Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capecitabine Accord (capecitabine) – Merking - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnCapecitabine Accord
ATC-kodeL01BC06
Stoffcapecitabine
ProdusentAccord Healthcare Ltd

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Capecitabine Accord 150 mg filmdrasjerte tabletter kapecitabin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg kapecitabin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose, se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

120 filmdrasjerte tabletter

30 x 1 filmdrasjerte tabletter

60 x 1 filmdrasjerte tabletter

120 x 1 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

For PVC/PVdC/Aluminium-blisterpakninger

Oppbevares ved høyst 30 °C

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319, Pinner road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/762/001

EU/1/12/762/002

EU/1/12/762/003

EU/1/12/762/004

EU/1/12/762/005

EU/1/12/762/006

EU/1/12/762/019

EU/1/12/762/020

EU/1/12/762/021

13.PRODUKSJONSNUMMER

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Capecitabine Accord 150 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESELIG FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Capecitabine Accord 150 mg filmdrasjerte tabletter kapecitabin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Accord

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Capecitabine Accord 300 mg filmdrasjerte tabletter kapecitabin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg kapecitabin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose, se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

120 filmdrasjerte tabletter

30 x 1 filmdrasjerte tabletter

60 x 1 filmdrasjerte tabletter

120 x 1 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

For PVC/PVdC/Aluminium-blisterpakninger

Oppbevares ved høyst 30 °C

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319, Pinner road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/762/007

EU/1/12/762/008

EU/1/12/762/009

EU/1/12/762/010

EU/1/12/762/011

EU/1/12/762/012

EU/1/12/762/022

EU/1/12/762/023

EU/1/12/762/024

13. PRODUKSJONSNUMMER

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Capecitabine Accord 300 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESELIG FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Capecitabine Accord 300 mg filmdrasjerte tabletter kapecitabin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Accord

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Capecitabine Accord 500 mg filmdrasjerte tabletter kapecitabin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 500 mg kapecitabin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også laktose, se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

120 filmdrasjerte tabletter

30 x 1 filmdrasjerte tabletter

60 x 1 filmdrasjerte tabletter

120 x 1 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk

Les pakningsvedlegget før bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

For PVC/PVdC/Aluminium-blisterpakninger

Oppbevares ved høyst 30 °C

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319, Pinner road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/762/013

EU/1/12/762/014

EU/1/12/762/015

EU/1/12/762/016

EU/1/12/762/017

EU/1/12/762/018

EU/1/12/762/025

EU/1/12/762/026

EU/1/12/762/027

13. PRODUKSJONSNUMMER

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Capecitabine Accord 500 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESELIG FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. LEGEMIDLETS NAVN

Capecitabine Accord 500 mg filmdrasjerte tabletter kapecitabin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Accord

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter