Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caelyx (doxorubicin hydrochloride) – Merking - L01DB

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnCaelyx
ATC-kodeL01DB
Stoffdoxorubicin hydrochloride
ProdusentJanssen-Cilag International N.V.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

CAELYX KARTONG 20 mg/10 ml – 1 hetteglass

CAELYX KARTONG 20 mg/10 ml – 10 hetteglass

1.LEGEMIDLETS NAVN

Caelyx 2 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning pegylert liposomalt doksorubicinhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En ml av Caelyx inneholder 2 mg pegylert liposomalt doksorubicinhydroklorid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer : - (2- [1,2-distearoyl-sn-glysero(3)fosfooksy]etylkarbamoyl) - -metoksypoly (oksyetylen) -40 natriumsalt, fullhydrogenert soyafosfatidylkolin, kolesterol, ammoniumsulfat, sukrose, histidin, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre, natriumhydroksid.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hetteglass

10 hetteglass

20 mg/10 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intravenøs bruk etter fortynning i 5 % (50 mg/ml) glukose infusjonsvæske, oppløsning. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

SKAL IKKE BYTTES UT MED ANDRE FORMULERINGER AV

DOKSORUBICINHYDROKLORID.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Restinnhold i hetteglasset skal kasseres.

Cytostatikum

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/011/001 (1 hetteglass)

EU/1/96/011/002 (10 hetteglass)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Caelyx 20 mg/10 ml

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

CAELYX KARTONG 50 mg/25ml – 1 hetteglass

CAELYX KARTONG 50 mg/25 ml – 10 hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN

Caelyx 2 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning pegylert liposomalt doksorubicinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En ml av Caelyx inneholder 2 mg pegylert liposomalt doksorubicinhydroklorid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer : - (2- [1,2-distearoyl-sn-glysero(3)fosfooksy]etylkarbamoyl) - -metoksypoly (oksyetylen) -40 natriumsalt, fullhydrogenert soyafosfatidylkolin, kolesterol, ammoniumsulfat, sukrose, histidin, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre, natriumhydroksid.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hetteglass

10 hetteglass

50 mg/25 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intravenøs bruk etter fortynning i 5 % (50 mg/ml) glukose infusjonsvæske, oppløsning. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

SKAL IKKE BYTTES UT MED ANDRE FORMULERINGER AV

DOKSORUBICINHYDROKLORID.

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Restinnhold i hetteglasset skal kasseres.

Cytostatikum

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/011/003 (1 hetteglass)

EU/1/96/011/004 (10 hetteglass)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Caelyx 50 mg/25 ml

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

CAELYX ETIKETT 20 mg/10 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Caelyx 2 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning pegylert liposomalt doksorubicinhydroklorid

Intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

20 mg/10 ml

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

CAELYX ETIKETT 50 mg/25 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Caelyx 2 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning pegylert liposomalt doksorubicinhydroklorid

Intravenøs bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

50 mg/25 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter