn:

Kanylen kan være tett, bøyd eller ikke festet riktig

Sett på en ny kanyle. Forsikre deg om at kanylen er festet rett på og skrudd godt til

Press injeksjonsknappen fast helt inn. Byetta skal da komme ut fra kanylespissen

Dersom

vises i doseringsvinduet og doseringsknappen ikke kan vris:

Injeksjonsknappen ble ikke presset helt inn og du fikk ikke en hel dose. Snakk med helsepersonell om hva du skal gjøre dersom du får deler av en dose

Gjør følgende for å stille tilbake til startposisjon for neste injeksjon:

-Press injeksjonsknappen fast helt inn til den stopper. Hold injeksjonsknappen inne og tell sakte til 5. Vri så doseringsknappen med klokken til vises i doseringsvinduet.

-Dersom du ikke kan vri doseringsknappen, kan kanylen være tett. Sett på en ny kanyle og gjenta som beskrevet ovenfor for å stille tilbake til startposisjon.

Når du tar neste dose: Forsikre deg om at du presser fast inn og holder injeksjonsknappen inne og teller sakte til 5 før du tar kanylen ut av huden.

Se vedlagte pakningsvedlegg. For ytterligere informasjon ta kontakt med helsepersonell.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter